• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Quyết định 4359/QĐ-BYT năm 2020 sửa đổi Quyết định 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án "Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)" do Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 4359/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4359/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 585/QĐ-BYT NGÀY 20/02/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THÍ ĐIỂM ĐƯA BÁC SỸ TRẺ TÌNH NGUYỆN VỀ CÔNG TÁC TẠI MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (ƯU TIÊN 62 HUYỆN NGHÈO)”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”;

Căn cứ Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”

Theo đề nghị của Cục trưởng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)” như sau:

1. Sửa đổi điểm c khoản 2 Phần I Mục tiêu:

Đến năm 2025 đưa 450 bác sỹ trẻ vả đến năm 2030 đưa khoảng 600 bác sỹ trẻ về công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên cho 62 huyện nghèo và tương đương huyện được hưởng chính sách như huyện nghèo (gọi chung là các huyện khó khăn) nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực y tế.

2. Bổ sung điểm c khoản 2 Đối tượng điều chỉnh của Dự án thuộc Phần II Phạm vi, Đối tượng:

Bác sỹ đào tạo chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi đã được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh; Bác sỹ đào tạo chính quy hoặc bác sỹ đào tạo hệ liên thông tốt nghiệp loại khá, giỏi đã được tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế tuyến cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

3. Bổ sung khoản 3 Thời gian công tác tình nguyện thuộc Phần II Phạm vi, đối tượng, như sau:

Đối với bác sỹ trẻ tham gia Dự án đã được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và tương đương sau khi đào tạo bác sỹ chuyên khoa I sẽ công tác tối thiểu 05 năm tại các cơ sở y tế đã tuyển dụng. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng bác sỹ trẻ thực hiện ký cam kết về thời gian tình nguyện. Các đối tượng khác thực hiện theo Dự án đã quy định.

4. Bổ sung vào điểm a khoản 5 Quy trình tuyển chọn Bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia Dự án thuộc Phần II Phạm vi, đối tượng

“……. Bác sỹ trẻ khi tham gia Dự án cần phải có các tiêu chuẩn cụ thể:

+ Tuổi đời: Nữ không quá 37 và Nam không quá 40 tuổi”

5. Sửa đổi Điểm b khoản 1 Phần III về Đào tạo, mục Tổ chức đào tạo như sau:

Đối với bác sỹ trẻ đào tạo chuyên khoa I: Học tập trung liên tục trong 24 tháng theo chương trình và kế hoạch học tập.

6. Sửa tên khoản 4 thuộc Phần III là “Trách nhiệm của các cơ sở cử bác sỹ trẻ tham gia đào tạo theo Dự án”

7. Bổ sung khoản 5 thuộc Phần III là “Trách nhiệm của Sở Y tế”

- Rà soát tổng hợp nhu cầu đào tạo bác sỹ từ các cơ sở y tế trực thuộc có nhu cầu để đề xuất với Ban chỉ đạo trung ương và Ban quản lý dự án

- Đề xuất với UBND tỉnh về nguồn ngân sách hàng năm cho đào tạo bác sỹ trẻ tình nguyện của các cơ sở y tế trực thuộc theo quy định hiện hành về cơ chế chi đặc thù cho đào tạo Bác sỹ trẻ tình nguyện theo Dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 mục VI Phần Tổ chức thực hiện:

“c) Các Vụ, Cục liên quan:

- Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo: là đầu mối triển khai các hoạt động của Dự án; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, kiện toàn Ban Quản lý Dự án.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản ký kết giữa cơ sở đào tạo với UBND các địa phương vùng khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực y tế theo nội dung Dự án

+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tuyển sinh, tổ chức đào tạo các bác sĩ trẻ theo Dự án; theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng đào tạo.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu giúp Bộ trưởng cân đối các nguồn kinh phí để thực hiện Dự án; nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý, chi tiêu các nguồn kinh phí của Dự án theo quy định.

