• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán

 

Quyết định 427/QĐ-UBCK năm 2013 về Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 427/QĐ-UBCK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 427/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QŨY

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo UBCK (để biết);
- Lưu: VT, QLQ, 35b.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

QUY CHẾ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBCK ngày 11/07/2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Hệ thống đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ là công cụ hỗ trợ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính của các công ty quản lý quỹ, với các mục đích sau:

1. Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty quản lý quỹ; phân loại nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp xử lý kịp thời đối với công ty hoạt động yếu kém, gặp nhiều rủi ro.

2. Hỗ trợ công tác quản lý, hoạch định chính sách, công tác thanh tra, kiểm tra các công ty quản lý quỹ; bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ được cấp phép thành lập, hoạt động tại Việt Nam căn cứ vào mức độ rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường chứng khoán.

2. Quy chế này được sử dụng trong nội bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chương 2.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG

Điều 3. Các chỉ tiêu đánh giá

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sử dụng các chỉ tiêu sau đây để đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ:

1. Vốn;

2. Chất lượng tài sản;

3. Năng lực quản trị;

4. Kết quả kinh doanh (lợi nhuận);

5. Khả năng thanh khoản.

Điều 4. Các nhân tố đánh giá

1. Mỗi chỉ tiêu quy định tại Điều 3 Quy chế này bao gồm một hoặc một số các nhân tố. Danh mục các nhân tố chi tiết cấu thành mỗi chỉ tiêu quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, khi xét thấy là cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể điều chỉnh, bổ sung các nhân tố, chỉ tiêu đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ.

Điều 5. Phương pháp chấm điểm

1. Việc đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ được căn cứ vào điểm tổng hợp của từng công ty được tính theo công thức sau:

Điểm tổng hợp = Trọng số chỉ tiêui × Điểm chỉ tiêui

trong đó điểm chỉ tiêu là giá trị bình quân gia quyền của các nhân tố cấu thành và được tính theo công thức:

Điểm chỉ tiêui = Trọng số nhân tốj × Điểm nhân tốj

trong đó điểm nhân tố được tính như sau:

Điểm nhân tốj = 100 − Điểm trừ của nhân tốj

2. Cơ cấu điểm thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này.

3. Điểm tối đa của mỗi nhân tố là 100. Nguyên tắc tính điểm nhân tố là lấy điểm tối đa (100) trừ đi số điểm trừ của từng nhân tố. Số điểm trừ được xác định theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này. Trường hợp là các nhân tố định tính thuộc chỉ tiêu Năng lực quản trị, số điểm trừ phụ thuộc vào phạm vi ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng, nhưng tối đa không vượt quá các mức theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này. Cán bộ thực hiện phải thuyết minh rõ lý do về số điểm trừ.

4. Điểm nhân tố Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ (nhân tố E4 tại phụ lục số 01) và Quản trị rủi ro (nhân tố M8 tại phụ lục số 01) được điều chỉnh giảm xuống theo mức độ tác động đến thị trường. Chi tiết điều chỉnh giảm các nhân tố này thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quy chế này.

5. Dữ liệu được xem xét để chấm điểm các chỉ tiêu bao gồm:

a) Số liệu từ báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán chấp thuận soát xét hoặc kiểm toán, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính;

b) Số liệu qua công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

c) Các tài liệu khác như thư quản lý của tổ chức kiểm toán chấp thuận, báo cáo kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm soát nội bộ của công ty;

d) Báo cáo công tác quản trị rủi ro của công ty theo hướng dẫn về quản trị rủi ro của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kết quả điều nghiên về Năng lực quản trị công ty thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều này (nếu có);

đ) Các dữ liệu, số liệu khác đã qua thẩm tra, kiểm định, đáng tin cậy, được tổng hợp phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

6. Các chỉ tiêu, nhân tố định lượng được xác định trên cơ sở các báo cáo tài chính của công ty quản lý quỹ đã được soát xét hoặc kiểm toán theo quy định của pháp luật, báo cáo định kỳ về hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và các báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật về an toàn tài chính áp dụng đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

7. Các chỉ tiêu, nhân tố định tính về Năng lực quản trị được đánh giá trên cơ sở báo cáo công tác quản trị rủi ro thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp xét thấy là cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu các công ty quản lý quỹ cung cấp thông tin bổ sung về Năng lực quản trị công ty.

Điều 6. Trọng số chỉ tiêu, trọng số nhân tố

1. Giá trị các trọng số trong phương pháp tính điểm quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này được xác định căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của chỉ tiêu, nhân tố đó đến hoạt động, mức độ rủi ro của công ty quản lý quỹ và thị trường. Trọng số của từng chỉ tiêu, từng nhân tố thực hiện theo quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, khi xét thấy là cần thiết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể điều chỉnh, thay đổi các trọng số trong phương pháp tính điểm.

Điều 7. Phương pháp, thời gian xếp loại

1. Việc xếp loại các công ty quản lý quỹ được căn cứ trên điểm tổng hợp và các điểm nhân tố của từng công ty theo nguyên tắc sau:

a) Công ty được xếp loại A nếu có điểm tổng hợp từ 80 trở lên và có tất cả các điểm chỉ tiêu từ 65 trở lên;

b) Công ty được xếp loại B nếu chưa được xếp loại A, đồng thời có điểm tổng hợp từ 65 trở lên và có tất cả các điểm chỉ tiêu từ 50 trở lên;

c) Công ty được xếp loại C nếu chưa được xếp loại A, B, đồng thời có điểm tổng hợp từ 50 trở lên và có tất cả các điểm chỉ tiêu từ 45 trở lên.

d) Các công ty còn lại xếp loại D, kể cả các công ty không thể chấm điểm được do Công ty không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm, báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính, báo cáo về công tác quản trị rủi ro của các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán) có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ.

