• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025”

Tải về Quyết định 4396/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4396/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg , ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg , ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg , ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16/5/2016 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tại Tờ trình số 1280/TTr-KNST, ngày 06/12/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025.

Điều 2. Giao Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan tổ chức triển khai theo đúng Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch các hiệp hội; Chủ nhiệm các Câu Lạc bộ khởi nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, LĐTB&XH (b/c);
- Hội LHPN Việt Nam (b/c);
- Trung ương Đoàn (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia;
- CLB Đầu tư và khởi nghiệp VN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các CLB KNST trên địa bàn tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 - 2025”
(Kèm theo Quyết định số 4396/QĐ-UBND, ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh)

I. ĐỊNH HƯỚNG

1. Định hướng

a) Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào đối tượng thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học & công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội; nhằm từng bước xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khởi nghiệp vào năm 2020, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp, bình đẳng giới.

b) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trên cơ sở Đề án 844 của Chính phủ về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Đề án 1665 về “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025” và Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020”.

2. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo:

a) Du lịch và thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nông nghiệp.

b) Nông nghiệp (bao gồm cả dược liệu).

c) Công nghệ thông tin - truyền thông.

d) Công nghiệp phụ trợ - cơ khí và tự động hóa.

e) Ngoài 05 lĩnh vực ưu tiên trên, hỗ trợ các Dự án Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển Quảng Nam.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Start-up); thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Các mục tiêu chính từ năm 2018 đến 2025, như sau:

a) Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp;

b) Tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

c) Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành ý tưởng và xây dựng ý tưởng thành doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

d) Thành lập và hỗ trợ mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn. Hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, kết nối các nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư tỉnh.

đ) Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 1 (từ năm 2018 đến 2020)

- Tập trung hoạt động tuyên truyền, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho từng nhóm đối tượng khác nhau.

- Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp địa phương hàng năm theo chủ đề.

- Xây dựng được 20 Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 02 dự án do phụ nữ quản lý; 01 dự án của học sinh, sinh viên.

- Kết nối được 02 nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển 04 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 01 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 01 doanh nghiệp do sinh viên thành lập.

- Hình thành từ 3 - 4 cơ sở ươm tạo ý tưởng,doanh nghiệp, không gian làm việc chung.

- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thành lập Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp.

- 70% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2020 đến 2025)

- Tiếp tục vận hành, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo về kỹ năng,… phù hợp với các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hoàn chỉnh hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh. Mở rộng hình thức kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc gia, quốc tế và duy trì tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp địa phương.

- Xây dựng được 30 Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 350 phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo.

- Phối hợp hỗ trợ thành lập 20 tổ hợp tác, hợp tác xã khởi nghiệp do phụ nữ quản lý.

- Hỗ trợ phát triển 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 10 dự án do phụ nữ quản lý; 03 dự án của học sinh, sinh viên.

- Kết nối được từ 5 đến 7 nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ phát triển 15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 03 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 01 doanh nghiệp do sinh viên thành lập.

- 100% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp.

- Phát triển thêm từ 1 đến 2 cơ sở ươm tạo ý tưởng,doanh nghiệp, không gian làm việc chung.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

1. Xây dựng và phát triển mạnh công tác thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo)

- Nội dung:

Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo có chức năng, nhiệm vụ kết nối Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế; thường xuyên cung cấp thông tin chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư; sản phẩm; đối tác, khách hàng, mô hình kinh doanh mới; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ; tin tức, sự kiện…liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ;

Cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hình thành và khai thác kho dữ liệu KH&CN quốc gia và của tỉnh; Tổ chức các diễn đàn online truyền thông, giáo dục và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Tổ Công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (Tổ Công tác).

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

b) Xây dựng Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo - STARTUP QUANG NAM” trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

- Nội dung:

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ chế liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động và mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;…Tổ chức giới thiệu và quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nhân các sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế.

Tổ chức Tọa đàm trực tiếp, Tọa đàm phát lại, đối thoại truyền hình,…theo các chủ đề hàng năm và xây dựng các phóng sự liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Số lần phát sóng truyền hình: 02 lần/tháng và được phát lại 2 lần/tháng. Thời lượng Chuyên mục từ 10 - 15 phút.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác.

- Thời gian hoàn thành và phát sóng đầu tiên: Tháng 01 năm 2018

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

c) Tiếp tục Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng Nam và xây dựng truyền hình Online của Báo Quảng Nam về “Khởi nghiệp Sáng tạo”

- Nội dung:

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ chế liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động và mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;…Tổ chức giới thiệu và quảng bá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam nhân các sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế.

Tổ chức diễn đàn Tọa đàm online theo các chủ đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng Nam (báo in): 01 Chuyên mục/tháng và thành lập Truyền hình Online trên Báo Quảng Nam (báo điện tử): 01 Chuyên mục/tháng.

- Cơ quan thực hiện: Báo Quảng Nam.

- Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác.