- Vụ Tổ chức cán bộ: Hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đối với các bác sĩ trẻ tham gia Dự án theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 585/QĐ-BYT về phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành”.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Th
tướng Chính ph;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Ủy ban c
a Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
-
UBND và Sở Y tế các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, VP Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các
đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT, TCCB, P
C, KCB, KHTC.

Q. BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Phần thứ hai

NỘI DUNG DỰ ÁN

I. MỤC TIÊU
...

2. Mục tiêu cụ thể
...

c) Đến năm 2016 đưa khoảng 500 bác sĩ trẻ về công tác tại vùng, sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó ưu tiên cho 62 huyện nghèo nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực, đặc biệt là bác sĩ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai

NỘI DUNG DỰ ÁN
...

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
...

2. Đối tượng điều chỉnh của Dự án

a) Bác sĩ chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi và bác sĩ nội trú tại các trường Đại học Y trong; cả nước.

b) Bác sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học y chưa chính thức được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai NỘI DUNG DỰ ÁN
...

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi thực hiện Dự án

Dự án được triển khai thực hiện tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo.

2. Đối tượng điều chỉnh của Dự án

a) Bác sĩ chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi và bác sĩ nội trú tại các trường Đại học Y trong; cả nước.

b) Bác sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học y chưa chính thức được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập.

3. Thời gian công tác tình nguyện

Thời gian tình nguyện là 03 năm, tính từ thời gian trực tiếp làm việc tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện (không kể thời gian đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp I). Riêng đối với Bác sĩ trẻ là Nữ, thời gian tối thiểu là 02 năm.

4. Nguyên tắc:

a) Các bác sĩ trẻ tham gia Dự án: Phát huy tinh thần xung kích, có đơn tình nguyện tham gia Dự án, bảo đảm thực hiện đúng những quy định theo hợp đồng cam kết, tuân thủ sự phân công của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tham gia Dự án.

b) Mỗi huyện thuộc phạm vi thực hiện Dự án được bổ sung số bác sĩ theo nhu cầu của từng huyện đã đăng ký với Ban quản lý Dự án; Phù hợp giữa nhu cầu tuyển dụng, sử dụng bác sĩ của địa phương với đáp ứng của các bệnh viện tuyến trên, các cơ sở đào tạo và nguyện vọng của các bác sĩ tham gia Dự án.

c) Có sự cam kết trách nhiệm giữa các bệnh viện tuyến trên, các trường đại học y, UBND cấp tỉnh các địa phương và các bác sĩ trẻ tham gia Dự án.

5. Quy trình tuyển chọn Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia Dự án

a) Nguyên tắc tuyển chọn:

- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và phù hợp nhu cầu của địa phương đăng ký và khả năng đáp ứng của các bệnh viện trực thuộc Bộ và các cơ sở đào tạo.

- Bác sĩ trẻ khi tham gia Dự án cần phải có các tiêu chuẩn cụ thể:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt. Tình nguyện tham gia dự án.

+ Có sức khỏe tốt.

+ Tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi hoặc đã có bằng chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ y khoa trở lên.

+ Ưu tiên những Bác sĩ là người thuộc tỉnh có bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện tham gia Dự án, người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương.

b) Quy trình tuyển chọn:

- Bác sĩ trẻ muốn tham gia dự án đăng ký trực tiếp tại Ban Quản lý Dự án hoặc qua trang Web của Ban Quản lý Dự án, trang Web của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

- Ban Quản lý Dự án xem xét và điều phối căn cứ nhu cầu của các địa phương, khả năng đáp ứng của các bệnh viện trực thuộc Bộ và các trường đại học y với nguyện vọng của các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Thực hiện ký Hợp đồng giữa Bác sĩ trẻ tình nguyện với bệnh viện trực thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo, UBND địa phương có nhu cầu.

- Bệnh viện trực thuộc Bộ tuyển dụng các bác sĩ trẻ bằng hình thức xét tuyển theo quy định. Ra quyết định cử đi học chuyên khoa cấp I và quyết định cử đi biệt phái sau khi đào tạo.

