• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4521/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020

Tải về Quyết định 4521/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4521/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/10/2011 của Ban thường vụ ủy Nghệ An về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2551/TTr-SVHTTDL ngày 12/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến Du lịch Nghệ An đến năm 2020 (Chương trình chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (B/c);
- Tổng cục Du lịch (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KGVX (Huế).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2011-2015

1. Những kết quả đạt được

Thực hiện Quyết định số 6818/2009/QĐ-UBND.VX ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh về Chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An đến năm 2015, hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước trong những năm qua được đẩy mạnh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hình ảnh và thương hiệu du lịch Nghệ An dần được khẳng định trên các thị trường trong nước, quốc tế, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch đến Nghệ An. Doanh thu du lịch ngày càng tăng, hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 đề ra.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban ngành đối với du lịch đã có bước chuyển biến tích cực; văn hóa giao tiếp ứng xử, ý thức về bảo vệ môi trường, trật tự trị an trong hoạt động du lịch của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tại các khu, điểm du lịch của tỉnh đã có tiến bộ đáng kể, để lại ấn tượng tốt đẹp đi với du khách. Các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất, sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, phương tiện vận chuyển khách ngày càng tăng. Riêng cơ sở lưu trú, trong 5 năm 2011-2015, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 226 khách sạn, nhà nghỉ với 5.040 buồng được đưa vào sử dụng với tổng số vốn đầu tư là 1.997 tỷ đồng, đưa tổng số cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn là 730 cơ sở với 16.388 buồng, trong đó có 01 khách sạn 5 sao, 06 khách sạn 4 sao, 13 khách sạn 3 sao và trên 70 khách sạn 1-2 sao. Tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch có lưu trú bình quân đạt 6,1%/năm, riêng năm 2015 đạt gần 3,7 triệu lượt, bng 104% so với năm 2014, trong đó khách quốc tế đạt 65.000 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch tăng trưởng bình quân đạt 21,6%/năm. Năm 2015, tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 2.600 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2014.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xúc tiến du lịch thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như tính đa dạng chưa cao, tần suất còn thấp, diện xúc tiến chưa rộng, chưa tiếp cận các thị trường du lịch lớn ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Việc liên kết, phối hợp tuyên truyền quảng bá giữa các địa phương, các tỉnh có ký kết hợp tác liên kết với Nghệ An chưa thực hiện được. Chưa có cơ chế hợp tác, phối hợp công tư giữa khối quan nhà nước và doanh nghiệp du lịch trong hoạt động xúc tiến du lịch. Nhiều doanh nghiệp còn mang nặng tính hình thức, bao cấp, ỷ vào nhà nước, chưa chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá tiếp thị du lịch.

b. Nguyên nhân:

- Đội ngũ làm công tác xúc tiến du lịch còn thiếu và yếu cả về ngoại ngữ và nghiệp vụ, do đó khi xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch ở các thị trường lớn trong nước và nước ngoài hiệu quả và chất lượng chưa cao. Phương thức, phương pháp và hình thức tuyên truyền, quảng bá còn lạc hậu, các ấn phẩm phục vụ du khách còn đơn điệu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động xúc tiến du lịch còn nhiều bất cập.

- Các hoạt động xúc tiến du lịch còn thụ động, phụ thuộc vào nguồn ngân sách tỉnh là chính, nguồn xã hội hóa chưa nhiều. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chưa thực sự quan tâm đến công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

II. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN ĐẾN 2020

1. Mục tiêu của Chương trình

a. Mục tiêu tổng quát

- Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020.

- Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2015, tiếp tục nâng cao chất lượng hình ảnh Nghệ An nói chung, du lịch Nghệ An nói riêng trên các thị trường du lịch trong nước, quốc tế.

b. Mục tiêu cụ thể

Cung cấp đầy đủ thông tin đến với khách du lịch. Thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao nhằm đáp ng nhu cầu phục vụ khách, tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của khách khi đến Nghệ An. Phấn đấu đến năm 2020, lượng khách du lịch lưu trú đạt 5,0 - 5,5 triệu lượt, doanh thu du lịch tăng bình quân 17 - 18%/năm, GDP du lịch chiếm 4,5 - 5,0% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, thu hút và tạo việc làm cho trên 45 ngàn lao động.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến điểm đến du lịch Nghệ An ở nước ngoài:

- Hàng năm phối hợp Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam tham gia 03 - 05 hội nghị xúc tiến, hội chợ du lịch tại thị trường quốc tế truyền thống như: Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia.... Phối hợp cung cấp thông tin, ấn phẩm tại các thị trường mới, thị trường tiềm năng như: Pháp, Đức, Anh, Nga, Mỹ, Canada, Úc, n Độ....

- Mỗi năm phối hợp tổ chức mời và đón 01 - 02 đoàn Famtrip (các hãng lữ hành và truyền thông, báo chí...) nước ngoài đến Nghệ An khảo sát, viết bài về du lịch Nghệ An.

- Thiết kế, in mới tập gấp, bản đồ tuyến điểm du lịch, sách cẩm nang du lịch, đĩa phim du lịch... bng nhiều ngôn ngữ để cung cấp cho khách du lịch quốc tế.

b. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An ở trong nước:

- Hàng năm phối hợp tham gia 03 - 05 sự kiện du lịch trong nước như: Năm du lịch quốc gia, hội chợ, hội thảo, hội nghị xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Đà Nng, Khánh Hòa ... và các tỉnh miền Bắc, miền Trung Tây Nguyên; Chủ động tổ chức 01-02 sự kiện du lịch cấp tỉnh, 02 năm một lần tổ chức 01 sự kiện du lịch cấp khu vực.

