• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Quyết định 471/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác tư pháp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 471/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 được ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2014 được thông qua tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 243/TTr-STP ngày 17 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác tư pháp năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm được dự báo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng vẫn còn những khó khăn, phức tạp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải quyết tâm, quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2011 - 2015. Để công tác tư pháp năm 2014 của tỉnh có những bước chuyển toàn diện, tích cực hơn nữa, góp phần đắc lực cho việc thực hiện các chính sách, thực thi pháp luật và chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa Chương trình công tác của Bộ Tư pháp bằng các hoạt động và tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2014 theo Chương trình của Bộ Tư pháp.

3. Việc triển khai các lĩnh vực công tác chuyên môn phải đảm bảo bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp và nội dung của Kế hoạch này.

4. Trong các hoạt động mang tính phối hợp, cần phải phát huy tính chủ động của đơn vị chủ trì và tính tích cực trong phối hợp công tác.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

a) Phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm định để đảm bảo chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương; tăng cường hơn nữa việc thẩm định thông qua cơ chế phát huy cao nhất trí tuệ tập thể trong hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng về nội dung soạn thảo, thẩm định và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về trình tự, thủ tục thẩm định đã được quy định. Tăng cường vai trò quan trọng của công tác thẩm định trong việc đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính đồng bộ, tính khả thi và tính thực tiễn của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; hạn chế đến mức tối đa sự chồng chéo, thiếu đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự án Luật, Pháp lệnh.

2. Công tác kiểm tra văn bản, công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác pháp chế ngành, rà soát văn bản pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014, trong đó tập trung vào những vấn đề kinh tế, xã hội có nhiều quan tâm như nông nghiệp, nông thôn, đất đai, giáo dục, y tế và xử lý vi phạm hành chính, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2014 và tổ chức tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổ chức chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp.

c) Tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế các sở, ban, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý. Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tổ chức và hoạt động pháp chế tại một số sở, ban, ngành của tỉnh.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định của Chính phủ và Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương. Góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm phát huy hiệu quả công cụ xử lý hành chính của Nhà nước.

đ) Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, gắn kết việc kiểm soát thủ tục hành chính với xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh việc rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính trong toàn tỉnh.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở

a) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức thực hiện pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh;

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 và những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, nhất là những văn bản liên quan đến những lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm với đời sống xã hội. Tăng cường tuyên truyền chủ quyền biển đảo, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác trên các vùng biển, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Thực hiện các Đề án tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc Chương trình giáo dục pháp luật giai đoạn 2008 - 2012 tiếp tục thực hiện đến năm 2016 do Chính phủ ban hành và các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; bám sát chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, kịp thời tuyên truyền đến nhân dân những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; kết hợp có hiệu quả giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, đưa các công tác này đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu xã hội.

- Tiếp tục tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2014 với hình thức và nội dung phù hợp, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, tạo nên sự bền vững của kỷ cương, phép nước.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Tiếp tục phối hợp với Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo, đài. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và nâng cao tính thời sự trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và đoàn thể triển khai có hiệu quả các Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Về công tác trợ giúp pháp lý

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020;

- Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tiếp tục phát triển mạng lưới Chi nhánh trợ giúp pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở các huyện và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở xã, phường; mở rộng mạng lưới và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

- Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng; nâng cao chất lượng tham gia trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thực hiện tốt Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động ở các xã vùng xa, vùng sâu, hải đảo.

c) Công tác hòa giải ở cơ sở

Nghiên cứu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, giảm bớt các khiếu nại, tố cáo, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng công tác cho đội ngũ hòa giải viên.

4. Công tác Hành chính tư pháp và Lý lịch tư pháp

a) Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và đăng ký hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và công tác bồi thường nhà nước;

b) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với công tác hộ tịch ở cơ sở, qua đó chấn chỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ để cán bộ làm công tác hộ tịch tại địa phương ngày càng nâng cao về nghiệp vụ, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả;

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung. Thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với Công an tỉnh và Tòa án các cấp trong việc xác minh thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

5. Công tác bổ trợ tư pháp

a) Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, tư vấn pháp luật, giao dịch bảo đảm. Tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm sớm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, giao dịch bảo đảm. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, giao dịch bảo đảm, tư vấn pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tiến trình cải cách tư pháp, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn;

b) Thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2010 - 2020; tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013; tăng cường quản lý các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư tại tỉnh Khánh Hòa;

c) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với công tác chứng thực ở cơ sở, qua đó chấn chỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả;

d) Tổ chức triển khai Luật Giám định tư pháp; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập theo quy định của Luật Giám định tư pháp;

đ) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

a) Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

b) Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế tối đa các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp;

c) Xây dựng và triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản và công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp xã, cấp huyện.

7. Công tác xây dựng Ngành, đào tạo và nghiên cứu khoa học, thi đua - khen thưởng

a) Tiếp tục hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

b) Tạo môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, công khai, dân chủ, đoàn kết, quan tâm tốt hơn đến đời sống của cán bộ;

c) Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo định kỳ, chú trọng phát triển công chức trẻ, đặc biệt là cán bộ nữ; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ có trình độ phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác kết hợp với điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định;

d) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh trong sạch, vững mạnh, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và cán bộ Tư pháp. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tỉnh theo chuẩn mực chung của Ngành đã được ban hành tại Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

đ) Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đổi mới sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng.

8. Công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Tư pháp đối với Sở Tư pháp tỉnh Chămpasac và tỉnh Atapư - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

9. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin

a) Công khai thủ tục hành chính để dân biết, dân thực hiện và dân kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế giải quyết theo hướng giảm thiểu giấy tờ không cần thiết, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời hạn giải quyết cho công dân;

b) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ tư pháp các cấp nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong tình hình mới;

c) Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính tư pháp, giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân; tin học hóa hoạt động quản lý, điều hành của ngành Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, kiểm tra, rà soát, theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực ngành mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp thuộc địa bàn quản lý./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 471/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 471/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240524