- Bác sĩ trẻ tình nguyện đi công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện trong phạm vi Dự án theo thời gian đã cam kết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai NỘI DUNG DỰ ÁN
...

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
...

5. Quy trình tuyển chọn Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia Dự án

a) Nguyên tắc tuyển chọn:

- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và phù hợp nhu cầu của địa phương đăng ký và khả năng đáp ứng của các bệnh viện trực thuộc Bộ và các cơ sở đào tạo.

- Bác sĩ trẻ khi tham gia Dự án cần phải có các tiêu chuẩn cụ thể:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt. Tình nguyện tham gia dự án.

+ Có sức khỏe tốt.

+ Tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi hoặc đã có bằng chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ y khoa trở lên.

+ Ưu tiên những Bác sĩ là người thuộc tỉnh có bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện tham gia Dự án, người biết tiếng dân tộc thiểu số, người có hiểu biết về phong tục, tập quán địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai NỘI DUNG DỰ ÁN
...

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA Bác sĩ TRẺ TÌNH NGUYỆN KHI THAM GIA DỰ ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bác sĩ trẻ tình nguyện khi tham gia Dự án.
...

1.2. Quyền lợi:

1.2.1. Đối tượng 1: Đối với các bác sĩ mới ra trường tốt nghiệp loại khá, giỏi:
...

b) Về đào tạo:

Hàng năm căn cứ nhu cầu đào tạo và năng lực của các trường đại học y trong cả nước, các bệnh viện được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa I (gọi chung là các cơ sở đào tạo). Ban chỉ đạo Dự án sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ sở đào tạo như sau:

- Hình thức tuyển sinh là xét tuyển

- Chương trình đào tạo: theo quy định hiện hành

- Tổ chức đào tạo: Học viên học tập trung liên tục trong 20 tháng, chia 4 giai đoạn:

+ Học tại các cơ sở đào tạo 08-10 tháng;

+ Học tại bệnh viện tỉnh thuộc địa bàn bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án 06 tháng, với sự hướng dẫn thực hành của giảng viên là các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh và giảng viên cơ sở đào tạo giai đoạn 1;

+ Thực hành 03 - 05 tháng tại bệnh viện huyện nơi bác sĩ trẻ tình nguyện công tác, với sự hướng dẫn thực hành của giảng viên là các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh. Kết thúc giai đoạn này được xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Ôn tập, bổ sung kiến thức kỹ năng theo yêu cầu của chương trình, thi tốt nghiệp lấy bằng Chuyên khoa cấp I tại cơ sở đào tạo trong 01 tháng.

- Kinh phí đào tạo do Dự án chi trả.

- Các cơ sở đào tạo, bệnh viện tuyển dụng cử người theo dõi và hướng dẫn thực hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai NỘI DUNG DỰ ÁN
...

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA Bác sĩ TRẺ TÌNH NGUYỆN KHI THAM GIA DỰ ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
...

4. Trách nhiệm các cơ sở y tế tuyến huyện

- Tháng 8 hàng năm, rà soát và đề xuất nhu cầu nguồn nhân lực bác sĩ và các chuyên khoa thiếu bác sĩ với Sở y tế và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện tốt việc bố trí vị trí việc làm, sử dụng có hiệu quả các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định đối với các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Cử cán bộ chuyên môn để phối hợp với giảng viên bệnh viện tỉnh hoặc giảng viên các cơ sở đào tạo hướng dẫn bác sĩ trẻ thực hành tại bệnh viện.

- Tạo điều kiện về nơi ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết, phù hợp với điều kiện của địa phương phục vụ cho hoạt động của các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Trực tiếp theo dõi, nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của các bác sĩ trẻ tình nguyện để báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai NỘI DUNG DỰ ÁN
...

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA Bác sĩ TRẺ TÌNH NGUYỆN KHI THAM GIA DỰ ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bác sĩ trẻ tình nguyện khi tham gia Dự án.

