• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4713/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 4713/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4713/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ KHU KINH TẾ NGHI SƠN” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 09/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1078/TTr-CAT-PV01 ngày 23 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự Khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, A04 - Bộ Công an;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

ĐỀ ÁN

ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ KHU KINH TẾ NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. MỤC TIÊU

1. Bảo đảm tuyệt đối an toàn quá trình thi công xây dựng, vận hành và hoạt động của các dự án, nhà máy, doanh nghiệp trong khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, tạo môi trường điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng triển khai dự án. Rà soát đánh giá, tham mưu giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, chây ỳ, không triển khai ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của KKT.

2. Giữ vững ổn định tình hình an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư vào KKT, đặc biệt là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, dự án đầu tư tại khu vực quốc phòng, an ninh; không để xảy ra hoạt động phá hoại, cài cắm nội gián, khủng bố, tuyên truyền quan điểm trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, đình công, tập trung đông người trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự (ANTT) và các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ khác.

3. Kiềm chế, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; không để tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”, can dự vào lĩnh vực kinh tế, tội phạm trộm cắp tài sản, thiết bị vật tư, tham ô tài sản, tham nhũng làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công, xây lắp, vận hành các hạng mục kinh tế - kỹ thuật và hoạt động bình thường của các nhà máy, doanh nghiệp, dự án.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, ùn tắc giao thông kéo dài, cháy, nổ, tai nạn lao động và các sự cố kỹ thuật khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án triển khai liên quan đến giải phóng mặt bằng.

5. Bảo vệ an ninh, an toàn tài sản của các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp; tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền lợi chính đáng của người nước ngoài, người lao động và người sử dụng lao động. Bảo đảm tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái trong địa bàn từng đơn vị, doanh nghiệp, dự án; tạo điều kiện cho nhân dân ổn định nơi ở, định hướng việc làm mới tại khu tái định cư đối với các dự án giải phóng mặt bằng.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, trước hết và chủ yếu là tại địa bàn KKT; sự phối hợp đồng bộ của Công an, Quân sự, Biên phòng, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN), các ngành chức năng, trong đó Công an làm tham mưu, hướng dẫn và nòng cốt; kiên quyết đấu tranh, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm nổi và hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện tốt phương châm “Phòng ngừa là chính”, “Doanh nghiệp tự bảo vệ mình là chính” trên cơ sở triển khai đa dạng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản, vật tư, thiết bị, công trình.

3. Kết hợp chặt chẽ công tác bảo đảm ANTT với công tác quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển KKT một cách toàn diện và bền vững.

4. Bảo đảm ANTT trên địa bàn KKT vừa phải chú trọng giải quyết những vấn đề cơ bản, chiến lược như củng cố, xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự vững mạnh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) sâu rộng…, vừa phải tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm và các vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách và tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

1. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, ngành Công an về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết chuyên đề, các phương án, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói chung và ANTT tại địa bàn KKT Nghi Sơn nói riêng.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiện toàn, nâng cao năng lực vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn KKT. Chủ động phát hiện và chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc về ANTT ngay từ lúc mới phát sinh tại thôn, khu phố, xã, phường, doanh nghiệp, nhà máy, dự án.

- Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, gia đình và người thân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT ngay tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư và việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động; hoạt động của các đoàn thể chính trị; phòng chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền… Kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh.

- Tiếp tục đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tạo cơ chế chính sách ưu đãi, tăng cường biên chế, đầu tư kinh phí theo ngành dọc… tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, quản lý nhà nước về ANTT và bảo đảm ANTT tại KKT.

2. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự

- Quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT nói chung và ANTT tại địa bàn KKT Nghi Sơn nói riêng đến 100% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn KKT.

- Tập trung tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực đến các tầng lớp nhân dân tại địa bàn KKT và vùng phụ cận, trọng tâm là cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người nước ngoài, chủ doanh nghiệp và công nhân trực tiếp làm việc, thi công tại các đơn vị, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, dự án.

- Thường xuyên thông báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, không bị mắc mưu kẻ địch và các loại tội phạm.

- Sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp, hình thức như: Phát thanh, truyền hình, gửi công văn, phát tờ rơi, ký cam kết, gắn panô, áp phích tại các địa điểm công cộng, khu nhà trọ, trường học, nhà máy…; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về ANTT cho đội ngũ cán bộ cốt cán; đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm ANTT vào chương trình bắt buộc của các lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động; biên soạn tài liệu về công tác bảo đảm ANTT KKT để cấp phát cho các đối tượng liên quan.

3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm

- Thẩm định chặt chẽ các dự án đăng ký đầu tư, kiên quyết loại bỏ những nhà đầu tư không đủ năng lực, những dự án có tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chủ động lựa chọn “nhà đầu tư”, “địa điểm đầu tư” để phòng tránh thiệt hại, rủi ro về kinh tế, gây phương hại đến quốc phòng - an ninh.

- Rà soát, điều chỉnh các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại KKT, triển khai phương án đào tạo ngành nghề, bố trí, sử dụng lao động hợp lý tại các dự án; kiên quyết loại bỏ, điều chỉnh những dự án chậm tiến độ, chây ỳ không triển khai ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của KKT theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, đầu tư. Nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tác nước ngoài lợi dụng quá trình đàm phán ký kết, triển khai dự án để xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhất là hoạt động lách luật, trốn thuế thông qua chuyển giá của doanh nghiệp FDI; nhập khẩu, thi công, lắp đặt thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật gây lún, nứt và các sự cố nghiêm trọng khác, biến KKT thành bãi thải công nghiệp; tình trạng lộ lọt bí mật trong đấu thầu dự án… Phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để kịp thời xử lý.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Thường xuyên rà soát, đánh giá tiêu chuẩn chính trị nội bộ, kiên quyết loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ ra khỏi bộ máy quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của bộ máy chính quyền các cấp.

- Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; hỗ trợ giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống cho người dân thuộc diện thu hồi đất và bảo đảm lợi ích chính đáng cho người lao động. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn số đầu đơn, cầm đầu, quá khích kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện, tập trung đông người biểu tình gây phức tạp về ANTT.

- Xây dựng, bổ sung, đề xuất sửa đổi các quy định cụ thể về quản lý xuất, nhập cảnh và cấp phép lao động đối với người nước ngoài tại địa bàn. Phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài về địa phương, nhất là đối với số trực tiếp tham gia thi công, làm việc tại các nhà máy, dự án hoặc lưu trú dài ngày.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý nhà nước về tôn giáo. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tôn giáo trái phép luật. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống đối của số chức sắc cực đoan trong tôn giáo và hoạt động của các tà đạo tại KKT và vùng phụ cận.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và giải quyết dứt điểm các cuộc đình công bất hợp pháp, không để lây lan, kéo dài tạo “điểm nóng” hoặc để các thế lực thù địch lợi dụng kích động chống phá; kịp thời vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ móc nối, liên kết lực lượng trong - ngoài, hình thành các tổ chức “công đoàn tự do”, “công đoàn độc lập” hoặc các hình thức tổ chức “xã hội dân sự” đối lập, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành các hoạt động chống đối trong các cơ quan, doanh nghiệp, dự án.

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh thông tin. Quản lý chặt chẽ việc đăng tải các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng nội bộ, quốc tế, trang tin điện tử và việc trang bị, sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lộ lọt thông tin bí mật, tán phát tài liệu phản động, đồi trụy trên không gian mạng, phương tiện thông tin đại chúng vào địa bàn và các hoạt động thoát ly khỏi sự quản lý, kiểm soát của cơ quan chức năng.

- Xây dựng và triển khai phương án phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm tại địa bàn KKT, trọng tâm là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn I và II; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống biến đổi khí hậu và giải quyết kịp thời các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng tại các dự án.

4. Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

- Tiến hành các biện pháp công tác nghiệp vụ đối với địa bàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nắm chắc tiến độ đầu tư, giải ngân của từng dự án theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện sai phạm, sơ hở thiếu sót để kiến nghị khắc phục; bảo vệ an toàn các công trình, kho tàng, bến bãi, vật tư thiết bị và các tài sản khác.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển, tạm nhập, tái xuất hàng hóa, vật tư, thiết bị, kịp thời phát hiện doanh nghiệp có hành vi nhập lậu hàng hóa, trốn thuế, thông đồng đưa vật tư, thiết bị ra ngoài để trục lợi hoặc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

- Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế và gian lận thương mại. Xác lập án đấu tranh đối với các loại tội phạm kinh tế nổi lên trong từng thời điểm, nhất là các đối tượng có dấu hiệu tham ô, làm trái quy định về quản lý kinh tế, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, làm thất thoát tài sản, vi phạm quy trình vận hành máy móc, thi công, thông đồng với các đối tượng bên ngoài để trộm cắp, rút ruột công trình gây hậu quả nghiêm trọng để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, tạo hiệu quả răn đe chung.

- Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự trên địa bàn và vùng phụ cận. Tập trung vào công tác quản lý đối tượng; lập án đấu tranh, triệt xóa băng, nhóm tội phạm cộm cán; tội phạm núp bóng các chủ doanh nghiệp hoạt động bảo kê, ép giá, thao túng thị trường; tội phạm trộm cắp vật tư, thiết bị, máy móc…, làm trong sạch địa bàn trước khi các dự án lớn triển khai.

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm ma túy; tập trung phát hiện, bóc gỡ, triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên ngoài vào địa bàn; xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động.

- Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hoạt động của tội phạm môi trường và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, trọng tâm là trên lĩnh vực xử lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản (đất đá, quặng, nguồn nước), xử lý chất thải công nghiệp trong quá trình thi công, triển khai hoạt động của các dự án, nhà máy và chất thải sinh hoạt tại các khu dân cư, khu nhà trọ, vệ sinh an toàn thực phẩm…

- Mở các chiến dịch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng Nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm, ma túy); xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không để xâm nhập vào địa bàn xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, dự án, nhà máy.

5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về cư trú; đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; cấp phép, sử dụng CMND, CCCD… Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trên cơ sở gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, dự án trong việc cấp phép, bố trí, sử dụng, quản lý đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân và người lao động phổ thông.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; trọng tâm là kinh doanh dịch vụ bảo vệ, cầm đồ, lưu trú, xông hơi, massage, karaoke…; quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa và vận tải biển tại KKT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kiến nghị việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Tập trung hướng dẫn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy bán chuyên trách tại địa bàn cơ sở và lực lượng chuyên trách tại địa bàn cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp; tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường sinh thái. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp và nhân dân. Thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các nhà máy, dự án, tổ chức và cá nhân.

- Tổ chức tốt công tác tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân; phát huy hiệu quả của lực lượng “phản ứng nhanh” để giải quyết kịp thời tình hình, vụ việc phức tạp về ANTT. Xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật về giao thông, điện, viễn thông - công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và các công trình, mục tiêu trọng điểm về an ninh, quốc phòng trên địa bàn, nhất là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn I và II…

6. Xây dựng, củng cố năng lực tự bảo đảm ANTT tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp và nhà thầu

- Hướng dẫn chủ doanh nghiệp, nhà máy, dự án, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhà trường và Nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp “tự phòng ngừa”, “tự bảo vệ”; tập trung rà soát, xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình trên từng lĩnh vực, khâu sản xuất, kinh doanh; bảo vệ an ninh, an toàn tài sản, vật tư, thiết bị, nhà kho, bến bãi…, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để giám sát trên từng khâu, lĩnh vực, quy trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh, gắn với thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm đến từng vị trí công việc.

- Kiện toàn mô hình, tổ chức, bảo đảm biên chế và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, chữa cháy bán chuyên trách. Thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập các tình huống bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng tại chỗ.

- Củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…) tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy, dự án, nhất là doanh nghiệp FDI trong việc tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT với nội dung, hình thức, phương thức hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm ANTT tại các cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án trọng điểm, có nhiều hạng mục công trình lớn, có nhiều nhà thầu tham gia thi công, trên cơ sở bố trí lực lượng hợp lý.