Điều 8. Kết quả đánh giá, xếp loại

1. Kết quả công tác đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ thực hiện theo mẫu tại phụ lục số 04 và phụ lục số 05 ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất, chuyên đề hoặc toàn diện và thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Kết quả đánh giá, xếp loại các công ty quản lý quỹ không được công bố và phải được bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Vụ trưởng Vụ thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thực hiện Quy chế này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo Bộ Tài chính./.


PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHÂN TỐ
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ)

Trọng số của các điểm chỉ tiêu trong điểm tổng hợp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trên cơ sở mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu, phù hợp với yêu cầu quản lý. Cụ thể như sau:

Tên chỉ tiêu/nhân tố

Công thức/Mô tả

Trong số

Chỉ tiêu

Nhân tố

Toàn bộ

C

Vốn (Capital adequacy)

 

25%

 

 

C1

Tỷ lệ vốn khả dụng

(Theo Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010)

 

70%

17,50%

C2

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên Vốn pháp định

 

15%

3,75%

C3

Tỷ lệ lợi nhuận (lỗ) lũy kế trên Vốn điều lệ

 

15%

3,75%

A

Chất lượng tài sản (Asset quality)

 

5%

 

 

A1

Tỷ lệ đầu tư dài hạn

 

35%

1,75%

A2

Tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn, kể cả các khoản đã tái tục, trên Tổng tài sản

 

35%

1,75%

A3

Chất lượng đầu tư ngắn hạn (Xem ghi chú 1)

 

30%

1,50%

M

Năng lực quản trị (Management quality)

 

30%

 

 

M1

Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát

 

 

5%

1,50%

M2

Công tác kiểm toán nội bộ

 

 

5%

1,50%

M3

Công tác kiểm soát nội bộ

 

 

10%

3,00%

M4

Cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn

 

 

5%

1,50%

M5

Đoàn kết nội bộ

 

 

5%

1,50%

M6

Ban điều hành và hoạt động quản lý điều hành

 

 

10%

3,00%

M7

Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh

 

 

30%

9,00%

M8

Quản trị rủi ro

 

 

30%

9,00%

E

Kết quả kinh doanh (Earnings)

 

35%

 

 

E1

ROA của Công ty

 

5%

1,75%

E2

ROE của Công ty

 

5%

1,75%

E3

Biên độ lợi nhuận của Công ty

 

5%

1,75%

E4

Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ (Giá trị bình quân gia quyền của điểm hiệu quả các loại hình danh mục/quỹ E4.1, E4.2, E4.3)

 

85%

29,75%

E4.1

Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ mở

(Xem ghi chú 2)

 

 

 

E4.2

Hiệu quả của các quỹ đóng/quỹ thành viên/công ty đầu tư chứng khoán

(Xem ghi chú 3)

 

 

 

E4.3

Độ lệch chuẩn hoặc Tracking Error (TE) của các quỹ quản lý thụ động

 

 

 

L

Khả năng thanh khoản (Liquidity)

 

5%

 

 

LI

Chỉ số thanh toán hiện thời

 

40%

2,00%

L2

Chỉ số thanh toán nhanh

 

60%

3,00%

 

Tổng cộng

 

100%

 

100%

Ghi chú:

(1): Trong nhân tố A3, =, trong đó MVi là giá trị thị trường (giá trị hợp lý) của tài sản đầu tư ngắn hạn i; Rski là tổng các giá trị rủi ro tiềm ẩn trong hạng mục đầu tư i, bao gồm giá trị rủi ro thị trường, giá trị rủi ro thanh toán và rủi ro tập trung của hạng mục đầu tư này. Việc xác lập các giá trị rủi ro được tính toán theo Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cần lưu ý, đối với tài sản đầu tư là trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, các hợp đồng Repo/Reverse Repo và các khoản phải thu khác thì phải tính đồng thời cả rủi ro thị trường (nếu phát sinh) và rủi ro thanh toán.

(2): TWR (Time-Weighted Return) là tỷ suất lợi nhuận theo trọng số thời gian.

TWRkỳ báo cáo = (1 + R1)× (1 + R2)× ...× (1 + Rn) - 1, trong đó Ri là tỷ suất lợi nhuận tại các thời điểm xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, thời điểm tiếp nhận/thanh toán cho khách hàng ủy thác. Sử dụng tỷ suất lợi nhuận theo hàm logarit (log return) theo công thức:

twr = ln(1 + TWR) = loge (1 + TWR). Khi đó: twrký báo cáo = twr1 + twr2 + …. + twrn

(3): MWR (Money-Weighted Return) là tỷ suất lợi nhuận theo trọng số giá trị. Sử dụng phương pháp tính gần đúng Dietz để xác định MWR, sau đó tính tỷ suất lợi nhuận theo hàm logarit theo công thức:

mwr = ln(1 + MWR) = loge (1 + MWR)


PHỤ LỤC SỐ 02

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM NHÂN TỐ
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ)

Tên/điều kiện

Điểm trừ

C

Vốn (Capital adequacy)

 

C1

Tỷ lệ vôn khả dụng

 

 

