• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 4729/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 4729/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4729/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 368/TTr-TP ngày 22 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 31/12/2013) của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

Mẫu số 04

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

1

Nghị quyết

51/NQ-HĐ ngày 30/12/2004

Kỳ họp lần 3 HĐND quận khóa III nhiệm kỳ 2004-2009

 

 

2

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐ ngày 19/7/2006

Về việc phê chuẩn nâng mức trợ cấp Ban điều hành khu phố

 

 

3

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐ ngày 18/7/2007

Kỳ họp lần 10 HĐND quận khóa III

 

 

4

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐ ngày 24/6/2008

Kỳ họp lần 14 HĐND quận khóa III

 

 

5

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008

Kỳ họp lần thứ 15 HĐND Quận khóa III

 

 

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008

V/v giao nhiệm vụ cho thường trực HĐND và hai Ban HĐND giám sát các đơn vị cùng cấp

 

 

7

Nghị quyết

01/NQ-HĐND ngày 09/4/2009

V/v kết thúc nhiệm kỳ HĐND quận khóa III và thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện-phường.

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

8

Quyết định

267/2005/QĐ-UB ngày 31/03/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Thủ Đức

31/3/2005

 

9

Quyết định

749/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

10

Quyết định

750/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

11

Quyết định

751/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

12

Quyết định

752/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Đông, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

13

Quyết định

1062/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

09/4/2007

 

14

Quyết định

1063/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

09/4/2007

 

15

Quyết định

1225/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông tin nội bộ của UBND quận Thủ Đức

17/4/2007

 

16

Quyết định

1314/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức

18/5/2007

 

17

Quyết định

1414/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Về ban hành quy chế tổ chức các cuộc họp của UBND quận Thủ Đức

21/6/2007

 

18

Quyết định

1420/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Về ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của VP. HĐND-UBND quận Thủ Đức

18/6/2007

 

19

Quyết định

1442/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức

03/7/2007

 

20

Quyết định

1721/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức

16/8/2007

 

21

Quyết định

2033/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Thủ Đức

10/10/2007

 

22

Quyết định

2245/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

15/11/2007

 

23

Quyết định

205/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

01/02/2008

 

24

Quyết định

264/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại Quận Thủ Đức

01/02/2008

 

25

Quyết định

1420/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004-2009

28/7/2008

Hết hiệu lực về thời gian

26

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức.

17/02/2009

 

27

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Thủ Đức.

10/3/2009

 

28

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức

14/4/2009

 

29

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

V/v đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

12/5/2009

 

30

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Thủ Đức.

07/7/2009

 

31

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức.

07/7/2009

 

32

Quyết định

01A/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận Thủ Đức.

03/02/2010

 

33

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

15/7/2010

 

34

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

29/7/2010

 

35

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức.

01/9/2010

 

36

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức.

08/9/2010

 

37

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Thủ Đức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND.

07/11/2010

 

38

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND ngày 10/11/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức.

17/11/2010

 

39

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức.

06/4/2011

 

40

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Thủ Đức.

19/5/2011

 

41

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

20/5/2011

 

42

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức.

08/6/2011

 

43

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức.

14/7/2011

 

44

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường (noi có đê) trên địa bàn quận Thủ Đức

17/5/2012

 

45

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

19/12/2012

 

 

 

 

LĨNH VỰC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH CÁC ĐƠN VỊ

 

 

46

Quyết định

11/1998/QĐ-UB-VX ngày 07/01/1998

V/v thành lập trường Tiểu học Hiệp Bình

07/01/1998

 

47

Quyết định

12/1998/QĐ-UB-VX ngày 07/01/1998

V/v thành lập trường Trung học cơ sở Hiệp Bình

07/01/1998

 

48

Quyết định

530/2005/QĐ-UBND ngày 1/7/2005

Về việc công nhận tổ dân phố chia tách, thành lập mới

01/7/2005

 

49

Quyết định

240/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

50

Quyết định

241/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

51

Quyết định

242/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

52

Quyết định

243/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

53

Quyết định

244/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

54

Quyết định

245/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

55

Quyết định

1617/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP 8, P. Linh Đông

03/8/2007

 

56

Quyết định

1654/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP 1, P. Linh Trung

14/8/2007

 