- Xử lý nghiêm về trách nhiệm những đơn vị, tập thể, cá nhân không làm tốt công tác “tự bảo vệ” để xảy ra sơ hở, thiết sót, sai phạm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.

7. Xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Duy trì và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT- BCA ngày 15/8/2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 14/2/2008 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở”, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”; xây dựng, triển khai kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp FDI.

- Xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động (“Tổ, đội sản xuất, phân xưởng tự quản”; “Người bảo vệ kiểu mẫu”; “Đội an ninh công nhân”…); tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cộng đồng dân cư trên địa bàn KKT. Chủ động phát hiện sớm để hòa giải, xử lý tại chỗ vụ việc về ANTT ngay từ khi phát sinh.

- Thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, đầu tư trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, hỗ trợ kinh phí nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh, quốc phòng ở cơ sở, gồm: Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn, Tổ an ninh xã hội, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên...

- Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dự án, nhà thầu.

8. Củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt và công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ

- Xây dựng các lực lượng nòng cốt, chuyên trách vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; thường xuyên rà soát, đánh giá, tham mưu điều chỉnh, củng cố về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện bảo đảm để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT KKT trước mắt và lâu dài.

- Thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng nòng cốt, chuyên trách ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại KKT.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, trang bị đủ phương tiện, thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách, nòng cốt tại chỗ và lực lượng tăng cường của Công an, Quân sự, Biên phòng đủ sức phòng chống, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, giữ vững ổn định ANTT tại KKT.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội; các đơn vị Quân sự, Biên phòng; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn I, II; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ANTT tại KKT. Trong đó cần xác định rõ nội dung, biện pháp, hình thức phối hợp, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nhất là trong việc trao đổi thông tin, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT và xử lý, giải quyết các tình huống, vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

- Thường xuyên rà soát, xây dựng chương trình phối hợp tổng thể, bảo đảm tính chặt chẽ giữa các ngành nội chính, tư pháp của tỉnh và thị xã Nghi Sơn trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đáp ứng các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại, nhất là đối với các vụ án lớn, có ảnh hưởng dư luận xã hội và liên quan đến yếu tố nước ngoài xảy ra tại KKT Nghi Sơn.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn tổ chức triển khai thực hiện Đề án; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn KKT. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an thị xã Nghi Sơn và Công an các huyện Nông Cống, Như Thanh tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp công tác thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn KKT, trọng tâm là bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về kinh tế, chức vụ, môi trường, quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

- Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng; quy chế, chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn KKT với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trọng tâm là lực lượng Cảng vụ, Hải Quan, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Công ty TNHH Lọc hóa dầu, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1,…

- Phối hợp với các đơn vi liên quan bảo đảm tuyệt đối an toàn quá trình thi công, xây dựng, vận hành và hoạt động của các nhà máy, doanh nghiệp. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng và củng cố năng lực tự bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn KKT.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, số chuyên gia, kỹ sư, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, dự án về các quan điểm, chủ trương, đường đối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định cụ thể về nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn KKT; thường xuyên thông báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn để nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, không bị mắc mưu kẻ địch và các loại tội phạm.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện chức năng thẩm định Nhà nước về an ninh - quốc phòng và môi trường sinh thái, xác minh năng lực của các nhà đầu tư, đánh giá về các dự án xúc tiến đầu tư vào KKT. Rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, biện pháp công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục, chấn chỉnh.

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng, diễn tập các tình huống bảo đảm ANTT cho đội ngũ cán bộ cốt cán, thủ trưởng và lực lượng bảo vệ chuyên trách các cơ quan, đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp, dự án, lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Cử cán bộ tham gia giảng dạy các nội dung thuộc lĩnh vực bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho các lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề đối với người lao động tại KKT.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng chương trình phối hợp tổng thể, bảo đảm tính chặt chẽ giữa các ngành nội chính, tư pháp của tỉnh và thị xã Nghi Sơn trong công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, đáp ứng các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại, nhất là đối với các vụ án lớn, có ảnh hưởng dư luận xã hội và liên quan đến yếu tố nước ngoài xảy ra tại KKT Nghi Sơn.