- Thời gian hoàn thành và phát sóng Truyền hình Online trên Báo Quảng Nam đầu tiên: Tháng 01 năm 2018

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

d) Tiếp tục thực hiện Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo.

- Nội dung:

- Giới thiệu các cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;

- Giới thiệu các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp. Thông tin các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Số Chuyên mục: 01 Chuyên mục/ số/ tháng.

- Cơ quan thực hiện: Tạp chí Khoa học & Sáng tạo.

- Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

đ) Cổng thông tin điện tử tỉnh, các tạp chí, bản tin chuyên ngành, cổng thông tin điện tử các ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị, thành phố.

- Nội dung:

Thông tin, giới thiệu cơ chế, chính sách; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Giám đốc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử tỉnh, Tổng Biên tập/Trưởng Ban biên tập các tạp chí, bản tin; Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

e) Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, Twitter, Go, Yume,…

- Nội dung: Thông tin, giới thiệu hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Tổ Công tác.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện; Xuyên suốt (2018 - 2025)

2. Xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và không gian làm việc chung tại các địa phương đã hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp.

a) Nội dung:

Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp, các khu không gian làm việc chung cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (co-working space) theo hướng xã hội hóa. UBND tỉnh hỗ trợ theo cơ chế quy định của các Đề án của Chính phủ hàng năm thông qua Tổ Công tác với giao nhiệm vụ cụ thể.

b) Cơ quan chỉ đạo: Tổ Công tác

c) Cơ quan chủ trì: Câu Lạc bộ KNST Quảng Nam tại Hội An, Câu Lạc bộ KNST Tam Kỳ, Câu Lạc bộ KNST Chu Lai - Núi Thành, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các địa phương liên quan

đ) Thời gian ra mắt các Không gian làm việc chung cụ thể như sau:

- Thành lập Không gian làm việc chung tại Hội An:

+ Cơ quan chủ trì chỉ đạo và hướng dẫn: Tổ Công tác.

+ Cơ quan phối hợp hỗ trợ: UBND thành phố Hội An.

+ Tổ chức thực hiện: Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An.

+ Thời gian hoàn thành và khai trương: Quý I năm 2018

- Thành lập Không gian làm việc chung tại Tam Kỳ

+ Cơ quan chủ trì chỉ đạo và hướng dẫn: Tổ Công tác

+ Cơ quan phối hợp hỗ trợ: UBND thành phố Tam Kỳ.

+ Tổ chức thực hiện: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam và Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Tam Kỳ.

+ Thời gian hoàn thành và khai trương: Quý II/2018

- Thành lập Không gian làm việc chung tại Núi Thành:

+ Cơ quan chủ trì chỉ đạo và hướng dẫn: Tổ Công tác.

+ Cơ quan phối hợp hỗ trợ: UBND huyện Núi Thành.

+ Tổ chức thực hiện: Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Chu Lai - Núi Thành

+ Thời gian hoàn thành và khai trương: Quý II năm 2018.

3. Xây dựng Không gian làm việc chung tại các địa phương và tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,…trên địa bàn tỉnh.

a) Nội dung:

Tập trung hỗ trợ xây dựng các Đề án hình thành và phát triển các không gian làm việc chung tại các địa điểm thuận lợi, theo hướng xã hội hóa mạnh mẽ; nhà nước hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm thiết bị văn phòng, bàn ghế làm việc, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin, miễn phí Internet; hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao nhận thức kiến thức và năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hình thành các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện chưa có Không gian làm việc chung trong giai đoạn 1, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

c) Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

4. Xây dựng và phát triển mạng lưới Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo, Đầu tư và Khởi nghiệp.

a) Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ 04 Câu Lạc bộ đã thành lập, gồm: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam tại Hội An, Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Tam Kỳ và Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Chu Lai - Núi Thành mở rộng phát triển thành viên, kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động nuôi dưỡng, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp;….UBND tỉnh hỗ trợ một khoản kinh phí cố định hàng năm để các Câu Lạc bộ chủ động phương án tài chính trong tổ chức các hoạt động (hỗ trợ thông qua giao nhiệm vụ cụ thể).

- Cơ quan chủ trì: Tổ Công tác.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị, thành phố; Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

b) Đến năm 2020, thành lập các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

- Cơ quan chỉ đạo: Tổ Công tác

- Cơ quan chủ trì: Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

- Cơ quan phối hợp và thực hiện: Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020

c) Thành lập các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo tại các địa phương có đủ điều kiện.

- Cơ quan chỉ đạo: Tổ Công tác

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Thanh niên cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan đến quản lý tài chính, kế hoạch, khoa học và công nghệ, đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020

5. Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ các Hợp tác xã nông nghiệp trẻ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Liên minh Hợp tác xã, Sở Công thương, Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

- Thời gian thành lập và hoạt động: Quý III năm 2018.

