• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Tải về Quyết định 459/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 71/TTr-STP ngày 18/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (có danh mục, nội dung thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC(A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

1

T-CMU- 186192-TT và T-CMU- 186208-TT

Cấp giấy phép hoạt động dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài[1]

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

2

T-CMU- 186294-TT và T-CMU- 186298-TT

Cấp giấy phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài[2]

//

2. Thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Dạy ngh

1

Liên kết đào tạo nghề trình độ Trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

2

Thành lập cơ sở dạy nghề, phân hiệu của cơ sở dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài (Áp dụng cho cơ sở dạy nghề, phân hiệu của cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động dạy nghề trước khi Nghị định số 73/2012/NĐ-CP có hiệu lực)

3

Thành lập cơ sở dạy nghề (Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài

Phần II

NỘI DUNG TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

I. THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ) ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Đại diện tổ chức có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (Địa chỉ số 112, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chuyên viên kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần cho đại diện tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn chỉnh thủ tục theo đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 2: Nhận kết quả.

Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả kết quả theo phiếu hẹn.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.4. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 4);

2. Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục, đồng thời gửi kèm hồ sơ đề nghị cho phép thành lập hoặc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục (01 bản chính);

3. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (01 bản chính);

4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện (01 bản chính);

5. Báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc trường cao đẳng nghề hoặc phân hiệu của trường đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (theo mẫu tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013);

6. Giấy tờ liên quan đến thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phải làm thủ tục mở ngành (01 bản chính).

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 06 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cà Mau.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 4);

- Báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 4a).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1. Đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục.

2. Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

4. Đáp ứng các điều kiện về mở ngành đối với cơ sở giáo dục, phải thực hiện thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

PHỤ LỤC 4

……….(1)………..
…………..(2)……………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /ĐKDN-...(3)...

…(4)…, ngày ... tháng … năm 20…

 

Kính gửi: ………………………………...................

1. Tên cơ sở đăng ký:................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Điện thoại: ……………. Fax: …………….. Email:.....................................................

4. Đăng ký hoạt động dạy nghề với các nghề, trình độ và quy mô như sau:

Số TT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ đào tạo

Quy mô tuyển sinh

Năm

Năm

Năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- ……..;
- Lưu: VT, ………

……………….(5)……………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

PHỤ LỤC 4a

……..(1)……..
………..(2)…………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……./BC-...(3)...

…(4)…, ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

Đăng ký hoạt động dạy nghề

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

I. Thông tin về cơ sở dạy nghề (5)

II. Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện

III. Quy định về học phí và các loại phí liên quan

IV. Giải trình chung về điều kiện đăng ký hoạt động dạy nghề

- Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên (6)

- Cơ sở vật chất chung (7)

Phần 2. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: … …; trình độ đào tạo: …..(8)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (9)

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề

1.2. Thiết bị dạy nghề

TT

Tên thiết bị dạy nghề; đặc tính kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên thỉnh giảng

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm ....

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

Tổng số giờ giảng dạy/năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Có hồ sơ giáo viên minh chứng kèm theo) (10)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (11)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề.

II. Nghề: ... (thứ hai). …; trình độ đào tạo: …….(12)......

.......................................................................................................................................

B. Tại phân hiệu (nếu có) (13)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….;
- Lưu: VT, …….

……………..(14)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(4) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(5) Tên, địa chỉ, ngày tháng năm thành lập, cơ quan chủ quản (nếu có), chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy;

(6) Kèm theo danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động dạy nghề của phân hiệu, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;

(7) Diện tích cơ sở dạy nghề/phân hiệu; phòng học; hội trường; khu làm việc; thư viện; phòng, xưởng thực hành/thí nghiệm; thiết bị kỹ thuật chung; ký túc xá, câu lạc bộ; các công trình kỹ thuật, y tế; các công trình phục vụ hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

(8) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên;

(9) Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;

(10) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên, giảng viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên, giảng viên thỉnh giảng);

- Văn bằng đào tạo chuyên môn;

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật).

(11) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;

- Chương trình dạy nghề chi tiết.

(12) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(13) Nếu có phân hiệu thì tiếp tục báo cáo các điều kiện;

(14) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

2. THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ) ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

2.1. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Đại diện tổ chức có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (Địa chỉ số 112, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chuyên viên kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần cho đại diện tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn chỉnh thủ tục theo đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 2: Nhận kết quả.

Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả kết quả theo phiếu hẹn.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

2.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp 1: Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề được quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18 Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH , hồ sơ gồm:

1. Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 4b);

2. Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (01 bản chính theo mẫu tại Phụ lục 4c).

* Trường hợp 2: Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề được quy định tại khoản 5 và 6 Điều 18 Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH , hồ sơ gồm:

- Nếu hoạt động dạy nghề bổ sung được thực hiện trong cùng tỉnh với trụ sở chính, thì hồ sơ cấp giấy phép bổ sung hoạt động dạy nghề, hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 4b);

2. Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (01 bản chính theo mẫu tại Phụ lục 4c).

- Nếu hoạt động dạy nghề bổ sung được thực hiện ở tỉnh khác với trụ sở chính, hồ sơ gồm:

1. Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 4b);

2. Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (01 bản chính theo mẫu tại Phụ lục 4c).

3. Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề hoặc mở phân hiệu của cơ sở dạy nghề hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

4. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện;

6. Danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu đối với trường hợp thành lập phân hiệu của cơ sở dạy nghề;

7. Quy chế đào tạo;

8. Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo (nếu trong chương trình đào tạo không quy định);

9. Mẫu bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 06 (bộ).

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (văn bản không quy định cụ thể).

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cà Mau.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Văn bản đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề (Phụ lục 4b);

- Báo cáo đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc cơ sở dạy nghề hoặc phân hiệu của cơ sở dạy nghề đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (Phụ lục 4c).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

PHỤ LỤC 4b

…………(1)……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:         /ĐKBSDN- ...(2)...

…(3)…, ngày … tháng … năm 20…

 

Kính gửi: ………………..(4)………………

1. Tên cơ sở đăng ký:...............................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................

Điện thoại: ……………………. Fax: …………………… Email:................................

3. Giấy phép hoạt động dạy nghề số: …………….. ngày……tháng.......năm.......

4. Nội dung đăng ký bổ sung, điều chỉnh (5):

..................................................................................................................................

Số TT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ đào tạo

Quy mô tuyển sinh

Năm

Năm

Năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy nghề và các quy định có liên quan của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….;
- Lưu: VT, …….

……………..(6)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(2) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường cao đẳng nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

(5) Ghi cụ thể nội dung đăng ký bổ sung, điều chỉnh;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

PHỤ LỤC 4c

……..(1)………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………/BC-...(2)...

…(3)…, ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

I. Lý do đăng ký bổ sung, điều chỉnh

II. Tóm tắt tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện

III. Quy định về học phí và các loại phí liên quan

IV. Giải trình chung về điều kiện đăng ký bổ sung, điều chỉnh

- Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên (4)

- Cơ sở vật chất chung (Diện tích cơ sở dạy nghề/phân hiệu; phòng học; hội trường; khu làm việc; thư viện; phòng, xưởng thực hành/thí nghiệm; thiết bị kỹ thuật chung; ký túc xá, câu lạc bộ; các công trình kỹ thuật, y tế; các công trình phục vụ hoạt động giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao).

Phần 2. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

A. Tại trụ sở chính

I. Nghề: ……; trình độ đào tạo: …….(5)

1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (6)

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng/xưởng thực hành nghề

1.2. Thiết bị dạy nghề

TT

Tên thiết bị dạy nghề; đặc tính kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

1

 

 

 

 

 

 

2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi

- Giáo viên, giảng viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

Trình độ kỹ năng nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Môn học/mô đun được phân công giảng dạy

Tổng số giờ giảng dạy/năm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Có hồ sơ giáo viên, giảng viên minh chứng kèm theo) (7)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo) (8)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề.

II. Nghề: ... (thứ hai). …; trình độ đào tạo: ………..(9).......

..................................................................................................................................

B. Tại phân hiệu (nếu có) (10)

(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …….;
- Lưu: VT, …….

……………..(11)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(2) Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;

(3) Tên tỉnh, thành phố nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính;

(4) Kèm theo danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động dạy nghề của phân hiệu, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;

(5) Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN) thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên;

(6) Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm;

(7) Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên, giảng viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên, giảng viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (đối với giáo viên, giảng viên thỉnh giảng);

- Giấy phép lao động đối với giáo viên, giảng viên là người nước ngoài;

- Văn bằng đào tạo chuyên môn (bản dịch có công chứng đối với văn bằng nước ngoài);

- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề (nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật).