- Chủ trì phối hợp lập dự án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, doanh trại, trang bị phương tiện, công cụ, điều kiện làm việc cần thiết cho các lực lượng chuyên trách tại chỗ và tăng cường tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn KKT, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí tổng thể cho giai đoạn 2021 - 2025 và chi tiết hàng năm, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện Đề án.

- Báo cáo Bộ Công an tăng cường thêm biên chế, đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện về mô hình tổ chức, nhất là Công an các phường, xã trên địa bàn KKT nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn KKT.

2. Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với mọi hoạt động của KKT theo quy định, trọng tâm là:

- Thường xuyên rà soát, đánh giá những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động phát triển, đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn để đánh giá những bất cập, khó khăn nhằm tham mưu, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tạo cơ chế chính sách ưu đãi, đặc thù, rút gọn thủ tục hành chính … tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, quản lý nhà nước về ANTT và bảo đảm ANTT tại KKT.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn trong thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trong KKT. Rà soát, đánh giá quy hoạch của KKT để chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng các phân khu chức năng trong KKT phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thay đổi của KKT; đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền kiên quyết loại bỏ, điều chỉnh những dự án chậm tiến độ, chây ỳ không triển khai ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của KKT theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại địa bàn KKT theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền. Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, dự án, xử lý các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, quyền hạn khi có yêu cầu.

- Phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm tại KKT; thẩm định, đánh giá dự án đầu tư nước ngoài vào địa bàn, nhất là trên các tiêu chí bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái trước khi tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, lựa chọn “nhà đầu tư” và “địa điểm đầu tư”.

- Chủ trì tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp theo giấy phép đầu tư và việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động; bảo vệ môi trường sinh thái…. Phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh.

- Chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, dự án trong phạm vi quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là các biện pháp “tự phòng ngừa”, “tự bảo vệ”.

- Phối hợp triển khai phương án phòng, chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố tràn dầu và các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng khác trên địa bàn KKT.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn, các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh bố trí quỹ đất để xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tại KKT; vận động, kêu gọi xã hội hóa kinh phí để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nội dung Đề án.

3. UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn

- Triển khai thực hiện Đề án tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương theo chức năng, thẩm quyền. Trọng tâm là: Chủ trì thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đề án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư (thuộc thẩm quyền); lập và trình UBND tỉnh các quy hoạch theo nhiệm vụ được giao; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, địa điểm, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất; thực hiện thủ tục thu hồi đất, phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án thuộc KKT.

- Ban hành các chỉ thị, phương án, đề án, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiện toàn, nâng cao năng lực vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn KKT. Chủ động phát hiện và chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc về ANTT ngay từ lúc mới phát sinh tại thôn, khu phố, xã, phường, doanh nghiệp, nhà máy, dự án. Tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, khu dân cư đạt chuẩn “an toàn về ANTT” trên địa bàn KKT.

- Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt động thăm dò, khảo sát, khai thác khoáng sản trong KKT.

Xây dựng, triển khai thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổ chức khảo sát, điều tra về nguồn cung lao động, nhu cầu học nghề của Nhân dân để có phương án đào tạo ngành nghề, sử dụng lao động, tái định cư, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho Nhân dân thuộc diện thu hồi, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực đến các tầng lớp nhân dân tại địa bàn KKT, trọng tâm là cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người nước ngoài, chủ doanh nghiệp và công nhân trực tiếp làm việc, thi công tại các đơn vị, cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp, dự án trên địa bàn. Sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp, hình thức như: Phát thanh, truyền hình, gửi công văn, phát tờ rơi, ký cam kết, gắn panô, áp phích tại các địa điểm công cộng, khu nhà trọ, trường học, nhà máy…

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thuộc KKT tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực, nhất là quản lý tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn, quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trên cơ sở gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, dự án trong việc bố trí, sử dụng, quản lý đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân và người lao động phổ thông trên địa bàn.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển trong KKT; quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động, cư trú, hành nghề trong khu vực biên giới biển; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và giám sát hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu cảng.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; các quy định về ANTT ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển. Tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền và ANTT vùng biển thuộc KKT và vùng phụ cận.

