• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 47/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 47/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Huế tại Tờ trình 4762/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 446/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2018

Kế hoạch năm 2019

Diện tích Tăng (+) giảm (-)

Diện tích

Cơ cấu
(%)

Diện tích

Cơ cấu (%)

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3)

7.067,31

100,00

7.067,31

100,00

-

1

Đất nông nghiệp

2.342,64

33,15

2.144,47

30,34

-198,17

1.1

Đất trồng lúa

968,31

41,33

836,79

39,02

-131,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

968,31

100,00

836,79

100,00

-131,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

314,40

13,42

281,80

13,14

-32,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

736,76

31,45

706,72

32,96

-30,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

-

-

-

-

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

300,81

12,84

292,37

13,63

-8,44

1.6

Đất rừng sản xuất

3,08

0,13

3,08

0,14

0,00

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

11,75

0,50

11,04

0,51

-0,71

1.8

Đất nông nghiệp khác

7,53

0,32

12,67

0,59

5,14

2

Đất phi nông nghiệp

4.548,59

64,36

4.773,07

67,54

224,48

2.1

Đất quốc phòng

52,86

1,16

50,44

1,06

-2,42

2.2

Đất an ninh

14,86

0,33

22,76

0,48

7,90

2.3

Đất khu công nghiệp

-

-

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

29,59

0,65

29,59

0,62

0,00

2.6

Đất thương mại dịch vụ

79,39

1,75

104,07

2,18

24,68

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

51,80

1,14

59,80

1,25

8,00

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

1,47

0,03

1,47

0,03

0,00

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1.085,51

23,86

1.162,31

24,35

76,80

2.9.1

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

49,63

4,57

58,58

5,04

8,95

2.9.2

Đất xây dựng cơ sở y tế

22,17

2,04

27,28

2,35

5,11

2.9.3

Đt xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

191,67

17,66

211,04

18,16

19,37

2.9.4

Đất xây dựng cơ sở th dục - thể thao

33,78

3,11

33,75

2,90

-0,03

2.9.5

Đt xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

0,54

0,05

3,76

0,32

3,22

2.9.6

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

4,41

0,41

4,41

0,38

0,00

2.9.7

Đất giao thông

704,73

64,92

726,88

62,54

22,15

2.9.8

Đất thủy lợi

55,52

5,11

71,89

6,19

16,37

2.9.9

Đất công trình năng lượng

10,75

0,15

11,48

0,99

0,73

2.9.10

Đất công trình bưu chính, viễn thông

2,44

0,03

2,42

0,21

-0,02

2.9.11

Đất chợ

9,86

0,91

10,81

0,93

0,95

2.10

Đất di tích lịch sử, văn hóa

251,40

5,53

259,14

5,43

7,74

2.11

Đất danh lam thng cảnh

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

-

-

-

-

-

2.14

Đất ở tại đô thị

1.454,84

20,58

1.584,27

33,19

129,43

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

31,05

0,68

32,83

0,69

1,78

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

4,53

0,10

5,02

0,11

0,49

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

115,02

2,53

114,85

2,41

-0,17

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

650,93

14,31

613,36

12,85

-37,57

2.20

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

17,25

0,38

6,78

0,14

-10,47

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

1,72

0,04

2,58

0,05

0,86

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

68,73

1,51

104,32

2,19

35,59

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

82,35

1,81

79,17

1,66

-3,18

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

519,75

11,43

508,96

10,66

-10,79

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

35,39

0,78

31,20

0,65

-4,19

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

0,17

0,00

0,17

0,00

0,00

3

Đất chưa sử dụng

176,08

2,49

149,77

2,12

-26,31

4

Đất khu công nghệ cao *

-

-

-

-

-

5

Đất khu kinh tế *

-

-

-

-

-

6

Đất đô thị *

7.067,31

100.00

7.067,31

100.00

0.00

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2019

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã loại đất

Diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

203,31

1.1

Đất trồng lúa

LUA

131,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

131,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

32,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

30,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

8,44

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,71

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

104,69

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2,42

2.2

Đất an ninh

CAN

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

0,16

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

9,00

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

-

2.10

Đất di tích lịch sử, văn hóa

DDT

0,15

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

25,35

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,60

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,17

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

37,57

2.20

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ

SKX

10,47

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,64

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,18

2.24

Đất sông ngòi, kênh rạch, suối

SON

10,79

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

4,19

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Mã loại đất

Diện tích

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

199,72

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

130,74

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

DLN/PNN

100,45

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

32,60

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

27,33

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

8,44

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,61

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK/PNN

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

-

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang trồng rừng

LUA/LNP

-

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

2.4

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

2.5

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

-

2.6

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng

RDD/NKR(a)

-

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

41,80

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2019

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã loại đất

Diện tích

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

-

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

-

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

-

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

1.8

Đất nông nghiệp khác

NNK

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

26,31

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

2.2

Đất an ninh

CAN

0,11

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

5,59

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

3,22

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

7,10

2.10

Đất di tích lịch sử, văn hóa

DDT

0,02

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

-

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

8,04

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

-

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,49

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

-

2.20

Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,12

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,62

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

-

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

-

Nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Huế được thể hiện tại các Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế năm 2015, 2016 nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình, dự án khác theo Phụ lục 7 đính kèm.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 và 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và quy định pháp luật đất đai;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