Đạt từ 360% trở lên

0

 

Đạt từ 180% đến dưới 360%

20

 

Đạt từ 150% đến dưới 180%

35

 

Đạt từ 120% đến dưới 150%

50

 

Dưới 120%

100

C2

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên vốn pháp định

 

 

Đạt từ 200% trở lên

0

 

Đạt từ 150% đến dưới 200%

20

 

Đạt từ 100% đến dưới 150%

35

 

Đạt từ 60% đến dưới 100%

50

 

Dưới 60%

100

C3

Tỷ lệ lợi nhuận (lỗ) lũy kế trên vốn điều lệ

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có tỷ lệ lợi nhuận lũy kế trên vốn điều lệ thấp nhất

100

A

Chất lượng tài sản (Asset quality)

 

A1

Tỷ lệ đầu tư dài hạn

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn thấp nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có tỷ lệ đầu tư dài hạn cao nhất

100

A2

Tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn, kể cả các khoản đã tái tục, trên Tổng tài sản

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn thấp nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có tỷ lệ các khoản phải thu quá hạn cao nhất

100

A3

Chất lượng đầu tư ngắn hạn

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có chất lượng đầu tư ngắn hạn thấp nhất

100

M

Năng lực quản trị (Management quality)

 

M1

Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát

 

 

Không đủ số lượng thành viên, cơ cấu thành viên không tuân thủ quy định của pháp luật và tại điều lệ công ty; hoặc tiêu chuẩn, điều kiện của chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên không hơn quy định của pháp luật về doanh nghiệp

10

 

Mô hình tổ chức, cơ cấu thành viên hội đồng quản trị không tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 212/2012/TT-BTC

10

 

Kinh nghiệm quản trị điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên (số năm kinh nghiệm bình quân nắm giữ các vị trí quản trị điều hành của các thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên)

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất): 2

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất): 3

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên nhiều kinh nghiệm quản trị điều hành nhất): 5

- Nằm trong 20% các công ty có hội đồng quản trị/hội đồng thành viên ít kinh nghiệm quản trị điều hành nhất: 10

10

 

Tính ổn định của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban điều hành, trưởng các phòng ban trong ba (03) năm gần nhất, tính theo tỷ lệ thay đổi bình quân của số nhân sự thay đổi trong năm (kỳ báo cáo)/số nhân sự đầu năm (đầu kỳ báo cáo)

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty ổn định (ít thay đổi) nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty ổn định nhất): 2

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty ổn định nhất): 3

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty ổn định nhất): 5

- Nằm trong 20% các công ty không ổn định nhất: 10

10

 

Không ban hành đầy đủ, chuẩn hóa các quy chế nội bộ về hoạt động của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/Chủ tịch, ban kiểm soát và ban điều hành, kiểm soát nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của công ty quản lý quỹ (quy trình phân bổ tài sản, quy trình quản lý danh mục đầu tư, quy trình quản lý quỹ...); hoặc có ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, kiểm toán độc lập trong năm về mức độ hiệu quả của quy trình nội bộ của công ty quản lý quỹ

10

 

Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát; hoặc thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, ban kiểm soát không tổ chức họp hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông; trình tự, thủ tục thực hiện, việc lập biên bản các cuộc họp, nội dung các nghị quyết không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và tại điều lệ công ty

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty; vi phạm các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, vượt quá thẩm quyền trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành công ty; vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu;

Cho phép công ty thực hiện các nghiệp vụ, cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện hoặc chưa được hướng dẫn thực hiện;

Không công khai các lợi ích liên quan hoặc cho phép thực hiện các hợp đồng, giao dịch mà chưa được phê duyệt, chấp thuận của hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông mà lẽ ra phải được phê duyệt, chấp thuận của các tổ chức này

50

M2

Công tác kiểm toán nội bộ

 

 

Chưa có bộ phận kiểm toán nội bộ (trong trường hợp buộc phải có theo Điều 9 Thông tư 212)

30

 

Cơ cấu, nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ/hoặc bộ phận thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư 212

10

 

Công tác kiểm toán nội bộ không đảm bảo các nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực, phối hợp, và bảo mật theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 212

15

 

Không ban hành hoặc có ban hành nhưng quy trình kiểm toán nội bộ còn sơ sài, chưa chi tiết, chưa đầy đủ, không phù họp với hoạt động thực tế của công ty, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của công ty quản lý quỹ

15

 

Bộ phận kiểm toán nội bộ/hoặc bộ phận thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ hoặc nhân viên của bộ phận này vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm hoặc không làm hết trách nhiệm của mình, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty khi thực hiện công việc của mình.