6. Thành lập và tổ chức hoạt động Câu Lạc bộ nữ Doanh nhân

- Cơ quan chủ trì: Hội LHPN tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác, Hiệp hội các doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Thời gian thành lập và hoạt động: Quý III năm 2018.

7. Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp và tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia, quốc tế.

a) Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp - TechFest tỉnh Quảng Nam trên cơ sở kết hợp Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, học sinh sinh viên khởi nghiệp hằng năm theo từng Chủ đề.

- Cơ quan tham mưu: Tổ Công tác, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương.

- Các tổ chức tham gia:

+ Cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

+ Các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Câu Lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Nam, cộng đồng khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp và học sinh sinh viên toàn tỉnh.

- Thời gian tổ chức định kỳ: Vào dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày giải phóng quê hương (tháng 3 hàng năm)

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

b) Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Ngày Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN Việt Nam tổ chức, Ngày học sinh sinh viên khởi nghiệp do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức; Ngày hội Khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và Ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

- Cơ quan tham mưu: Tổ Công tác, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương.

- Các tổ chức tham gia: Các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Câu Lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Nam và cộng đồng khởi nghiệp.

- Thời gian tham gia: Theo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức hoặc theo Thư mời của các địa phương và các tổ chức quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

c) Hàng năm và định kỳ, Triển lãm hoặc Hội chợ (TechMart, Tech Demo, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề,…) do tỉnh, các Sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức cần dành một không gian phù hợp hỗ trợ các Start-up, đặc biệt là phụ nữ khởi nghiệp tham gia giới thiệu, kết nối, quảng bá các sản phẩm được hình thành từ khởi nghiệp, học sinh sinh viên trình bày các ý tưởng sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức các Triển lãm hoặc Hội chợ.

- Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh và Câu Lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Quảng Nam, phụ nữ khởi nghiệp, học sinh sinh viên khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

8. Hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm kinh phí hỗ trợ thuê chuyên gia trong và ngoài nước, mua bản quyền chương trình đào tạo, tham gia đào tạo tại nước ngoài,….)

a) Nội dung và đối tượng đào tạo, tập huấn:

- Nhận thức và năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ các Sở, ban, ngành và địa phương; cho các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quan tâm đối tượng phụ nữ; xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng tại các trường đại học, cao đẳng, trường, trung cấp; học sinh THPT; thanh niên nông thôn, người có việc làm chưa phù hợp toàn tỉnh

- Đào tạo, tập huấn về hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; chống hàng giả,...

- Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh toán tài chính, đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ,…các nội dung khác quan trọng và thiết thực hơn cho sự thành công của doanh nghiệp

- Đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; năng lực xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động này. Đặc biệt, chú trọng hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn sáng tạo đổi mới doanh nghiệp.

- Đào tạo, tập huấn về vai trò, vị trí của Hội Phụ nữ trong vận động phụ nữ khởi nghiệp; vai trò của phụ nữ trong quản lý, làm chủ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát huy điểm mạnh: những lĩnh vực, ngành nghề, ý tưởng, giải pháp, công nghệ nào… giúp chị em phát huy được điểm mạnh của mình; khắc phục điểm yếu: làm thế nào để giúp chị em khắc phục điểm yếu về sức mạnh cơ bắp, thể chất, hoàn cảnh gia đình để khởi nghiệp hiệu quả.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên khi nhập học và trước khi tốt nghiệp.

b) Phương thức tổ chức: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tập huấn thông qua các hình thức: UBND tỉnh tổ chức; liên kết, kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đào tạo; các tổ chức trên địa bàn tỉnh tự tổ chức.

c) Cơ quan chủ trì: Tổ Công tác, Hội Phụ nữ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội

d) Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh; các và địa phương; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; các hiệp hội.

đ) Trung bình mỗi năm, tổ chức 20 lớp đào tạo, tập huấn (1000 người).

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

9. Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn kết nối khởi nghiệp cấp tỉnh

a) Chủ đề:

Chủ đề các Hội thảo/diễn đàn tổ chức tại tỉnh tập trung vào xây dựng cơ chế, chính sách liên quan thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tầm nhìn chiến lược; tư vấn, kết nối nhà đầu tư thiên thần; hỗ trợ pháp lý thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; đổi mới công nghệ và bảo vệ tài sản trí tuệ, quảng bá, kết nối,… các sản phẩm khởi nghiệp; diễn đàn Phụ nữ, học sinh, sinh viên Quảng Nam với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quản trị rủi ro trong khởi nghiệp, phát triển sản phẩm mới trong khởi nghiệp,…Ưu tiên những chủ đề giúp nhân cao nhận thức, kỹ năng và năng lực của người khởi nghiệp.

b) Định kỳ, hàng năm, UBND tỉnh tổ chức từ 1 đến 3 Hội thảo/Diễn đàn theo chủ đề hoặc đăng cai, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các hiệp hội Trung ương, các tổ chức quốc tế,… tổ chức tại Quảng Nam.

c) Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Hội LHPN tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chủ đề.