4. Rà soát và công bố các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế năm 2015, 2016 nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình, dự án tại Phụ lục 7 đính kèm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU; TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, XD;
- HĐND và UBND thành phố Huế;
- Phòng TNMT thành phố Huế;
- VP: c
ác PCVP, các CV;
- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC 1.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Diện tích (ha)

Công trình, dự án quốc phòng - an ninh

1

Công An phường Kim Long

Kim Long

0,10

2

Công An phường Tây Lộc

Tây Lộc

0,12

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

1

Xây dựng mới và nâng cấp các bến thuyền Sông Hương và đầm phá: Bến số 05 Lê Lợi

Vĩnh Ninh

0,62

2

Xây dựng mới và nâng cấp các bến thuyền Sông Hương và đầm phá: Bên Voi ré - Hổ Quyền

Thủy Biều

0,39

3

Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Thừa Thiên Huế (KfW2) thuộc dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (vay vốn KfW)

An Tây, An Cựu, Trường An

0,20

4

Dự án vận hành hồ chứa nước trong tình huống khn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng Hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện

Phường Đúc, Phú Nhuận

0,01

5

Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành (phần bổ sung)

Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hoà, Thuận Thành

16,18

6

Nạo vét, xây dựng kè các hồ kinh thành (phần bổ sung)

Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hoà, Thuận Thành

2,20

7

Nạo vét, xây dựng kè sông Kẻ Vạn (phần bổ sung)

Phú Thuận, Kim Long

1,75

8

Chỉnh trang, xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba (phần bổ sung)

Phú Hiệp, Phú Bình, Phú Hậu

0,67

9

Cải tạo, nâng cấp sông Lấp (phần bổ sung)

Kim Long

0,69

10

Dự án mở rộng đường Bùi Thị Xuân (phần bổ sung)

Thủy Biều

2,38

11

Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ (phần bổ sung)

Vỹ Dạ, Phú Hội, Xuân Phú

1,28

Công trình liên huyện

12

Mở rộng đường Huyền Trân Công Chúa (phần bổ sung)

Phường Đúc Thủy Biều, Thủy Xuân-thành phố Huế và xã Thủy Bằng - thị xã Hương Thủy

0,93

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất theo Nghquyết số 18/2018/NQ-HĐND tnh

1

Đầu tư Bảo tồn, tu bvà tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (di dời dân cư tại khu vực I di tích kinh thành Huế khu vực Thượng Thành)

Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây Lộc

17,87

2

Dự án HTKT khu nhà biệt thự trục đường QL 1A - Tự Đức

An Tây

0,33

3

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC 2

An Đông

0,33

4

Khu - Thương mại OTM3 và khu công viên vui chơi giải trí CX3, thuc khu A - Đô thị mới An Vân Dương

An Đông

22,62

5

Khu quy hoạch LK7, BT1, DV1, DV2 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương

An Đông, Xuân Phú

8,70

6

Khu thương mại kết hợp khu công viên văn hóa đa năng, thuộc khu A khu Đô thị mới An Vân Dương (TM1, CX1, CX2)

An Đông, Xuân Phú

17,90

7

Khu văn hóa đa năng, thuộc khu A Đô thị mới An Vân Dương (CX4)

An Đông

12,10

8

Khu đất có ký hiệu CC1

An Đông

9,25

9

Cầu Đông Ba

Phú Hoà

0,08

10

Mở rộng khu dân cư Xóm Hành

An Tây

0,16

11

Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4, đợt 2

An Hoà, Hương Sơ

6,09

12

Kè chống xói lở bờ sông Hương đoạn qua phường Phú Hậu (phần bổ sung)

Phú Hậu

0,50

13

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

An Hoà

1,19

14

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế

An Tây, An Cựu

7,60

15

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép thuộc tha đất số 8 tờ bản đ s 19

Vỹ Dạ

0,72

16

Khu tái định cư Phú Hiệp Giai đoạn 2

Phú Hiệp

0,03

Công trình liên huyện

17

Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ sông Hương (giai đoạn 1) (tổng quy mô dự án là 8,97 ha; trong đó thành phố Huế: 6,24 ha; thị xã Hương Trà: 2,73 ha)

Vĩnh Ninh, Phú Hoà, Phú Hậu - TP Huế và thị xã Hương Trà

6,24

18

Khu Đô thị phía Nam sông Như Ý, thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương (Tổng dự án 30,54; xã Thủy Thanh 26,34 ha, phường An Đông 4,20 ha)

Phường An Đông, TP Huế và xã Thủy Thanh thị xã Hương Thủy

4,20

19

Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An (Khu vực Dân cư DV2, LK5 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương). Trong đó xã Thủy Thanh thị xã Hương Thủy 9,20 ha, phường An Đông thành phố Huế 14,33 ha

Phường An Đông, TP Huế và khu E Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh

14,33

20

Dự án nghiên cứu đầu tư tại các lô CTR11, CTR12 (Đổi ký hiệu LK10, LK11, LK12, và LK13 ) thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương (tổng quy mô dự án là 13,48 ha; trong đó thuộc thành phố Huế 2,80 ha, thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy 10,68)

