• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 45/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện điểm e, khoản 7 Chỉ thị s 28/CT-TTG ngày 19/11/2015 của Thủ tưng Chính phủ v việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2071/TTr-SNV ngày 12/10/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 15 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nội vụ do UBND tỉnh ban hành (có Danh mục kèm theo).

Lý do: Không còn phù hợp với Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- T
T. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN t
ỉnh;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, PNC.(H2)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
45/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước)

Stt

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

1

52/1997/CT-UB

04/11/1997

Về việc tổ chức và hoạt động của cựu chiến binh tỉnh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh Bình Phước.

2

18/1999/CT-UB

21/5/1999

Về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

3

32/1999/CT-UB

01/10/1999

Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.

4

34/1999/CT-UB

01/11/1999

Về việc sửa đổi Chỉ thị số 32/1999/CT-UB ngày 01/10/1999 của UBND tỉnh về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ.

5

03/2002/CT-UB

06/02/2002

Về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

6

16/2002/CT-UB

25/6/2002

Về tăng cường kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh.

7

01/2007/CT-UBND

17/01/2007

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ (về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp).

8

13/2003/CT-UB

15/7/2003

Về việc đeo thẻ công chức nhà nước tại công sở khi thi hành nhiệm vụ.

9

04/2008/CT-UBND

28/01/2008

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

10

15/2008/CT-UBND

22/5/2008

V/v đẩy mạnh cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính trên đa bàn tỉnh Bình Phước.

11

02/2010/CT-UBND

09/02/2010

V/v tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước ln thứ VIII.

12

10/2011/CT-UBND

27/7/2011

V/v tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

13

09/2012/CT-UBND

13/6/2012

V/v chấn chỉnh đeo thẻ công chức, viên chức và sử dụng thời giờ làm việc của CBCC, VC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14

10/2012/CT-UBND

12/7/2012

V/v triển khai Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước.

15

23/2014/CT-UBND

9/12/2014

Về tăng cường chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 45/2016/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330067