• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Quyết định 46/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “TÂN TRIỀU” DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đồi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 44/TTr- SKHCN ngày 08/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong vùng chỉ dẫn địa lý Tân Triều và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM VÀ BƯỞI ỔI
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi (sau đây gọi tắt là chỉ dẫn địa lý Tân Triều) đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ chỉ dẫn địa lý theo quyết định số 2837/QĐ-SHTT ngày 14 /11/2012 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2837/QĐ-SHTT).

Những nội dung về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều không nêu trong quy định này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trao (cấp) quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi: Là việc cơ quan được UBND tỉnh Đồng Nai trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”; Được thể hiện bằng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều (trong quy chế này viết tắt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý) cho tổ chức, cá nhân đó.

2. Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý: Là việc cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân.

3. Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều: Là việc thực hiện các hành vi sau đây:

a) Gắn chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, biển hiệu kinh doanh, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Tem chỉ dẫn địa lý: Là tem có tên chỉ dẫn địa lý Tân Triều được gắn trên đơn vị sản phẩm (quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi hoặc trên bao bì đựng bưởi) và chỉ sử dụng một lần cho từng đơn vị sản phẩm đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý.

5. Lô gô (biểu tượng) chỉ dẫn địa lý Tân Triều: Là phần chữ và phần hình quy định tại phụ lục 2 kèm theo quy chế này.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) bưởi đường lá cam và bưởi ổi: Là tổ chức, cá nhân thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thương mại đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mục đích sinh lợi.

7. Tổ chức tập thể: Trong Quy chế này được thống nhất bao gồm HTX, tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi, trang trại bưởi đường lá cam và bưởi ổi, các tổ chức được thành lập hợp pháp khác như hội, hiệp hội, chi hội của những nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi.

8. Sản xuất, kinh doanh theo GAP (Good Agricultural Practices): Trong Quy chế này được hiểu là việc sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi thực hiện theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (như: GLOBAL- GAP, ASEAN GAP, EUREPGAP, VietGAP…).

Chương II

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU

Điều 4. Điều kiện được mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và còn hiệu lực;

2. Sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi đưa ra thị trường được sản xuất trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý, có chất lượng đáp ứng điều kiện bảo hộ theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 1);

2. Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP hoặc Bản cam kết sản xuất quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo quy trình tại Quyết định số 2837/QĐ-SHTT và chất lượng sản phẩm đảm bảo điều kiện bảo hộ;

3. Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ/nhóm liên kết);

4. Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm:

a) Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều (nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này);

b) Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều có chữ ký của từng thành viên.

5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp về Sở Khoa học và Công nghệ 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Điều 6. Tiêu chí đánh giá đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

1. Sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn đặc thù chất lượng theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT;

2. Được thành lập và hoạt động hợp pháp (nếu là tổ chức);

3. Vườn sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi trong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa lý, hoặc kinh doanh thương mại bưởi đường lá cam và bưởi ổi được sản xuất từ vùng địa lý được đăng bạ chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Việc sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi thực hiện đúng quy trình theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT.

Điều 7. Hiệu lực và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định gia hạn.

Điều 8. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có văn bản thông báo từ bỏ quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều đã hết thời hạn hiệu lực mà không có nhu cầu gia hạn hoặc không đạt điều kiện để được gia hạn hiệu lực;

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

3. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là tổ chức tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các thành viên;

4. Tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo GAP;

5. Các điều kiện địa lý tạo nên tính đặc thù chất lượng của bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều bị thay đổi, sản phẩm không còn đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Điều 9. Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi liên tục 03 lần được cơ quan kiểm soát bên ngoài hoặc đoàn kiểm tra nhắc nhở mà không khắc phục;

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Quy chế này.

Điều 10. Trình tự thủ tục và thẩm quyền cấp, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều

1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, Sở Khoa học và Công nghệ xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều. Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

2. Cấp đổi, cấp lại; gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

a) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ bao gồm 01 tờ khai yêu cầu cấp đổi, cấp lại theo mẫu (Phụ lục I) và bản gốc Giấy chứng nhận và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều đã được cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi, cấp lại.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cấp đổi, cấp lại cho tổ chức, cá nhân.

Trong trường hợp các thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung không đạt điều kiện quy định tại Điều 6 Quy chế này, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

b) Gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trong vòng 03 (ba) tháng trước ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu tại Phụ lục I) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP hoặc quy trình sản xuất theo Quyết định số 2837/QĐ-SHTT. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức, cá nhân. Nếu tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để được gia hạn Giấy chứng nhận thì Sở Khoa học và Công nghệ xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xác lập văn bản xác nhận tổ chức, cá nhân đó đủ điều kiện để được gia hạn sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được gia hạn cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện để được gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

3. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân từ bỏ quyền sử dụng, hoặc văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc ra thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó;

Quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi đến các cơ quan liên quan;

Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo GAP thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đó đương nhiên bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi được tổ chức có thẩm quyền tái cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP.

