• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định s42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư s24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một s điu của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương; b/cáo)
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tnh; (để b/cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
- VPUB: LĐVP, các CV liên quan;
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước của các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) và đơn vị liên quan đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp và áp dụng đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Phân định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Việc phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo, đào tạo.

3. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này.

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp; kết quả hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh của các doanh nghiệp và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính cht, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp sau đây:

1. Trao đi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đi với doanh nghiệp bán hàng đa cp, người tham gia bán hàng đa cp theo quy định pháp luật vxử lý vi phạm hành chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm Sở Công thương:

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng.

3. Cấp Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm gửi bản sao văn bản xác nhận trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan khi cần thiết để phối hp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện hoạt động quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cp.

5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Công khai thông tin xử phạt trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo với Bộ Công thương theo quy định tại Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính.

6. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hp với các đơn vị chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyn và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị liên quan và người dân trên địa bàn.

8. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nam, kết quả hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của các doanh nghiệp và kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phi hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn khi cần thiết. Kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đơn vị liên quan đạt hiệu quả hơn.

10. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì, phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý đi với hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm Công an tỉnh:

1. Chủ động phi hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp theo kế hoạch của đơn vị chủ trì.

2. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và quần chúng nhân dân.

3. Chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan khác có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Kịp thời tiếp nhận điều tra, xác minh các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp khi các cơ quan chức năng liên quan và quần chúng nhân dân cung cấp.

5. Chủ trì thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

6. Phối hợp với Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế:

1. Cp giy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phm tại hội nghị, hội thảo, sự kiện và hướng dn, kim tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đi với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm cho các doanh nghiệp bán hàng đa cp tchức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

4. Chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc Sở Y tế để thực hiện Quy chế phối hp. Phối hợp Sở Công thương và các cơ quan quản lý có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công thương phối hợp quản lý.

6. Phối hp Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm Cục thuế tỉnh:

1. Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp nhận danh sách doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có trụ sở chính, có chi nhánh trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật

3. Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế (trong đó có kiểm tra việc chi hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp) nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cp, người tham gia bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật.

4. Phối hợp Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm các Sở, ngành liên quan:

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương đ phi hợp quản lý.

4. Phối hợp với Sở Công thương tham mưu y ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thm quyn b sung, điu chỉnh những quy định không phù hp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cp.

Điều 10. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn quản lý, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật

2. Phối hợp, thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện và đồng thời vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép, biến tướng trên địa bàn quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc địa bàn quản lý gửi Sở Công Thương đ phi hợp quản lý.

5. Phối hợp với Sở Công thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được quy định.

Điều 12. Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 13. Sở Công thương là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp bán hàng đa cấp kịp thời phản ánh về Sở Công thương tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 44/2016/QĐ-UBND

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327231