An Đông - TP Huế và Thị xã Hương Thủy

2,80

 

PHỤ LỤC 2.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND

1

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu TĐC 2

An Đông

0,33

0,33

 

 

2

Khu quy hoạch LK7,BT1, DV1, DV2 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương

An Đông

8,70

7,80

 

 

3

Khu thương mại kết hợp khu công viên văn hóa đa năng, thuộc khu A khu Đô thị mới An Vân Dương (TM1,CX1,CX2)

An Đông, Xuân Phú

17,90

9,10

 

 

4

Khu đất có ký hiệu CC1

An Đông

9,25

8,94

 

 

5

Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4, đợt 2

An Hoà, Hương Sơ

6,09

4,88

 

 

6

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Huế

An Tây, An Cựu

7,60

2,90

 

 

7

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

An Hoà

1,19

1,19

 

 

 

Công trình dự án, liên huyện

 

 

 

 

 

8

Dự án nghiên cứu đầu tư tại các lô CTR11, CTR12 (Đổi ký hiệu LK10, LK11, LK12, và LK13) thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương (tổng quy mô dự án là 13,48 ha trong đó thuộc thành phố Huế 2,80 ha, thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy 10,68 ha)

An Đông -TP Huế và Thị xã Hương Thủy

2,80

2,80

 

 

 

PHỤ LỤC 3.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2015, 2016, 2017, 2018 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2019 THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Đa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Công trình, dự án quốc phòng - an ninh

Chuyển tiếp từ năm 2017

1

Trụ sở cảnh sát PCCC và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế

Phường An Đông- TP Huế xã Thủy Thanh - thị xã Hương Thủy

4,05

2

Trụ sở doanh trại phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (PK20)

An Tây

3,00

3

Công An phường Hương Long

Hương Long

0,10

4

Công An phường Phú Thuận

Phú Thuận

0,12

5

Công An phường Thủy Biu

Thủy Biều

0,14

6

Công An phường Thủy Xuân

Thủy Xuân

0,11

7

Công An phường Vĩnh Ninh

Vĩnh Ninh

0,16

Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

I

Chuyển tiếp từ năm 2018

 

 

1

Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành

Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hoà, Thuận Thành

1,82

2

Nạo vét, xây dựng kè các hồ kinh thành

Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hoà, Thuận Thành

0,3

3

Nạo vét, xây dựng kè sông Kẻ Vạn

Phú Thuận, An Hoà

1,35

4

Nạo vét, xây dựng kè sông An Hoà

An Hoà, Phú Bình

2,50

5

Chỉnh trang, xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba

Phú Hiệp, Phú Bình

0,53

6

Cải tạo, nâng cấp sông Lấp

Kim Long

0,81

7

Kè sông Như Ý (theo đường Hàn Mặc Tử đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến Vân Dương)

Vỹ Dạ

1,08

8

Dự án mở rộng đường Bùi Thị Xuân

Thủy Biều

3,42

9

Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ

Vỹ Dạ, Phú Hội

0,52

Công trình dự án, liên huyện

10

Mở rộng đường Huyền Trân Công Chúa

Phường Đúc Thủy Biều, Thủy Xuân-thành phố Huế và xã Thủy Bằng - thị xã Hương Thủy

4,07

11

Đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý.); (Tổng quy mô công trình là 4,50 ha)

Xuân Phú- thành phố Huế và xã Thủy Vân- thị xã Hương Thủy

2,83

12

Tiu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế (KTW3.1) (Tổng quy mô công trình 1,30 ha. Trong đó phần diện tích thuộc địa bàn 0,10 ha)

TP Huế, TX Hương Thủy, TX Hương Trà, các Huyện: Phú Lộc, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang

0,10

II

Chuyển tiếp từ năm 2017

 

 

1

Nâng tiết diện đường dây 110KV TBA 220 KV Hoà Khánh - TBA 220KV Huế 1

An Tây

0,04

Chuyển tiếp công trình, dự án cần thu hồi đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận theo Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND

I

Chuyển tiếp từ năm 2015

 

 

1

Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4

Xuân Phú

0,06

2

Văn phòng làm việc một số cơ quan thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Khu đất xây dựng Khu đô thị hành chính tỉnh)

Xuân Phú

2,00

3

Giải tỏa các hộ dân trước khu TDTT - Đại học Huế thuộc tổ 21 phường An Cựu

An Cựu

4,64

4

Khu nhà ở Tam Thai

An Cựu

6,80

II

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

 

1

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ sở 2)

An Hòa

3,45

2

Xây dựng bể chứa nước sạch tại Đồi Quảng tế 3

Thủy Xuân

5,00

3

Xây dựng mở rộng nhà máy nước sạch Vạn Niên

Thủy Biều

12,00

4

Xây dựng tuyến đường 36m ni đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường Tố Hữu (khu A-An Vân Dương)

Xuân Phú

0,80

5

Dự án xây dựng cầu Bắc qua sông Lợi Nông

An Đông

0,34

6

Xây dựng kênh thoát nước từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và HTKT khu đất xen ghép phục vụ tái định cư

