• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông


 

Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 468/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông đặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ; các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông gồm:

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

2.4. Phòng Công nghệ thông tin;

2.5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;

2.6. Phòng Bưu chính - Viễn thông.

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tnh.

5. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh y;
- Ban TCTU, Ban TGTU;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 468/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 12/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 468/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329664