• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 444/QĐ-QLD năm 2017 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 444/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại các văn thư số 08//2017-Withdraw cosmetic ngày 31/8/2017 và văn thư số 01/09-2017/GDM ngày 21/9/2017 về việc thu hồi tự nguyện Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 14 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

Tên nước sản xuất

1

Scholl fresh step foot & shoe 2 in 1 powder

88724/14/CBMP-QLD

15/04/2014

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd - Anh

2

Dettol original shower gel

113587/15/CBMP-QLD

25/08/2015

PT Reckitt Benckiser Indonesia - Indonesia

3

Dettol skin care shower gel

113588/15/CBMP-QLD

25/08/2015

4

Dettrol cool shower gel

113589/15/CBMP-QLD

25/08/2015

5

Dettrol original bar soap

113590/15/CBMP-QLD

25/08/2015

6

Dettrol cool bar soap

113591/15/CBMP-QLD

25/08/2015

7

Dettrol skin care bar soap

113592/15/CBMP-QLD

25/08/2015

8

Cetaphil daylong after sun repair

4702/16/CBMP-QLD

09/03/2016

Spirig Pharma AG - Thụy Sĩ

9

Cetaphil daylong SPF50+

4703/16/CBMP-QLD

09/03/2016

10

Cetaphil daylong Kids SPF50+

4704/16/CBMP-QLD

09/03/2016

11

Cetaphil daylong SPF30 (Liposomal spray)

4705/16/CBMP-QLD

09/03/2016

12

Cetaphil daylong SPF30 (Ultra- light gelfluid)

4706/16/CBMP-QLD

09/03/2016

13

Esemdent®

88867/14/CBMP-QLD

13/03/2014

SchÜlke & Mayr GmbH - Đức

14

Octenisan®

88868/14/CBMP-QLD

13/03/2014

Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam (Địa chỉ: Số 23 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lý do thu hồi: Công ty có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện do Công ty không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH DKSH Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Thứ Trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Tr
ang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP (Q).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 444/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 06/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 444/QĐ-QLD

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364142