• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 452/QĐ-UBND công bố xếp loại đường bộ tuyến tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xác định cước vận tải đường bộ từ năm 2015

Tải về Quyết định 452/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ CÁC TUYẾN TỈNH LỘ (ĐT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TỪ NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ Trình số 96/TTr-SGTVT ngày 26/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ từ năm 2015 theo quy định (có bảng phân loại đường bộ kèm theo).

Điều 2. Căn cứ xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ (ĐT) nêu trên, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan áp dụng để xác định cước vận tải đường bộ từ năm 2015 trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTUBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TT Tin học và công báo, KTN.
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\quyet dinh\QD 2015\01.QD Xep loai duong DT nam 2015.doc )

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 452/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 03/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 452/QĐ-UBND

990

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266071