đ) Thời gian tổ chức định kỳ: Nhân Ngày Thanh niên, Ngày KH&CN Việt Nam, Ngày Doanh nhân Việt Nam

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

10. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông;…. quan tâm hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và các Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, cơ quan phụ trách tổ chức các Hội thảo/ Diễn đàn theo từng lĩnh vực cụ thể để kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp (gọi chung là cấp ngành và địa phương)

a) Nội dung: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông;… tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, cơ quan phụ trách tham gia xây dựng, góp ý các quy hoạch phát triển của địa phương, cơ quan; cho phép được tham dự các cuộc họp bàn về phát triển địa phương, cơ quan.

b) Chủ đề: theo các chủ đề do cấp ngành và địa phương quyết định hoặc theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển của ngành và địa phương đó.

c) Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Ban Giám hiệu các trường.

d) Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

11. Xây dựng CSDL chuyên gia tư vấn khởi nghiệp

a) Nội dung: từng bước xây dựng CSDL về các chuyên gia từng lĩnh vực để hỗ trợ tư vấn cho các Start-up hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

b) Cơ quan chủ trì: Tổ Công tác.

c) Cơ quan phối hợp: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Quốc gia, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn và các Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo tại các trường đại học, các thành phố lớn; Câu Lạc bộ và các Start-up.

d) Thời gian hoàn thành và kết nối CSDL lên Cổng thông tin KNST tỉnh: Quý III năm 2018.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

12. Xây dựng mạng lưới nhà đầu tư mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

a) Nội dung:

Xây dựng hệ thống thông tin về các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Start-up kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ trong nước và nước ngoài. Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài. Hỗ trợ kết nối, tiếp cận các nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia, Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ KH&ĐT), các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia; các quỹ khác của Trung ương và địa phương; hỗ trợ cho các nhóm Start-up kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ;…

b) Cơ quan chủ trì chỉ đạo: Tổ Công tác, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp: Mạng lưới nhà đầu tư Việt Nam, các mạng lưới nhà đầu tư Start-up trong và ngoài nước; CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, không gian làm việc chung trên địa bàn Quảng Nam.

d) Cơ quan tham mưu thực hiện: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

13. Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Nam đối với hỗ trợ, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm.

a) Nội dung:

Tổ chức các diễn đàn/ đối thoại, gặp gỡ, kết nối giữa dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các doanh nhân do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Nam tổ chức; giới thiệu các doanh nhân hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả dự án khởi nghiệp trong quá trình hoàn thiện, phát triển ý tưởng khởi nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn.

c) Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

14. Tổ chức bình xét, đánh giá và công bố ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh hàng năm

a) Nội dung:

Tổ chức công bố và trao chứng nhận, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định của UBND tỉnh về tiêu chí, tiếp nhận và công bố các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại và tư vấn với tác giả, đồng tác giả các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì: Tổ Công tác, Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.

d) Thời gian tổ chức định kỳ: Theo quy định của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

15. Tổ chức tôn vinh những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh (định kỳ hai năm/lần)

a) Nội dung:

Tổ chức cuộc thi báo chí viết về “Những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu” tỉnh và tổ chức vinh danh những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh, tấm gương phụ nữ Quảng Nam duyên dáng, khởi nghiệp thành công. Xuất bản ấn phẩm “Quảng Nam - Những tấm gương Khởi nghiệp Sáng tạo”.

b) Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác, Báo Quảng Nam

c) Cơ quan phối hợp: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Trung tâm Hành chính công & Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Câu Lạc bộ và các Start-up.

d) Thời gian tổ chức định kỳ hai năm/lần: Tùy điều kiện các lần trao giải, có thể tổ chức năm thứ hai nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam hoặc Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

16. Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế

a) Nội dung:

Khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng trong quá trình đi lại nhận giải thưởng.

b) Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.

d) Thời gian tham gia định kỳ: Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi/hội thi.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

17. Nâng cao hoạt động và mở rộng sự hỗ trợ, đầu tư của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Nội dung:

- Khuyến khích các doanh nghiệp có kinh nghiệm, thành công và có vốn liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp để hỗ trợ, đầu tư, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

- Xúc tiến đầu tư hỗ trợ các Start-up, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ Start-up tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức các cuộc gặp gỡ, kết nối các Doanh nghiệp với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo tại Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác, Tỉnh đoàn, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.

đ) Ra mắt mạng lưới nhà đầu tư thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh: Quý III năm 2019.

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

18. Xây dựng Chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

a) Nội dung:

- Mở rộng hợp tác, liên kết để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

- Xây dựng Chương trình khung liên kết, hợp tác với các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp trong và ngoài nước phục vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh

- Tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo quốc tế; học tập kinh nghiệp các nước, vùng,…có hệ sinh thái khởi nghiệp thành công. Tổ chức hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài. Xúc tiến chương trình hợp tác quốc tế về khởi nghiệp thông qua các địa phương, tổ chức nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Nam.

