• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt

 

Quyết định 458/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 458/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 458/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được Điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng công việc được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gửi báo cáo và lưu trữ hồ sơ thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng văn bản theo Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp được Ngân sách nhà nước cấp cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật dự kiến phân bổ kinh phí cho hoạt động lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Các đơn vị được phân công chủ trì thẩm định có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm định (đồng thời gửi bản điện tử) về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

2.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

3.

Đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

4.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hàng hải, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

5.

Đề nghị xây dựng Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Đề nghị xây dựng Luật Thanh niên (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Đề nghị xây dựng Luật Dự phòng và kiểm soát bệnh tật

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

8.

Đề nghị xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

9.

Đề nghị xây dựng Luật Thư viện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

10.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

11.

Đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB,

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

12.

Đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB,

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

13.

Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng dự bị động viên

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

14.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật quy định về hoạt động quy hoạch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

Đã thẩm định

15.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

Đã thẩm định

16.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP, Cục KHTC

Đã thẩm định

17.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thủy lợi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

18.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đê Điều

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

19.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

20.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

21.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

Đã thẩm định

22.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

23.

Đề nghị xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

24.

Đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

25.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

26.

Đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

27.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

28.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường và các luật có liên quan đến bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

29.

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

Đã thẩm định

30.

Đề nghị xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

31.

Đề nghị xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

32.

Đề nghị xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

33.

Đề nghị xây dựng Luật cấp nước sạch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

34.

Đề nghị xây dựng Luật về PPP

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ DSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

35.

Đề nghị xây dựng Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

36.

Đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

37.

Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

38.

Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

39.

Đề nghị xây dựng Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

II. LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Luật Cảnh sát biển

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

3.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi hành án hình sự

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Tổng cục THADS

 

4.

Luật Dân số

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đặc xá

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

6.

Luật Công an xã

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

7.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB,

Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục, thể thao

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

9.

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

10.

Luật An ninh mạng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

11.

Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

12.

Luật Tố cáo (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

13.

Luật Đo đạc và bản đồ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

14.

Luật Trồng trọt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

15.

Luật Chăn nuôi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

16.

Luật Quản lý phát triển đô thị

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

17.

Luật Kiến trúc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

18.

Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

19.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thủy lợi, Luật Đê Điều và Luật Phòng, chống thiên tai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

20.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

21.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

22.

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

23.

Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

24.

Nghị quyết về Đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

25.

Nghị quyết về Đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

26.

Nghị quyết về Đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

27.

Nghị quyết của Quốc hội về xử lý xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC , Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP, Cục HTQTCT, Tổng cục THADS, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

2.

Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp)

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PLDSKT, Cục KHTC, Vụ TCCB

 

3.

Nghị định của Chính phủ về hụi, họ, biêu, phường

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

4.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

5.

Nghị định của Chính phủ quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

6.

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

8.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục TGPL, Cục KHTC

 

9.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP, Cục KHTC, Vụ TCCB

 

10.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục KHTC, Văn phòng Bộ

 

11.

Nghị định của Chính phủ về việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, Điều chỉnh địa giới hành chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

 

12.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân Chương, huy Chương, kỷ niệm Chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TĐKT, Văn phòng Bộ

 

13.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Văn phòng Bộ

 

14.

Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, Điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

15.

Nghị định của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, địa phương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

Đã thẩm định

16.

Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

Đã thẩm định

17.

Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

18.

Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

19.

Nghị định của Chính phủ về nghệ thuật biểu diễn

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Vụ PBGDPL

 

20.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

21.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

22.

Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

23.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

24.

Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động dược lâm sàng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

25.

Nghị định của Chính phủ về chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

26.

Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

27.

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

28.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT, Vụ PBGDPL

 

29.

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

30.

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

31.

Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

32.

Nghị định thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục KHTC

 

33.

