• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 4321/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 4321/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4321/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chc chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cLuật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 30/6/2008;

Căn cNghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mc và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn c Thông tư s159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một sđiều của Quyết định s 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 185/HĐND.TT ngày 30/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An về việc danh mục, chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của STài chính tại Công văn số 1973STC/QLG&CS ngày 27/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Quyết định này quy định chủng loại, slượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, t chc chính trị, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chc, đơn vị), Ban quản lý dán sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tt là Ban quản lý dự án) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tnh Nghệ An.

Điều 2. Quy định về Danh mục chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 3. Giao Sở Tài chính căn cứ Danh mục chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng và định mức, dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định việc mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định danh mục, chủng loại, số lượng, xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý.

Chánh văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, ngành, đoàn thể cp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tchức, đơn vị; Giám đốc Ban quản lý dự án; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Thường trực Tnh ủy (để b/c);
-
Thường trực HĐND tnh (để b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, các PVP UBND tnh;
-
Trung tâm Công báo tnh;
- Lưu VT, KT (Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 ca UBND tnh Nghệ An)

TT

Đơn vị

Số xe ô tô chuyên dùng được trang btối đa

Chng loại

Mục đích sử dụng

I

KHỐI TỈNH

 

 

 

1

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

6

Xe 05-07 chỗ; Xe 12-29 chỗ

Xe phòng chống bão lụt; xe phòng chống cháy rừng; xe phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xe chỉ đạo miền núi, biên giới; xe quy tập hài cốt liệt sĩ; xe chở đại biểu và phục vụ khách đối ngoại.

2

Văn phòng HĐND tỉnh Nghệ An

3

Xe 05-07 chỗ; Xe 12-29 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, phòng chống cháy rừng; Xe chở đoàn đại biểu HĐND tỉnh đi tiếp xúc cử tri; Xe phục giám sát, tiếp xúc cử tri, phục vụ khách đối ngoại;

3

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

3

Xe 05-07 chỗ; Xe 12-29 chỗ

Xe phòng chống bão lụt; xe phòng chống cháy rừng; chỉ đạo biên giới; xe chở đại biểu, khách đối ngoại của tỉnh;

4

Ban dân vận tỉnh ủy

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác dân vận

5

Ban tổ chức tỉnh ủy

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở

6

Ban tuyên giáo tỉnh ủy

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở

7

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở

8

Thanh tra tỉnh

1

Xe 07-16 chỗ

Xe phục vụ đoàn thanh tra

9

VP Sở Công thương Nghệ An

2

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lụt và khắc phục hậu quả thiên tai; xe chỉ đạo phòng chống buôn lậu, hàng giả, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

10

TT khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe triển khai thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh

11

VP Chi cục quản lý thị trường NA

2

Xe 05-07 chỗ

Xe chống buôn lậu, kiểm tra thị trường

Các Đội Quản lý thị trường huyện, thành, thị

01 xe/01 đội

Xe 05-07 chỗ

Xe chống buôn lậu, kiểm tra thị trường

12

VP Sở Giáo dục ĐT Nghệ An

1

Xe 12-16 chỗ

Xe phục vụ thanh tra các kỳ thi

13

Trường THPT dân tộc nội trú NA

1

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế

14

TT giáo dục thường xuyên NA

1

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế

15

TT giáo dục thường xuyên số 2 NA

1

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế

16

Trường PT d.tộc nội trú THPT số 2

1

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế

17

VP Sở Giao thông VT Nghệ An

2

Xe 05-07 chỗ; xe 12-24 chỗ

Xe phục vụ kiểm tra sát hạch lái xe, Xe phòng chống bão lụt, kiểm tra công trình, kiểm tra xe quá khổ, quá tải

18

Thanh tra Giao thông vận tải NA

 

Xe 05-07 chỗ; xe bán tải

Xe thanh tra giao thông; Xe kiểm tra tải trọng xe lưu động

Các đội thanh tra giao thông; Trạm kiểm tra tải trọng xe

01 xe/01 đội

 

 