An Đông

0,68

7

Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Bàu Vá giai đoạn 4

Trường An Phường Đúc

4,60

8

Xây dựng Vườn Sưu tầm thực vật Huế

An Tây

5,14

9

Kè chống xói lở bờ sông Hương đoạn qua phường Phú Hậu

Phú Hậu

1,00

10

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC1

Xuân Phú

0,46

11

Đường Đào Tấn nối dài đoạn từ Phan Bội Châu đến Điện Biên Phủ

Trường An

0,40

12

Kè chống xói lỡ hai bờ sông An Cựu đoạn còn lại đường Tôn Quang Phiệt và Hải Triều

An Đông

1,44

13

Xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của Cục thuế Tỉnh

An Đông, Xuân Phú

0,30

14

Dự án Hạ tầng kthuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 điều chỉnh, bổ sung

Thủy Xuân

0,07

15

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 điều chỉnh, bổ sung

Thủy Xuân

1,30

16

Nâng cấp mở rộng đường kiệt số 30 đường Minh Mạng

Thủy Xuân

0,01

III

Chuyển tiếp từ năm 2017

 

 

1

Nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ- An Hoà (từ ca vào sông An Hoà đến đường Nguyễn Văn Linh)

An Hoà, Hương Sơ

2,56

2

Nạo vét và xây dựng kè hói Hàng Tng (đoạn 1)- Hương Sơ (từ cửa sông An Hoà đến đường Nguyễn Văn Linh)

An Hoà, Hương Sơ

3,60

3

Trường THPT Đặng Trần Côn

Hương Long

3,10

4

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Kim Long 5 giai đoạn 2

Kim Long

2,90

5

Đường quy hoạch vào khu phchợ Kim Long

Kim Long

0,20

6

Trường mầm non Phú Hội (CS 26 Lê Quý Đôn)

Phú Hội

0,43

7

Bệnh viện phục hi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cơ sở 1 (93 Đặng Huy Trứ)

Phước Vĩnh

0,37

8

Dự án cải thiện dịch vụ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trường An

0,48

9

Đầu tư đường Dương Văn An nối dài đến khu đô thị mới An Vân Dương

Xuân Phú

1,90

10

Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại (Dự án giải phóng mặt bằng lô TM2, OTM2, OTM4 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương)

An Đông

1,18

11

Dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế

An Cựu

11,00

12

Khu Đô thị sinh thái cao cấp Long Thọ

Thủy Biều

37,40

Công trình, dự án liên huyện

13

Đường Tố Hữu nối sân bay Phú Bài (Tổng quy mô công trình là: 44,00ha; trong đó phần diện tích thuộc địa bàn thành phố là 2,00 ha; thị xã Hương Thủy 42,0 ha)

Thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy

2,00

14

Xây dựng bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (Tổng quy mô công trình là: 16,07ha; trong đó phần diện tích thuộc địa bàn thành phố Huế là 8,00 ha; thị xã Hương Thủy 8,07 ha)

An Tây, thành phố Huế- xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy

8,00

IV

Chuyển tiếp từ năm 2018

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư KVI di tích kinh thành Huế (Giai đoạn 1,2)

Hương Sơ

9,80

2

Bãi đỗ xe Buýt

An Đông

1,50

3

Mở rộng, chỉnh trang khu vực phía Nam dự án Khu văn phòng và Nhà ở tại lô LK2

An Đông, Xuân Phú

1,20

4

Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5 thuộc khu A- Đô thị mới An Vân Dương (Đổi tên Khu quy hoạch CHC1, CX11, CC5 thành Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5)

An Đông

6,70

5

Bãi đỗ xe du lịch

An Đông

0,80

6

Giải toả khu đất 42 và 42/2 Lê Lợi

Phú Hội

0,25

7

Cầu Vân Dương

Xuân Phú

0,70

8

Xây mới điểm quan trắc (QT5) tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

Thủy Biều

0,01

9

Thu hồi diện tích đất còn lại không đảm bảo diện tích để xây dựng nhà ở thuộc dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế

An Hoà

0,01

10

Dự án khu văn phòng và nhà ở thương mại Hương Long

Hương Long

4,86

11

Dự án hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang khai thác khu đất CTR 9-CTR10 thuộc khu A khu đô thị An Vân Dương

An Đông

2,75

12

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép tại t19, khu vực 7

An Đông

1,59

13

Dự án Cầu đường bộ Bạch Hqua sông Hương-Hạng mục Khu tái định cư Lịch Đợi 3

Phường Đúc; Thủy Xuân

8,34

14

Dự án chỉnh trang vỉa hè đường Ngô Quyền (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Hai Bà Trưng)

Vĩnh Ninh

0,25

15

Dự án di dời giải tỏa các hộ dân tại số 01 Lê Trực, phường Thuận Thành, thành phố Huế

phường Thuận Thành

0,30

16

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại khu đất có ký hiệu OTM1, OTM5, OTM6

An Đông, Xuân Phú

9,80

17

Dự án nghiên cứu đầu tư tại các lô CTR11, CTR12

An Đông -TP Huế và Thị xã Hương Thủy

2,80

Công trình, dự án liên huyện

18

Khu dân cư Thủy Thanh (Dự án có tng diện tích 17,0 ha; trong đó phần diện tích thuộc địa bàn TP là 12,0ha)

An Đông

12,00

19

Bãi đỗ xe Taxi (Dự án có tng diện tích 1,0 ha, trong đó phần diện tích thuộc địa bàn thành phố Huế là 0,33 ha)