Điều 11. Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do Sở Khoa học và Công nghệ lập và lưu giữ, là tài liệu ghi nhận các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của Quy chế này.

Điều 12. Nội dung xây dựng quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức tập thể

Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do tổ chức tập thể được thành lập để sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý xây dựng và được toàn thể các thành viên thống nhất thông qua, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể, quyền lợi của các thành viên; duy trì và phát triển danh tiếng, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”, gồm các nội dung:

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax…); căn cứ thành lập;

2. Danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các thành viên;

3. Quy trình sản xuất bắt buộc;

4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi của tổ chức;

5. Quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của từng thành viên;

6. Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên;

7. Các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thoả thuận, nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU

Điều 13. Quyền lợi

1. Được sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

2. Được gắn chỉ dẫn địa lý Tân Triều (tại Phụ lục II Quy chế này) lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

3. Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

Điều 14. Nghĩa vụ

1. Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều; đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi khi đưa sản phẩm ra thị trường;

2. Không được chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho tổ chức, cá nhân khác;

3. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của tổ chức, đơn vị;

4. Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát Chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TÂN TRIỀU

Điều 15. Các hành vi vi phạm quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều và xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

1. Hành vi vi phạm quy chế:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhưng:

a) Thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Điều 14 Quy chế này;

b) Sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều không đúng quy định;

c) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này;

d) Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

đ) Có hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát về chỉ dẫn địa lý;

e) Tổ chức, cá nhân đã bị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

g) Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng (tự ý sửa chữa, tẩy xoá Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, chứng cứ sai lệch cho cơ quan, tổ chức quản lý).

2. Các hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý:

a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mục đích kinh doanh khi chưa được cấp hoặc đã bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý;

b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi không có nguồn gốc xuất xứ từ lãnh thổ mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều dẫn tới hiểu sai, hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm;

d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều cho sản phẩm tương tự với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi.

Điều 16. Xử lý vi phạm

1.Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm các nội dung quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này, sẽ được nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục;

2. Vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này hoặc bị phát hiện 03 lần liên tiếp vi phạm cùng một nội dung tại Điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 1, Điều 15 Quy chế này sẽ bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp;

3. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý, sản xuất kinh doanh, vận chuyển, trữ để bán bưởi đường lá cam và bưởi ổi giả mạo chỉ dẫn địa lý Tân Triều sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan;

4. Các tổ chức, cá nhân đã bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, sau thời hạn hai năm kể từ ngày bị hủy bỏ mới được quyền đăng ký sử dụng lại. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được áp dụng như thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý lần đầu.

Điều 17. Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát; cấp, thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế này và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tuỳ theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm ngoài việc bị xử lý bằng các biện pháp quy định tại quy chế này, còn có thể bị xử lý bằng các biện pháp khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Là cơ quan phối hợp quản lý bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều (còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo Quy chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật;

3. Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

4. Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định tại quy chế này; xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 19. Sở Công Thương

1. Chịu trách nhiệm khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu cho bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Chủ trì phối hợp kiểm tra, xử lý và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều ra các thị trường trong nước và nước ngoài.

Điều 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá đến du khách trong và ngoài nước biết đến các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: xây dựng tour du lịch đến các vườn bưởi Tân Triều; đưa trái bưởi Tân Triều vào các khu, tuyến, điểm du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu tại chỗ cho khách du lịch có nhu cầu.

Điều 21. UBND huyện Vĩnh Cửu

1. Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật;

2. Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ban, ngành, Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của các sở, ban, ngành, Hội làm vườn quy định tại Quy chế này;

3. Chỉ đạo UBND các xã trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Điều 22. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu

Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm:

1. Quản lý việc sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi:

a) Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong hoạt động thương mại;

b) Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc Hội;

4. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc Hội;

5. Vận động thành lập các hội, chi hội sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều và nhà thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 24. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh

1. Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 12 quy chế này;

3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, thực hiện tốt tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, đóng gói nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

Điều 25. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND huyện Vĩnh Cửu trong vùng chỉ dẫn địa lý Tân Triều, Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu, tổ chức tập thể của các nhà sản xuất kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý gửi báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Điều 26. Nguồn kinh phí quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả đường lá cam và bưởi ổi

1. Được sử dụng từ các nguồn sau đây:

a) Kinh phí sự nghiệp các ngành có cơ quan, đơn vị được phân công trách nhiệm quản lý chỉ dẫn địa lý quy định tại Chương V Quy chế này;

b) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh;

c) Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

2. Hàng năm các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi:

a) Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp các ngành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị;

b) Đối với các nội dung chi từ sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh được bố trí trong chương trình bảo hộ tài sản trí tuệ của tỉnh; trong các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có).

