• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 4379/QĐ-UBND năm 2017 về công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 4379/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4379/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1271/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết công khai TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 1309/TTr-SNGV ngày 13/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục và nội dung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính kèm theo).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Ngoại vụ căn cứ nội dung công bố TTHC để chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết TTHC chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để tin học hóa việc giải quyết TTHC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4379/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thực hiện tại TT HCC

 

LĨNH VỰC LÃNH SỰ

 

 

1

T-QNH-285849-TT

Thủ tục đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an dán tem AB hộ chiếu phổ thông cho cán bộ, công chức, viên chức của sở, ban, ngành thuộc tỉnh và cán bộ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước thuộc tỉnh

Quyết định 2573/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND về việc ủy quyền ký văn bản dán AB cho Giám đốc Sở Ngoại vụ

X

2

T-QNH-285851-TT

Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký văn bản cho phép các địa phương cấp huyện; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ hội nghị, hội thảo quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh; hội nghị, hội thảo có sử dụng ngân sách để tổ chức); các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

 

2.1

 

Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do các địa phương cấp huyện; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh; hội nghị, hội thảo có sử dụng ngân sách để tổ chức

 

X

2.2

 

Thủ tục cấp phép cho các địa phương cấp huyện; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ hội nghị, hội thảo quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh; hội nghị, hội thảo có sử dụng ngân sách để tổ chức); các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

 

X

3

T-QNH-285852-TT

T-QNH-271671-TT

Thủ tục đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp hoặc gia hạn thị thực nhập cảnh, lưu trú cho người nước ngoài vào công tác, làm việc với các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh

Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp hoặc gia hạn thị thực nhập cảnh, lưu trú cho người nước ngoài vào công tác, làm việc với các cơ quan, ban ngành, địa phương của tỉnh

X

4

T-QNH-285855-TT

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 1545/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

X

5

T-QNH-285853-TT

Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ không thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý đi thăm thân, chữa bệnh, du lịch, học tập ở nước ngoài bằng tiền cá nhân dưới 03 tháng

Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi thăm thân, du lịch, chữa bệnh ở nước ngoài bằng tiền cá nhân

 

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC LÃNH SỰ

1. Thủ tục đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an dán tem AB hộ chiếu phổ thông cho cán bộ, công chức, viên chức của sở, ban, ngành thuộc tỉnh và cán bộ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước thuộc tỉnh.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, đơn vị có cá nhân đề nghị dán AB hộ chiếu phổ thông căn cứ bộ thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phần lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.

Bước 3: Công chức Sở Ngoại vụ làm việc tại Trung tâm hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, công chức Sở Ngoại vụ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản của tổ chức, đơn vị có cá nhân đề nghị dán AB hộ chiếu phổ thông, trong đó nêu rõ: họ và tên, giới tính, chức vụ, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, nước đến, mục đích chuyến đi, thời gian (đi một lần hay nhiều lần từ ngày…đến ngày…), kinh phí...;

2. Giấy tờ chứng minh đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện tại.

Trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện tại thì nộp bảng lương và hợp đồng lao động (bản sao có mang kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền: Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

- Cơ quan phối hợp: Không

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của Sở Ngoại vụ đề nghị gửi Cục Quản lý XNC, Bộ Công an.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Hướng dẫn số 14473/P6 ngày 09/8/2000 của Bộ Công an.

- Quyết định 2573/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND về việc ủy quyền ký văn bản dán AB cho Giám đốc Sở Ngoại vụ.

* Ghi chú: Phần chữ gạch chân, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

2. Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh quảng Ninh

2.1. Thủ tục cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do các địa phương cấp huyện; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh; hội nghị, hội thảo có sử dụng ngân sách để tổ chức;

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các tổ chức, đơn vị đề nghị tổ chức, hội nghị hội thảo căn cứ bộ thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phần lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/. (Trước thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị hội thảo ít nhất là 15 ngày)

Bước 3: Công chức Sở Ngoại vụ làm việc tại Trung tâm hành chính công kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;

- Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, công chức Sở Ngoại vụ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (thời gian lấy ý kiến không quá 8 ngày làm việc), thẩm định trình UBND tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc UBND tỉnh đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo gửi về Sở Ngoại vụ.

Bước 6: Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả (01 ngày làm việc).

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi Sở Ngoại vụ (theo Mẫu số 1);

2. Tài liệu về nội dung hội nghị, hội thảo: Tài liệu cụ thể sẽ được trình bày trong hội nghị, hội thảo bao gồm: Tập gấp, tờ rơi (nếu có), bài tham luận... (trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, phải được dịch ra tiếng Việt);

3. Ý kiến của cơ quan chuyên môn liên quan đến lĩnh vực, nội dung hội thảo được tổ chức (nếu có);

4. Các giấy tờ chứng minh tính pháp lý của các cơ quan, tổ chức.

+ Đối với các đơn vị là doanh nghiệp: bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác (có liên quan đến nội dung hội nghị, hội thảo);

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: bản sao giấy phép lập Văn phòng đại diện/Văn phòng dự án/Giấy phép hoạt động của tổ chức tại Việt Nam và Quyết định của UBND tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành liên quan phê duyệt chương trình/dự án;

+ Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Văn bản của cơ quan chủ quản quản lý.

5. Bản sao hộ chiếu, thị thực của người nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo;

6. Thành phần đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đồng ý hoặc không đồng ý của UBND tỉnh

h. Lệ phí (nếu có): Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản của tổ chức đề nghị xin phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế (Mẫu số 01 kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

- Quyết định số 1610/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

* Ghi chú: Phần chữ gạch chân, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4379/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 07/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4379/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370199