- Chủ trì xây dựng phương án phòng, chống địch xâm nhập bằng đường biển và phương án cứu nạn, cứu hộ trên biển. Tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, khắc phục sự cố về môi trường tại KKT và vùng phụ cận. Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng, huấn luyện, tổ chức diễn tập xử lý tình huống cho các lực lượng nòng cốt ở cơ sở (Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Tổ bảo vệ thôn, Tổ An ninh xã hội).

- Chỉ đạo Đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Hải đội Biên phòng 2 phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động ngư dân tích cực tham gia các phong trào, mô hình tổ tàu thuyền tự quản về ANTT. Hướng dẫn, giúp đỡ chính quyền cơ sở tổ chức quản lý con người, phương tiện hoạt động nghề cá, bảo vệ tốt chủ quyền biển đảo, trọng tâm là tại Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN bảo đảm ANTT các công trình, hạng mục được thi công, vận hành tại khu vực biên giới biển. Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xây dựng và củng cố cơ sở chính trị xã, phường biên giới vững mạnh.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các cấp, các ngành trong việc triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, giải quyết tập trung đông người, phá rối ANTT; phòng, chống hoạt động khủng bố, phá hoại; bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm về quốc phòng - an ninh trên địa bàn theo tinh thần của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Chủ trì công tác xử lý, rà phá bom mìn, chất nổ, chất độc, chất phóng xạ tại các khu vực xảy ra tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT trên địa bàn (nếu có).

- Chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn chỉ đạo UBND các xã, phường thuộc địa bàn KKT thường xuyên quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ. Phối hợp xây dựng, huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, Tổ bảo vệ thôn, Tổ an ninh xã hội, các mô hình tự quản về ANTT tại địa bàn dân cư, cơ quan, nhà máy. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhất là cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp các kiến thức cơ bản về quân sự, quốc phòng, hoạt động tác chiến trị an trong phòng thủ khu vực.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh tại địa bàn KKT; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư, kiên quyết tham mưu loại bỏ những chủ đầu tư không đảm bảo năng lực và những dự án có tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

- Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại KKT. Phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trong việc thanh tra, kiểm tra về hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn KKT.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

- Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối ngân sách hỗ trợ các sở, ngành liên quan và UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Đề án.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã có diện tích đất thuộc KKT trình UBND tỉnh phê duyệt theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức thẩm định hồ sơ về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền. Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định giao đất cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN để giao lại đất, cho thuê theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn thực hiện nghiêm túc quy hoạch phát triển bền vững về môi trường sinh thái tại KKT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường KKT tại Quy chế phối hợp đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 4307/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017, trong đó trọng tâm là tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Thẩm định chỉ tiêu môi trường; tham mưu cấp phép xả thải vào nguồn nước, đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân có hoạt động xả thải không đúng quy định ra môi trường; thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cảng, kho xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu, cấp phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển cho các tổ chức cá nhân; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, in các ấn phẩm, tài liệu về bảo vệ môi trường để cấp phát cho toàn thể nhân dân trong khu vực.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong KKT, trọng tâm là việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản; xác định khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về sử dụng đất thực hiện dự án, bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm.

9. Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn và các ngành chức năng thực tốt việc quản lý quy hoạch hệ thống giao thông trong KKT bảo đảm đúng theo Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển; quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trong KKT.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện; việc chấp hành các quy định về vận tải đường bộ đối với các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong KKT Nghi Sơn.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực lao động, trọng tâm là quản lý lao động, việc làm, tiền lương, an toàn lao động.

- Hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp nợ lương, chậm lương; nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Hướng dẫn các cơ quan BHXH chủ trì khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài không có khả năng chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai kịp thời chính sách pháp luật lao động đến các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là quy định tại Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản pháp luật liên quan đến quan hệ lao động mới ban hành.

11. Sở Xây dựng

- Thẩm định quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vùng. Hướng dẫn UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức lập các đề án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trọng tâm là: Năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và tổ chức, đặc biệt là cá nhân, tổ chức nước ngoài; quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh.

12. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn, các ngành liên quan trong việc mở các lớp phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về hoạt động của KKT, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư, lao động, sản xuất kinh doanh… cho cán bộ cốt cán, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, Ban quản lý các dự án và người lao động.

- Chủ trì biên soạn tài liệu giới thiệu pháp luật về hoạt động của KKT và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn KKT để phục vụ công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân.

13. Thanh tra tỉnh

- Phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chế độ tiếp công dân đột xuất đối với các vụ, việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài; kiến nghị biện pháp giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn KKT thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, phức tạp ngay từ địa bàn cơ sở.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn KKT Nghi Sơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ANTT của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tại địa bàn KKT; đưa tin, bài phản ánh, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác bảo đảm ANTT; phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm ANTT trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin truyền thông, nhất là thông tin trên mạng xã hội, Internet, các phương tiện thông tin đại chúng… không để các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới, kiên quyết xử lý các sai phạm về thông tin truyền thông liên quan đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

- Phối hợp triển khai kịp thời các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin khi xảy ra hoạt động tập trung đông người trái pháp luật, phá rối ANTT trên địa bàn.

15. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đột xuất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có các dấu hiệu nợ đọng, chây ỳ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp vi phạm theo quy định. Kịp thời phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự, gửi văn bản kiến nghị kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để xem xét, khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

16. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh

- Chỉ đạo công đoàn KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp hướng dẫn, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngay từ khi đi vào hoạt động và định hướng phát triển tổ chức công đoàn cơ sở, đoàn viên mới tại các doanh nghiệp; nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn cơ sở để tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, có sức thu hút người lao động ngay cả khi hình thành tổ chức công đoàn độc lập.

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm… cho chủ doanh nghiệp và người lao động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật.

- Chủ trì, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn cơ sở khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động, quyền và lợi ích của người lao động, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN không có khả năng chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

17. Đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa

- Triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị thi công xây dựng, vận hành và sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất của các dự án, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn KKT; kịp thời phát hiện doanh nghiệp có hành vi nhập lậu hàng hóa, trốn thuế, đưa vật tư, thiết bị tạm nhập, tái xuất ra tiêu thụ trên địa bàn để trục lợi.

- Phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại KKT và vùng phụ cận.

18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm ANTT thông qua các hình thức như kẻ vẽ panô, khẩu hiệu, áp phích, biểu diễn văn nghệ.

19. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Thường xuyên đưa tin, bài phản ánh về công tác bảo đảm ANTT KKT; biểu dương kịp thời người tốt việc tốt, mô hình tiêu biểu.

20. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với lực lượng Công an làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xảy ra ở KKT; có kế hoạch thực hiện và chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn thực hiện các giải pháp của Đề án theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, gắn phát triển KKT với củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường bền vững.

- Phối hợp với Thị ủy, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường thuộc KKT đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép chặt chẽ với các phong trào khác ở địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Việt Nam về hoạt động của KKT Nghi Sơn và công tác bảo đảm ANTT KKT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành nội chính, tư pháp cấp tỉnh, các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm, vụ án có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

22. Các sở, ban, ngành khác ở cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại KKT; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước chuyên ngành; phối hợp với lực lượng công an để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT ở KKT theo quy định của pháp luật và nội dung Đề án; kịp thời phát hiện, tham mưu, xử lý dứt điểm các vụ, việc phức tạp ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm ANTT nói riêng và hoạt động phát triển chung của KKT nói chung.

V. PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Về địa bàn

Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi địa bàn các xã, phường thuộc KKT Nghi Sơn và khu vực triển khai thi công, vận hành các hạng mục công trình của các dự án trên biển.

2. Về thời gian

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án và Cơ quan thường trực

- Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Tổ giúp việc Ban chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo quyết định.

- Cơ quan thường trực đặt tại Công an tỉnh do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác an ninh trực tiếp phụ trách.

2. Bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa.

3. Chế độ báo cáo và phối hợp giữa các ngành, địa phương

- Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được phân công, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) trước ngày 30/3/2021; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện Đề án.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/12), các sở, ban, ngành và UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh kinh tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện Nông Cống, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4713/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 04/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4713/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471269