1.1. Trách nhiệm

- Chấp hành quyết định biệt phái của các bệnh viện đã tuyển dụng (nếu có). Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cơ sở y tế nơi đến công tác; bảo đảm thời gian, các điều khoản đã được cam kết. Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ theo Luật Viên chức.

- Hoàn thành tốt việc học tập chuyên môn, thực hiện nghiêm những nội quy quy định của các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý trong thời gian tham gia Dự án; phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu về vị trí việc làm của bệnh viện đã tuyển dụng để tiếp nhận lại sau khi hoàn thành thời gian tham gia Dự án.

- Sau khi hoàn thành thời gian tình nguyện, các bác sĩ trẻ tình nguyện phải có xác nhận của cơ sở y tế tuyến huyện nơi tham gia dự án về mức độ hoàn thành các nhiệm vụ theo nội dung đã cam kết với các bên liên quan.

- Đối với bác sĩ trẻ tình nguyện là nữ: Không tham gia dự án khi đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nếu trong thời gian tham gia Dự án mà mang thai thì thời gian nghỉ chế độ thai sản không được tính vào thời gian 02 năm tham gia trực tiếp công tác tại tuyến huyện.

- Trường hợp Bác sĩ trẻ đang tham gia Dự án tự ý bỏ việc khi chưa đủ thời gian làm việc tại các huyện theo cam kết thì phải bồi thường kinh phí hỗ trợ ban đầu và kinh phí đào tạo kể từ khi tham gia Dự án (Cơ sở đào tạo không cấp bằng chuyên khoa I và chứng chỉ hành nghề, không được tôn vinh).

- Trường hợp bác sĩ trẻ tình nguyện sau khi được bệnh viện đã tuyển dụng tiếp nhận lại nhưng không đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm của bệnh viện thì chịu sự phân công công việc phù hợp (nếu muốn tiếp tục làm chuyên môn). Nếu bác sĩ trẻ tình nguyện muốn tiếp tục được đào tạo nâng cao hoặc chuyển công tác đến bệnh viện khác thì bệnh viện đã tuyển dụng có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bác sĩ trẻ tình nguyện

- Các trường hợp đặc biệt khác, Ban Chỉ đạo Dự án sẽ xem xét cụ thể và quyết định.

1.2. Quyền lợi:

1.2.1. Đối tượng 1: Đối với các bác sĩ mới ra trường tốt nghiệp loại khá, giỏi:

a) Về tuyển dụng:

- Đáp ứng nhu cầu của địa phương, nguyện vọng của bác sĩ trẻ tình nguyện và phù hợp với vị trí việc làm của Bệnh viện trực thuộc Bộ, sẽ được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và ký hợp đồng làm việc tại Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước khi cử đi đào tạo.

- Sau khi hoàn thành thời gian tình nguyện, các bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ được tiếp nhận về công tác tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ, nơi đã ký hợp đồng làm việc.

b) Về đào tạo:

Hàng năm căn cứ nhu cầu đào tạo và năng lực của các trường đại học y trong cả nước, các bệnh viện được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa I (gọi chung là các cơ sở đào tạo). Ban chỉ đạo Dự án sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ sở đào tạo như sau:

- Hình thức tuyển sinh là xét tuyển

- Chương trình đào tạo: theo quy định hiện hành

- Tổ chức đào tạo: Học viên học tập trung liên tục trong 20 tháng, chia 4 giai đoạn:

+ Học tại các cơ sở đào tạo 08-10 tháng;

+ Học tại bệnh viện tỉnh thuộc địa bàn bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án 06 tháng, với sự hướng dẫn thực hành của giảng viên là các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh và giảng viên cơ sở đào tạo giai đoạn 1;

+ Thực hành 03 - 05 tháng tại bệnh viện huyện nơi bác sĩ trẻ tình nguyện công tác, với sự hướng dẫn thực hành của giảng viên là các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh. Kết thúc giai đoạn này được xét cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Ôn tập, bổ sung kiến thức kỹ năng theo yêu cầu của chương trình, thi tốt nghiệp lấy bằng Chuyên khoa cấp I tại cơ sở đào tạo trong 01 tháng.

