• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Quyết định 441/2013/QĐ-UBND về Quy định tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 441/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

- Căn cứ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011;

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành đoàn thể thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ VH,TT&DL; Bộ TP (b/c);
- TTTU,TTHĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh; các đoàn thể tỉnh;
- Các ban Đảng; các ban HĐND tỉnh;
- TAND,VKSND tỉnh;
- Hội người cao tuổi tỉnh;
- TT Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 441/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này cụ thể hóa một số điều về việc tổ chức mừng thọ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chương II

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng và thời gian tổ chức mừng thọ người cao tuổi

1. Tổ chức mừng thọ người cao tuổi từ đủ: 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

2. Tổ chức mừng thọ người cao tuổi vào một trong các ngày sau: Ngày người cao tuổi Việt Nam (06/6), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10), Tết Nguyên đán hoặc sinh nhật người cao tuổi.

Điều 4. Địa điểm, quy mô tổ chức mừng thọ, thành phần mời dự

1. UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi địa phương và các gia đình tổ chức mừng thọ người cao tuổi vào một ngày trong năm (UBND cấp xã tự quyết định ngày) và chỉ tổ chức tại một địa điểm (Nhà văn hóa, khu văn hóa thể thao thôn, làng, khu phố, đình làng...; Nhà văn hóa hoặc hội trường UBND cấp xã).

2. Những địa phương có nhu cầu tổ chức mừng thọ theo địa bàn thôn, làng, khu phố phải được sự đồng ý của UBND xã, phường, thị trấn và tổ chức thống nhất vào cùng 1 ngày trong toàn xã.

3. Thành phần mời dự: những người cao tuổi được mừng thọ; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; đại diện chi ủy, chính quyền, Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi, các chi đoàn, chi hội thôn, làng, khu phố; các nhà hảo tâm; đại diện người thân và gia đình của người cao tuổi được mừng thọ.

Điều 5. Việc tổ chức mừng thọ tại gia đình

1. Phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá, hoàn cảnh của gia đình và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và địa phương.

2. Tổ chức gọn trong một buổi, tại một địa điểm và không làm cỗ mời khách.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích thực hiện quy định này được khen thưởng theo quy định.

2. Tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm, hoặc để người dưới quyền vi phạm quy định tại Quyết định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc triển khai và tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc mừng thọ theo các nội dung được nêu tại Quy định này.

Điều 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy định này trên địa bàn toàn tỉnh, định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: chủ trì triển khai việc thực hiện Quy định đến tất cả các thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp; các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Điều 10. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quy định này.

Điều 11. Ngoài việc thực hiện các nội dung nêu tại Quy định này, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 05 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Quy định này được phổ biến rộng rãi tới tất cả các tổ chức, đơn vị, cơ sở, thôn, làng, khu phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 441/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 04/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 441/2013/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279644