• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 456/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 456/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NINH THUẬN TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 2860/BC-STNMT ngày 18 tháng 8 năm 2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2256/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

2. Vị trí: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Văn phòng: gồm Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận.

- Phòng Thông tin - Lưu trữ.

- Phòng Kỹ thuật - Địa chính;

c) Các chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận:

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Sơn.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Nam.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Bác Ái.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tại các huyện, thành phố được thành lập trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tại các huyện, thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tại các huyện, thành phố có Giám đốc, 01 đến 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn.

5. Biên chế, số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động.

6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận được thực hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận và các chi nhánh trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận (sau khi có ý kiến thống nhất với Sở Nội vụ);

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấm dứt hiệu lực Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận theo quy định;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng bàn giao kế hoạch, nhiệm vụ, kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn khác, tài sản, văn phòng làm việc, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệu có liên quan ... để thực hiện bàn giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận;

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận, các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

đ) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn và các chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển biên chế của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận theo quy định.

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm: thẩm định phương án tài chính của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận để thực hiện tự chủ theo quy định của Chính phủ và các văn bản có liên quan khác.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: bàn giao nguyên trạng kế hoạch, nhiệm vụ, kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn khác, tài sản, văn phòng làm việc, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệu có liên quan, ... của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

5. Các nhiệm vụ nêu tại điểm a, d, đ khoản 1 và các khoản 2, 3, 4 Điều này phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015; riêng các nhiệm vụ nêu tại điểm b, c khoản 1 Điều này phải hoàn thành trong tháng 10/2015 để đảm bảo đưa Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đi vào hoạt động ổn định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 456/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 11/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 456/QĐ-UBND

2.573

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296391