• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 47/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, UBND CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phong Chính phủ hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 122/TTr-SXD ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thm quyền quyết định của UBND tỉnh, thm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP5, VP11
.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Phần I:

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC

STT

Tên quy trình nội bộ

I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

 

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

 

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

4

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

5

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

6

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

III

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Phần II:

NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1. Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

- Mã số TTHC: 1.008432.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (Đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả

- Đơn đề nghị

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới Phòng Quy hoạch xây dựng

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch xây dựng

Trưởng phòng

Duyệt, chuyển hồ sơ tới chuyên viên phụ trách giải quyết

0,5 ngày

 

Bước 4

Phòng Quy hoạch xây dựng

Chuyên viên phụ trách

Tham mưu lãnh đạo phòng báo cáo Lãnh đạo Sở thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

6,5 ngày

 

Bước 5

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

01 ngày

Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

Bước 6

Sở Xây dựng

Phòng Quy hoạch xây dựng

Chuyển văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

0,5 ngày

Bước 7

UBND tỉnh

VP5

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

05 ngày

Bước 8

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết từ VP5-UBND tỉnh, xác nhận trên phần mềm kết thúc quy trình;

- Trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức.

0,5 ngày

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

- Mã số TTHC: 1.008891.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm được chụp không quá 06 tháng;

- Bằng đại học phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản được xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai;

- Hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc theo kê khai (trường hợp cá nhân hành nghề độc lập);

- Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

- Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực;

- Ngoại trừ đơn đề nghị, các văn bằng, tài liệu khác phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Công chức

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí Trưởng phòng. Đồng chí Trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng.

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo kế hoạch.

- Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, trình ký, đóng dấu.

11,5 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bước 4

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu

2 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

- Mã số TTHC: 1.008989.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 05 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

- Giấy tờ chứng minh thông tin cần thay đổi (Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân được ghi trên chứng chỉ hành nghề).

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Công chức

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí Trưởng phòng. Đồng chí Trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng.

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo kế hoạch.

- Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, trình ký, đóng dấu.

2,5 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bước 4

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu

1 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

- Mã số TTHC: 1.008990.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 10 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

- Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã được cấp.

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 03 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Công chức

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí Trưởng phòng. Đồng chí Trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội đồng về nội dung lỗi do cơ quan nhà nước.

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và tiến hành cập nhật thông tin. Sau đó tiến hành in chứng chỉ, trình ký.

7,5 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bước 4

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu

1 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

4. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

- Mã số TTHC: 1.008991.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 10 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định so 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;

- Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xã hội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp. Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nước ngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham gia đó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định

số 85/2020/NĐ-CP

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Công chức

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí Trưởng phòng. Đồng chí Trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội đồng về dự kiến thời gian tổ chức họp hội đồng để xét cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Ký giấy mời các thành viên hội đồng.

- Tổ chức họp hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo kế hoạch.

- Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Tiến hành truy cập trang quản lý cấp chứng chỉ hành nghề và tiến hành cập nhật thông tin, cấp mã tự động theo quy định. Sau khi có mã tiến hành in chứng chỉ, trình ký, đóng dấu.

7,5 ngày

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Bước 4

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu

1 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

5. Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

- Mã số TTHC: 1.008992.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 10 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị, được chụp không quá 06 tháng;

- Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ theo mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Công chức

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí Trưởng phòng. Đồng chí Trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội đồng về việc công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt Văn bản công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

7,5 ngày

Văn bản công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

Bước 4

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu

1 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

6. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

- Mã số TTHC: 1.008993.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 10 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo Sở Xây dựng. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

- 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm chân dung của người đề nghị, được chụp không quá 06 tháng.

- Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ theo mẫu số 04 Phụ lục III của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP

Bước 2

Sở Xây dựng

Giám đốc Sở

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Công chức

- Kiểm tra hồ sơ và báo cáo đồng chí Trưởng phòng. Đồng chí Trưởng phòng báo cáo đồng chí Chủ tịch hội đồng về việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Trình Giám đốc Sở ra quyết định phê duyệt Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

7,5 ngày

Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

Bước 4

Sở Xây dựng

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt văn bản chuyển văn thư cấp số, đóng dấu

1 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Công chức Sở Xây dựng phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

1. Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

- Mã số TTHC: 1.008455.000.00.00.H40

- Tổng thời gian thực hiện (đơn vị tính: ngày làm việc): 15 ngày làm việc.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu /kết quả

Bước 1

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật vào phần mềm chuyển Lãnh đạo UBND cấp huyện.

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).

0,5 ngày

- Giấy hẹn và trả kết quả.

- Đơn đề nghị

Bước 2

UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện

Duyệt, chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn.

0,5 ngày

 

Bước 3

Phòng chuyên môn

Công chức

Soạn thảo Văn bản cung cấp thông tin;

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt.

11,5 ngày

Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

Bước 4

UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt thẩm định/Tờ trình

2 ngày

Bước 5

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

Công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

0,5 ngày

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 08/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 47/QĐ-UBND

7

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467133