Phường An Đông, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy

0,33

20

Chợ du lịch (Khu vực Đài phát sóng Thủy Dương; Tổng quy mô 19,8 ha trong đó phần diện tích thuộc địa bàn phường An Đông - thành phố Huế là 2,90 ha)

Phường An Đông, thành phố Huế; phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

2,90

 

PHỤ LỤC 4.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2016, 2017, 2018 CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2019 THÀNH PHỐ HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Diện tích xin chuyển mục đích sử dụng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Chuyển tiếp công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận theo Ngh quyết số 18/2018/NQ-HĐND

I

Chuyển tiếp từ năm 2015

 

 

 

 

 

1

Giải tỏa các hộ dân trước khu TDTT - Đại học Huế thuộc tổ 21 phường An Cựu

An Cựu

4,64

1,60

 

 

II

Chuyển tiếp từ năm 2016

 

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng cầu Bắc qua sông Lợi Nông

An Đông

0,34

0,15

 

 

2

Xây dựng Vườn Sưu tầm thực vật Huế

An Tây

5,14

0,78

 

 

3

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3 điều chỉnh, bổ sung

Thủy Xuân

1,30

1,30

 

 

III

Chuyển tiếp từ năm 2017

 

 

 

 

 

1

Trường THPT Đặng Trần Côn

Hương Long

3,10

1,36

 

 

2

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ sở 2)

An Hòa

3,45

2,97

 

 

3

Khu Đô thị sinh thái cao cấp Long Thọ

Thủy Biều

37,40

1,70

 

 

Công trình liên huyện

4

Cầu qua sông Như Ý (Tổng quy mô 4,50 ha, trong đó phn diện tích thuộc thành phố Huế là 2,83 ha)

Phường An Đông và Xuân Phú, TP Huế; xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

2,83

0,77

 

 

5

Xây dựng bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền trung (Tổng quy mô công trình là: 16,07ha; trong đó phần diện tích thuộc địa bàn thành phố là 8,00 ha)

Phường An Tây- TP Huế và xã Thủy Bằng - thị xã Hương Thủy

8,00

-

-

8,00

6

Trụ sở cảnh sát PCCC và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế (Tổng quy mô công trình là 4,95 ha; Phần diện tích thuộc địa bàn TP Huế là 4,05 ha)

Phường An Đông- TP Huế xã Thủy Thanh - thị xã Hương Thủy

4,05

4,04

 

 

IV

Chuyn tiếp từ năm 2018

 

 

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư bắc Hương Sơ phục vụ tái định cư KVI di tích kinh thành Huế

Hương Sơ

9,80

9,80

 

 

2

Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại (Dự án giải phóng mặt bằng lô TM2, OTM2, OTM4 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương)

An Đông

1,18

0,46

 

 

3

Bãi đỗ xe Buýt

An Đông

1,50

1,50

 

 

4

Nạo vét và xây dựng kè hói Đốc Sơ- An Hoà (từ ca vào sông An Hoà đến đường Nguyễn Văn Linh)

An Hoà, Hương Sơ

2,56

0,50

 

 

5

Nạo vét và xây dựng kè hói Hàng Tổng (đoạn 1)- Hương Sơ (từ cửa sông An Hoà đến đường Nguyễn Văn Linh)

An Hoà, Hương Sơ

3,60

1,50

 

 

6

Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5 thuộc khu A- Đô thị mới An Vân Dương (Đổi tên Khu quy hoạch CHC1, CX11, CC5 thành Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5)

An Đông

6,70

3,70

 

 

7

Bãi đỗ xe du lịch

An Đông

0,80

0,80

 

 

8

Dự án hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang khai thác khu đất CTR 9-CTR10 thuộc khu A khu đô thị An Vân Dương

An Đông

2,75

2,75

 

 

9

Dự án Cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương-Hạng mục Khu tái định cư Lịch Đợi 3

Phường Đúc; Thủy Xuân

8,34

0,65

 

 

10

Dự án mở rộng nhà máy nước sạch Vạn Niên

Phường Thủy Biều

11,86

-

-

0,44

11

Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại khu đất có ký hiệu OTM1, OTM5, OTM6

An Đông, Xuân Phú

9,80

5,29

 

 

Công trình liên huyện

12

Bãi đỗ xe Taxi (Dự án có tng diện tích 1,00 ha, trong đó phần diện tích thuộc địa bàn thành phố Huế là 0,33 ha)

Phường An Đông, TP Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

0,33

0,33

 

 

13

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế (KfW3.1) (Tổng quy mô công trình 1,30 ha. Trong đó phần diện tích thuộc địa bàn 0,10 ha)

TP Huế, TX Hương Thủy, TX Hương Trà, các Huyện: Phú Lộc, A Lưới, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang

0,10

0,10

 

 

 

PHỤ LỤC 5.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ HUẾ XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

