• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách đối với người có người uy tín và trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 47/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2020/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tại Tờ trình số 27/TTr-BDT ngày 04 tháng 8 năm 2020 và Báo cáo số 164/BC-BDT ngày 23/9/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; trách nhiệm của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1. Ban Dân tộc

a) Cung cấp thông tin

- Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, cung cấp thông tin mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan cấp (không thu tiền) 01 tờ/số Báo Đồng Nai và 01 tờ/số Báo Dân tộc và phát triển của Ủy ban Dân tộc cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết dân tộc

b) Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

- Định kỳ hằng năm, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán, Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu skhông quá 02 lần/năm. Mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần.

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín khi bị ốm đau không quá 01 lần/năm. Mức chi không quá 1.500.000 đồng/người.

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn về (thiên tai, hỏa hoạn). Mức chi không quá 1.000.000 đồng/gia đình.

- Tổ chức thăm viếng, động viên người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố ruột, mẹ ruột, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi không quá 1.000.000 đồng/trường hợp.

c) Biểu dương, khen thưởng

Định kỳ hàng năm, Ban Dân tộc phối hợp với Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

d) Tổ chức đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đến thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Mức chi tặng quà thực hiện theo khoản 4 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chi đón, tiếp khách thực hiện theo Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

e) Hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát bình chọn, công nhận, thay thế, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy định, thực hiện đầy đủ các thủ tục tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Dân tộc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

3. Công an tỉnh

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định của ngành.

c) Hướng dẫn người có uy tín xây dựng và thực hiện Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, giúp đỡ các đối tượng làm lỡ hòa nhập với cộng đồng dân cư.

d) Thực hiện biểu dương, khen thưởng người có uy tín theo quy định của ngành.

e) Phối hợp với Ban Dân tộc thống nhất danh sách đề nghị công nhận người có uy tín, danh sách đề nghị đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trước khi Ban Dân tộc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã phối hợp thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định.

b) Phối hợp với Ban Dân tộc thống nhất danh sách đề nghị công nhận người có uy tín, danh sách đề nghị đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trước khi Ban Dân tộc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

5. Đề nghị Báo Đồng Nai

Hàng năm, phối hợp với Ban Dân tộc lập dự toán kinh phí để cấp báo Đồng Nai cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đăng tin, bài viết, hình ảnh về các gương điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện)

a) Cung cấp thông tin

- Định kỳ 03 tháng một lần hoặc đột xuất, giao cơ quan công tác dân tộc (huyện, thành phố) phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức gặp mặt người có uy tín trên địa bàn cung cấp thông tin mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho người có uy tín trên địa bàn huyện.

- Tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong tỉnh và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết dân tộc.

b) Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên Đán, Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số không quá 02 lần/năm. Mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần.

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín khi bị ốm đau không quá 01 lần/năm. Mức chi không quá 800.000 đồng/người.

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn về (thiên tai, hỏa hoạn). Mức chi không quá 500.000 đồng/gia đình.

- Tổ chức thăm viếng, động viên người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố ruột, mẹ ruột, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi không quá 500.000 đồng/trường hợp.

c) Biểu dương, khen thưởng

Định kỳ hàng năm, tổ chức khen thưởng đối người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc trên địa bàn theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

d) Tổ chức đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu người có uy tín ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đến thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Mức chi tặng quà thực hiện theo khoản 4 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chi đón, tiếp khách thực hiện theo Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND , ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

e) Định kỳ hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Dân tộc, chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát bình chọn, công nhận, thay thế, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) tổng hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận.

g) Phối hợp với Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách. Định kỳ 6 tháng, 01 năm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của người có uy tín trên địa bàn về huyện, thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) theo dõi, chỉ đạo.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã)

a) Cung cấp thông tin

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, cung cấp thông tin mới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện rà soát bình chọn, công nhận, thay thế, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

- Thường xuyên theo dõi, phát huy vai trò, vị trí đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cư trú thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, không còn phù hp đang tồn tại trong đời sống của cộng đồng dân cư.

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị người có uy tín có trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân nơi mình sinh sống. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gửi về Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp.

b) Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán, Lễ, Tết truyền thống của các dân tộc thiểu số không quá 02 lần/năm. Mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần.

Điều 4. Trách nhiệm của người có uy tín

1. Tích cực theo dõi, tìm hiểu, nghiên cứu các thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các lớp tập huấn và tham gia tham quan, học tập kinh nghiệm khi được triệu tập

2. Tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của dân tộc mình và các dân tộc khác cùng địa bàn cư trú để phục vụ công tác tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân cùng thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, không còn phù hợp đang tồn tại trong đời sống của cộng đồng dân cư.

3. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng dân cư địa bàn cư trú và vùng DTTS, có trách nhiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tranh thủ ý kiến của đồng bào DTTS, qua đó đề xuất ý kiến với chính quyền địa phương quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số phù hợp với quy định của pháp luật và của chính quyền địa phương.

4. Bản thân phải có kế hoạch phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu cho gia đình mình; tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ bà con hăng hái tham gia lao động sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo bền vững.

5. Chủ động, tích cực phối hợp với hòa giải viên cơ sở tổ chức hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu nại trong dòng họ, dòng tộc, trong cộng đồng dân cư; Vận động, cảm hóa, tác động làm thay đổi tư tưởng và hành vi của những đối tượng tuyên truyền, phát triển tà đạo, tôn giáo trái pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động của kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền xuyên tạc, lừa bịp, kích động, gây rối làm mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân, phá rối an ninh chính trị, trật tự dân toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số; tham gia cùng với công an, dân quân tự vệ, các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ sớm hòa nhập cộng đồng để làm ăn sinh sống.

6. Giải thích, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tích cực, chủ động, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, nhằm đảm bảo các chính sách dân tộc được triển khai đúng mục tiêu, đối tượng, định mức và tiến độ thực hiện theo quy định được phê duyệt của chính sách, Chủ động đề xuất hoặc tham gia vào việc quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tại địa bàn, góp phần bảo vệ, duy trì năng lực, phục vụ, phát huy hiệu quả các công trình. Trực tiếp tham gia vào hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn khi được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu; làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

7. Tích cực phối hợp với Trưởng ấp, Tổ dân phố trong các hoạt động nơi cư trú; chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh phục vụ nhân dân.

8. Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, trở thành gia đình gương mẫu đi đầu trong các phong trào do các ngành, các cấp phát động để bà con noi theo; ra sức vun đắp, xây dựng và khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; tích cực tham gia và phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể như: Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” và các phong trào khác ở địa phương.

9. Bản thân và gia đình gương mẫu, chấp hành tốt pháp luật; tích cực tuyên truyền giải thích, vận động người thân trong gia đình, dòng họ, người dân trên địa bàn cư trú chấp hành nghiêm quy định pháp luật của nhà nước.

10. Có trách nhiệm liên hệ với cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã để nhận báo, tạp chí được cấp theo định kỳ; Báo cáo kết quả công tác, trách nhiệm của mình hàng tháng hoặc đột xuất cho UBND cấp xã nơi cư trú.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quyết định này. Định kỳ hàng năm, Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì áp dụng thực hiện hỗ trợ chính sách theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ủy ban Dân tộc;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, CTTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 20/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 47/2020/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456566