- Kinh phí đào tạo do Dự án chi trả.

- Các cơ sở đào tạo, bệnh viện tuyển dụng cử người theo dõi và hướng dẫn thực hành.

1.2.2. Đối tượng 2: Đối với các Bác sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học y chưa chính thức được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập:

a) Về tuyển dụng:

- Đáp ứng nhu cầu của địa phương, nguyện vọng của bác sĩ trẻ tình nguyện và phù hợp với vị trí việc làm của Bệnh viện trực thuộc Bộ, sẽ được tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển và ký hợp đồng làm việc tại Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trước khi cử đi đào tạo.

- Sau khi hoàn thành thời gian tình nguyện, các bác sĩ trẻ tình nguyện sẽ được tiếp nhận về công tác tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ, nơi đã ký hợp đồng làm việc.

b) Về đào tạo:

- Đối với các bác sĩ đã có bằng chuyên khoa cấp I, hoặc thạc sĩ nếu tham gia dự án thì được ưu tiên cấp Chứng chỉ hành nghề, tính thời gian thực hiện tình nguyện ngay sau khi làm các thủ tục cam kết.

- Đối với các bác sĩ chưa có bằng chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y khoa thì thực hiện việc đào tạo như đối tượng 1.

1.3. Về chính sách tiền lương, phụ cấp và chính sách khác:

a) Về chính sách tiền lương và phụ cấp:

(i) Được hưởng nguyên lương (kể cả tiền lương tăng thêm do thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP như những cán bộ đang làm việc tại đơn vị), các khoản phụ cấp theo lương và các quyền lợi khác (nếu có) ở đơn vị cử đi.

(ii) Được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút (nếu có) tương ứng với công việc và địa bàn khu vực nơi cán bộ đến làm việc, trường hợp nếu nơi cán bộ đến làm việc mà các mức phụ cấp này thấp hơn tại đơn vị cũ thì được hưởng mức như cũ.

(iii) Được hỗ trợ thanh toán tiền đi và về theo chế độ công tác phí hiện hành, trường hợp đi bằng xe cơ quan đưa đón thì không được thanh toán.

(iv) Các bệnh viện thuộc Bộ nhận bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia Dự án, bệnh viện, trung tâm y tế huyện nơi bác sĩ trẻ tình nguyện biệt phái tùy theo điều kiện tình hình thực tế sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi của đơn vị để hỗ trợ thêm kinh phí cho bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án để động viên cán bộ yên tâm làm việc.

(v) Được bệnh viện, trung tâm y tế huyện thanh toán tiền phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và làm đêm, thêm giờ theo quy định.

Riêng trong thời gian đi học, được hưởng nguyên lương và thu nhập tăng thêm như các viên chức khác cùng chức danh nghề nghiệp, cùng bậc.

b) Về các chính sách khác:

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác của địa phương (nếu có); được địa phương tạo điều kiện thuận lợi về nhà công vụ, các điều kiện vật chất liên quan khác (nếu có).

- Được ưu tiên trong việc xem xét cử đi tham dự các kỳ tuyển sinh học Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Cao học, Nghiên cứu sinh.

- Được tôn vinh khi hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định.

- Nếu có nhu cầu ở lại công tác lâu dài tại nơi đăng ký tình nguyện, được địa phương ưu tiên, xem xét trong tiếp nhận, đề bạt, thuyên chuyển vị trí làm việc, kết nạp Đảng, tạo điều kiện về đất ở.

2. Trách nhiệm của các Bệnh viện trực thuộc Bộ:

- Hàng năm, tùy thuộc nhu cầu của các địa phương gửi về Ban Quản lý dự án Trung ương và khả năng đáp ứng của bệnh viện để xây dựng đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc phù hợp, trong đó có vị trí việc làm và số lượng người làm việc dành cho các bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia dự án trình Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền và tuyển dụng theo quy định.

