• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 45/QĐ-BNV về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ

Tải về Quyết định 45/QĐ-BNV
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưng;
- V
ăn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ Tư pháp (
để biết);
- Cổng Thông tin
điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu; VT; PC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Hình thức, tên gọi văn bản

Cấp trình

Thời gian trình

Văn bản giao nhiệm vụ

Ghi chú

Phần I

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO BỘ TRƯỞNG LÊ VĨNH TÂN PHỤ TRÁCH

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Thông tư hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư

Bộ trưởng

Quý IV/2018

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VĂN PHÒNG BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Thông tư quy định chế độ báo cáo của Bộ Nội vụ trên cơ sở phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo đã được Bộ trưởng phê duyệt (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BNV)

Bộ trưởng

Tháng 9/2018

Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

Phần II

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN DUY THĂNG PHỤ TRÁCH

I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Nghị định quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với đối tượng là cán bộ

Chính phủ

Nếu Bộ Chính trị ban hành

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

 

2

Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Chính phủ

Quyết định mới về công tác cán bộ trước Quý III/2018, sẽ trình 02 Nghị định vào Quý IV/2018

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

 

3

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Bộ trưởng

Quý I/2018

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

 

4

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi 03 Nghị định: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP , Nghị định số 29/2012/NĐ-CP , Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Bộ trưởng

Năm 2018

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

 

II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Chính phủ

Quý I/2018

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8802/VPCP-TCCV ngày 18/8/2017 của Văn phòng Chính phủ

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ

Quý II/2018

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6131/VPCP-TCCV ngày 14/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

 

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ

Quý I/2018

Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính

Chính phủ

Quý I/2018

Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10763A/PCP-TCCV ngày 10/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chính phủ

Quý II/2018

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chính phủ

Quý II/2018

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

Phần III

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG TRẦN ANH TUẤN PHỤ TRÁCH

I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ TIỀN LƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chính phủ

Năm 2018

Sau khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách năm 2018, trong đó có dự kiến điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

 

2

Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chính phủ

Quý II/2018

Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

 

3

Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Bộ trưởng

Năm 2018

Sau khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách năm 2018, trong đó có dự kiến điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

 

4

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Bộ trưởng

Năm 2018

Sau khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách năm 2018, trong đó có dự kiến điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

 

II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Bộ trưởng

Quý IV/2018

Công văn số 5147/VPCP-TCCV ngày 19/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời gian xây dựng Nghị định

 

III

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Dự án Luật về hội

Quốc hội

Quý III/2018

- Công văn số 117/TB-VPCP ngày 03/3/2017 của Văn phòng Chính phủ

- Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Chính phủ

Quý I/2018

- Công văn số 7338/VPCP ngày 13/7/2017 của Văn phòng Chính phủ

- Nhiệm vụ tiếp tục thực hiện từ Chương trình năm 2017

 

3

Trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chính phủ

Quý IV/2018

Đơn vị đề xuất

 

Phần IV

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG TRIỆU VĂN CƯỜNG PHỤ TRÁCH

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản, lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử

Bộ trưởng

Quý IV/2018

Quyết định số 1282/QĐ-BNV ngày 13/4/2017 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

 

2

Trình Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quyết định về việc cho phép một số cơ quan, tổ chức được giữ lại con dấu để phục vụ công tác lưu trữ và nghiên cứu lịch sử

Thủ tướng Chính phủ

Tháng 11/2018

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

 

Phần V

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN TRỌNG THỪA PHỤ TRÁCH

I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Tiếp tục triển khai xây dựng Dự án Luật thanh niên sửa đổi

Quốc hội

Năm 2019

Văn bản số 1781/VPCP-PL ngày 28/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

 

2

Thông tư về Bộ Chtiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Lãnh đạo Bộ

Năm 2018

 

Sau khi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo

Bộ trưởng

Tháng 12/2018

- Khoản 1, 2 Điều 62 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

Phần VI

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG TRẦN THỊ HÀ PHỤ TRÁCH

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng; chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ

Chính phủ

Năm 2018

Công văn số 6113/VPCPPL ngày 13/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/QĐ-BNV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 45/QĐ-BNV

412

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374710