Nghị định của Chính phủ quy định về học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL,

Vụ TCCB, Cục KHTC

 

34.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB, Cục KHTC

 

35.

Nghị định của Chính phủ về phát triển vùng kinh tế động lực

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

36.

Nghị định của Chính phủ về Điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

37.

Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/ NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

38.

Nghị định của Chính phủ quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

39.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế, kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

40.

Nghị định thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

41.

Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

42.

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

43.

Nghị định của Chính phủ quy định về lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

44.

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

45.

Nghị định của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

46.

Nghị định của Chính phủ về hoạt động viễn thám

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

47.

Nghị định của Chính phủ bãi bỏ một số quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

48.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

49.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

50.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

51.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành danh Mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng (đối với tổ chức tài chính vi mô)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng NN Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

52.

Nghị định của Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Đài tiếng nói Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Đài Tiếng nói Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC, Vụ PBGDPL

 

53.

Nghị định của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

54.

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

55.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

56.

Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn đập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

57.

Nghị định của Chính phủ về khuyến nông

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

58.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

59.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng chống thiên tai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

60.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

61.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

62.

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

63.

Nghị định quy định về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

64.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Cục CNTT

 

65.

Nghị định của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng NN Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

66.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 12/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

67.

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN - ACTS

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

68.

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

69.

Nghị định của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách ngước ngoài và nghi lễ đối ngoại với đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ HTQT, Văn phòng Bộ

 

70.

Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

71.

Nghị định thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục KHTC, Văn phòng Bộ

 

72.

Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

73.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

74.

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

75.

Nghị định thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

Đã thẩm định

76.

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

Đã thẩm định

77.

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

78.

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

79.

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đối ngoại

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

80.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

81.

Nghị định thay thế Nghị định số 93/2014/NĐ-CP và Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và chuyển giao công nghệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Viện KHPL

 

82.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

83.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

84.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

85.

Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

86.

Nghị định thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

87.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về kiểm toán nhà nước

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Kiểm toán Nhà nước

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

88.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục QLXLVPHC &TDTHPL

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa trung tâm pháp y cấp tỉnh và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh trong việc trưng cầu và thực hiện giám định pháp y

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục BTTP

 

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

9.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

10.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

11.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

12.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhận và gửi thư điện tử

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục CNTT

 

13.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về theo dõi, đôn đốc, kiêm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn phòng Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Văn phòng Bộ

 

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh Mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của ngành Công Thương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Văn phòng Bộ

 

15.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2019-2021

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

16.

Quyết định thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ Phần

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

17.

Quyết định thay thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

18.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

19.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung Danh Mục các loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

20.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các Phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

21.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Cục CNTT

 

22.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2025 và định hương đến năm 2035

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

 

23.

Quyết định thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB

 

24.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB

 

25.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB

 

26.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB

 

27.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT,

Vụ CVĐCXDPL, Cục KTVB

 

28.

Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh Mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

29.

Quyết định thay thế Quyết định số 74/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

30.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trình tự ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không phải là Điều ước quốc tế

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

31.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27/6/2016)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

IV. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC , Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã ban hành

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Nuôi con nuôi

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC , Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

3.

Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC , Vụ PLQT, Cục KTVB

Đã thẩm định

4.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

Lãnh đạo Bộ

Bộ Tư pháp

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

5.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về áp dụng Luật Cán bộ công chức đối với đối tượng cán bộ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

6.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thể dục thể thao

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Thanh tra

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

8.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Thanh tra Chính phủ

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB, Thanh tra Bộ

 

9.

Nghị định quy định chi tiết về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điểm k Khoản 2, Điểm e Khoản 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 248, Điểm i Khoản 1, Điểm n Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 249, Điểm i Khoản 1, Điểm o Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 250, Điểm p Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 251 và Điểm i Khoản 1, Điểm n Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 252)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB, Cục BTTP

Đã thẩm định

10.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Cảnh vệ (Điều 7, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 20, Điều 23, Khoản 3 Điều 17)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

11.