1

Phần đất thuộc thửa đất số 33 tờ bản đồ số 30

Vĩnh Ninh

0,01

2

Phần đất thuộc thửa đất số 35 tờ bản đồ số 30

Vĩnh Ninh

0,01

3

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 146 tờ bản đồ số 10

Trường An

0,01

4

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 9 tờ bản đồ số 16

Thủy Xuân

0,01

5

Khu đất thuộc thửa đất số 255 tờ bản đồ số 12

Thủy Xuân

0,01

6

Điểm thương mại dịch vụ

An Hoà

0,13

7

Điểm thương mại dịch vụ

An Hoà

0,17

8

Chỉnh trang đường vào trường tiểu học Ngự Bình

An Cựu

0,01

9

Nhà sinh hoạt cộng đồng tại đình Dương Phẩm

Phú Nhuận

0,05

10

Mở rộng kiệt số 42 đường Đào Tấn

Phước Vĩnh

0,02

11

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở đô thị

Thành phố Huế

4,00

Các công trình đã hoàn thành thiếu thủ tục giao đất

1

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 9 (đợt 2+3)

An Hòa

4,09

2

Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế (các Khu xử lý)

Phước Vĩnh, Thủy Xuân, Xuân Phú, Vỹ Dạ, An Đông, Vĩnh Ninh

11,06

3

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Aman Huế

Thuận Thành

0,64

 

PHỤ LỤC 6.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017, 2018 CHUYỂN TIẾP NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

I

Chuyển tiếp t năm 2017

 

 

1

Nhà văn hóa cộng đồng khu vực 1

An Cựu

0,04

2

Khu đất xen ghép tại thửa đất số 873 (269 cũ) tờ bản đồ số 14

An Đông

0,11

3

Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép thuộc các thửa đất số 70,71 tờ BĐ 22;

Hương Sơ

0,47

4

Nhà VH cộng đồng tổ 8

Hương Sơ

0,10

5

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 149,203 tờ BĐ số 13; phần đất giáp tha đất số 3 tờ BĐ số 9

Phú Bình

0,06

6

Mở rộng Trường Tiểu học Ngô Kha

Phú Hiệp

1,00

7

Xây dựng trụ sở UBND phường

Phú Hiệp

0,08

8

Phần đất B1, A, C thuc thửa đất 112-2 tờ BĐ số 23;

Phú Hội

0,02

9

Chuyển mục đích sử dụng thửa đất số 123-1, tờ bản đồ số 19

Phú Hội

0,01

10

Trung tâm học tập cộng đồng KV3

Phú Thuận

0,06

11

Trường mầm non Phú Thuận

Phú Thuận

0,13

12

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 84 tờ BĐ số 20;

Phường Đúc

0,01

13

Nhà văn hóa khu vực 5

Thủy Xuân

0,25

14

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 115 tờ BĐ số 15.

Trường An

0,01

15

Nhà văn hóa KV 6

Phước Vĩnh

0,09

16

Nhà văn hóa phường Phước Vĩnh

Phước Vĩnh

0,15

17

Khu đất thuộc 1 phần các thửa đất số 10, 11, 27, 28 tờ bản đồ số 3; phần đất giáp các thửa đất 4, 5, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25 tờ BĐ số 30; phần đất giáp thửa đất 06, 207 tờ BĐ số 35;

Xuân Phú

0,10

18

Đấu giá khu đất 73 Nguyễn Huệ

Vĩnh Ninh

0,07

19

Cửa hàng xăng dầu Thủy Xuân

Thủy Xuân

0,22

20

Đường xung quanh Học viện Âm nhạc Huế

Vĩnh Ninh

0,47

II

Chuyển tiếp từ năm 2018

 

 

1

Dự án khu đất tại số 134 đường Nguyễn Phúc Nguyên (tha đất số 41 và 43, tờ bản đồ số 42)

Hương Long

0,23

2

Nhà văn hóa khu vực 4

Hương Long

0,09

3

Trường mầm non Hương Long

Hương Long

0,20

4

Khu đất xen ghép thuộc tha 120 tờ BĐ 37; tha 180 tờ BĐ 12; thửa 90 tờ BĐ 11; thửa 115, tờ BĐ 10 và thửa 20, 21, 22, 23, 24, 25 tờ BĐ 27

An Cựu

0,08

5

Phần đất có vị trí giáp thửa đất số 961 (46 cũ) tờ bản đồ số 22

An Đông

0,01

6

Nâng cấp, mở rộng kiệt 15 (nối dài) đường Hoàng Quốc Việt

An Đông

0,02

7

Tha đất số 488, tờ bản đồ số 11 (18)

Hương Sơ

0,02

8

Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 9

Phú Bình

0,08

9

Khu đất thuộc một phần thửa đất số 2, 17 tờ bản đồ số 39 và một phần tha đất số 25, 26 tờ bản đồ số 46 (Khu vực A1, A2 - Dự án Hạ tầng kỹ thuật Nam Vỹ Dạ đợt 7)

Vỹ Dạ

0,36

10

Khu đất thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ số 3

Xuân Phú

0,01

11

Mở rộng trường THCS Chu Văn An

Xuân Phú

0,15

12

Khu đất xen ghép thuộc tha đất số 130, tờ bản đồ số 24

Kim Long

1,80

13

Nhà hát múa rối và nghệ thuật cổ truyền cố đô Huế

Vỹ Dạ

0,09

14

Thửa đất số 237 tờ bản đồ số 20

Phước Vĩnh

0,02

15

Phần đất lối đi giáp thửa đất số 335, tờ bản đồ số 14

An Đông

0,01

16

Phần đất lối đi giáp thửa đất số 197, tờ bản đồ số 34

Vỹ Dạ

0,01

17

Dự án thương mại, dịch vụ

Phú Hội

0,39

18

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ dân liền kề để làm lối đi

Phú Hội

0,01

19

Cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 107 Chi Lăng, thành phố Huế (tha đất: 270, tờ bản đồ: 10)