- Tiếp tục thực hiện thành công Chương trình hợp tác với Câu Lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Việt Nam, giữa tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng.

b) Cơ quan chủ trì: Tổ Công tác

c) Cơ quan phối hợp: Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Sở Ngoại vụ, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).

19. Chương trình “Học sinh, Sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp sáng tạo”

a) Nội dung:

Khuyến khích, kêu gọi, hỗ trợ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia sáng tạo các ý tưởng khởi nghiệp phục vụ xây dựng và phát triển Quảng Nam. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

d) Tổ chức định kỳ hàng năm: Nhân ngày Học sinh sinh viên, Ngày thành lập Đoàn, ngày thành lập ngành, ngày thành lập trường,….

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2020).

20. Chương trình “Sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển quê hương”

a) Nội dung:

Khuyến khích lực lượng sinh viên quê Quảng Nam đang học tập trong và ngoài nước khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển của quê hương; đồng thời, qua lực lượng này, thu hút, kết nối lực lượng chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư,…tham gia công tác tư vấn, đào tạo, đầu tư các ý tưởng sáng tạo để phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, các cấp có trách nhiệm và khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đặt các vấn đề đổi mới, sáng tạo đối với học sinh, sinh viên để các học sinh, sinh viên có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Tổ Công tác, Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Hội đồng hương sinh viên Quảng Nam tại các trường đại học.

d) Tổ chức định kỳ hàng năm: Nhân ngày Học sinh sinh viên, thành lập Đoàn, Ngày giải phóng quê hương, Nhà giáo Việt Nam,….

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2020).

21. Diễn đàn online “Sinh viên Khởi nghiệp Sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam” trên Báo Quảng Nam điện tử.

a) Nội dung:

Khuyến khích, đối thoại, kêu gọi và giải đáp các thông tin liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên vì sự phát triển Quảng Nam.

b) Cơ quan chủ trì: Báo Quảng Nam

c) Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh, các CLB khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam.

d) Tổ chức định kỳ: Nhân Ngày báo chí cách mạng

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2020).

22. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2025.

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm HCC- XTĐT tỉnh

- Phối hợp thực hiện: Tổ Công tác, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ

- Thời gian trình UBND: Quý II năm 2018.

b) Ban hành Quy định hỗ trợ xã hội hóa đầu tư hình thành các vườn ươm, không gian làm việc chung (co-working space)

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác.

- Cơ quan phối hợp: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hội LHPNVN tỉnh, Trung tâm Hành chính công & Xúc tiến đầu tư, Hội Doanh nhân trẻ và các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành, trình: Quý IV năm 2018.

c) Ban hành Quy định hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia, vùng và tham gia các diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc tế.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác

- Cơ quan phối hợp: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hội LHPNVN tỉnh, Trung tâm Hành chính công & Xúc tiến đầu tư, Hội Doanh nhân trẻ và các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành, trình: Quý I năm 2019

23. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và hướng dẫn của các văn bản Trung ương ban hành và các văn bản khác.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các hiệp hội; cộng đồng khởi nghiệp Quảng Nam

c) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025)

24. Tổ chức sơ kết, tổng kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

a) Cơ quan chủ trì tham mưu: Tổ Công tác

b) Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn.

c) Thời gian thực hiện:

- Sơ kết hàng năm theo quy định.

- Sơ kết giai đoạn I của Kế hoạch: Tháng 10 năm 2020.

- Tổng kết Kế hoạch: Tháng 5/2025.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Ngân sách sự nghiệp của tỉnh phân bổ hàng năm.

2. Kinh phí từ các Quỹ của nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh; các Chương trình trọng tâm, Chương trình mục tiêu của Trung ương, địa phương;

3. Kinh phí xã hội hóa, bao gồm:

a) Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Các nguồn đầu tư, hỗ trợ của Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

c) Nguồn đầu tư hợp pháp khác.

4. Kinh phí từ các tổ chức nước ngoài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

a) Tổ chức hướng dẫn các Sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này và nội dung trong Đề án 844 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Định kỳ, hàng năm tổng hợp nhiệm vụ các ngành, địa phương,… xây dựng Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét quyết định để thực hiện thành công Kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định hoặc theo đột xuất.

c) Chủ trì, phối hợp Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông,… trong huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phụ nữ khởi nghiệp trong Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án 939 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Hội LHPN Việt Nam.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Quảng Nam với Khởi nghiệp Sáng tạo”, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Tổ Công tác) theo quy định hoặc theo đột xuất.

3. Tỉnh đoàn Quảng Nam

a) Chủ trì, phối hợp Tổ Công tác trong việc phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên; chủ trì tham mưu tổ chức “Chương trình thanh niên khởi nghiệp” tại địa phương.

b) Chỉ đạo Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp,… trong thực hiện Chương trình kết nối “Sinh viên Khởi nghiệp Sáng tạo vì sự phát triển Quảng Nam”

4. Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông trong Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án 1665 của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Học sinh, sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp Sáng tạo”, hướng dẫn các trường, các Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,… tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức tại ngành, trường mình. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Tổ Công tác) theo quy định hoặc theo đột xuất.

