• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Quyết định 459/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 445/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 459/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 445/QĐ-UBND NGÀY 31/01/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ GẠO TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ NHÂN DÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh địa phương dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chính Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 như sau:

- Tại Điều 1, Quyết định có ghi: Tổng số gạo phân bổ: 667.670 kg.

- Nay đính chính lại: Tổng số gạo phân bổ: 677.670 kg.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 01/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 459/QĐ-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376639