30

M3

Công tác kiểm soát nội bộ

 

 

Chưa có bộ phận kiểm soát nội bộ

30

 

Cơ cấu, nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ chưa đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 212

10

 

Không ban hành hoặc có ban hành nhưng quy trình kiểm soát nội bộ còn sơ sài, chưa chi tiết, chưa đầy đủ, không phù hợp với hoạt động thực tế của công ty, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của công ty quản lý quỹ

15

 

Không kiểm soát các giao dịch không được phép với các quỹ, khách hàng ủy thác do công ty quản lý

15

 

Bộ phận kiểm soát nội bộ, nhân viên bộ phận này vi phạm, có dấu hiệu vi phạm hoặc không làm hết trách nhiệm của mình, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định tại điều lệ công ty khi thực hiện công việc. Công tác kiểm soát nội bộ không thường xuyên, không chặt chẽ, không phù hợp với hoạt động thực tế của công ty, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của công ty quản lý quỹ

30

M4

Cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn

 

 

Không có cổ đông/thành viên góp vốn là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán; hoặc có nhưng các tổ chức đó sở hữu dưới 30% vốn điều lệ;

20

 

Vi phạm quy định về sở hữu chéo: Có cổ đông/thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty quản lý quỹ và người có liên quan sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty quản lý quỹ khác; vi phạm các quy định về nguồn vốn góp và giới hạn sở hữu; cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong thời gian hạn chế chuyển nhượng

10

 

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định khác của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán về cổ đông/thành viên góp vốn: không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý số cổ đông, các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cổ đông/thành viên góp vốn; không tổ chức họp hoặc trình tự, thủ tục tổ chức, việc lập biên bản, nghị quyết các đại hội đồng cổ đông không tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty

70

M5

Đoàn kết nội bộ

 

 

Có mâu thuẫn nội bộ

100

M6

Ban điều hành và hoạt động quản lý điều hành

 

 

Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc/Người điều hành quỹ không đáp ứng khoản 1 Điều 11 Thông tư 212

10

 

Kinh nghiệm của ban điều hành trong hoạt động kinh doanh chứng khoán (tính theo số năm kinh nghiệm trung bình của các thành viên ban điều hành làm việc tại các vị trí nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: môi giới, phân tích và tư vấn, đầu tư, quản lý tài sản).

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất): 4

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất): 7

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có ban điều hành nhiều kinh nghiệm nhất): 10

- Nằm trong 20% các công ty có ban điều hành ít kinh nghiệm nhất: 20

20

 

Không đủ năm (05) nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc nhân viên tại các vị trí, bộ phận nghiệp vụ không có chứng chỉ hành nghề phù hợp

10

 

Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc/Người điều hành quỹ, các trưởng bộ phận và các nhân viên khác không làm hết trách nhiệm của mình, không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán (bao gồm cả các quy định của pháp luật doanh nghiệp về nghĩa vụ người quản lý), các quy trình nghiệp vụ, quy chế, quy định tại điều lệ công ty

30

 

Công ty vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước về kế toán, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; hoặc không bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm; hoặc vi phạm các quy định của pháp luật khác

30

M7

Hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh

 

 

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý tài chính của công ty, bao gồm thực hiện các nghiệp vụ, cung cấp các sản phẩm chưa được pháp luật cho phép thực hiện hoặc chưa được hướng dẫn thực hiện; vay vốn để đầu tư tài chính; cho vay, giao vốn của công ty cho người có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức; đầu tư vào bất động sản không đúng mục đích theo quy định; nhân viên công ty không tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán về hạn chế xung đột lợi ích

10

 

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về báo cáo, công bố thông tin

10

 

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật và tại điều lệ các quỹ, công ty đầu tư chứng khoán về tỷ lệ đầu tư; loại hình tài sản đầu tư; đầu tư vượt quá thẩm quyền... và các quy định khác về thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ mở, quỹ bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục...

30

 

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư tại Điều 25 Thông tư 212

30

 

Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định về nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại khoản 5 Điều 36 Thông tư 212

10

 

Tăng trưởng bên vững của doanh thu tính theo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong ba (03) năm gần nhất

Mức điểm trừ chi tiết:

- Nằm trong top 20% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất: 0

- Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất): 2

- Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất): 3

- Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có mức tăng trưởng cao nhất): 5

- Nằm trong 20% các công ty có mức tăng trưởng thấp nhất: 10

10

M8

Quản trị rủi ro

 

 

Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu: Không có thành viên phụ trách về quản trị rủi ro. Không thường xuyên chỉ đạo, rà soát chính sách quản trị rủi ro

10

 

Ban điều hành: Không có thành viên phụ trách về quản trị rủi ro, hoặc thành viên phụ trách không có kinh nghiệm quản trị rủi ro. Không thường xuyên rà soát, đánh giá chính sách, quy trình quản lý rủi ro

10

 

Chiến lược, chính sách quản trị rủi ro: Chiến lược quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro không rõ ràng, không phù họp. Không xác định đầy đủ các giới hạn rủi ro trong khẩu vị rủi ro của công ty cho từng rủi ro. Không có quy trình quản lý rủi ro rõ ràng. Không thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt chiến lược, chính sách quản trị rủi ro

20

 

Hạ tầng công nghệ thông tin: Không có phần mềm/hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản trị rủi ro

10

 

Tổ chức/nhân sự quản trị rủi ro: Không thành lập bộ phận quản trị rủi ro. Không có cán bộ quản trị rủi ro chuyên trách. Không có cán bộ quản trị rủi ro có trình độ và kinh nghiệm phù hợp. Không phân công các cán bộ quản trị rủi ro kiêm nhiệm tại các bộ phận nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện công tác quản trị rủi ro chưa tốt, chưa phù hợp với hoạt động đầu tư và kinh doanh thực tế của công ty

15

 

Phổ biến, tập huấn, đào tạo, và báo cáo về quản trị rủi ro: Công ty không thường xuyên phổ biến, tập huấn về công tác quản trị rủi ro tại công ty về tầm nhìn, chiến lược, khẩu vị rủi ro, chính sách quản trị rủi ro cho tất cả các nhân viên liên quan. Công ty không thường xuyên đào tạo các quy trình quản lý rủi ro cho các cán bộ liên quan. Công ty không báo cáo đầy đủ đúng hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về công tác quản trị rủi ro

