• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

 

Quyết định 4434/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 4434/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4434/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, gồm các thành viên:

- Ông Ngô Đông Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thay cho ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Mời ông Phan Phi Hổ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thay cho ông Nguyễn Đình Thanh đã nghỉ hưu.

- Mời ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia làm ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thay cho ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- Mời ông Hồ Xuân Ánh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thay cho ông Nguyễn Trung Hậu đã ngh hưu.

- Ông Nguyễn Thái Bình Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh thay cho ông Mai Việt Trung đã chuyển công tác.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1751/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định và Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh
y;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K20
.

CHTỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4434/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 27/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4434/QĐ-UBND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329058