• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4572/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 4572/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4572/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3611/TTr-SVHTTDL ngày 21/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định; PHÓ CHỦ TỊCH
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng DVC);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăngtải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THANH HÓA
(Ban hành theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày    /10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Sửa đổi, bổ sung 05 TTHC tại Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa; 07 TTHC tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Nội dung sửa đổi, bổ sung

1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (1.001440.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá - Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucon g.thanhhoa.gov.vn

- Phí thẩm định: 100.000 đồng/thẻ (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 200.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

- Luật Du lịch năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư 13/2019 /TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

2

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004628.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí thẩm định: 325.000 đồng/thẻ (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 650.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

3

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.004623.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá - Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucon g.thanhhoa.gov.vn

- Phí thẩm định: 325.000 đồng/thẻ (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 650.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

số 06/2017/TT- BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

4

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí thẩm định: Đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc nội địa là 325.000 đồng/thẻ; đối với thẻ HDV du lịch tại điểm là 100.000 đồng/thẻ (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: Đối với thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc nội địa là 650.000 đồng/thẻ; đối với thẻ HDV du lịch tại điểm là 200.000 đồng/thẻ (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

5

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa (1.001432.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá - Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucon g.thanhhoa.gov.vn (mức độ 3)

- Phí thẩm định: 325.000 đồng/thẻ (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 650.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

6

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001628.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá - Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucon g.thanhhoa.gov.vn (mức độ 4)

- Phí thẩm định: 1.500.000đ/giấy phép (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 3.000.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

7

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001616.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

- Phí thẩm định: 750.000đ/ giấy phép (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 1.500.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

- Phí, lệ phí

- Căn cứ pháp lý

8

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Phí thẩm định: 1.000.000đ/ giấy phép (thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2020).

- Phí thẩm định: 2.000.000 đồng/giấy phép (áp dụng từ ngày 01/01/2021 trở đi)

 

9

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004551.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá - Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucon g.thanhhoa.gov.vn

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.*

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

10

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004503.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/hồ sơ

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

11

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.001455.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hoá - Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa)

- Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucon g.thanhhoa.gov.vn

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/hồ sơ

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

12

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004572.000.00. 00.H56)

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng/hồ sơ

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4572/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành: 26/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4572/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
466995