10

 

Quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác: Không xây dựng đầy đủ chiến lược, chính sách, quy trình quản lý rủi ro; không thường xuyên rà soát cập nhật các chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro; không thực hiện công tác quản trị rủi ro cho danh mục đầu tư của khách hàng theo chiến lược, chính sách và quy trình quản lý rủi ro đã được phê duyệt

10

 

Công tác giám sát tuân thủ: Bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ không thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát đảm bảo công tác quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh của công ty và cho các danh mục đầu tư của hách hàng ủy thác tuân thủ theo chiến lược, chính sách, quy trình đã được phê duyệt. Nhiều lần vi phạm công tác quản trị rủi ro (vi phạm chính sách quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, giới hạn rủi ro, quy trình quản lý rủi ro...)

15

E

Kết quả kinh doanh (Earnings)

 

E1

ROA của Công ty

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có ROA cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có ROA cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có ROA cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có ROA cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có ROA thấp nhất

100

E2

ROE của Công ty

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có ROE cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có ROE cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có ROE cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có ROE cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có ROE thấp nhất

100

E3

Biên độ lợi nhuận của Công ty

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có biên độ lợi nhuận lớn nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có biên độ lợi nhuận thấp nhất

100

E4

Hiệu quả của các danh mục đầu tư/quỹ

 

E4.1

Hiệu quả của các danh mục/quỹ mở

 

 

Nằm trong top 20% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các danh mục/quỹ mở có hiệu quả cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% quỹ có hiệu quả thấp nhất

100

E4.2

Hiệu quả của các quỹ đóng/quỹ thành viên/công ty đầu tư chứng khoán

 

 

Nằm trong top 20% các quỹ hiệu quả cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các quỹ có hiệu quả cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các quỹ có hiệu quả cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các quỹ có hiệu quả cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% quỹ có hiệu quả thấp nhất

100

E4.3

Độ lệch chuẩn hoặc Tracking Error của các quỹ quản lý thụ động

 

 

Đạt từ 0% tới 2%

0

 

Đạt từ 2% đến 5%

20

 

Đạt từ 5% đến 8%

35

 

Đạt từ 8% tới 10%

50

 

Trên 10%

100

L

Khả năng thanh khoản (Liquidity)

 

L1

Chỉ số thanh toán hiện thời

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có chỉ số thanh toán hiện thời cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có chỉ số thanh toán hiện thời thấp nhất

100

L2

Chỉ số thanh toán nhanh

 

 

Nằm trong top 20% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất

0

 

Nằm trong top từ 40% (nhưng không thuộc top 20% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất)

20

 

Nằm trong top từ 60% (nhưng không thuộc top 40% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất)

35

 

Nằm trong top từ 80% (nhưng không thuộc top 60% các công ty có chỉ số thanh toán nhanh cao nhất)

50

 

Nằm trong 20% công ty có chỉ số thanh toán nhanh thấp nhất

100

 


PHỤ LỤC SỐ 03

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM NHÂN TỐ THEO MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ)

Các nhân tố áp dụng theo khoản 4 Điều 5 Quy chế này: E4 và M8.

Số TT

Thuyết minh

1

Hệ số điều chỉnh = 1 −  Hệ số tác động

2

Hệ số tác động = 0.6 × Hệ số tài sản + 0.4 × Hệ số khách hàng

2.1

Hệ số tài sản =

Tài sản ròng (NAV) của các quỹ, danh mục do Công ty quản lý

 

Tổng tài sản ròng của các quỹ, danh mục đang hoạt động trên thị trường

2.2

Hệ số khách hàng =

Số nhà đầu tư của các quỹ, danh mục do Công ty quản lý

 

Tổng số nhá đầu tư tham gia vào quỹ, danh mục trên thị trường

 


PHỤ LỤC SỐ 04

MẪU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHI TIẾT CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ)

Ngày … tháng … năm …

Công ty:           Công ty quản lý quỹ …

Điểm tổng hợp: 8x

Xếp loại:           A

Tên chỉ tiêu/nhân tố

Trọng số

Điểm

Xếp hạng

Thuyết minh

C

Vốn

(Capital adequacy)

 

 

C1

Nhân tố C1

xx%

90

 

 

C2

Nhân tố C2

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Chất lượng tài sản

(Asset quality)

 

 

A1

Nhân tố A1

80

 

 

A2

Nhân tố A2

90

 

 

 

 

 

 

M

Năng lực quản trị

(Management quality)

 

 

M1

Nhân tố M1

70

(1)

M2

Nhân tố M2

90

(2)

M3

Nhân tố M3

75

 

 

 

 

 

 

E

Kết quả kinh doanh

(Earnings)

 

 

E1

Nhân tố E1

90

 

E2

Nhân tố E2

70

 

 

 

 

 

 

L

Khả năng thanh khoản

(Liquidity)

 

 

L1

Nhân tố L1

90

 

L2

Nhân tố L2

80

 

 

 

 

 

 

 

Điểm tổng hợp

(CAMEL)

 

 

Thuyết minh:

(1): Nhân tố M1 bị trừ đi … điểm do những nguyên nhân sau đây: …

(2): Nhân tố M2 bị trừ đi … điểm do những nguyên nhân sau đây: …

 

Chuyên viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo Vụ Quản lý quỹ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 05

MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ban hành kèm theo Quy chế hướng dẫn đánh giá, xếp loại công ty quản lý quỹ)

Ngày … tháng … năm …

(Mẫu này cũng có thể được sắp xếp theo từng nhân tố C, A, M, E, L)

Tên công ty

Xếp hạng

Xếp loại

Điểm tổng hợp

C

A

M

E

L

Công ty A

 

A

95

100

90

90

90

100

Công ty B

 

A

92

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty X

 

A

82

Công ty Y

 

A

82

Công ty Z

 

B

85

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Vụ Quản lý quỹ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Điều 8. Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban kiểm soát

...

2. Thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên công ty quản lý quỹ không được là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của một công ty quản lý quỹ khác hoặc thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành, nhân viên tại ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ cho quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà công ty đang quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Kiểm toán nội bộ

1. Công ty quản lý quỹ là công ty đại chúng hoặc quản lý các quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ.

2. Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty.

3. Bộ phận kiểm toán nội bộ có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, đánh giá cơ cấu tổ chức, hoạt động quản trị công ty, hoạt động điều hành, phối hợp của từng bộ phận, từng vị trí công tác nhằm ngăn ngừa các xung đột lợi ích, bảo vệ quyền lợi của khách hàng;

b) Kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả, mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ công ty; hệ thống kiểm soát nội bộ; các chính sách, quy trình nội bộ, bao gồm quy tắc về đạo đức nghề nghiệp, quy trình nghiệp vụ, quy trình và hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin, kế toán, quy trình và hệ thống báo cáo, công bố thông tin, quy trình tiếp nhận và xử lý tố cáo, khiếu kiện từ khách hàng, và các quy định nội bộ khác;

c) Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng, tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quản trị rủi ro;

d) Thực hiện việc kiểm toán toàn bộ hoạt động của tất cả các bộ phận trong công ty quản lý quỹ tối thiểu mỗi năm một lần;

đ) Kiến nghị các giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công ty; theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đã được hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, chủ tịch công ty phê duyệt.

4. Hoạt động kiểm toán nội bộ phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Độc lập: bộ phận kiểm toán nội bộ và hoạt động của bộ phận này độc lập với các bộ phận và hoạt động khác của công ty quản lý quỹ, không chịu sự quản lý của ban điều hành công ty quản lý quỹ;

b) Khách quan: kiểm toán nội bộ phải khách quan, công bằng, không định kiến, không chịu sự tác động, can thiệp khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Trung thực: công tác kiểm toán nội bộ phải được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm;

d) Phối hợp: bộ phận kiểm toán nội bộ được toàn quyền tiếp cận không hạn chế các thông tin, tài liệu của công ty. Thành viên ban điều hành và mọi nhân viên của công ty quản lý quỹ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác mọi thông tin, tài liệu liên quan, theo yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ. Các bộ phận trong công ty có trách nhiệm thông báo cho bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro hoặc thất thoát lớn về tài sản của công ty hoặc của khách hàng;
đ) Bảo mật: bộ phận kiểm toán nội bộ, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ không được tiết lộ các thông tin có được trong quá trình kiểm toán, trừ trường hợp cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
5. Nhân sự, cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự và pháp luật đầy đủ, không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

b) Không bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong thời hạn hai (02) năm, tính tới thời điểm được bổ nhiệm;

c) Đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư này; hoặc có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán; hoặc có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

d) Không kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận khác của công ty quản lý quỹ;

đ) Có tối thiểu một nhân viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, hoặc chứng chỉ quốc tế về kế toán, kiểm toán như ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants), CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants); hoặc đã thi đạt một số môn của chương trình đào tạo thi lấy chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên bao gồm Pháp luật về kinh tế; tài chính; tiền tệ, tín dụng; kế toán; kiểm toán; phân tích hoạt động tài chính theo quy định pháp luật liên quan; hoặc đã có thời gian công tác từ ba (03) năm trở lên ở bộ phận pháp chế, thanh tra, quản lý, giám sát hoạt động các tổ chức tài chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán nhà nước.

6. Trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi các nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, công ty quản lý quỹ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi kèm các tài liệu sau:

a) Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi nhân viên kiểm toán nội bộ;

b) Biên bản họp và nghị quyết của hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ tịch công ty về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ;

c) Danh sách kèm theo hồ sơ cá nhân, lý lịch tư pháp (đối với nhân viên mới) được cấp trong thời hạn (06) sáu tháng, kể từ ngày bổ nhiệm và các tài liệu hợp lệ chứng minh nhân viên và cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ đáp ứng quy định liên quan tại khoản 5 Điều này.

7. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải gửi báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và báo cáo kiểm soát nội bộ quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Báo cáo kiểm toán nội bộ phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận của bộ phận kiểm toán, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm và hoàn thiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) phụ trách nghiệp vụ, người điều hành quỹ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 9 Thông tư này;

b) Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;

c) Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc có một trong các văn bằng, chứng chỉ quốc tế sau:

- Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); hoặc

- Đã thi đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II), hoặc CIIA bậc II (Certified International Investment Analyst - Final level);

d) Tính tới thời điểm được bổ nhiệm, là người hành nghề kinh doanh chứng khoán chưa từng có các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 80 Luật Chứng khoán;

đ) Không kiêm nhiệm là nhân viên của các tổ chức kinh tế khác và tuân thủ các quy định về trách nhiệm người hành nghề chứng khoán tại Điều 81 Luật Chứng khoán.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ và nhân viên của công ty quản lý quỹ

1. Công ty quản lý quỹ không được huy động và quản lý quỹ thành viên có từ ba mươi mốt (31) thành viên góp vốn trở lên.

2. Công ty quản lý quỹ không được là người có liên quan của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán mà công ty đang quản lý. Thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát (nếu có), chủ tịch công ty, ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại.

