• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 444/QĐ-UBND năm 2013 thông qua phương án đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 444/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 46 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 46 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa (có phương án đơn giản hóa cụ thể đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan:

1. Giao Giám đốc sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh dự thảo văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh trong ngành, lĩnh vực quản lý của sở, ban, ngành mình.

2. Giao Giám đốc sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan: Theo dõi, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong Quyết định này thuộc thẩm quyền quy định của các cơ quan ở Trung ương để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ kịp thời các quy định, hướng dẫn có liên quan không còn phù hợp.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị liên quan dự thảo quyết định thực thi phương án đơn giản hóa những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh trong Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ;
- Bộ Tư pháp và Cục KSTTHC (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh;
- VP BCĐ tỉnh về phòng, chống tham nhũng;
- Các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh;
- Lưu: VT, P.KSTTHC (02 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 444/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 31/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 444/QĐ-UBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
172882