• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nghiên cứu khoa học


 

Quyết định 4725/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế kết hợp Trường - Viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 4725/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4725/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KẾT HỢP TRƯỜNG - VIỆN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư s 09/2008/TT-BYT ngày 01/8/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quy định số 335-QĐ/TU ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1839/SYT-TCCB ngày 6/10/2015; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tại Tờ trình số 251/CĐYT-TCCB ngày 30/11/2015, Sở Nội vụ tại Văn bản s 1587/SNV-TCBC ngày 07/12/2015; ý kiến thống nhất của Thường trực Tnh ủy tại Văn bản số 68-CV/TU ngày 09/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kết hợp Trường - Viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT T
ỉnh ủy; TT HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBN
D tnh;
- Ban Tổ ch
c Tnh ủy;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Thiện

 

QUY CHẾ

KẾT HỢP TRƯỜNG - VIỆN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo y tế với các cơ sở thực hành trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế nhằm huy động tối đa nguồn lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ sở đào tạo trong Quy định này là Trường Cao đẳng Y tế.

b) Cơ sở thực hành bao gồm các cơ sở thực hành chính và các cơ sở thực hành khác.

- Các cơ sở thực hành chính là cơ sở mà giảng viên và học sinh, sinh viên của Trường làm việc, học tập thường xuyên, bao gồm:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;

+ Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

- Các cơ sở thực hành khác là các cơ sở mà giảng viên, học sinh, sinh viên làm việc và học tập không thường xuyên bao gồm:

+ Các bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng.

+ Các Trung tâm chuyên khoa: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống st rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Da liễu, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Mắt, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tnh.

+ Các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã: Các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, thị xã; Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thành phố, thị xã; các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

+ Bệnh viện ngoài công lập: Bệnh viện Sài gòn - Hà Tĩnh.

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dược - mỹ phẩm - thiết bị vật tư y tế.

Điều 2. Nguyên tắc kết hợp Trường - Viện

1. Kết hợp Trường - Viện là sự lồng ghép trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở đào tạo với cơ sở thực hành nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chỉ đạo tuyến dưới trong công tác y tế.

2. Sử dụng tổng hợp tối đa các nguồn lực bằng cách phối hợp và chia sẻ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Đảm bảo sự bình đẳng về trách nhiệm và lợi ích giữa Trường và cơ sở thực hành cũng như giữa các cán bộ của hai bên được giao nhiệm vụ đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Việc kết hợp giữa Trường - Viện được thực hiện thông qua văn bản thỏa thuận giữa lãnh đạo Trường và lãnh đạo Viện hoặc thông qua hợp đồng trách nhiệm ký kết giữa hai đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý.

5. Yêu cầu chung về kết hợp Trường - Viện trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế là: Việc kết hợp Trường - Viện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế phải được thể hiện trong hợp đồng trách nhiệm giữa hai đơn vị có tư cách pháp nhân; cán bộ giảng dạy thực hành lâm sàng tại Viện phải tham gia khám chữa bệnh và chăm sóc trực tiếp cho người bệnh.

Chương II

NỘI DUNG KẾT HỢP TRƯỜNG - VIỆN

Điều 3. Kết hợp trong công tác tổ chức cán bộ

1. Kết hợp chức danh lãnh đạo giữa Trường và cơ sở thực hành:

a) Việc kết hợp các chức danh lãnh đạo chỉ thực hiện ở các cơ sở thực hành chính. Tùy theo hình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để bổ nhiệm Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưng Nhà trường giữ chức Phó Giám đốc cơ sở thực hành; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc cơ sở thực hành được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường.

b) Việc bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường hoặc Phó Giám đốc cơ sở thực hành phải tiến hành theo quy định của Nhà nước, của tnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ. Khi cán bộ thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu tại đơn vị quản lý biên chế thì đồng thời thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm.