3. Người có liên quan của công ty quản lý quỹ chỉ được giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán đại chúng mà công ty đang quản lý khi điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán có quy định cho phép. Trừ trường hợp là giao dịch trong đợt chào mua công khai hoặc trong đợt chào bán, phát hành ra công chúng, các giao dịch này được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đầu tư bất động sản), hoặc theo các phương thức quy định tại điều lệ quỹ, bản cáo bạch (đối với quỹ mở).

4. Công ty quản lý quỹ, công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết, thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban kiểm soát (nếu có), ban điều hành, nhân viên của công ty chỉ được mua các tài sản trong danh mục tài sản uỷ thác hoặc bán cho danh mục của khách hàng ủy thác mà công ty đang quản lý theo nguyên tắc sau:

a) Giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

b) Trường hợp là giao dịch thỏa thuận hoặc tài sản giao dịch không phải là chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên các Sở Giao dịch Chứng khoán thì phải có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng ủy thác hoặc đại diện khách hàng ủy thác cho phép thực hiện giao dịch. Ý kiến phải thể hiện việc chấp thuận về loại tài sản giao dịch, về phương thức xác định giá giao dịch, phí giao dịch, đối tác giao dịch hoặc tiêu chí xác định đối tác giao dịch, thời điểm thực hiện giao dịch, các điều kiện khác (nếu có).

5. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ phải báo cáo bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải bao gồm thông tin về loại (mã) chứng khoán, số lượng, giá giao dịch, tổng giá trị giao dịch, thời gian thực hiện, phương thức thực hiện, số tài khoản giao dịch, công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch. Báo cáo về giao dịch cá nhân phải được lưu trữ và quản lý tập trung tại bộ phận kiểm soát nội bộ và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có yêu cầu.

6. Thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoài các loại phí và mức phí đã được quy định rõ tại điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán, hợp đồng quản lý đầu tư.

7. Trong hoạt động quản lý tài sản ủy thác, công ty quản lý quỹ bảo đảm:

a) Không được sử dụng tài sản của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư vào quỹ, công ty đầu tư chứng khoán khác do mình quản lý;

b) Không được sử dụng tài sản ủy thác để đầu tư vào quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khác do mình quản lý, hoặc ngược lại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp khách hàng ủy thác là cá nhân nước ngoài, tổ chức 100% vốn nước ngoài và đã chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch nêu trên;

c) Không được sử dụng tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng để đầu tư vào chính công ty quản lý quỹ; không đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của công ty quản lý quỹ; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, thành viên ban điều hành, nhân viên của công ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần trăm (10%) vốn điều lệ;

Công ty quản lý quỹ có thể sử dụng vốn của quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, tài sản của nhà đầu tư ủy thác trong hoạt động quản lý danh mục để đầu tư vào các tổ chức nêu trên trong trường hợp điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, hợp đồng quản lý đầu tư, biên bản thỏa thuận góp vốn có quy định cho phép công ty quản lý quỹ thực hiện việc đầu tư này với mức phí quản lý phù hợp;

d) Không được sử dụng tài sản ủy thác để cho vay dưới mọi hình thức, bảo lãnh cho các khoản vay dưới mọi hình thức hoặc thanh toán các nghĩa vụ nợ của công ty quản lý quỹ, người có liên quan của công ty quản lý quỹ, tổ chức, cá nhân khác;

Quy định này không áp dụng trong trường hợp cho vay dưới hình thức đầu tư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, hoặc mua trái phiếu được phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật; hoặc khách hàng ủy thác là cá nhân nước ngoài, tổ chức 100% vốn nước ngoài và đã chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch nêu trên;

đ) Không được cam kết, bảo đảm kết quả đầu tư trừ trường hợp đầu tư vào những sản phẩm có thu nhập cố định, không được ký các hợp đồng nhận ủy thác đầu tư vào trái phiếu với lãi suất không phù hợp với thực tế thị trường và kết quả phân tích đầu tư của chính công ty; trực tiếp hay gián tiếp, bù đắp một phần hoặc toàn bộ các khoản thua lỗ của khách hàng ủy thác do hoạt động đầu tư; không được thực hiện các giao dịch nhằm làm giảm lợi nhuận của một khách hàng ủy thác để làm tăng lợi nhuận của một khách hàng ủy thác khác; không được giao kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các điều khoản bất lợi một cách bất hợp lý, không có lý do chính đáng.

8. Trừ trường hợp là kết quả hợp nhất, sáp nhập của các tổ chức phát hành, công ty quản lý quỹ chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn của các khách hàng ủy thác để mua và sở hữu (không tính số cổ phiếu trong danh mục của khách hàng ủy thác là quỹ hoán đổi danh mục) trên hai mươi lăm phần trăm (25%) tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Được sự chấp thuận bằng văn bản của các khách hàng ủy thác hoặc đại diện khách hành ủy thác về việc chào mua công khai, mức giá chào mua, khối lượng tài sản dự kiến chào mua, phuơng thức phân phối tài sản sau khi thực hiện chào mua;

b) Công quản lý quỹ thực hiện chào mua công khai theo quy định chào mua công khai của pháp luật về chứng khoán.

