• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ tại Khu giả sơn, Nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 436/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TẠM THỜI ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ TANG LỄ TẠI KHU GIẢ SƠN, NGHĨA TRANG VĂN ĐIỂN, HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND Thành phố về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng tại Tờ trình số 7312/TTrLS: TC-LĐTBXH-XD ngày 30/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tạm thời đơn giá dịch vụ tang lễ tại Khu giả sơn, Nghĩa trang Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp để chuyển đổi nhiệm vụ của Nghĩa trang Văn Đin); như sau:

1. Giá vị trí lưu giữ tro cốt 25.000.000 đồng/mộ (Hai mươi lăm triệu đồng một mộ).

2. Giá nhập mộ 1.325.000 đồng/mộ (Một triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng một mộ).

3. Giá trông nom bảo quản 625.000 đồng/mộ/năm (Sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng một mộ trong một năm).

(Các mức giá nêu trên chưa bao gồm tiền thuê đất).

Điều 2. Ban phục vụ lễ tang Hà Nội có trách nhiệm thu và quản lý, sử dụng các khoản thu từ dịch vụ tang lễ đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh đơn giá trong trường hợp các định mức, chi phí phát sinh khác với phương án tính giá hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách liên quan đến các chi phí dịch vụ tang lễ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng - Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; Trưởng Ban phục vụ lễ tang Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: PCVP Kỳ, Chiến; KT, VHXH, TH;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 436/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 436/QĐ-UBND

2.246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302629