2. Kết hợp về công tác tổ chức và cán bộ giữa các bộ môn của Trường với các khoa, phòng của cơ sở thực hành:

Giảng viên các khoa, bộ môn của Trường bao gồm các giảng viên cơ hữu của Trường và các giảng viên thỉnh giảng của cơ sở thực hành. Việc kết hợp này được thực hiện chung giữa Trường và cơ sở thực hành.

a) Việc công nhận và phân công công việc giáo viên kiêm nhiệm thuộc biên chế của cơ sở thực hành do Hiệu trưởng Trường ra quyết định sau khi có thỏa thuận đồng ý của thủ trưởng cơ sở thực hành. Danh sách giảng viên kiêm nhiệm phải được báo cáo về Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

b) Việc bổ nhiệm cán bộ thuộc biên chế của cơ sở thực hành giữ chức danh Trưởng, Phó khoa, bộ môn của Trường do Hiệu trưng Trường ra quyết định sau khi được sự đồng ý bng văn bản của thủ trưởng cơ sở thực hành.

c) Việc bổ nhiệm cán bộ, giáo viên thuộc biên chế của Trường giữ chức danh Trưởng, Phó khoa của cơ sở thực hành do thủ trưởng cơ sở thực hành ra quyết định sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng Trường.

3. Tiêu chun bnhiệm:

Tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo; trưng, phó các phòng, bộ môn của Trường theo quy định tại Điều lệ trường cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo; trưởng, phó các khoa phòng của Viện thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

Điều 4. Kết hợp trong công tác đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế và nghiên cứu khoa học

1. Kết hợp trong công tác đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế:

a) Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới, Hiệu trưng Trường có trách nhiệm thông báo với thủ trưởng cơ sở thực hành về kế hoạch đào tạo và những đề xuất cần phi hợp với viện để cho kế hoạch đào tạo của Trường được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động của cơ sở thực hành.

Căn cứ vào kế hoạch của Trường, các cơ sở thực hành có trách nhiệm bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên Nhà trường, cán bộ của cơ sở thực hành và học sinh, sinh viên tham gia giảng dạy, học tập và phục vụ người bệnh tại cơ sở thực hành.

b) Tùy theo trình độ, năng lực của cán bộ giảng dạy, thủ trưởng cơ sở thực hành bố trí để cán bộ giảng dạy của Trường được trực tiếp tham gia công tác chuyên môn phù hợp tại các khoa phòng của cơ sở thực hành.

c) Giảng viên của Trường tham gia công tác tại cơ sở thực hành phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ sở thực hành về thực hiện các quy chế, chế độ quy tắc chuyên môn, nội quy và quy định của viện theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế.

d) Thủ trưởng cơ sở thực hành có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ của viện tham gia giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại Trường và tại cơ sở thực hành. Cán bộ của cơ sở thực hành là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác giảng dạy, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Trường về các nội quy, quy chế đào tạo và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.

Ngoài các giảng viên thnh giảng, các cán bộ khác của cơ sở thực hành đều có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, giáo dục và rèn luyện cho học sinh, sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở thực hành.

2. Kết hợp trong công tác nghiên cứu khoa học:

Hiệu trưởng Nhà trường và thủ trưởng cơ sở thực hành có trách nhim tổ chức, phối hợp các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan với nhau nhm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của hai đơn vị để tiến hành nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Trường và áp dụng vào thực tế lâm sàng để cải thiện các dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở thực hành.

3. Kết hợp trong sử dụng và quản lý trang thiết bị:

Hiệu trưởng Trường và thủ trưởng cơ sở thực hành có kế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị hiện có của hai đơn vị trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình sử dụng trang thiết bị không phân biệt tài sản giữa hai đơn vị. Tuy nhiên về sở hữu tài sản cần phân định rõ giữa tài sản của Trường và tài sản của cơ sở thực hành để quản lý, duy tu bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kết hợp trong công tác chỉ đạo tuyến dưới:

Hiệu trưởng Trường và thủ trưởng cơ sở thực hành cùng có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cụ thể là tham gia chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và tham gia các chương trình y tế cộng đồng,… và phi hợp tổ chức tốt các đợt đi thực tập, nghiên cứu thực tế cho học sinh, sinh viên.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI KHI THỰC HIỆN KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG

Điều 5. Trách nhiệm của Trường

1. Căn cứ tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng, thông báo để các cơ sở thực hành giới thiệu và ra quyết định công nhận, đảm bảo số lượng và bố trí kế hoạch giảng dạy theo quy định tại Điều 4, Chương II Quy chế này.

2. Xây dựng quy chế làm việc của giảng viên thỉnh giảng (Giảng viên của cơ sở thực hành) và tạo điều kiện cho các giảng viên thỉnh giảng làm việc tại Trường.

