• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng


Văn bản pháp luật về Trung tâm Internet Việt Nam

 

Quyết định 47/QĐ-BTTTT năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 47/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐNH CHC NĂNG, NHIỆM V, QUYN HN VÀ CƠ CU T CHC CA CHI NHÁNH TRUNG TÂM INTERNET VIT NAM TI THÀNH PH H CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức trực thuộc Trung tâm Internet Việt Nam có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quản lý (bao gồm: đăng ký, cấp, phân bổ, thu hồi, ngừng, tạm ngừng) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản để giao dịch, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đại diện cho Trung tâm Internet Việt Nam tham gia các hoạt động của Trung tâm tại khu vực phía Nam.

2. Tổ chức giám sát việc cấp, đăng ký, sử dụng tên miền, địa chỉ IP và số hiệu mạng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Internet trên địa bàn được phân công.

3. Quản lý, khai thác và bảo đảm an toàn, bảo mật cho Hệ thống máy chtên miền (DNS) quốc gia, Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet, dịch vụ kết nối VNIX trên địa bàn được phân công. Tư vấn hỗ trợ cộng đồng, người dùng đầu cuối về sử dụng tài nguyên Internet và các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Internet Việt Nam.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, triển khai các hoạt động quan hệ cộng đồng trên địa bàn theo phân công, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

6. Tham gia thu thập, phân tích đánh giá các thông tin, các số liệu thống kê liên quan đến hoạt động Internet nói chung và tài nguyên Internet nói riêng theo phân công của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

7. Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng về tài nguyên Internet theo chương trình chung của Trung tâm Internet Việt Nam.

8. Tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài nguyên Internet, công nghệ thông tin và các hoạt động có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.

9. Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện việc mua bán, sửa chữa, bảo trì vật tư, thiết bị theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

10. Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, hồ sơ, tài liệu, con dấu của Chi nhánh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo

Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có Trưởng Chi nhánh và các Phó Trưởng Chi nhánh.

Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh điều hành các mặt công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy

- Phòng Tổng hợp và Dịch vụ.

- Phòng Khai thác mạng.

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các phòng của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

3. Số lượng người làm việc, lao động của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam quyết định.

Điều 4. Hiệu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 2048/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại thành phố H Chí Minh.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Hồ Chí Minh;
- Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
- Trang TTĐT của Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB. (75)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 47/QĐ-BTTTT

324

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406118