• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 45/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP , ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư s 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một s điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dn một s nội dung về thẩm định dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Theo đ nghị của Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tnh Nam Định tại Tờ trình số 10/TTr-BQLDA ngày 01/8/2016, của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1044/TTr-SNV ngày 13/10/2016, của Sở Tư pháp tại Văn bản số 328/STP-XD&KTrVB ngày 21/10/2016 về bổ sung nhiệm vụ của Ban QLDA xây dựng các công trình trọng điểm tnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ “Tư vấn, quản lý dự án xây dựng” đối với Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư phê duyệt;

- Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng đã ký kết và chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về tính chính xác, hợp lý của giá trị thanh toán.

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;

- Nghiệm thu bàn giao công trình;

- Lập báo cáo thực hiện vốn hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và Trưng ban Ban quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp;
- TT HĐND t
nh, Đoàn ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Như điều 3.
- Website t
nh, Website VP UBND tnh;
- Công báo Tỉnh.
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 45/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333288