• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

 

Quyết định 4243/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 4243/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4243/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1

TCVN 1651-1:2018

Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn

2

TCVN 8998:2018 ASTME 415-17

Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không

3

TCVN 12514:2018 ISO 14657:2005

Thép có lớp phủ kẽm dùng làm cốt bê tông

4

TCVN 12515:2018 ISO 16124:2015

Thép dây - Kích thước và dung sai

5

TCVN 12516:2018 ISO 17745:2016

Panen lưới vòng dây thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

6

TCVN 12517:2018 ISO 17746:2016

Panen và cuộn lưới cáp thép - Định nghĩa và quy định kỹ thuật

7

TCVN 12518-1:2018 ISO 22034-1:2007

Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 1: Phương pháp thử chung

8

TCVN 12518-2:2018

Dây thép và các sản phẩm dây thép - Phần 2: ISO 22034-2:2016 Dung sai kích thước dây

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC,TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4243/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4243/QĐ-BKHCN

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418838