19

TT Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

2

Xe 05-07 chỗ

Xe kiểm tra thực hiện đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

20

TT sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Theo nhu cầu thực tế

Xe tập lái

Xe tập lái

21

Ban QLDA công trình giao thông

2

Xe 05-07 chỗ

Xe kiểm tra giám sát chất lượng công trình giao thông

22

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ kiểm tra công tác bảo trì các công trình đường bộ

23

Sở Ngoại vụ

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ chỉ đạo công tác ngoại vụ, biên giới

24

VP Sở Kế hoạch và Đầu tư NA

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại, kiểm tra các công trình XDCB và khắc phục hậu quả thiên tai

25

VP Sở Khoa học và Công nghệ NA

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ thanh tra chuyên ngành về các hoạt động khoa học, công nghệ…

26

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An

1

Xe bán tải

Xe ô tô bán tải phục vụ triển khai, kiểm tra các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ

27

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Xe bán tải

Xe bán tải phục vụ kiểm tra định đo lường chất lượng

28

Sở Nội vụ Nghệ An

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ công tác xây dựng chính quyền cơ sở, quản lý địa giới hành chính, kiểm tra, giám sát hoạt động cải cách hành chính tại cơ sở…

29

VP Sở Lao động TBXH Nghệ An

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai

30

Trung tâm điều dưỡng thương binh NA

 

Xe cứu thương

Xe cứu thương

31

Khu điều dưỡng TBTT kinh NA

2

Xe 5-16 chỗ; Xe cứu thương

Xe cứu thương, xe chở thương bệnh binh

32

Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Diễn Châu

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe chở thân nhân liệt sỹ

33

Trung tâm điều dưỡng người có công với CM Nghệ An

3

Xe 05-29 chỗ, xe bán tải

Xe chở người có công: 02 xe, xe chở thực phẩm phục vụ người có công: 01 xe bán tải

34

Trung tâm chỉnh hình - phục hồi Cn Vinh

1

Xe cứu thương

Xe cứu thương

35

Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phục vụ đối tượng xã hội

36

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội I

2

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ; xe cứu thương

Xe tuyên truyền tư vấn hỗ trợ người sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện và các dịch bệnh khác; xe cứu thương

37

Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II NA

2

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ; xe cứu thương

Xe tuyên truyền tư vấn hỗ trợ người sau cai nghiện phòng, chống tái nghiện và các dịch bệnh khác; xe cứu thương

38

Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Miền Tây

1

Xe bán tải

Xe chở dụng cụ giảng dạy phục vụ đào tạo nghề

39

Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An

1

Xe bán tải

Xe chở dụng cụ giảng dạy phục vụ đào tạo nghề

40

Trường trung cấp nghề KT - công nghiệp thủ Cn Nghệ An

1

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế, chở dụng cụ giảng dạy

41

Trung tâm Công tác xã hội

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phục vụ công tác xã hội

42

Trường TC nghề D.Tộc miền núi

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe chở dụng cụ giảng dạy phục vụ đào tạo nghề

43

Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy Nghệ An

 

Xe cứu thương

Xe cứu thương

44

VP Sở Thông tin và Truyền thông

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, khắc phục thiên tai, phục vụ công tác thông tin truyền thông

45

TT công nghệ thông tin về truyền thông NA

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phục vụ thông tin, truyền thông

46

VP Sở Nông nghiệp và PTNT NA

3

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, khắc phục thiên tai; xe phòng chống cháy rừng; xe phòng chống dịch

47

Ban cảng lý cảng cá Nghệ An

1

Xe cẩu tự hình

Xe cẩu tự hình

48

Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện

01 xe/01 đơn vị

Xe bán tải

Xe phòng chống cháy rừng

49

Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều

2

Xe bán tải, Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, xe hộ đê

50

Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh NA

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe bảo ôn thuốc bảo vệ thực vật

51

Chi cục thú y Nghệ An

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phòng chống dịch

52

BQL khu bảo tồn TN Pù Huống

1

Xe bán tải

Xe phòng chống cháy rừng; kiểm soát lâm sản

53

BQL khu bảo tồn TN Pù Hoạt

1

Xe bán tải

Xe phòng chống cháy rừng; kiểm soát lâm sản

54

VP Sở Tư pháp

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật, hòa giải cơ sở…

55

Sở Tài chính Nghệ An

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, khắc phục thiên tai

56

VP Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, xử lý ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