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch, Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội, Vietravel, Saigontourist và các tỉnh liên kết phát triển du lịch với Nghệ An tổ chức và đón 02 - 03 đoàn famtrip gồm các hãng lữ hành và truyền thông, báo chí trong nước đến khảo sát, viết bài về du lịch Nghệ An.

- Đẩy mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An trên Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An. Hàng tháng xây dựng từ 01 - 02 chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, phim tư liệu, phim chuyên đề về du lịch Nghệ An và phi hợp quảng bá trên các tờ báo, tạp chí lớn, tạp chí hàng không, báo, tạp chí du lịch, các kênh truyền hình Trung ương, địa phương. Nâng cao chất lượng và duy trì hàng tháng bản tin nội bộ du lịch Nghệ An.

- Nâng cấp các biển quảng cáo tấm lớn đã có và xây dựng mới từ 03-05 biển quảng cáo du lịch tấm lớn tại các trục đường chính, bến xe, nhà ga, sân bay, cửa khẩu. Mở các quầy thông tin du lịch tại cửa khẩu Nậm Cắn, Thanh Thủy để tạo điều kiện cho du khách dễ dàng tiếp cận những thông tin du lịch.

- Tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm lưu niệm phục vụ xúc tiến du lịch. Từ nay đến 2020, tổ chức ít nhất 01 cuộc thi sáng tác sản phẩm văn hóa, lưu niệm đặc trưng và 01 cuộc thi ảnh nghệ thuật về du lịch Nghệ An. Thiết kế, in mới tập gấp, bản đồ tuyến điểm du lịch, sách cẩm nang du lịch, đĩa phim du lịch, các đoạn video clip, phim phóng sự du lịch...

c. Tăng cường hỗ trợ các hoạt động xúc tiến du lịch:

- Có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và học tập kinh nghiệm quảng bá, xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát thu thập thông tin về nhu cầu của khách để định hướng mục tiêu xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch và phương pháp xúc tiến du lịch phù hợp.

d. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực xúc tiến du lịch:

- Hàng năm phối hợp Tổng cục Du lịch, các Trường đào tạo du lịch, các chuyên gia về du lịch tổ chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực xúc tiến và ngoại ngữ cho đội ngũ làm xúc tiến du lịch cấp tỉnh, huyện và các doanh nghiệp.

e. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông phục vụ xúc tiến du lịch:

- Phối hợp, tận dụng các cơ hội để quảng bá trên các trang mạng xã hội facebook, youtube và các hình thức quảng bá thông dụng khác qua mạng internet.

- Nâng cấp Website du lịch Nghệ An theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển một số hình thức marketing điện tử khác phục vụ mục đích quảng bá, xúc tiến du lịch. Liên kết Website với Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Áp dụng những công nghệ điện tử mới trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng bá.

g. Đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch:

Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ xúc tiến du lịch nhằm đảm bảo đủ nguồn kinh phí cho các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn chi ngân sách.

3. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ nguồn ngân sách, đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách tỉnh được bố trí trong kế hoạch dự toán chi hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch.

4. Tổ chức thực hiện:

a. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, phát triển du lịch của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm và lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung do ngân sách tỉnh bảo đảm, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh và đóng góp quỹ hỗ trợ xúc tiến du lịch. Nghiên cứu cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và tham mưu, đề xuất điều chỉnh bổ sung nội dung cho phù hợp thực tế.

b. Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp với Sở VHTTDL tham mưu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch nhằm đảm bảo công tác xúc tiến du lịch hoạt động lâu dài.

c. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng, ban hành chế huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Lồng ghép hoạt động xúc tiến du lịch trong các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh để giới thiệu điểm đến Nghệ An với du khách trong và ngoài nước.

d. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An.

đ. Sở Công thương

- Chỉ đạo, hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của Nghệ An phục vụ khách du lịch.

- Lồng ghép hoạt động xúc tiến du lịch trong các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh để giới thiệu điểm đến Nghệ An với du khách trong và ngoài nước.

e. Sở Ngoại vụ

- Lồng ghép nội dung xúc tiến du lịch Nghệ An vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh. Phối hợp với Bộ Ngoại giao kết nối, giới thiệu phóng viên nước ngoài đến quay phim, quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời các cơ quan đại diện ngoại giao và các đối tác nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Nghệ An tham gia các sự kiện du lịch lớn của tỉnh.

g. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh: phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài viết, chương trình phóng sự, video clip giới thiệu về các di tích, danh lam thắng cảnh, các khu điểm du lịch, các sản phẩm du lịch và làng nghề trên địa bàn tỉnh.

h. Các Sở, Ngành liên quan

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động triển khai và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung của Chương trình.

i. UBND các huyện, thành phố, thị xã: phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh, các khu điểm du lịch, các sản phẩm du lịch làng nghề trên địa bàn. Chủ động lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh tế - xã hội, truyền thông gắn với xúc tiến du lịch địa phương.

j. Hiệp hội Du lịch: phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch của tỉnh, hình ảnh, thương hiệu và dịch vụ của doanh nghiệp đến khách du lịch trong nước và quốc tế.

k. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

- Chủ động đẩy mạnh liên kết, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường du lịch; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong các hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Tham gia đóng góp quhỗ trợ xúc tiến du lịch.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4521/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 19/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4521/QĐ-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327516