• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND về chuyển giao nhiệm vụ quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ Sở Xây dựng sang Sở Giao thông vận tải

Tải về Quyết định 44/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC NHIỆM VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN TỪ SỞ XÂY DỰNG SANG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1338/SXD-QLHTKT ngày 10 tháng 6 năm 2015; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1563/TTr-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 và Báo cáo thẩm định số 1147/BC-STP ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quản lý Nhà nước về khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh) từ Sở Xây dựng sang Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Những nhiệm vụ chuyển giao

1. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các tuyến đường đô thị (kể cả các đoạn tuyến quốc lộ đi qua đô thị do Trung ương quản lý được ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý) trong phạm vi đô thị và các tuyến đường thuộc phạm vi trung tâm hành chính các huyện.

2. Đầu mối tổng hợp, hướng dẫn lập, thực hiện kế hoạch nâng cấp cải tạo, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

3. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

4. Cấp, thu hồi giấy phép thi công, giấy phép xây dựng, đình chỉ các hoạt động gây mất an toàn giao thông đối với các tổ chức khi tham gia các hoạt động: đào đường đô thị phục vụ xây dựng; xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên đường đô thị; sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông; xây dựng các cửa hàng, kiốt trên hè phố theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của lực lượng Thanh tra Giao thông trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; đồng thời phối hợp với lực lượng Thanh tra Xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và quy hoạch giao thông đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng tổ chức bàn giao các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quyết định này, đảm bảo việc khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Công báo, Website Ninh Thuận;
- VPUB: LĐVP, các CV Khối NC-TH;
- Lưu: VT, QHXD. LQĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 21/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 44/2015/QĐ-UBND

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285661