5. Sở Tài chính hướng dẫn Tổ Công tác, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội,… trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện hàng năm; tổ chức thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

6. Sở Kế hoạch - Đầu tư

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Tổ Công tác trong đào tạo, tập huấn các kiến thức liên quan đến thành lập doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp…..

b) Trong quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp phát hiện các doanh nghiệp có ý tưởng mới, phối hợp Tổ Công tác tiếp cận, hướng dẫn kết nối, hỗ trợ để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trong chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Tổ Công tác, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Tỉnh đoàn, Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, … tổ chức thực hiện Kế hoạch và chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm trong khung Kế hoạch này và phân công bổ sung (nếu có).

8. Báo Quảng Nam, Đài Phát Thanh - Truyền hình, Tạp chí Khoa học & Sáng tạo chịu trách nhiệm phối hợp Tổ Công tác xây dựng kịch bản, thực hiện Chuyên mục Khởi nghiệp Sáng tạo hiệu quả.

9. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Phối hợp với Tổ Công tác, các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung Kế hoạch này được thực hiện trên địa bàn địa phương.

c) Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch này tại địa phương. Trước mắt, UBND thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành hỗ trợ, đầu tư theo hướng xã hội hóa không gian làm việc chung tại địa phương mình; hỗ trợ các Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo đã thành lập tại địa phương phát triển mạnh mẽ.

c) Giao nhiệm vụ cho Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, giáo dục địa phương, Hội Phụ nữ, huyện, thị, thành đoàn, hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương thực hiện chức năng tham mưu cho UBND huyện về xây dựng, phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

d) Chủ động trong việc cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại,…tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

10. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

a) Phối hợp với Tổ Công tác trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

b) Kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và tham gia đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

c) Kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà đầu tư khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam.

11. Đề nghị các đối tác có hợp tác khung với Quảng Nam quan tâm cộng tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cũng như thường xuyên tư vấn, trao đổi cùng Quảng Nam thực hiện thành công Kế hoạch này.

Trong đó, đề nghị Trung ương Đoàn, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia quan tâm thành lập Không gian làm việc chung tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

12. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo UBND tỉnh (thông qua Tổ trưởng Tổ Công tác) xem xét điều chỉnh Kế hoạch theo tình hình thực tế và giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh./.

 


PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2018 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 4396/QĐ-UBND, ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh)

TT

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THAM MƯU

CƠ QUAN PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1

Duy trì và phát triển Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo (tên miền khoinghiep.quangnam.gov.vn)

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Sở Thông tin và Truyền thông

Đã thực hiện năm 2017

2

Duy trì và phát triển Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng Nam

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Báo Quảng Nam

Đã thực hiện năm 2017

3

Xây dựng Truyền hình online về Khởi nghiệp Sáng tạo trên Báo Quảng Nam điện tử

- Ra mắt vào Quý II năm 2018

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Báo Quảng Nam

Tổ Công tác

 

4

Xây dựng Chuyên mục truyền hình “Khởi nghiệp Sáng tạo - STARTUP QUANG NAM” trên sóng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh

- Ra mắt vào Quý I năm 2018

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

Tổ Công tác

Xã hội hoá từ 30 - 40%; còn lại kinh phí ngân sách

5

Duy trì và phát triển Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Tạp chí Khoa học & Sáng tạo

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Tạp chí Khoa học & Sáng tạo

Đã thực hiện năm 2017

6

Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, Twitter, Go, Yume,…

- Kết nối mạng xã hội vào Quý III năm 2018

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết hợp xã hội hóa

II

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG - CO-WORKING SPACE

1

Vườn ươm Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tại Hội An

- Ra mắt Quý I năm 2018

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Hội An

Tổ Công tác, UBND thành phố Hội An

Kết hợp xã hội hóa

2

Vườn ươm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai

- Ra mắt Quý I năm 2018

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Chu Lai - Núi Thành

Tổ Công tác, UBND huyện Núi Thành

Kết hợp xã hội hóa

3

Vườn ươm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Tam Kỳ

- Ra mắt Quý II năm 2018

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam

Tổ Công tác, Câu Lạc bộ KNST Tam Kỳ

Kết hợp xã hội hóa

4

Vườn ươm Doanh nghiệp tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung

- Ra mắt Quý II năm 2019

- Và, xuyên suốt

(2018 - 2025)

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung

Tổ Công tác, Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam

Kết hợp xã hội hóa

III

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP, MẠNG LƯỚI NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1

Hướng dẫn và hỗ trợ các Câu Lạc bộ (Đầu tư và Khởi nghiệp Quảng Nam, Khởi nghiệp Sáng tạo Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai - Núi Thành) hoạt động

