• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 432/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 432/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

Phòng Đo lường kiểm chuẩn

thuộc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Phòng Đo lường kiểm chuẩn

thuộc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 3460/QĐ-TNVN ngày 2/12/2014 của Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Địa chỉ: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin

 

1.

Tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 64:2012/BTTTT

2.

Hệ thống tiếp đất cho các trạm viễn thông

QCVN 9:2010/BTTTT(1)

3.

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT(2)

4.

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT(2)(3)

5.

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT(2)

6.

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT(2)(3)

Ghi chú:

(1) Đo điện trở tiếp đất;

(2) Phép đo bức xạ vỏ máy chỉ thực hiện tại hiện trường;

(3) Không bao gồm phép đo phát xạ giả.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 432/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/3/2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 432/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm.

Chỉ định phòng đo kiểm: Phòng Đo lường kiểm chuẩn thuộc Trung tâm Ứng dụng tin học và phát triển công nghệ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Từ khóa: Quyết định 432/QĐ-BTTTT

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269818