• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật thú y

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY năm 2017 về xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng chống dịch bệnh động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4442/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HÓA CHẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THÁI BÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 23/10/2017 về việc đề nghị hỗ trợ hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản sau mưa lũ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO xuất cấp (không thu tiền) 10.000 lít hóa chất Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Thái Bình để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Công ty TNHH Tân An xuất cấp (không thu tiền) 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Thái Bình để phòng chống dịch bệnh thủy sản. Việc xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương NAVETCO, Giám đốc Công ty TNHH Tân An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Kế hoạch;
- Vụ Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Thái B
ình;
- Lưu: VT, TY (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4442/QĐ-BNN-TY   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 31/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY

326

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366127