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Sở Tài chính, BCN các Câu Lạc bộ

Đã thành lập năm 2017

2

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo sinh viên Đại học Quảng Nam

Ra mắt Quý II năm 2018

Trường Đại học Quảng Nam

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

3

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo sinh viên Trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam

Ra mắt Quý I năm 2018

Trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

4

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Ra mắt Quý III năm 2019

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

5

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo sinh viên Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Ra mắt Quý III năm 2019

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

6

Thành lập Câu Lạc bộ nữ Doanh nhân tỉnh Quảng Nam

Ra mắt Quý III năm 2019

Hội LHPNVN tỉnh

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

7

Thành lập Câu lạc bộ các Hợp tác xã nông nghiệp trẻ

Ra mắt Quý III năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

Liên minh Hợp tác xã, Sở Công thương, Tổ Công tác Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

 

8

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Điện Bàn

Ra mắt Quý IV năm 2019

UBND thị xã Điện Bàn, Thị đoàn Điện Bàn

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

9

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo Thăng Bình

Ra mắt Quý I năm 2020

UBND huyện Thăng Bình, Huyện đoàn Thăng Bình

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

10

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh

Xuyên suốt

(2018 - 2020)

Ban Giám hiệu, Đoàn trường, Hội Sinh viên các trường

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn

 

11

Xây dựng CSDL chuyên gia tư vấn khởi nghiệp

Hoàn thành Quý III năm 2019

Tổ Công tác

Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, CTy CP Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn,…

 

12

Thành lập Mạng lưới nhà đầu tư khởi nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Quảng Nam

Ra mắt Quý III năm 2019

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Nam

Tổ Công tác, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Trung tâm HCC-XTĐT, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh.

 

IV

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia - TechFest VietNam, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, Ngày hội thanh niên, sinh viên, học sinh khởi nghiệp

Theo Kế hoạch của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam,…

Tổ Công tác

Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội LHPNVN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Tài chính, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

 

2

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam - TechFest QuangNam

Định kỳ, vào tháng 3 hàng năm

Tổ Công tác

Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các Sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố; các Câu Lạc bộ khởi nghiệp, các Vườn ươm ý tưởng khởi nghiệp

Kết hợp xã hội hóa

3

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp tại các Hội chợ, triển lãm.

Theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh

Ban Chủ nhiệm các Câu Lạc bộ, Giám đốc các Vườn ươm

Tổ Công tác, Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

Kết hợp xã hội hóa

V

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA KHỞI NGHIỆP VÀ TẬP HUẤN KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1

Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh: 50 chuyên gia

- Giai đoạn I (2018 - 2020): 20 chuyên gia.

- Giai đoạn II (2021 - 2025): 30 chuyên gia

Tổ Công tác

Sở GD-ĐT, Sở LĐTBXH, Nội vụ, Sở Tài chính, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, BCN các Câu Lạc bộ, Giám đốc các Vườn ươm; các trung tâm đào tạo chuyên gia khởi nghiệp.

 

2

Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

5lớp/ 250 người/ năm

Tổ Công tác

Sở Lao động Thương binh - Xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các trung tâm chuyên đào tạo khởi nghiệp và chuyên gia khởi nghiệp

 

3

Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh (mỗi trường tổ chức 2 lớp/năm)

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Ban Giám hiệu các trường đại học

Tổ Công tác, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Trung tâm HCC- XTĐT, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ trợ DNVVN tỉnh

 

4

Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh (mỗi trường tổ chức 2lớp/năm)

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Sở Lao động Thương binh - Xã hội

Tổ Công tác, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam

 

5

Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông (mỗi trường tổ chức một lớp/ năm)

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Sở Giáo dục - Đào tạo

Tổ Công tác, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam

 

6

Đào tạo và hướng dẫn các văn bản luật liên quan đến thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp (thủ tục pháp lý, quản trị nhân sự, tài chính, thuế, các chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách khuyến khích hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp,…) (mỗi năm tổ chức một lớp)

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Tổ Công tác, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, cộng đồng khởi nghiệp Quảng Nam

 

VI

TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO/DIỄN ĐÀN/CHƯƠNG TRÌNH VỀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Hội thảo về giải pháp xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chủ đề hàng năm

- Hội thảo lần thứ Nhất tổ chức Quý II năm 2018

- Xuyên suốt

(2018 - 2025)

 

Tổ Công tác

Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Sở GD-ĐT, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành; các CLB, các trường đại học, cao đẳng.

 

2

Diễn đàn “Học sinh, Sinh viên với khởi nghiệp Sáng tạo” theo chủ đề hàng năm

Diễn đàn lần thứ Hai vào Quý I năm 2018

Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh - Xã hội

Tổ Công tác, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành; các CLB, các trường đại học, cao đẳng.