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

12.

Nghị định quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (Khoản 4 Điều 41; Khoản 3 Điều 104; Khoản 4 Điều 105; Khoản 3 Điều 106 Luật Lâm nghiệp)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

13.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đường sắt (Khoản 6 Điều 17, Khoản 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 32, Khoản 3 Điều 49, Khoản 4 Điều 56, Khoản 4 Điều 62, Khoản 2 Điều 68)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

14.

Nghị định quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu (Khoản 3 Điều 46 Luật Đường sắt (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Giao thông vận tải

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

15.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Cục KTVB

 

16.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

17.

Nghị định thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số Điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

18.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

19.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phá sản nhằm cải thiện chỉ số phá sản doanh nghiệp

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục BTTP

 

20.

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 Điều 9 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

21.

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 3 Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

22.

Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

23.

Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Khoản 3 Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

24.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Khoản 3 Điều 13, Điểm a, b, d, e Khoản 4 Điều 13, Khoản 3 Điều 33, Khoản 3 Điều 34, Khoản 4 Điều 65, Khoản 3 Điều 72, Khoản 3 Điều 99, Khoản 2 Điều 113)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

 

25.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản của Đảng cộng sản Việt Nam (Khoản 3 Điều 67 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công )

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

26.

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công (Điểm b Khoản 1 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Văn phòng Bộ

Đã thẩm định

27.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Điểm a Khoản 1 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

28.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. (Điểm c Khoản 1 Điều 26, Khoản 3 Điều 49 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

29.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công )

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

30.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công )

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

31.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công )

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

32.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

33.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Khoản 5 Điều 105 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

34.

Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

35.

Nghị định quy định việc quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Khoản 3 Điều 13, Điểm đ Khoản 4 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

36.

Nghị định quy định việc sắp xếp lại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Khoản 3 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

37.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Du lịch (Điều 16, Khoản 2, 3 Điều 18, Điều 23, Điều 26, Khoản 2 Điều 29, Khoản 4 Điều 31, Khoản 3 Điều 46, Khoản 2 Điều 49, Khoản 4 Điều 70, Khoản 2 Điều 73)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

38.

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

39.

Nghị định quy định chi tiết Luật Du lịch về việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch (Khoản 2 Điều 22)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

40.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi (Khoản 4 Điều 16, Khoản 2 Điều 23, Khoản 3 Điều 44)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

41.

Nghị định về quản lý an toàn đập (Khoản 4 Điều 18; Khoản 6 Điều 45 Luật Thủy lợi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

42.

Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Khoản 4 Điều 51 Luật Thủy lợi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

43.

Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Khoản 4 Điều 35; Khoản 3 Điều 36 Luật Thủy lợi)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

44.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Điều 9, 10, 11, 27, 31, Khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43 và Khoản 3 Điều 48)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

45.

Nghị định về khuyến nông (Khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

46.

Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công (Khoản 8 Điều 55 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

 

47.

Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ (Khoản 5 Điều 27, điểm c Khoản 1 Điều 51 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

48.

Nghị định quy định về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ (Khoản 4, Khoản 9 Điều 56 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC, Cục KHTC

 

49.

Nghị định về quản lý nợ chính quyền địa phương (Khoản 3 Điều 53 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

 

50.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quy hoạch (Khoản 3 Điều 15, Khoản 2 Điều 17, Khoản 5 Điều 19, Khoản 3 Điều 22, Khoản 3 Điều 23, Khoản 3 Điều 24, Khoản 7 Điều 25, Khoản 3 Điều 26, Khoản 3 Điều 27, Khoản 4 Điều 30, Khoản 3 Điều 40, Khoản 3 Điều 41, Khoản 1 Điều 49)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

 

51.

