• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định 463/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Quyết định 436/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 463/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2018 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tiếp theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020; số 806/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 818/TTr-SNN ngày 04 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Các nội dung phê duyệt tại quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho các nội dung tương ứng đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018; các nội dung khác tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- VPĐPNTM Trung ương;
- VP ĐPNTM t
nh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN
HH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

BIỂU BỔ SUNG DANH MỤC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

(Kèm theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

I

Huyện Tủa Chùa

 

 

 

 

 

 

 

1

Mô hình các loại cây ăn quả (xoài Đài Loan, Nhãn chín muộn, lê Đài loan, bưởi...)

Xác định loại cây trồng phù hợp với khí hậu địa phương; nâng cao thu nhập cho người dân;

Dự án hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc BVTV, xây dựng thương hiệu...

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT …

Các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa

2019-2020

UBND các xã, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Dự án mới

2

Dự án trồng cây dược liệu (sa nhân, thảo qu,...)

Thực hiện trồng cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập. Tạo chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm

Dự án hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc BVTV....

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa

2019-2020

UBND các xã, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Dự án mới

3

Mô hình nuôi cá

Áp dụng các kthuật chăn nuôi sinh học an toàn, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nước, nâng cao thu nhập của người dân

Dự án hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch bệnh……

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa

2019-2020

UBND các xã, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Dự án mới

4

Dự án liên kết sản xuất theo chui giá trị trong chăn nuôi gà xương đen

Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nâng cao thu nhập của người dân trong chăn nuôi;

Dự án hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch bệnh… tạo liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa

2019-2020

UBND các xã, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Dự án mới

5

Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi dê địa phương

Chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nâng cao thu nhập của người dân trong chăn nuôi;

Dự án hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc phòng dịch bệnh… tạo liên kết trong sản xuất và tiêu thị sản phẩm

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa

2019-2020

UBND các xã, trên địa bàn huyện Tủa Chùa

Dự án mới

II

Huyện Điện Biên Đông

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm Nếp tan - xã Na Son

Nâng cao thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm

Người dân và HTX

Xã Na Son

2019-2020

Xã Na Son

Dự án mới

2

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm Lạc dò - xã Na Son

Nâng cao thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm

Người dân và HTX

Xã Na Son

2019-2020

Xã Na Son

Dự án mới

III

Huyện Tuần Giáo

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (Chanh leo, Mít thái, ổi Đài Loan, Đào lai, Táo lai...)

Cung cấp sản phẩm an toàn, có chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân

Xây dựng mô hình chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp

Người dân và doanh nghiệp

Các xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo

2019-2020

Các xã trong huyện Tuần Giáo

Dự án mi

IV

Huyện Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết sản xuất trong chăn nuôi và tiêu thụ cá thương phẩm (Chép, Lăng, Tầm, Trắm, Rô phi,...)

Áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi sinh học, an toàn; chăn nuôi theo hướng hàng hóa có giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao thu nhập ổn định cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thsản phẩm

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019-2020

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mới

2

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (Lê, Mít thái,...…)

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, đưa những giống cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế vào sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân: tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019 - 2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mi

3

Liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ gia cầm

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, phát huy lợi thế của vùng với điều kiện tự nhiên, chăn nuôi gia cầm với bảo vệ môi trường; sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân; giảm nghèo bền vững và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mới

4

Liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ vịt bầu bản

Bảo tồn giống vịt bầu bản của xã Nà Tấu và một số khác; tăng quy mô đàn vịt; chăn nuôi theo hướng sinh học duy trì chất lượng giống vịt bầu bản; nhằm nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và HTX, Doanh nghiệp.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biện

Dự án mới

5

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm rau gia vị xã Thanh Hưng

Phát huy lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, kinh nghiệm của người dân trong trồng rau, nhằm cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng; nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Xã Thanh Hưng

2019-2020

UBND xã Thanh Hưng

Dự án mới

6

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ Dứa Pu Lau và Tỏi xã Mường Nhà

Phát huy lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, nhằm cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu thị dùng; nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Xã Mường Nhà

2019-2020

UBND xã Mường Nhà

Dự án mới

7

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sn phẩm rau an toàn

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Xã Pom Lót; Thanh Yên, Thanh An

2019-2020

UBND các xã Pom Lót, Thanh Yên, Thanh An

Dự án mới

8

Liên kết trong trồng và tiêu thụ củ Khoai lang xã Thanh Nưa

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và doanh nghiệp

Xã Thanh Nưa

2019-2020

UBND xã Thanh Nưa

Dự án mới

9

Liên kết trong nuôi và tiêu thụ sản phẩm mật ong

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hưng từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, phát huy lợi thế của vùng với điều kiện tự nhiên; sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân; giảm nghèo bền vững và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mi

10

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ Miến dong

Sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân: giảm nghèo bền vững và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019- 2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mi

11

Liên kết trong trồng và tiêu thụ củ Sắn

Sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân; giảm nghèo bền vững và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mới

12

Liên kết trong trồng và tiêu thụ cây dược liệu

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trồng những loại cây có giá trị, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng xã. Sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân; giảm nghèo bền vững và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Điện Biên

Dự án mới

V

Huyện Mường Ảng

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thsản phẩm cây dược liệu

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng mang lại giá trị kinh tế cao, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm và áp dụng khoa học, kỹ thuật trong việc sản xuất và chế biến sản phẩm

Các hộ, doanh nghiệp, HTX

Các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng

Dự án mới

IV

Huyện Mường Nhé

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án trồng cây sả ja va triết xuất lấy tinh dầu sả

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập

Dự án hỗ trợ cây giống, phân bón,...liên kết tiêu thụ sản phẩm

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé

Dự án mới

2

Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng (cây Sa nhân)

Thực hiện trồng cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập. Tạo chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm

Dự án hỗ trợ cây giống, phân bón,... liên kết tiêu thụ sản phẩm

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT…

Các xã trên địa bàn huyện

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé

Dự án mới

3

Dự án trồng cây Chanh leo

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tạo chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm

Dự án hỗ trợ cây giống, phân bón,... liên kết tiêu thụ sản phẩm

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Các xã trên địa bàn huyện

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé

Dự án mới

4

Dự án phát triển cây cam

Tạo chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm

Dự án hỗ trợ về kỹ thuật, xây dựng thương hiệu

Các hộ, nhóm hộ, doanh nghiệp, HTX, THT...

Xã Mường Nhé

2019-2020

UBND Xã Mường Nhé

Dự án mới

 

BIỂU SỬA ĐỔI DANH MỤC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ

(Kèm theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Huyện/thị xã/thành phố

Đã được phê duyệt tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh

Tên dự án sau khi sửa đổi

Ghi chú

 

Thành phố Điện Biên Phủ

 

 

 

1

 

Dự án cá rô phi đơn tính, mè, chép. Thả hỗn hợp, khai thác hiệu quả các tầng nước và gia tăng dịch vụ câu cá giải trí, dịch vụ ăn uống, du lịch ẩm thực

Dự án liên kết sản xuất nuôi các ao nước tĩnh hệ VAC

 

2

 

Mô hình trồng các loại cây ăn quả: bưởi da xanh, cam, quýt

Liên kết sản xuất trong trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 436/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 16/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 436/QĐ-UBND

27

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415551