- Hàng năm lập Dự toán kinh phí cho hoạt động đưa bác sĩ trẻ tình nguyện gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Có trách nhiệm ra quyết định cử đi học và quyết định cử biệt phái đối với các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Có trách nhiệm cam kết và thực hiện các nội dung cam kết với các bác sĩ trẻ tình nguyện về tuyển dụng, quản lý, bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác, các thu nhập khác phù hợp quy chế chỉ tiêu nội bộ của bệnh viện theo quy định.

- Có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ về chuyên môn và các hoạt động khác của các bác sĩ trẻ tình nguyện trong quá trình đào tạo, công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện bằng hình thức cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn thường xuyên đối với các bác sĩ trẻ tình nguyện trong thời gian tham gia Dự án.

- Tiếp nhận và phân công công tác theo vị trí việc làm phù hợp đối với bác sĩ trẻ tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ biệt phái hoặc tiếp tục cử đi đào tạo đối với các bác sĩ trẻ tình nguyện nếu có nhu cầu.

- Xử lý theo quy định của pháp luật các bác sĩ trẻ tình nguyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc phá vỡ các nội dung đã cam kết.

- Bệnh viện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Y tế khi không thực hiện những nội dung đã cam kết với các bên liên quan.

3. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo:

- Chủ động xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Bác sĩ chuyên khoa cấp I theo quy định, phù hợp với nhu cầu của các địa phương và yêu cầu của Ban Chỉ đạo Dự án.

- Hàng năm lập dự toán kinh phí đào tạo cho hoạt động đưa bác sĩ trẻ tình nguyện gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Cử cán bộ theo dõi, giúp đỡ các bác sĩ trẻ tình nguyện trong thời gian đào tạo; đánh giá kết quả học tập và thực hành của các bác sĩ tình nguyện để báo cáo Ban Chỉ đạo Dự án.

4. Trách nhiệm các cơ sở y tế tuyến huyện

- Tháng 8 hàng năm, rà soát và đề xuất nhu cầu nguồn nhân lực bác sĩ và các chuyên khoa thiếu bác sĩ với Sở y tế và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện tốt việc bố trí vị trí việc làm, sử dụng có hiệu quả các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Chi trả chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định đối với các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Cử cán bộ chuyên môn để phối hợp với giảng viên bệnh viện tỉnh hoặc giảng viên các cơ sở đào tạo hướng dẫn bác sĩ trẻ thực hành tại bệnh viện.

- Tạo điều kiện về nơi ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cần thiết, phù hợp với điều kiện của địa phương phục vụ cho hoạt động của các bác sĩ trẻ tình nguyện.

- Trực tiếp theo dõi, nhận xét, đánh giá mọi hoạt động của các bác sĩ trẻ tình nguyện để báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Phần thứ hai NỘI DUNG DỰ ÁN
...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
...

2. Bộ Y tế
...

c) Các Vụ, Cục liên quan:

- Vụ Tổ chức cán bộ: Là đầu mối triển khai các hoạt động của dự án; xây dựng các văn bản chế độ, chính sách liên quan đến đội ngũ bác sĩ trẻ tình nguyện báo cáo Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền ban hành; Trình Bộ trưởng quyết định thành lập Ban Quản lý dự án;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu giúp Bộ trưởng cân đối các nguồn kinh phí để thực hiện Dự án. Nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn việc quản lý, chi tiêu các nguồn kinh phí của Dự án theo quy định

- Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo:

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản ký kết giữa cơ sở đào tạo, bệnh viện trực thuộc Bộ, UBND các địa phương và các bác sĩ trẻ tình nguyện

+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo tuyển sinh, tổ chức đào tạo các bác sĩ trẻ theo quy định; theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng đào tạo theo 04 giai đoạn của các cơ sở đào tạo và của học viên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4359/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 20/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4359/QĐ-BYT

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456023