Phú Cát

0,02

20

Cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 09 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế (tha đất: 209, tờ bản đồ: 18)

Phú Hoà

0,04

21

Cơ sở nhà đất số 239 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa (thửa đất: 239, tờ bản đồ: 11)

Phú Hoà

0,03

22

Cơ sở nhà đất số 249 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa (tha đất: 221, tờ bản đồ: 11)

Phú Hoà

0,02

23

Cơ sở nhà đất trường Mầm non thôn Trường Đá, phường Thủy Biều (thửa đất: 216-1, tờ bản đồ: 21)

Thủy Biều

0,02

24

Cơ sở nhà đất Trường tiểu học Đức Bưu cũ, phường Hương Sơ (tha đất: 536 (300 cũ), tờ bản đồ: 16 (23 cũ))

Hương Sơ

0,10

25

Cơ sở nhà đất tại địa chỉ s80 Tuệ Tĩnh, phường Thuận Hòa (tha đất: 22, tờ bản đồ: 08)

Thuận Hoà

0,05

26

Đất xen ghép phường Phú Cát (Thửa đất 561 -Lô 01, thuộc tha 312, tờ bản đồ 13)

Phú Cát

0,04

 

PHỤ LỤC 7.

HỦY BỎ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015, 2016 NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN VÀ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017, 2018 NHƯNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng h(ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

I

Danh mục công trình, dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

 

Năm 2015

 

 

 

 

 

1

Nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ

Phước Vĩnh

0,70

 

 

 

2

Khu biệt thự Thủy Trường

Trường An

6,76

 

 

 

3

Khu dân cư Hương An (Tổng quy mô công trình là 45,00 ha; trong đó phần diện tích thuộc địa bàn thành phố là 20,00 ha.)

Phường An Hòa, Hương Long- TP Huế và phường Hương An- TX Hương Trà.

20,00

 

 

 

4

Đường Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài (Tổng quy mô công trình là 16,6 ha; trong đó phần thuộc địa bàn thành phố là 1,20 ha)

Phường An Hòa- TP Huế và phường Hương An, TX Hương Trà.

1,20

 

 

 

 

Năm 2016

 

 

 

 

 

5

Khu chung cư Đào Tấn

Trường An

0,84

 

 

 

6

Dự án Cải thiện hệ thống thoát nước Kinh Thành Huế (SIAAP) (giải toả nhà số 126, đường Xuân 68)

Thuận Lộc

0,02

 

 

 

 

Năm 2018

 

 

 

 

 

7

Dự án kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thừa Thiên Huế

Xuân Phú

1,00

 

 

 

II

Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua

 

Năm 2015

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Hoàng và đường Nguyễn Văn Linh nối dài (Tổng quy mô công trình là 16,60 ha; trong đó phn thuộc địa bàn thành phố là 1,20 ha)

Phường An Hòa- TP Huế và phường Hương An, TX Hương Trà.

1,20

1,20

 

 

 

Năm 2016

 

 

 

 

 

2

Các thửa đất xen ghép thuộc thửa đất số 350, 124, 125, 126, 127, tờ bản đồ số 12; thửa số 274, 491 tờ bản đồ số 11 và thửa số 552, 544 tờ bản đồ số 16 (tờ bản đồ 19 mới)

Hương Sơ

0,39

0,39

 

 

 

Năm 2017

 

 

 

 

 

3

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 75, 76, 640 tờ BĐ số 15 và thửa đất số 116, 117 tờ BĐ số 16

An Đông

0,43

0,37

 

 

 

Năm 2018

 

 

 

 

 

4

Dự án kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thừa Thiên Huế

Xuân Phú

1,00

1,00

 

 

5

Khu vực Dân cư DV2, LK5 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương (Tổng diện tích sử dụng đất của dự án 20,6 ha trong đó xã Thủy Thanh thị xã Hương Thủy 7,7ha, phường An Đông thành phố Huế 12,9 ha)

Phường An Đông, TP Huế và khu E Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh

12,90

7,70

 

 

III

Danh mục công trình, dự án do thành phố xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018

1

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 80 tờ BĐ số 17

An Hòa

0,12

 

 

 

2

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 95,182 tờ BĐ số 43

An Tây

0,07

 

 

 

3

Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép (đường Sư Vạn Hạnh) thuộc các thửa đất số 105, 163, 178, 214, 215, 234, 235, 236, 237, 238, 357, 358, 359, 390 tờ bản đồ 38

Hương Long

0,55

 

 

 

4

Khu đất xen ghép gồm các thửa đất số 82,83 tờ bản đồ số 14 và thửa đất số 211 tờ bản đồ số 19

Kim Long

0,21

 

 

 

5

Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép tổ 6, khu vực 3 (các thửa 346, 708, 342, 709, tờ bn đồ số 12 và các thửa đất số 267, 517, tờ bản đồ số 11) thửa đất 236, tờ bản đồ số 15;