- Lần thứ Nhất tổ chức năm 2017

- Hàng năm, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh - Xã hội chủ trì thống nhất với một trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức

3

Diễn đàn “Doanh nghiệp Quảng Nam với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” theo chủ đề hàng năm

Diễn đàn lần thứ Hai vào Quý III năm 2018

Trung tâm HCC- XTĐT

Tổ Công tác, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Lần thứ Nhất tổ chức năm 2017

4

Hội thảo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, sản phẩm mới và đổi mới công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo hàng năm

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác, Sở Khoa học & Công nghệ

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành

 

VII

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN KHÍCH, TÔN VINH KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Tổ chức đánh giá, chọn và công bố ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh hàng năm

Lần thứ Nhất vào Quý I năm 2018

Tổ Công tác, Tỉnh đoàn

Ban Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ KNST, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Phụ nữ, các trường THPT, cao đẳng, đại học; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

Kết hợp trao giải Cuộc thi ý tưởng sáng tạo năm 2017

2

Tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương khởi nghiệp và bình chọn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu (2 năm/lần)

Lần thứ Nhất vào Quý II năm 2018

Tổ Công tác, Báo Quảng Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nhà báo

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Phụ nữ, các trường THPT, cao đẳng, đại học; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

3

Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

(tháng 10)

Trung tâm HCC- XTĐT

Tổ Công tác, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan chủ trì tham mưu triển khai các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ

Có thể tổ chức lồng ghép nhân dịp UBND tỉnh gặp mặt doanh nghiệp hàng năm

4

Xuất bản ấn phẩm “Những tấm gương khởi nghiệp Quảng Nam” định kỳ 2 năm/lần

- Lần thứ Nhất xuất bản vào Quý II năm 2018

- Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác, Báo Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh.

 

VIII

HỢP TÁC TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, TỔ CHỨC HỌC TẬP KINH NGHIỆM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Tiếp tục các Chương trình hợp tác khung đã ký kết (Quảng Nam với Đà Nẵng, Quảng Nam với CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Quảng Nam với CTy CP Trung tâm Ươm tạo Sông Hàn)

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ, Sở Giáo dục - Đào tạo; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

Đã ký kết trong năm 2017

2

Xây dựng Chương trình hợp tác với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Ký kết vào Quý II năm 2018

Tổ Công tác

Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ, Sở Giáo dục - Đào tạo; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

3

Xây dựng Chương trình hợp tác với Vườn ươm Doanh nghiệp Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

Ký kết vào Quý I năm 2019

Tổ Công tác

Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ, Trung tâm HCC-XTĐT, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

4

Xây dựng Chương trình hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ký kết vào Quý II năm 2019

Tổ Công tác

Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ, Trung tâm HCC-XTĐT, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

5

Xây dựng Chương trình hợp tác với các tổ chức nước ngoài để phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Sở Ngoại vụ, Trung tâm HCC-XTĐT

 

6

Tổ chức học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước theo Chương trình của Trung ương, theo yêu cầu của địa phương và theo Thư mời của các tổ chức ngoài nước

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Sở Ngoại vụ, Trung tâm HCC-XTĐT

 

IX

XÂY DỰNG VĂN BẢN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1

Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 - 2025.

 

Quý III năm 2018

Trung tâm HCC-XTĐT, Tổ Công tác

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Trung tâm HCC-XTĐT, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

2

Ban hành Quy định hỗ trợ xã hội hóa đầu tư hình thành các vườn ươm, không gian làm việc chung (co-working space)

Quý IV năm 2018

Tổ Công tác

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

3

Ban hành Quy định hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia, vùng và tham gia các diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc tế.

Quý II năm 2019

Tổ Công tác

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Trung tâm HCC-XTĐT, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các CLB khởi nghiệp, vườn ươm

 

4

Tổ chức xây dựng các văn bản của tỉnh nhằm cụ thể hóa các văn bản của Trung ương

Xuyên suốt

(2018 - 2025)

Tổ Công tác

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị, thành; các CLB

 

X

TỔ CHỨC SƠ KẾT, TỔNG KẾT KẾ HOẠCH (2018 - 2025) VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CÁC ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN

1

Tổ chức đánh giá công tác hàng năm và xây dựng Kế hoạch hàng năm

Theo khung thời gian xây dựng Kế hoạch của tỉnh

Tổ Công tác

Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan chủ trì tham mưu triển khai các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ

 

2

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh, giai đoạn I (2018 - 2020)

Quý III năm 2020

Tổ Công tác

Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan chủ trì tham mưu triển khai các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ

 

3

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh (2018 - 2025)

Quý II năm 2025

Tổ Công tác

Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan chủ trì tham mưu triển khai các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ

 

4

Ban hành Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” trên địa bàn cấp huyện, giai đoạn 2018 - 2025

Hoàn thành trong năm 2018

Ủy ban Nhân dân cấp huyện

Tổ Công tác, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan chủ trì tham mưu triển khai các Đề án hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4396/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 18/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4396/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390986