57

Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phục vụ đo đạc quan trắc

58

VP Sở văn hóa thể thao và du lịch

2

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe kiểm tra, chỉ đạo văn hóa miền núi, xe thực hiện thanh tra và xử lý các hoạt động văn hóa

59

Khu di tích Kim Liên

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phục vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật gốc

60

Trung tâm văn hóa thông tin Nghệ An

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe tuyên truyền thông tin lưu động

61

Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân Ca xứ Nghệ

3

Xe 12-45 chỗ

Xe chở diễn viên đi biểu diễn; xe chở trang phục đạo cụ biểu diễn

62

Đoàn ca múa nhạc dân tộc NA

2

Xe 12-45 chỗ

Xe chở diễn viên đi biểu diễn; xe chở trang phục đạo cụ biểu diễn

63

Trung tâm Đào tạo-Huấn luyện TDTT

1

Xe 12-45 chỗ

Xe chở vận động viên đào tạo huấn luyện

64

Trung tâm Thi đấu và dịch vụ Thể thao

1

Xe 12-45 chỗ

Xe chở vận động viên đi thi đấu

65

Văn phòng Sở Xây dựng Nghệ An

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ công tác kiểm tra công trình xây dựng, phòng chống bão lụt và khắc phục hậu quả thiên tai

66

Viện Quy hoạch-Kiến trúc XD NA

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ lập quy hoạch, thẩm định đồ án quy hoạch, khảo sát địa hình, địa chất

67

VP Sở Y tế

1

Xe 05-07 chỗ

Xe chỉ đạo phòng chống, xử lý dịch bệnh, phòng chống thiên tai

68

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa NA

4

Xe cứu thương

Xe cứu thương

69

Bệnh viện sản Nhi Nghệ An

3

Xe cứu thương; Xe 07-12 chỗ

Xe cứu thương: 02 xe; xe phục vụ công tác chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch bệnh: 01 xe

70

Bệnh viện Y học cổ truyền NA

 

Xe cứu thương

Xe cứu thương

71

Bệnh viện tâm thần Nghệ An

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

72

Bệnh viện lao và bệnh phổi NA

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

73

Bệnh viện điều dưỡng và Phục hồi chức năng

 

Xe cứu thương

Xe cứu thương

74

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

 

Xe cứu thương

Xe cứu thương

75

Bệnh viện Đ.khoa khu vực Tây Bắc

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

76

Bệnh viện ĐK khu vực Tây Nam

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

77

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An

2

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phòng chống dịch bệnh

78

TT chăm sóc sức khỏe sinh sản

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phòng chống dịch bệnh

79

Trung tâm truyền thông giáo dục SK NA

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phục vụ truyền thông giáo dục sức khỏe

80

Bệnh viện Mắt Nghệ An

1

Xe cứu thương

Xe cứu thương

81

Trung tâm pháp y tỉnh

1

Xe cứu thương

Xe giám định pháp y

82

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS NA

1

Xe 05 chỗ đến 12 chỗ

Xe phòng chống dịch bệnh

83

Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh

2

Xe 05 chỗ đến 29 chỗ

Xe bảo quản máu; xe chở bác sỹ đi lấy máu

84

Bệnh viện ung bướu Nghệ An

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

85

Bệnh viện Chấn thương - C.hình

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

86

VP Chi cục Kiểm lâm Nghệ An

3

Xe 5-7 chỗ; xe bán tải

Xe phòng chống cháy rừng, xe kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản

87

Đội KLCĐ và PCCC rừng số 1

2

Xe 05-07 chỗ; xe bán tải

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

88

Đội KLCĐ và PCCC rừng số 2

2

Xe 05-07 chỗ; xe bán tải

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

89

Đội KLCĐ và PCCC rừng số 3

2

Xe 05-07 chỗ; xe bán tải

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

90

Hạt kiểm lâm các huyện, thành, thị

01 xe/ 01 đơn vị

Xe bán tải

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

91

Đài phát thanh truyền hình NA

6

Xe 5-16 chỗ; xe truyền hình lưu động

Xe truyền hình lưu động; xe phục vụ phóng sự phục vụ công tác của phóng viên biên tập