Hương Sơ

0,76

 

 

 

6

Khu đất xen ghép gồm các thửa đất số 241, tờ bản đồ số 11

Trường An

0,01

 

 

 

7

Đất xen ghép thuộc thửa đất số 247 tờ BĐ s 19;

Trường An

0,03

 

 

 

8

Khu đất xen ghép thửa đất số 142 tờ BĐ số 10

Thủy Biều

0,08

 

 

 

9

Khu đất xen ghép thuộc thửa 352 tờ bản đồ số 12

Hương Sơ

0,02

 

 

 

10

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất số 349 tờ BĐ số 12; (thuộc dự án HTKT tổ 6 KV 3)

Hương Sơ

0,04

 

 

 

11

Quy hoạch đất ở xen ghép thuộc các thửa 243 tờ BĐ 25

An Cựu

0,01

 

 

 

12

Khu đất xen ghép thuộc một phần thửa 1,3,4 tờ bản đồ số 10

Vỹ Dạ

0,04

 

 

 

13

Hạ tầng kthuật khu nhà biệt thự Nam Vỹ Dạ

Vỹ Dạ

0,15

 

 

 

14

Khu đất xen ghép thuộc thửa 293 tờ số 4; thửa 177 tờ số 7;

Trường An

0,02

 

 

 

15

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất số 101 tờ BĐ số 22 và thửa 485 tờ BĐ số 26

Thủy Xuân

0,04

 

 

 

16

Lô 2, khu phân lô xen ghép tờ BĐ số 20

Thủy Xuân

0,04

 

 

 

17

Khu đất xen ghép thuộc một phần thửa đất số 226 tờ BĐ số 10; thửa đất số 212, 288 tờ BĐ số 04

Phú Hiệp

0,23

 

 

 

18

Khu đất xen ghép tha 333 tờ bản đồ số 6

Phú Cát

0,01

 

 

 

19

Đất xen ghép thuộc tha số 132 tờ bản đồ 23

Xuân Phú

0,24

 

 

 

20

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất số 123-1, 123-2 tờ BĐ số 28

Xuân Phú

0,01

 

 

 

21

Quy hoạch khu đất xen ghép tại tổ 6 (Thửa 273, 492 tờ BĐ số 11);

Hương Sơ

0,05

 

 

 

22

Khu đất xen ghép thuộc thửa số 20, tờ BĐ 19; thửa 57, tờ BĐ 36; tha 3, tờ BĐ số 9; thửa 17, tờ BĐ 9

VDạ

0,22

 

 

 

23

Quy hoạch đất ở xen ghép thuộc các tha 19,20 tờ BĐ số 01

Thủy Xuân

0,10

 

 

 

24

Xây dựng trung tâm thể thao

Trường An

0,56

 

 

 

25

Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 4 và phần đất thuộc thửa số 5, tờ bản đồ số 10

Phú Hiệp

0,02

 

 

 

26

Khu đất thuộc thửa số 14, 245, tờ bản đồ số 19 và tha đất s87, tờ bản đồ s 20

Trường An

0,18

 

 

 

27

Hội Gặp gỡ Việt Nam

Thủy Xuân

0,57

 

 

 

 

PHỤ LỤC 8.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN DO THÀNH PHỐ HUẾ XÁC ĐỊNH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2015, 2016 CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Căn cứ pháp lý

I

Công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2015

1

Dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố Huế

Phường Đúc, Phước Vĩnh, Trường An, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Hội, Xuân Phú, Vỹ Dạ, An Đông

5,08

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh;

Thông báo 257/TB-UBND ngày 2/11/2015 về việc thu hồi đất

II

Công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2016

1

Trụ sở Trung tâm công viên cây xanh Huế

An Tây

0,49

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016

2

Quy hoạch đất ở xen ghép thuộc các tha 284 tờ BĐ 20

An Cựu

0,12

Công văn 3481/UBND-ND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố về việc khai thác quỹ đất xen ghép bán đấu giá năm 2016. Đang tiến hành đo đạc

3

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất số 166, 171, 172 tờ BĐ số 12

Thủy Xuân

0,19

Công văn 3481/UBND-ND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố về việc khai thác quỹ đất xen ghép bán đấu giá năm 2016. Đang lập dự án đầu tư

4

Bến xe ti Phú Hậu

Phú Hậu

2,00

Công văn 6510/UBND-XTĐT ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh.

5

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất s4 tờ BĐ số 14

Tây Lộc

0,03

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Đang thực hiện công tác GPMB

6

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất số 16 tờ BĐ số 30

Phường Đúc

0,04

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016

7

Khu đất xen ghép thuộc thửa đất s114 tờ BĐ số 26

Hương Long

0,18

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016

 

Các công trình, dự án có chủ trương của UBND tỉnh

8

Làng Truyền thông và công nghệ Viegrid

Xuân Phú

3,22

Đã có quyết định 1999/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 về việc thu hồi đất nhưng chưa giải phóng mặt bằng.

9

Khu thương mại, dịch vụ Phạm Văn Đồng

Vỹ Dạ

2,40

Thông báo số 122/TB-UBND ngày 5/05/2014 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 07/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 47/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404944