(8) Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;

- Chương trình dạy nghề chi tiết.

(9) Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;

(10) Nếu có phân hiệu thì tiếp tục báo cáo các điều kiện;

(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

 

3. THỦ TỤC: LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

3.2. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Người đại diện cho cơ sở dạy nghề có nhu cầu liên kết đào tạo với nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (Địa chỉ số 112, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chuyên viên thụ lý kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người đại diện cơ sở dạy nghề bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 2: Nhận kết quả.

Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả kết quả cho người đại diện cơ sở dạy nghề theo phiếu hẹn.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3.3. Thành phần, số Iượng hồ sơ:

3.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 2);

2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết (01 bản chính);

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác (01 bản sao có chứng thực);

4. Giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết (01 bản chính);

5. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền (01 bản chính);

6. Văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản (01 bản chính);

7. Đề án liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng và cùng ký, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Sự cần thiết, mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo; ngành và trình độ đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình và nội dung giảng dạy; danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến và lý lịch cá nhân; đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro; bộ phận phụ trách chương trình liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học. (01 bản chính).

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 06 (bộ).

3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký (Phụ lục 2).

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

PHỤ LỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……..(1)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Kính gửi: ………………..(2)…………………..

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Chúng tôi, những người cùng ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết đào tạo gồm:

I. Các Bên liên kết:

1. Bên Việt Nam:

………………………………..(3)..........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax:....................................................

Website: ……………………………………… Email: ...............................................

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập: ……………....…(4).......................

Số tài khoản: …………………………..tại Ngân hàng .............................................

Người đại diện: .......................................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

2. Bên nước ngoài: ……………………………..(5).................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax:.....................................................

Website: ……………………………………… Email: ................................................

Văn bản pháp lý về việc thành lập/Giấy phép đăng ký hoạt động: ………(6)..........

.................................................................................................................................

Số tài khoản: …………………………………………….. tại Ngân hàng.....................

Người đại diện:.........................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

đề nghị ...(7)... xem xét, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo cấp bằng ………….(8)........, giữa ………..(9)………….. và ……….(10)………. với các mục tiêu, phạm vi và thời hạn hoạt động như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi của chương trình liên kết đào tạo: (ghi tóm tắt nghề dự định liên kết đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh hàng năm và văn bằng sẽ cấp trong chương trình liên kết đào tạo).

2. Thời hạn hoạt động của chương trình liên kết đào tạo.

II. Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung văn bản đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo và Hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

III. Các tài liệu gửi kèm văn bản này gồm:

1. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các Bên liên kết đào tạo.

2. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở dạy nghề hoặc các tài liệu tương đương khác.

3. Giấy tờ chứng minh cơ sở dạy nghề Việt Nam và cơ sở dạy nghề nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.

4. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở dạy nghề nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

5. Văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ quan chủ quản (đối với cơ sở dạy nghề của Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản).

6. Đề án liên kết đào tạo.

7. Các văn bản khác (nếu có).

 

Bên Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)

Bên nước ngoài
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:

(1) Tên địa danh;

(2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp);

(3) Tên gọi của cơ sở dạy nghề Việt Nam;

(4) Số, ký hiệu quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, ngày...tháng...năm ban hành và tên cơ quan ban hành;

(5) Tên gọi của cơ sở dạy nghề nước ngoài;

(6) Số, ký hiệu quyết định/văn bản thành lập hoặc cho phép thành lập, Giấy phép đăng ký hoạt động, ngày...tháng...năm ban hành và tên cơ quan ban hành;

(7) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp);

(8) Tên gọi văn bằng;

(9) Tên gọi của cơ sở dạy nghề Việt Nam;

(10) Tên gọi của cơ sở dạy nghề nước ngoài.

 

4. THỦ TỤC: THÀNH LẬP CƠ SỞ DẠY NGHỀ, PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ) CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ DẠY NGHỀ, PHÂN HIỆU CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TRƯỚC KHI NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2012/NĐ-CP CÓ HIỆU LỰC)

4.1. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Đại diện tổ chức có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (Địa chỉ số 112, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chuyên viên kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần cho đại diện tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn chỉnh thủ tục theo đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 2: Nhận kết quả.

Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả kết quả theo phiếu hẹn.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 3b);

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có), (01 bản photo có chứng thực);

3. Giấy phép hoạt động dạy nghề đang còn hiệu lực (01 bản chính);

4. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư;

5. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động dạy nghề trong thời gian 03 năm gần nhất (01 bản chính).

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

4.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không kể thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau).

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục (Phụ lục 3b).

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

PHỤ LỤC 3b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……..(1)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Kính gửi: ………………..(2)…………………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng nghề/trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề...................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................

- Số Chứng minh thư nhân dân/Số Hộ chiếu; ngày...tháng...năm cấp, nơi cấp, cơ quan cấp:.

...................................................................................................................................

- Nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam (nếu có):.......................................................

- Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của dự án đầu tư thành lập trường cao đẳng nghề/trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề; ngày cấp...tháng...năm cấp, cơ quan cấp:.....................

- Số Giấy phép hoạt động dạy nghề; ngày...tháng...cấp, cơ quan cấp:.....................

- Tên trường cao đẳng nghề/trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề:................

- Tên giao dịch quốc tế:.............................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

- Phân hiệu (nếu có):..................................................................................................

- Số điện thoại: …………….. Fax: …………………. Email:........................................

- Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của trường/trung tâm:.............................................

- Tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị cho phép thành lập trường/trung tâm:

- Kết quả đào tạo 03 năm gần nhất (nếu có):............................................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:...........................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh trong 5 năm kể từ năm đề nghị cho phép thành lập trường/trung tâm:  

- Diện tích đất sử dụng: ……………………… Diện tích xây dựng:............................

- Vốn đầu tư:..............................................................................................................

- Thời hạn hoạt động của trường/trung tâm:.............................................................

- Kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án sau khi được cho phép thành lập trường/trung tâm:.......

..................................................................................................................................

(Kèm theo Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư; Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động dạy nghề trong thời gian ba năm gần nhất)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị ...(3) ... xem xét quyết định./.

 

 

(4)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

(1) Tên địa danh;

(2), (3) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường cao đẳng nghề); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường/trung tâm đặt trụ sở chính (đối với trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề);

(4) Chức danh của người đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng nghề/trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

 

5. THỦ TỤC: THÀNH LẬP CƠ SỞ DẠY NGHỀ (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ) CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

5.1. Trình tự thực hiện: Gồm 02 bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Đại diện tổ chức có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau (Địa chỉ số 112, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Chuyên viên kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn một lần cho đại diện tổ chức hoặc cá nhân bổ sung và hoàn chỉnh thủ tục theo đúng quy định.

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 2: Nhận kết quả:

Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau trả kết quả theo phiếu hẹn.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

5.3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục (01 bản chính theo mẫu Phụ lục 3a);

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (01 bản);

3. Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành.

Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (01 bản chính);

4. Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan (01 bản chính);

5. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (01 bản chính);

6. Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP (01 bản chính).

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 06 (bộ).

5.4. Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (không tính thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dạy nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục (Phụ lục 3a).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Dạy nghề năm 2006;

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

PHỤ LỤC 3a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……..(1)……, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …(2)…

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề    

- Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................

- Số Chứng minh thư nhân dân/Số Hộ chiếu; ngày cấp, tháng cấp, nơi cấp:...........

- Nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam (nếu có):........................................................

- Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của dự án đầu tư thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề; ngày...tháng...năm cấp, cơ quan cấp:.................................................................

- Tên trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề:......................................................

- Tên giao dịch quốc tế:..............................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................

- Phân hiệu (nếu có):..................................................................................................

- Số điện thoại: ………………… Fax: ………………….. Email:..................................

- Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của trường/trung tâm:.............................................

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo:...........................................................................

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh trong 5 năm kể từ năm đề nghị cho phép thành lập:   

- Diện tích đất sử dụng: ……………………. Diện tích xây dựng:..............................

- Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp:..........................................................................

- Vốn đầu tư:.............................................................................................................

- Thời hạn hoạt động của trường/trung tâm:............................................................

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...(3)... xem xét quyết định./.

 

 

(4)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

(1) Tên địa danh;

(2), (3) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường/trung tâm đặt trụ sở chính;

(4) Chức danh của người đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.[1] Thủ tục hành chính này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từ 02 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài (T-CMU-186192-TT) và Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài (T-CMU-186208-TT).

[2] Thủ tục hành chính này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từ 02 thủ tục: Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài (T-CMU-186294-TT) và Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài (T-CMU-186298-TT).

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 459/QĐ-UBND

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241374