• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Quyết định 428/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 428/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 /11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 06/TTr-SNN ngày 16/01/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 160/TTr-SNV ngày 14/02/2014,

QUYT ĐNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi

- PCT TT UBND tỉnh

- Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Tới

- GĐ Sở Nông nghiệp & PTNT

- Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Trương Văn Phúc

- PGĐ Sở TN&MT

- Phó Trưởng ban;

4. Ông Trà Văn Hồng

- TP PC49, Công an tỉnh

- Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Phước Thành

- PGĐ Sở Tài chính

- Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Bình

- PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Minh Quang

- PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông

- Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Xuân Tuyến

- PCT UBND thị xã Bình Long

- Ủy viên;

9. Ông Vương Đức Lâm

- PCT UBND thị xã Đồng Xoài

- Ủy viên;

10. Ông Hoàng Xuân Lương

- PCT UBND thị xã Phước Long

- Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Hoàng Minh

- PCT UBND huyện Hớn Quản

- Ủy viên;

12. Ông Hoàng Nhật Tân

- PCT UBND huyện Lộc Ninh

- Ủy viên;

13. Ông Trịnh Công Sơn

- PCT UBND huyện Bù Đăng

- Ủy viên;

14. Đặng Thế Nhàn

- PCT UBND huyện Bù Đốp

- Ủy viên;

15. Trần Thanh Sơn

- PCT UBND huyện Chơn Thành

- Ủy viên;

16. Ông Bùi Quốc Minh

- PCT UBND huyện Bù Gia Mập

- Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Thanh

- PCT UBND huyện Đồng Phú

- Ủy viên;

18. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

- TP Thủy sản, Sở Nông nghiệp & PTNT

- Ủy viên;

Mi các ông, bà có tên sau tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo

19. Bà Nguyễn Thị Tươi

- Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh;

 

20. Ông Nguyễn Văn Chơ

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

 

21. Ông Nguyễn Thanh Phương

- Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, chính quyền các cấp xây dựng, triển khai thực hiện các hoạt động, dự án, Chương trình đbảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

3. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình tập huấn, tuyên truyền, giáo dục trên các thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng cht n, xung điện, cht độc đkhai thác thủy sản và tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản.

4. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy quét các đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

5. Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, Chương trình, tổ chức sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm, kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con du của Sở Nông nghiệp & PTNT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

3. Sở Nông nghiệp và PTNN là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNN, Trưởng Ban Chỉ đạo chng sử dụng chất n, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Bình Phước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng:NC-NgV;
- Lưu: VT (T-QD23-20/2).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 428/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 04/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 428/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225793