• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước


Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

 

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 44/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2018/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ văn bản số 298/HĐND-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng chủng loại số lượng của các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư); ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu sử dụng tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm căn cứ để lập kế hoạch, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm.

2. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời gửi cơ quan Tài chính cùng cấp làm cơ sở trong việc xây dựng dự toán, giao dự toán; gửi Kho bạc Nhà nước cùng cấp để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan và các đơn vị dự toán trực thuộc.

2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan và các đơn vị dự toán trực thuộc.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan và các đơn vị dự toán trực thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo).

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị tại các cơ quan, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo).

5. Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo: Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và thẩm quyền được phân cấp tại Khoản 1 điều này để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trong trang bị cho cơ quan và các đơn vị dự toán trực thuộc và các cơ sở khám, chữa bệnh, giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng áp dụng tiêu chuẩn, định mức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại các Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 và Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017:

a) Trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Trường hợp không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì thực hiện theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều 4 Quyết định này.

2. Trường hợp người được phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 4 Quyết định này chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thì được áp dụng thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 và Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017) cho đến khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo phân cấp (chậm nhất phải hoàn thành việc ban hành tiêu chuẩn định mức theo thẩm quyền được phân cấp trước ngày 31 tháng 01 năm 2019).

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2018.

2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng do người được phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều 4 Quyết định này ban hành có hiệu lực:

a) Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên quản lý.

b) Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung danh mục tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản cho huyện Điện Biên.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Người được phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 4 Quyết định này có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trước ngày 31 tháng 01 năm 2019 để tổ chức thực hiện. Căn cứ vào khả năng ngân sách và dự toán được cấp có thẩm quyền giao; Người được phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định của mình.

2. Đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo:

Trong thời gian Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định chi tiết, hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện khoản 5 Điều 4 Quyết định này. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng và ban hành định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng để tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét giải quyết theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Công báo tỉnh; báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT, CV các khối.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 06/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 44/2018/QĐ-UBND

436

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406417