3. Quy định trách nhiệm, quyền lợi phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị cho các giảng viên của Trường nói chung khi tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại cơ sở thực hành và Trường.

4. Ban hành quy định sử dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bo đáp ứng yêu cầu thực hiện kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường với cơ sở thực hành và các đơn vị liên quan khác.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ sở thực hành

1. Lựa chọn giới thiệu cán bộ có năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm tham gia đào tạo theo tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng.

2. Xây dựng quy chế, quy định trách nhiệm và tạo điều kiện để các giảng viên, học sinh sinh viên của Trường đến thực tập, thực nghiệm và nghiên cứu tại cơ sở thực hành.

3. Quy định trách nhiệm, quyền lợi phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị cho các cán bộ của cơ sở thực hành nói chung khi tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường và cơ sở thực hành.

4. Ban hành quy định sử dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu đảm bảo đáp ứng yêu cu thực hiện kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học của cơ sở thực hành với Trường và các đơn vị liên quan khác.

Điều 7. Các chế độ chính sách

1. Hàng năm UBND tỉnh và Sở Y tế có kế hoạch ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở thực hành phù hợp với quá trình phát triển và yêu cầu đào tạo của Trường. Những bệnh viện thực hành chính khi xây dựng, sửa chữa nhất thiết phải bố trí có giảng đường, phòng dành cho cán bộ giảng dạy và sinh viên thực tập.

2. Cán bộ quản lý Nhà trường tham gia công tác quản lý tại các khoa, phòng của cơ sở thực hành được hưng các chế độ phụ cấp (nếu có) tương đương với định mức cán bộ cùng ngạch bậc của cơ sở thực hành và do cơ sở thực hành chi trả theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Ngoài ra, các phụ cấp khác như trực, phẫu thuật, tiểu phẫu thuật, phòng chống dịch... do cơ sở thực hành chi trả theo quy định hiện hành.

3. Cán bộ của cơ sở thực hành tham gia công tác quản lý, giảng dạy tại Trường được hưởng các chế độ thù lao quản lý và giảng dạy tương đương định mức với cán bộ cùng ngạch bậc của Trường và do Trường chi trả theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Các cán bộ của cơ sở thực hành tham gia công tác đào tạo, nếu đtiêu chuẩn sẽ được cơ sở đào tạo đề nghị phong chức danh học hàm theo quy định của Nhà nước.

4. Nguồn kinh phí kết hợp Trường - Viện được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của Trường và cơ sở thực hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở các quy định của quy chế này, hàng năm vào đầu năm học lãnh đạo Trường và lãnh đạo cơ sở thực hành có kế hoạch cụ thể, chi tiết thông qua hợp đồng trách nhiệm để cùng nhau thực hiện tốt việc giảng dạy, thực tập của học sinh - sinh viên, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh.

2. Giao Sở Y tế chủ trì phi hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế kết hợp Trường - Viện. Trường Cao đẳng Y tế có trách nhiệm chủ động báo cáo, đề xuất các sở, ngành liên quan thực hiện Quy chế kết hợp Trường - Viện trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả nhất.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4725/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Nguyễn Thiện
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Quy chế tại Quyết định 4725/QĐ-UBND này quy định việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo y tế với các cơ sở thực hành trong công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế nhằm huy động tối đa nguồn lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng áp dụng quy chế này bao gồm:

a) Cơ sở đào tạo trong Quy định này là Trường Cao đẳng Y tế.

b) Cơ sở thực hành bao gồm các cơ sở thực hành chính và các cơ sở thực hành khác.

- Các cơ sở thực hành chính là cơ sở mà giảng viên và học sinh, sinh viên của Trường làm việc, học tập thường xuyên, bao gồm:

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;

+ Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

- Các cơ sở thực hành khác là các cơ sở mà giảng viên, học sinh, sinh viên làm việc và học tập không thường xuyên bao gồm:

+ Các bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng.

+ Các Trung tâm chuyên khoa: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Da liễu, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Mắt, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

+ Các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã: Các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, thị xã; Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thành phố, thị xã; các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

+ Bệnh viện ngoài công lập: Bệnh viện Sài gòn - Hà Tĩnh.

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dược - mỹ phẩm - thiết bị vật tư y tế.

Từ khóa: Quyết định 4725/QĐ-UBND

2.284

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297941