• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND về Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026 do ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 45/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2026”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 về đối tượng, mức hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1932/TTr-SYT ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026”, nội dung cụ thể như sau:

1. Về đối tượng và chính sách hỗ trợ:

a) Đối tượng:

- Các sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc diện tỉnh cử đi học Đại học Y dược công lập trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009.

- Các sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang theo học Đại học Y dược công lập trên phạm vi toàn quốc từ năm 2009.

b) Chính sách hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% học phí đào tạo/01 sinh viên/năm trong thời gian học tập tại trường.

- Trợ cấp hàng tháng:

+ Đối với sinh viên trúng tuyển Đại học Y dược công lập hệ chính quy diện ngân sách nhà nước là 2.34 lần mức lương cơ sở.

+ Đối với sinh viên trúng tuyển Đại học Y dược công lập hệ chính quy diện ngoài ngân sách nhà nước hoặc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng là 1.3 lần mức lương cơ sở.

2. Điều kiện được hỗ trợ đào tạo:

Bản thân và gia đình tự nguyện, xin tham gia chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh và có bản cam kết, hợp đồng về phục vụ tại địa phương sau khi tốt nghiệp tối thiểu 10 năm (Riêng các sinh viên đang theo học tại các trường Đại học Y dược công lập đăng ký tham gia chính sách thì thời gian phục vụ tại tỉnh tối thiểu là 07 năm đối với sinh viên đang theo học năm thứ 2, năm thứ 3 và tối thiểu là 05 năm đối với sinh viên đang theo học năm thứ 4, năm thứ 5) và chấp hành theo sự phân công công tác của Sở Y tế, đồng thời cam kết thực hiện các quy định của tỉnh.

3. Chế tài thực hiện:

Khi sinh viên và gia đình không thực hiện đúng cam kết phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi hoàn gấp 03 lần tổng số tiền đã được hỗ trợ trong thời gian học tập.

4. Kinh phí thực hiện:

Ngân sách tỉnh sẽ cấp hàng năm cho ngành Y tế ngoài định mức kinh phí sự nghiệp y tế.

5. Thời điểm áp dụng: Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2025-2026.

Điều 2. Giao cho Sở Y tế căn cứ vào Quyết định này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262817