• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 426/QĐ-BXD năm 2021 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

Tải về Quyết định 426/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

1. Bộ làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân ch. Mọi hoạt động của Bộ, Bộ trưởng, các Thứ trưởng làm việc đảm bo tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của cơ quan Bộ.

2. Bộ trưởng là Thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về qun lý nhà nước ngành Xây dựng và các nhiệm vụ được Chính phủ phân công. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Bộ; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ lớn, quan trọng, mang tính chiến lược thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ.

3. Thứ trưng giúp Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, xử lý thường xuyên một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưng. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng đgiải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về quyết định của mình.

Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính đchỉ đạo các đơn vị giải quyết. Trước khi quyết định phương án giải quyết, Thứ trưởng chịu trách nhiệm chính cần tham kho ý kiến của các Thứ trưởng có liên quan và báo cáo Bộ trưng cho ý kiến chỉ đạo.

4. Thứ trưng kịp thời báo cáo Bộ trưởng những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau gia Bộ Xây dựng, với các Bộ, ngành, địa phương; những vấn đề do Thtướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng hoặc các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trực tiếp chỉ đạo.

Trong khi thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan tới lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do Thứ trưng khác phụ trách thì các Thứ trưởng chủ động trao đi, phối hợp với nhau để giải quyết; trường hợp các Thứ trưởng có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực, cơ quan, đơn vị do Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phụ trách thì Thứ trưởng chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Bộ trưng xem xét, quyết định.

5. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng sẽ trực tiếp xử lý công, việc đã phân công cho Thứ trưởng, sau đó Th trưng đơn vị được giao xử lý công việc hoặc được Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo lại Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực.

6. Bộ trưởng và các Thứ trưởng duy trì hội ý định kỳ hàng tuần và hội ý đột xuất khi cần thiết để trao đổi thông tin và phối hợp xlý công việc.

7. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng, tùy theo tình hình thực tế, Bộ trưng sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Kiến nghị với Thng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân, Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ việc thi hành hoặc bãi b những văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trái với các văn bản về ngành, lĩnh vực được phân công. Nếu Ủy ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân cấp tỉnh không chấp hành thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công

1. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Thứ trưởng được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng để chđộng chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về những quyết định của mình với các nội dung sau:

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch công tác và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực được phân công.

b) Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chun kỹ thuật, tiêu chun quốc gia trong các lĩnh vực được phân công.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, gii quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; kịp thời phát hiện, giải quyết các bất cập, khó khăn, đề xuất những vấn đề cần sa đổi, bổ sung trong lĩnh vực được phân công.

d) Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công.

2. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, các Thứ trưởng được chủ động chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc các nội dung sau:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị được phân công theo dõi trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị được phân công theo dõi trong việc thực hiện quy định của pháp luật về:

- Công tác tổ chức, công tác cán bộ (riêng đối với chức danh người đứng đu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị, Thứ trưng tham gia theo Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng), công chức, viên chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ;

- Công tác qun lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do đơn vị làm chđầu tư (sau khi Bộ trưởng phê duyệt chtrương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư);

- Công tác qun lý, sử dụng tài sản, tài chính (thường xuyên trao đi với Thứ trưng được phân công phụ trách chung về quản lý tài sn, tài chính), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công tác gii quyết khiếu nại, tố cáo và xlý những vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng.

c) Trong quá trình chỉ đạo, điều hành các công việc cụ thể được phân công, Thứ trưởng có thể phân cấp, ủy quyền cho Thtrưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, uquyền theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của mình.

3. Ngoài các lĩnh vực được phân công, các Thứ trưởng có trách nhiệm trao đi, tìm hiểu, nm bt tình hình chung về các lĩnh vực khác của Bộ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng có thể giao Thứ trưởng giải quyết các công việc cụ thể ngoài lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Không xử lý các vấn đề không được Bộ trưng phân công.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác ca Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác xây dựng Đng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng qun lý nhà nước của Bộ;

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đng, Chính phủ và Quốc hội;

- Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;

- Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ;

- Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; qun lý công chức;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tcáo, tiếp công dân;

- Công tác quốc phòng, an ninh;

- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Công tác phòng, chống tham nhũng;

- Công tác thi đua - khen thưng;

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng;

- Chtịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Chtịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.

c) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

d) Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thứ trưởng Lê Quang Hùng

a) Thay mặt Bộ trưởng, chỉ đạo, điều hành công việc ca Bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt.

b) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Qun lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng (bao gồm cả qun lý nhà nước về kinh tế xây dựng và chất lượng công trình xây dựng);

- Qun lý nhà nước lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị.

- Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng;

- Công tác truyền thông của Bộ;

- Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng;

- Công tác bo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng.

- Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng;

- Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chđầu tư;

- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng đim quốc gia;

- Công tác phòng chng thiên tai cu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng;

- Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ;

- Phụ trách chung công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Phụ trách chung về công tác xây dựng, sa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư;

- Phụ trách chung về dự án ODA;

- Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng;

- Thực hiện nhiệm vụ: y viên Ban chỉ đạo nhà nước, kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thtướng Chính phủ;

- Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công ca Bộ trưởng.

c) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Công tác phía Nam; Cục Kinh tế xây dựng; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Phát triển đô thị; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Min Nam; Viện Kiến trúc quốc gia; Ban Qun lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng.

d) Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với địa phương: các tnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu); các tnh Nam Bộ (gồm: Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

3. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

a) Giúp Bộ trưng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ; công s;

- Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng;

- Công tác pháp chế; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng;

- Công tác y tế ngành Xây dựng;

- Công tác thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng;

- Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cphần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chsở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; thực hiện nhiệm vụ Trưng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

- Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng;

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

- Công tác cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Phụ trách chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp;

- Giúp Bộ trưởng trong việc chđạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chng tham nhũng; công tác thực hiện giám định tư pháp theo yêu cu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

- Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm của ngành Xây dựng;

- Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng;

- Công tác Vì sự tiến bộ phụ nngành Xây dựng;

- Trực tiếp giúp Bộ trưng theo dõi công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ;

- Công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan Bộ;

- Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sn trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưng Bộ Xây dựng;

- Thường trực Ban chỉ đạo ci cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

b) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sn, Vụ Qun lý doanh nghiệp; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Vật liệu xây dựng, Trung tâm Thông tin; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học xây dựng Miền Trung; Trường Đại học xây dựng miền Tây; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp y tế và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

c) Theo dõi, phụ trách công tác qun lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương; các tỉnh Đồng bng sông Hồng (gồm: Bc Ninh, Vĩnh Phúc, Hi Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình); các tỉnh vùng Bắc Trung bộ (gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); các tỉnh Duyên hi Miền Trung (gồm: Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); các tnh thuộc vùng Tây Nguyên (gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng).

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản trước đây về việc phân công và điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Th trưng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (đ b/c);
- VP Chính phủ; VP Trung ương Đng;
VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- SXây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương;
- Đảng y Bộ XD; Đảng ủy khối cơ sở Bộ XD tại TP.HCM;
- Công đoàn XD Việt Nam ;
- Lưu VT, TCCB(h3)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 426/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 14/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 426/QĐ-BXD

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471299