• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 43/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 43/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 1641/BCH-TM ngày 28/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC VÀ CƠ QUAN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng:

1. Chỉ đạo, điều hành công việc của Hội đồng, Thường trực Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN). Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng.

2. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định về phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động về GDQP-AN sau khi đã được Hội đồng hoặc Ban Thường trực thảo luận và quyết nghị.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng.

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác GDQP-AN.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng :

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực:

1.1. Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng;

1.2. Chuẩn bị và đề xuất với Chủ tịch Hội đồng về nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng; lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng, quản lý, sử dụng kinh phí đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

1.3. Phối hợp và đôn đốc các thành viên của Hội đồng thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được phân công; nắm tình hình, tổng hợp, báo cáo thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN hàng quý và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN.

1.4. Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, huyện, thị xã.

1.5. Khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng:

2.1. Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng theo nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ đó.

2.2. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

2.3. Chuẩn bị các nội dung về GDQP-AN thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan mình để đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng; tham gia ý kiến vào các văn bản do cơ quan Thường trực Hội đồng gửi đến.

2.4. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động về GDQP-AN, tổ chức thực hiện chương trình GDQP-AN cho các đối tượng thuộc quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN.

2.5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng:

1. Đề xuất các giải pháp, biện pháp GDQP-AN, nhất là những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan do Ủy viên Hội đồng làm đại diện.

2. Chuẩn bị các ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng, hoặc tham gia ý kiến các văn bản do cơ quan Thường trực Hội đồng gửi đến.

3. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động về GDQP-AN của cơ quan do Ủy viên Hội đồng làm đại diện cho phù hợp với chương trình, kế hoạch công tác GDQP-AN đã được Hội đồng thông qua. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện GDQP-AN cho các đối tượng thuộc quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN.

4. Hàng tháng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản lên Chủ tịch Hội đồng về kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN của cơ quan mình phụ trách.

5. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Cơ quan chuyên trách giúp việc Hội đồng GDQP-AN tỉnh:

1. Giúp Hội đồng, Thường trực Hội đồng giải quyết công việc hàng ngày về GDQP-AN.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch GDQP-AN, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng, Thường trực Hội đồng; chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng; xây dựng lịch hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng.

3. Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh để tổ chức triển khai nhiệm vụ GDQP-AN cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP-AN; Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh hàng năm của Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN tỉnh.

4. Thường trực nhận báo cáo, nắm tình hình, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN. Hàng tháng (và đột xuất), tổng hợp báo cáo với Thường trực Hội đồng về kết quả thực hiện GDQP-AN, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN.

5. Được quan hệ với các thành viên của Hội đồng, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã để theo dõi, nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN; dự các phiên họp của Hội đồng; cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công việc.

Điều 5. Các thành viên của Hội đồng căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, bố trí cán bộ kiêm nhiệm giúp việc làm công tác GDQP-AN.

Chương II

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Hội đồng GDQP-AN làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phân công các thành viên phụ trách các mặt công tác, thực hiện theo kết luận của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng (khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền). Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mà thành viên đó đại diện.

Điều 7. Khi Thường trực Hội đồng gửi các nội dung chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, tài liệu về GDQP-AN và yêu cầu tham gia ý kiến bằng văn bản, các Ủy viên Hội đồng phải có ý kiến gửi đến cơ quan Thường trực Hội đồng đúng thời gian quy định.

Điều 8. Mỗi năm, Hội đồng họp thường kỳ 02 lần vào quý I và quý III; khi có yêu cầu nhiệm vụ cần thiết hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng triệu tập các phiên họp bất thường. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp, đóng góp ý kiến trong các phiên họp, trong các văn bản dự thảo của Hội đồng và tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.

Điều 9. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng phải thông báo Kế hoạch hoạt động, chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Điều 10. Sau mỗi phiên họp, cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hợp, thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng gửi đến các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã; chuẩn bị các văn bản để Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 11. Các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký đóng dấu của UBND tỉnh; các văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký thuộc Sở, ban, ngành nào thì đóng dấu của Sở, ban, ngành đó.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh, cơ quan chuyên trách giúp việc Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này, có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thành viên Hội đồng gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN tỉnh tổng hợp ý kiến, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 09/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 43/QĐ-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174067