• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 433/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 810/QĐ-BTTTT ngày 5/7/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Comit, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số 433 /QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102350067 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/8/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 14/11/2012.

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTC, Số 19 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Phạm vi xin đăng ký chỉ định

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I.

Dịch vụ viễn thông

 

1

Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất(1)

QCVN 36:2011/BTTTT

2

Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất(2)

QCVN 34:2014/BTTTT

3

Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000(3)

QCVN 81:2014/BTTTT

4

Chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 82:2014/BTTTT

II.

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

 

5

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 9:2010/BTTTT

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 36:2011/BTTTT.

(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 34:2011/BTTTT.

(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 81:2014/BTTTT.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 433/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 31/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31.3.2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm.

Chỉ định phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 810/QĐ-BTTTT ngày 5/7/2013.

Từ khóa: Quyết định 433/QĐ-BTTTT

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269819