• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 470/QĐ-UBDT năm 2014 phê duyệt Kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ trọng tâm khác của Thanh tra Ủy ban Dân tộc năm 2015

Tải về Quyết định 470/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC CỦA THANH TRA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra và một số nhiệm vụ trọng tâm khác của Thanh tra Ủy ban Dân tộc năm 2015 (Kế hoạch số 325/KH-TTr ngày 10/11/2014 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc)

Điều 2. Giao Thanh tra Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra và một số nhiệm vụ trọng tâm khác của Thanh tra Ủy ban Dân tộc năm 2015 đạt hiệu quả. Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc quyết định thành lập Đoàn thanh tra, thời kỳ thanh tra, thời hạn các cuộc thanh tra.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng, Phó CN;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH MỤC

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2015
(Ban hành theo Kế hoạch số 325/KH-TTr ngày 10/11/2014 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về kế hoạch thanh tra và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác của công tác thanh tra năm 2015)

TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời gian thanh tra

Đơn vị phối hợp

1

UBND tnh Bc Kạn

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý I/2015

Vụ Địa phương I và các Vụ, đơn vị có liên quan

2

UBND tnh Điện Biên

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý I/2015

Vụ Địa phương I và các Vụ, đơn vị có liên quan.

3

UBND tnh Quảng Ninh

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Thanh tra việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004; Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009; Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý II/2015

Vụ Địa phương I và các Vụ, đơn vị có liên quan.

4

UBND tnh Lào Cai

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc nói chung và chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số trong việc bố trí cán bộ chủ chốt người dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý II/2015

Vụ Địa phương I và các Vụ, đơn vị có liên quan.

5

UBND tỉnh Quảng Ngãi

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý II/2015

Vụ Địa phương II và các Vụ, đơn vị có liên quan.

6

UBND tỉnh Kon Tum

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Thanh tra việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004; Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009: Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý III/2015

Vụ Địa phương II và các Vụ, đơn vị có liên quan.

7

Báo Văn hóa

Thanh tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Quý III/2015

Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch - Tài chính

8

Báo Tin tức

Thanh tra việc triển khai, thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Quý III/2015

Vụ Tuyên truyền, Vụ Kế hoạch - Tài chính

9

UBND tnh Bình Định

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, là dự án thành phần của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững.

- Thanh tra việc tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ cử tuyển; công tác tiếp nhận và phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển.

Quý IV/2015

Vụ Địa phương II và các Vụ, đơn vị có liên quan.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 470/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 14/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 470/QĐ-UBDT

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258878