Điều 27. Sở Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan được UBND tỉnh trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, có chức năng:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cho cán bộ của các Sở, ban, ngành, UBND huyện Vĩnh Cửu, để thực hiện các hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý theo phân công tại Quy chế này; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

3. Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

4. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”.

Điều 28. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
4. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Nội dung xây dựng quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức tập thể

Quy chế quản lý nội bộ sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do tổ chức tập thể sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý được UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định xây dựng và được toàn thể các thành viên thống nhất thông qua, nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể, quyền lợi của các thành viên; duy trì và phát triển danh tiếng, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý “Tân Triều”, gồm các nội dung:

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax…); căn cứ thành lập;

2. Danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các thành viên;

3. Quy trình sản xuất bắt buộc;

4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi của tổ chức;

5. Quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của từng thành viên;

6. Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên;

7. Các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định của pháp luật.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
5. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật;

2. Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

3. Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định tại Quy chế này; xây dựng các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
6. Bổ sung Điều 20 như sau:

“Cử công chức tham gia cùng với UBND huyện Vĩnh Cửu và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của UBND huyện Vĩnh Cửu và các sở, ban, ngành có liên quan theo quy định tại Quy chế này.”

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
7. Sửa đổi Điều 21 như sau:

“Điều 21. UBND huyện Vĩnh Cửu

Là cơ quan được UBND tỉnh Đồng Nai trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi, có chức năng:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

3. Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều.

4. Chỉ đạo UBND các xã trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
8. Sửa đổi Điều 22 như sau:

“Điều 22. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Chi cục Quản lý thị trường (thuộc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai), Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
9. Sửa đổi Điều 23 như sau:

“Điều 23. Tổ chức tập thể do UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định

Tổ chức tập thể do UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định chịu trách nhiệm:

1. Quản lý việc sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi:

a) Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi sử dụng tem chỉ dẫn địa lý Tân Triều trong hoạt động thương mại;

b) Chủ động phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu, các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc tổ chức;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc tổ chức;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc tổ chức;

4. Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều của các thành viên thuộc tổ chức;

5. Vận động thành lập các tổ chức sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều và nhà thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý Tân Triều.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
10. Sửa đổi Điều 24 như sau:

“Điều 24. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn chỉ dẫn địa lý Tân Triều

1. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi trên địa bàn chỉ dẫn địa lý Tân Triều được UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ định được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này;

3. Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, thực hiện tốt tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, đóng gói nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
11. Sửa đổi Điều 25 như sau:

“Điều 25. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý gửi báo cáo định kỳ 06 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều đến UBND huyện Vĩnh Cửu để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Nội dung đơn vị tiếp nhận và xử lý được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
14. Trong tất cả các phụ lục kèm theo quy chế, thay thế đơn vị tiếp nhận và xử lý từ “Sở Khoa học và Công nghệ” thành “UBND huyện Vĩnh Cửu”.

Xem nội dung VB
Nội dung đơn vị tiếp nhận và xử lý được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
13. Sửa đổi Điều 28 như sau:

“Điều 28. Điều khoản thi hành

UBND huyện Vĩnh Cửu chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành liên quan theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
12. Sửa đổi Điều 27 như sau:

“Điều 27. Sở Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, có chức năng:

1. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi;

2. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân;

3. Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và Nhân dân địa phương;

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

5. Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật;

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chỉ dẫn địa lý Tân Triều dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi theo quy định;

7. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chịu trách nhiệm chính quản lý bên ngoài đối với chất lượng sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều (còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): Phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo quy chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi mang chỉ dẫn địa lý Tân Triều;”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
3. Sửa đổi Điều 11 như sau:

“Điều 11. Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều do UBND huyện Vĩnh Cửu lập và lưu giữ, là tài liệu ghi nhận các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của Quy chế này.”

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:
...
2. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Sửa đổi cơ quan có thẩm quyền cấp, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều từ “Sở Khoa học và Công nghệ” thành “Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Tân Triều” dùng cho sản phẩm quả bưởi đường lá cam và bưởi ổi ban hành kèm theo Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất bưởi đường lá cam và bưởi ổi đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Tân Triều;

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp về UBND huyện Vĩnh Cửu 01 bộ, lưu tại cơ sở 01 bộ để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 17/2016/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 46/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 30/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 46/2013/QĐ-UBND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204490