Nghị định quy định chi tiết Luật Thủy sản 2017 (Khoản 10 Điều 10; điểm b Khoản 3 Điều 13; Khoản 4 Điều 16; Khoản 5 Điều 21; điểm a Khoản 2 Điều 23; Khoản 5 Điều 25; Khoản 5 Điều 27; Khoản 4 Điều 28; Khoản 2 Điều 32; Khoản 5 Điều 34; Khoản 6 Điều 35; Khoản 5 Điều 36; Khoản 5 Điều 38; Khoản 3 Điều 39; Khoản 3 Điều 40; Khoản 1 Điều 48; Khoản 3 Điều 51; Khoản 2 Điều 53; Khoản 7 Điều 56; Khoản 4 Điều 64; Khoản 4 Điều 66; Khoản 2 Điều 68; Khoản 1, Khoản 2 Điều 78; Khoản 4 Điều 79; Khoản 2 Điều 89; Khoản 3 Điều 94; Khoản 7 Điều 98; Khoản 3 Điều 99)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

52.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Lâm nghiệp (Khoản 5 Điều 5; Khoản 4 Điều 23; Khoản 7 Điều 39; Khoản 5 Điều 63; Khoản 2 Điều 69; điểm e Khoản 1 Điều 72; Khoản 4 Điều 94; Khoản 6 Điều 95; Khoản 2 Điều 13; điểm d Khoản 2 Điều 75; điểm c Khoản 2 Điều 76; điểm c Khoản 2 Điều 78; Khoản 2 Điều 100; Khoản 6 Điều 4; Khoản 2 Điều 66; Khoản 2 Điều 70; Khoản 5 Điều 99

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

53.

Nghị định quy định thử thuốc trên lâm sàng (Khoản 3 Điều 81 Luật Dược)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Y tế

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

54.

Nghị định của Chính Phủ quy định Điều kiện tiến hành công việc bức xạ và Điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Điều 69, Điều 75 của Luật năng lượng nguyên tử)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

55.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

56.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

57.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

58.

Nghị định thay thế Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh Mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ TCCB

 

59.

Nghị định quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Khoản 2 Điều 38; Khoản 2 Điều 49 Luật Lâm nghiệp )

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

60.

Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Khoản 3 Điều 40 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

61.

Nghị định về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ (điểm c Khoản 2 Điều 43, Khoản 2 Điều 47, Khoản 4 Điều 48 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

62.

Nghị định về đàm phán, ký kết các hiệp định khung, hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (Khoản 2 Điều 15, Khoản 9 Điều 29 Luật Quản lý nợ công (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

63.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều Luật Quản lý ngoại thương (Điều 5, 10, 28,31,38,39,40,41,42,43,44,110,111 Luật Quản lý ngoại thương)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

64.

Nghị định quy định chi tiết về quản lý, phát triển thương mại biên giới (Điều 53, 54 Luật Quản lý ngoại thương)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

65.

Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phát triển ngoại thương (Điều 104,105,106 Luật Quản lý ngoại thương)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

66.

Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phòng vệ thương mại (Điều 67 Luật Quản lý ngoại thương)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

67.

Nghị định quy định chi tiết về xuất xứ hàng hóa (Điều 32 Luật Quản lý ngoại thương)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công Thương

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

68.

Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 15; Khoản 3 Điều 1 bổ sung Khoản 3 Điều 16; Khoản 5 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 17)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Ngoại giao

Vụ PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Vụ HTQT

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng (Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Quốc phòng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC , Cục KTVB, Cục KHTC

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an (Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC , Cục KTVB, Cục KHTC

 

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Khoản 1 Điều 70 Luật Du lịch (sửa đổi))

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC , Cục KTVB

 

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị (Điểm c Khoản 2 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB, Cục KHTC

Đã thẩm định

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 21 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 128 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (Khoản 4 Điều 38 Luật Thủy sản)

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 458/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Thành Long
Ngày ban hành: 16/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 458/QĐ-BTP

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378214