• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 47/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Quyết định 47/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24/12/2012 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 18/TTr-SNV ngày 08/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Bộ Nội vụ tại Tp. HCM;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (H) 13/01;
- Lưu: VT, Ktr17/01.

CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 14/01/2014
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường sự tham gia, giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên các thông tin, nội dung về cải cách hành chính của Trung ương và của tỉnh; kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính.

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền của Kế hoạch là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

b) Các văn bản, chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014, Quy định về việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã...

c) Tuyên truyền giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như ý thức tổ chức, kỷ luật, đạo đức trong thực thi công vụ; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Kết quả triển khai thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá định kỳ đối với công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc xin lỗi của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với các trường hợp trễ hẹn, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân; hiệu quả đạt được và những phản hồi từ nhân dân (được quy định tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

đ) Những nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức như: việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; các chính sách thu hút của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức...

e) Những tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; cách thức tra cứu cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, tải hồ sơ biểu mẫu, thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến từ mức độ 3 trở lên.

g) Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện công tác cải cách hành tại các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

h) Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cơ chế quản lý có hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính.

i) Các nội dung khác xét thấy cần thiết.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng gồm: báo chí, đài phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử và các trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

b) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật; thông qua các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị.

c) Thông qua băng - rôn, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động... với các khẩu hiệu, thông điệp, hình ảnh trực quan dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện; thông qua hoạt động sân khấu hóa: xây dựng kịch ngắn, tiểu phẩm với nội dung phản ánh những kết quả tích cực đạt được, những gương cán bộ, công chức, viên chức điển hình trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; phê phán, góp ý xây dựng các thiếu sót, hạn chế, hành vi tiêu cực.

d) Thông qua hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính.

đ) Thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, các buổi đối thoại để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tổ chức và công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các đơn vị có giao tiếp, trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và công dân, các đơn vị cung cấp dịch vụ công và Ủy ban nhân dân cấp xã, ưu tiên thực hiện tuyên truyền thông qua hình thức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với tổ chức và công dân.

e) Các hình thức và kênh thông tin thích hợp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị mình và chỉ đạo triển khai trong phạm vi các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, trong năm phải có ít nhất một lần tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính, trong đó cần tập trung vào những nội dung mà tổ chức, cá nhân bức xúc, phản ảnh, kiến nghị và những mặt tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.

- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và theo phân công.

- Bố trí kinh phí thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời có biện pháp huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo quy định pháp luật để hỗ trợ công tác tuyên truyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các cơ quan thông tấn báo chí để cung cấp thông tin về hoạt động cải cách hành chính có liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc hoặc thuộc phạm vi quản lý.

- Bố trí và sử dụng cán bộ, công chức có trình độ, năng lực để theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong nội dung báo cáo kết quả cải cách hành chính định kỳ theo quy định.

b) Sở Nội vụ:

- Tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, hình thức tuyên truyền mới, có hiệu quả.

- Lồng ghép việc kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính vào việc kiểm tra công tác cải cách hành chính.

- Phối hợp với Công đoàn Viên chức tổ chức hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

d) Sở Tư pháp: Chủ trì triển khai việc lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật.

đ) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì triển khai việc tổ chức tuyên truyền bằng băng - rôn, áp phích, tờ rơi, tranh cổ động...; xây dựng các tác phẩm sân khấu về công tác cải cách hành chính.

e) Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau: Duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về cải cách hành chính mỗi tuần một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần ít nhất 15 phút vào thời điểm có nhiều người theo dõi. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm về các nội dung cải cách hành chính mỗi tháng ít nhất một lần.

g) Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Cập nhật, đăng tải kịp thời, đầy đủ bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các thông tin về cải cách hành chính; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính.

h) Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi: Xây dựng chuyên mục “Trao đổi ý kiến với bạn đọc” để tiếp nhận và đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan, cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính; đồng thời nêu gương điển hình những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; phê phán những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt. Thời gian thực hiện: một tháng 02 chuyên mục.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

b) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn thêm hoặc tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 47/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 14/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 47/QĐ-UBND

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235280