• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 4441/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020”

Tải về Quyết định 4441/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4441 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN (2015-2020)”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”;

Căn cứ Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

Theo Kế hoạch số 2140/KH-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 14-Ctr/TU của Tỉnh ủy về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1864/TTr-PV28 ngày 12/11/2015 và ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 2309/STC-NS ngày 23/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015-2020” (Đề án số 1863/ĐA-CAT-PV28 ngày 11/11/2015 của Công an tỉnh Quảng Nam), với những nội dung chính sau:

1. Mục tiêu đề án

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức và đoàn thể quần chúng, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trên địa bàn. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tiêu chí thứ 19 “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” về xây dựng nông thôn mới, nhất là phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

2. Thời gian thực hiện

Đề án được thực hiện từ năm 2015 đến 2020, chia làm 02 giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Từ năm 2015 đến năm 2017

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

- Chỉ đạo thực hiện thí điểm Đề án tại một số huyện, thành phố.

- Sơ kết rút kinh nghiệm 02 năm thực hiện Đề án vào cuối năm 2017, kết hợp tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

b) Giai đoạn 2: Từ năm 2018 đến năm 2020

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nội dung Đề án tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong tỉnh.

- Tổng kết Đề án vào cuối năm 2020, kết hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2015 – 2020

3. Nội dung và giải pháp

a) Công tác tuyên truyền, vận động.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Dành thời lượng thích hợp trong chương trình truyền thanh, truyền hình để tuyên truyền các văn bản pháp luật, các gương người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến trong “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” và đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Đến năm 2018 các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ sức đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền; có 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Thành lập các tổ tuyên truyền lưu động; phát hành "Bản tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội" để phổ biến các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, nâng cao cảnh giác trong cán bộ và nhân dân; biểu dương “gương người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

b) Xây dựng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” về ANTT; tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào “2 giữ về ANTT”, từng bước đưa phong trào này đi vào hoạt động nề nếp, có chiều sâu và đến với tất các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung duy trì, củng cố các mô hình đang phát huy tác dụng; xây dựng những mô hình mới có hiệu quả phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến năm 2018: có trên 50% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 80% số xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình. Đến năm 2020: 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 100% số xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình tự quản về ANTT.

c) Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và biện pháp tiến hành xây dựng “khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”.

- Đến năm 2018: có trên 850% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

- Đến năm 2020: có trên 95% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

d) Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ - 19/8” hàng năm sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

Hằng năm, 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ - 19/8” với các hình thức phong phú, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

đ) Xây dựng lực lượng nòng cốt đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

- Củng cố, kiện toàn lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở;.

- Thường xuyên đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

- Đảm bảo điều kiện vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm xây dựng, củng cố các lực lượng này vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm hạt nhân, nòng cốt tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

e) Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phong trào phát triển toàn diện.

- Thành lập giải thưởng “Công dân tiêu biểu về ANTQ” nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân lập công xuất sắc nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương cấp hàng năm theo Chương trình mục tiêu Quốc gia chi cho nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các lĩnh vực liên quan đến ANTT.

- Ngân sách tỉnh: 1.770.000.000đ (Một tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu đồng), bố trí trong dự toán hằng năm để thực hiện Đề án trong thời gian 06 năm (từ 2015 đến 2020).

- Nguồn đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định tại Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Nam.

5. Tổ chức thực hiện

a) Công an tỉnh- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh):

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương để triển khai thực hiện Đề án này.

- Hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn nắm và hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào và vai trò của quần chúng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo đúng quy định.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án; rà soát, rút kinh nghiệm hoạt động của các mô hình tự quản, xem xét nhân rộng, xây mới những mô hình có hiệu quả.

- Bố trí kinh phí để phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” về ANTT và tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" ở cơ sở.

- Hằng năm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

c) Sở Nội vụ:

- Phối hợp Công an tỉnh đề xuất bổ sung biên chế, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã theo quy định; rà soát, tham mưu bổ sung tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” trong xét thi đua, khen thưởng; nghiên cứu đề xuất ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “Công dân tiêu biểu về ANTQ”.

- Phối hợp đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

d) Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp, sử dụng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền giáo dục quần chúng theo từng chuyên đề nổi lên có liên quan trong từng thời điểm thích hợp.

- Chỉ đạo củng cố xây dựng “Tổ hòa giải” ở các tổ dân phố, thôn đảm bảo về số lượng, chất lượng; kết hợp công tác hòa giải với công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các khu dân cư và gia đình gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đưa vào chương trình công tác hằng năm các nội dung về xây dựng kịch bản, phóng sự, phim tài liệu, sách báo, mạng điện tử mạng nội dung phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội.

e) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Phối hợp thực hiện tốt các Quy chế về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, biển, hải đảo.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

g) Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh hằng năm cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước cấp cho Công an tỉnh để bảo đảm việc thực hiện các nội dung của Đề án.

h) Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tin đại chúng: Hướng dẫn cơ quan Báo, Đài trong tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương thông tin kịp thời các chủ trương, biện pháp của Đề án, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để động viên khích lệ kịp thời cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng tích cực tham gia.

i) Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học: Phối hợp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động phòng, chống tội phạm trong sinh viên, học sinh các cấp.

k) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo và khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh đúng pháp luật các vụ án được xã hội quan tâm. Tăng cường tổ chức các phiên toà xét xử lưu động nhằm nâng cao tác dụng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

l) Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của toàn dân về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và các phong trào cách mạng khác tạo động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Đề án.

m) Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công an;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy ;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy (p/h);
- Công an tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, VX, TH, NC
D:\Dropbox\ANH.2015\Cong an\De an PTTD BVANTQ\
QD phe duyet De an\QD phe duyet De an CA tỉnh.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4441/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 17/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4441/QĐ-UBND

2.383

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296117