• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 451/QĐ-UBND-HC năm 2014 bãi bỏ Quyết định 45/2004/QĐ-UB về Quy định trình tự thủ tục hành chính giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được công bố tại Quyết định 1153/QĐ-UBND, 1154/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 451/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2004/QĐ-UB NGÀY 12/5/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1153/QĐ-UBND , QUYẾT ĐỊNH SỐ 1154/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 30/TTr- SGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục hành chính giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được công bố tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND , Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- Như điều 3;
- BTư pháp (Cc kiểm soát TTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tnh;
- CT, các PCT/UBND Tnh;
- Cổng Thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, T (HC).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Hoan

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 451/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 19/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 451/QĐ-UBND-HC

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287826