• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 47/2013/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 47/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ, TỔ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2013/QĐ-UBND NGÀY 13/9/2013 CỦA UBNĐ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh s34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của y ban Thường vụ Quc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch s 09/2008/NQLT-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 16, Điều 22, Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, t dân ph;

Căn cQuyết định s47/2013/QĐ-UBND 13/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu ph, tdân cư trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại tờ trình số 704/TTr-SNV ngày 06/10/2015 của Giám đốc SNội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tên Điều 7 như sau:

“Điều 7. Quy trình thành lập ấp, khu phố mới (hoặc chia tách, sáp nhập ấp, khu phố)” trở thành “Điều 7. Quy trình thành lập ấp, khu phố mới; chia tách, sáp nhập và đổi tên ấp, khu phố”.

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 7 trở thành:

“3. Quy trình chia tách, sáp nhập ấp, khu phố”.

a) Căn cứ vào điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1, Điều 7 Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh, UBND cấp xã có văn bản đề nghị gửi UBND cấp huyện; trên cơ sở đó, UBND cấp huyện có văn bản trình UBND tỉnh xin chủ trương chia tách, sáp nhập ấp, khu phố (thông qua Sở Nội vụ). Sau khi có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng đề án chia tách, sáp nhập ấp, khu phố. Nội dung chủ yếu của đề án như sau:

- Sự cần thiết phải chia tách, sáp nhập.

- Tên ấp, khu phố sau khi chia tách, sáp nhập.

- Vị trí địa lý, ranh giới của ấp, khu phố mới sau khi chia tách, sáp nhập (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý).

- Dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của ấp, khu phố mới sau khi chia tách, sáp nhập.

- Diện tích tự nhiên của ấp, khu phố sau khi chia tách, sáp nhập (đối với ấp phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta.

- Đối với chia tách ấp, khu phố cần có các điều kiện khác theo quy định tại Điểm b Khoản 1, Điều 7 Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh.

- Đề xuất, kiến nghị.

b) Trình tự, hồ sơ chia tách, sáp nhập ấp, khu phố thực hiện theo quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e Khoản 2, Điều 7 Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hanh kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh.”

3. Bổ sung Khoản 4, Điều 7 như sau:

“4. Quy trình đổi tên ấp, khu phố:

a) Căn cứ văn bản đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện có văn bản trình UBND tỉnh xin chủ trương đi tên p, khu phố (thông qua Sở Nội vụ). Sau khi có văn bn đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, UBND cp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng đề án đổi tên ấp, khu phố. Nội dung ch yếu của đán gồm: sự cần thiết phải đổi tên ấp, khu phố; nêu rõ lý do cụ thcủa việc đi tên; về đặc điểm, thực trạng của ấp, khu ph cn đi tên; vtên cũ, tên mới dự kiến đặt; về ý nghĩa của tên dự kiến đặt; đề xuất, kiến nghị.

b) Việc tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri về đề án đổi tên ấp, khu ph; hồ sơ trình UBND tnh được thực hiện theo quy định tại các Đim b, c, đ, e Khoản 2, Điều 7 Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu ph, t dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định s47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Sở Nội vụ tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tnh;
- Phòng NCTH;
- Cổng thông tin điện ttỉnh;
- Lưu: VT, tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 14/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, ngày 14/10/2015, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 47/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm Quyết định 47/2013/QĐ-UBND.

Theo đó, Quyết định có 3 sự thay đổi. Cụ thể:

Quyết định thay đổi tên của Điều 7 từ “Quy trình thành lập ấp, khu phố mới (hoặc chia tách, sáp nhập ấp, khu phố)” thành “Quy trình thành lập ấp, khu phố mới; chia tách, sáp nhập và đổi tên ấp, khu phố”.

Đồng thời, Quyết định thay đổi nội dung tại khoản 3, Điều 7 nói trên về Quy trình chia tách, sáp nhập ấp, khu phố.

Bên cạnh đó, Quyết định còn bổ sung thêm quy định về quy trình đổi tên ấp, khu phố tại Khoản 4 Điều 7.

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm Quyết định 47/2013/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2015.

Từ khóa: Quyết định 47/2015/QĐ-UBND

1.230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293266