9. Công ty quản lý quỹ không được ủy quyền, thuê ngoài các tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài sản ủy thác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Kiểm soát nội bộ

...

2. Cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ phải đáp ứng điều kiện:

a) Có tối thiểu một nhân viên đáp ứng quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 9 Thông tư này; hoặc có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán hoặc kiểm toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc kiểm toán ít nhất là 01 (một) năm;

b) Có tối thiểu một nhân viên có chuyên môn, nghiệp vụ về luật từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về luật ít nhất là 01 (một) năm;

c) Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ phải đáp ứng quy định tại điểm a hoặc b khoản này và các điều kiện khác quy định tại khoản 3 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Kiểm toán nội bộ

...

4. Hoạt động kiểm toán nội bộ phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Độc lập: bộ phận kiểm toán nội bộ và hoạt động của bộ phận này độc lập với các bộ phận và hoạt động khác của công ty quản lý quỹ, không chịu sự quản lý của ban điều hành công ty quản lý quỹ;

b) Khách quan: kiểm toán nội bộ phải khách quan, công bằng, không định kiến, không chịu sự tác động, can thiệp khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Trung thực: công tác kiểm toán nội bộ phải được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm;

d) Phối hợp: bộ phận kiểm toán nội bộ được toàn quyền tiếp cận không hạn chế các thông tin, tài liệu của công ty. Thành viên ban điều hành và mọi nhân viên của công ty quản lý quỹ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác mọi thông tin, tài liệu liên quan, theo yêu cầu của bộ phận kiểm toán nội bộ. Các bộ phận trong công ty có trách nhiệm thông báo cho bộ phận kiểm toán nội bộ khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro hoặc thất thoát lớn về tài sản của công ty hoặc của khách hàng;
đ) Bảo mật: bộ phận kiểm toán nội bộ, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ không được tiết lộ các thông tin có được trong quá trình kiểm toán, trừ trường hợp cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Kiểm toán nội bộ

...

5. Nhân sự, cơ cấu nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự và pháp luật đầy đủ, không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

b) Không bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong thời hạn hai (02) năm, tính tới thời điểm được bổ nhiệm;

c) Đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư này; hoặc có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán; hoặc có chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

d) Không kiêm nhiệm làm việc tại các bộ phận khác của công ty quản lý quỹ;

đ) Có tối thiểu một nhân viên có chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, hoặc chứng chỉ quốc tế về kế toán, kiểm toán như ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants), CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants); hoặc đã thi đạt một số môn của chương trình đào tạo thi lấy chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên bao gồm Pháp luật về kinh tế; tài chính; tiền tệ, tín dụng; kế toán; kiểm toán; phân tích hoạt động tài chính theo quy định pháp luật liên quan; hoặc đã có thời gian công tác từ ba (03) năm trở lên ở bộ phận pháp chế, thanh tra, quản lý, giám sát hoạt động các tổ chức tài chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 36. Quy định về nghiệp vụ tư vấn đầu tư của công ty quản lý quỹ
.....
5. Trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nhân viên tư vấn bảo đảm:

a) Không được tư vấn cho khách hàng đầu tư vào tài sản mà không cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, tổ chức phát hành cho khách hàng;

b) Không được môi giới giao dịch mua, bán giữa khách hàng và bên thứ ba; không được môi giới giao dịch vay, mượn tài sản giữa khách hàng với công ty quản lý quỹ hoặc giữa khách hàng và bên thứ ba;

c) Không được cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin đồn, thông tin sai lệch cho khách hàng; không được cung cấp thông tin sai sự thật, khuếch đại sự thật, dễ gây hiểu nhầm, đưa ra các dự báo hoặc thực hiện các hành vi nhằm lôi kéo, xúi giục, dụ dỗ hay mời chào khách hàng giao dịch một loại tài sản nào đó mà không phù hợp với mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm đầu tư, khả năng nhận thức về rủi ro, mức chấp nhận rủi ro và năng lực tài chính của khách hàng; không cung cấp thông tin gây hiểu nhầm về các đặc tính lợi nhuận và rủi ro của tài sản đó;

d) Không được tặng quà, sử dụng lợi ích vật chất dưới mọi hình thức để mời chào, dụ dỗ khách hàng giao dịch một loại tài sản; không được yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, từ khách hàng, công ty quản lý quỹ hay một bên thứ ba bất kỳ khoản thù lao, lợi ích vật chất nào để mời chào khách hàng giao dịch một loại tài sản, ngoài các mức phí đã được quy định tại hợp đồng tư vấn đầu tư.

đ) Không được đầu tư thay cho khách hàng, nhận tiền, tài sản của khách hàng để đầu tư, giao dịch, trừ trường hợp là khách hàng ủy thác đã ký hợp đồng quản lý đầu tư với công ty quản lý quỹ;

e) Không được dự báo giá tài sản trong tương lai, bảo đảm kết quả đầu tư (trừ trường hợp đầu tư vào sản phẩm có thu nhập cố định hoặc các sản phẩm đầu tư bảo toàn vốn) hoặc thỏa thuận phân chia lợi nhuận hoặc lỗ với khách hàng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 427/QĐ-UBCK   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước   Người ký: Vũ Bằng
Ngày ban hành: 11/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 427/QĐ-UBCK

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206804