92

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

1

Xe 05-07 chỗ

Xe chỉ đạo dân tộc miền núi, biên giới

93

Các Tổng đội thanh niên xung phong-XDKT

01 xe/ 01 đơn vị

Xe bán tải

Xe phục vụ nuôi trồng sản xuất

94

Ban QL khu di tích LS Truông Bồn

1

Xe 05-12 chỗ

Xe phục vụ quản lý di tích lịch sử

95

Trung tâm giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm Phúc Sơn

1

Xe bán tải

Xe phục vụ giáo dục, đào tạo nghề

96

Trung tâm hỗ trợ, TV tài chính NA

1

Xe 05-12 chỗ

Xe phục vụ đào tạo, tư vấn tài chính, chở biên lai ấn chỉ

97

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

2

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên đi thực tế

98

Trường CĐ nghề Kỹ thuật Việt Đức

Theo nhu cầu thực tế

Xe tập lái

Xe tập lái

99

Trường Cao đẳng sư phạm NA

1

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên

100

Trường Cao đẳng VH nghệ thuật

1

Xe 12-45 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên

101

Trường Đại học y khoa Vinh

2

Xe cứu thương; Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên, xe cứu thương

102

Trường Cao đẳng nghề du lịch - Thương mại Nghệ An

2

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên

103

Trường CĐ nghề kỹ thuật công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

2

Xe 12-29 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên

104

Trường chính trị Nghệ An

1

Xe 05-29 chỗ

Xe chở giáo viên, sinh viên

105

Ủy ban Mặt trận TQ tỉnh Nghệ An

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai

106

Vườn quốc gia Pù mát

1

Xe bán tải

Xe kiểm tra, kiểm soát rừng

107

Ban an toàn giao thông tỉnh

1

Xe 05-07 chỗ

Xe tuyên truyền an toàn giao thông

108

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An

1

Xe bán tải

Xe phục vụ công tác cứu trợ

109

Ban quản lý khu kinh tế đông nam

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư…

II

KHỐI HUYỆN (các huyện, thành phố, thị xã)

 

 

 

1

UBND các huyện, thành phố, thị xã

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt và khắc phục hậu quả thiên tai

Xe quét rác

Xe quét rác

Xe chở rác

Xe chở rác

Xe cần cẩu

Xe cần cẩu

Xe nâng

Xe nâng

Theo nhu cầu thực tế

Xe xúc lật

Xe xúc lật

Xe ủi

Xe ủi

Xe lu

Xe lu

Xe bồn, tưới cây

Xe bồn, tưới cây

Xe hút bùn

Xe hút bùn

2

Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố, thị xã

2

Xe cứu thương

Xe cứu thương

3

Trung tâm văn hóa, thể thao huyện, thành phố, thị xã

1

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ văn hóa thông tin lưu động

4

Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã

1

Xe cứu thương

Xe cứu thương

5

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề; Trường trung cấp nghề

1

Xe 05-12 chỗ

Xe phục vụ đào tạo dạy nghề

6

UBND các xã, phường, thị trấn

1

Xe tải nhỏ

Xe tải nhỏ phục vụ công tác an ninh trật tự

Theo nhu cầu thực tế

Xe chở rác

Xe chở rác

7

Đài phát thanh truyền hình huyện, thành phố

1

Xe 05-12 chỗ

Xe phục vụ truyền hình lưu động, phóng sự…

8

Trung tâm giáo dục LĐXH huyện, thành phố, thị xã

1

Xe 05-12 chỗ

Xe phục vụ đối tượng xã hội

9

Ban quản lý nghĩa trang

2

Xe tang lễ; Xe 05-29 chỗ

Xe tang lễ, xe chở thân nhân (riêng Ban quản lý nghĩa trang thành phố Vinh được trang bị tối đa 05 xe)

10

Ban (đội) quản lý đô thị thanh tra đô thị

 

Xe cẩu

Xe cẩu

 

Xe bán tải

Xe bán tải

 

Xe hút chất thải

Xe hút chất thải

 

Xe tải thùng

Xe quản lý trật tự đô thị

11

Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai

2

Xe 05-07 chỗ

Xe phục vụ cứu hộ và phòng chống thiên tai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4321/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 07/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4321/QĐ-UBND

354

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327568