57

Quyết định

2030/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP. 2, P. Hiệp Bình Chánh

10/10/2007

 

58

Quyết định

2031/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP. 8, P. Hiệp Bình Chánh

10/10/2007

 

59

Quyết định

202/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 3, phường Linh Chiểu

01/02/2008

 

60

Quyết định

203/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu

01/02/2008

 

61

Quyết định

204/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Linh Chiểu

01/02/2008

 

62

Quyết định

350/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh

22/02/2008

 

63

Quyết định

994/2008/QĐ-UBND ngày 30/05/2008

V/v sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường Tam Bình

06/6/2008

 

64

Quyết định

1324/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Văn Phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

65

Quyết định

1325/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Quản lý đô thị trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

66

Quyết định

1326/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

67

Quyết định

1327/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

68

Quyết định

1328/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

69

Quyết định

1329/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

70

Quyết định

1330/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

71

Quyết định

1331/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

72

Quyết định

1332/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Văn hóa và Thông Tin trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

73

Quyết định

1333/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

74

Quyết định

1334/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Thanh tra Quận trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

75

Quyết định

1335/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

76

Quyết định

1565/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

77

Quyết định

1566/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v sắp xếp lại tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

78

Quyết định

1567/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v sắp xếp lại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

79

Quyết định

1568/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

80

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5 phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

81

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

82

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

83

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009

V/v thành lập Ban quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

01/4/2009

 

84

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

V/v thành lập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức.

30/4/2009

 

85

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

về chia tách, thành lập Tổ dân phố thuộc khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh

04/12/2009

 

86

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức

05/8/2010

 

87

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức

05/8/2010

 

88

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ dân phố 3 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

89

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ dân phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

90

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 8, tổ dân phố 8B thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

91

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

92

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

93

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 19B, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

94

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 17, tổ dân phố 21 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

95

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23, 24 và 25 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

05/11/2010

 

96

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19, tổ dân phố 19A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

97

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 21, tổ dân phố 21A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

98

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 23, tổ dân phố 23B thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

99

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình

23/01/2012

 

100

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình

23/01/2012

 

101

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Chia tách, thành lập Tổ dân phố 40, Tổ dân phố 40A thuộc Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

28/5/2013

 

 

 

 

LĨNH VỰC KINH DOANH

 

 

102

Quyết định

1594/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2007- 2008

08/8/2007

Hết hiệu lực toàn bộ (theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013)

103

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

Về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức

13/02/2013

 

 

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

104

Quyết định

265/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Ban hành quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xây dựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trên địa bàn quận Thủ Đức

05/02/2008

 

105

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010

V/v bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Thủ Đức trong lĩnh vực xây dựng.

05/9/2010

 

 

 

 

LĨNH VỰC VĂN BẢN

 

 

106

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức

03/7/2012

Hết hiệu lực một phần

107

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Về bãi bỏ văn bản

26/11/2012

 

108

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Về bãi bỏ văn bản

29/01/2013

 

109

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 21/4/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

28/4/2011

 

 

 

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

 

110

Quyết định

688/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

27/4/2008

 

111

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

07/4/2010

 

Tổng cộng: 111 văn bản (07 Nghị quyết; 103 Quyết định; 01 Chỉ thị)

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

1

Nghị quyết

51/NQ-HĐ ngày 30/12/2004

Kỳ họp lần 3 HĐND quận khóa III nhiệm kỳ 2004-2009

 

 

2

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐ ngày 19/7/2006

Về việc phê chuẩn nâng mức trợ cấp Ban điều hành khu phố

 

 

3

Nghị quyết

01/2007/NQ-HĐ ngày 18/7/2007

Kỳ họp lần 10 HĐND quận khóa III

 

 

4

Nghị quyết

08/2008/NQ-HĐ ngày 24/06/2008

Kỳ họp lần 14 HĐND quận khóa III

 

 

5

Nghị quyết

11/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008

Kỳ họp lần thứ 15 HĐND Quận khóa III

 

 

6

Nghị quyết

12/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008

V/v giao nhiệm vụ cho thường trực HĐND và hai Ban HĐND giám sát các đơn vị cùng cấp

 

 

7

Nghị quyết

01/NQ-HĐND ngày 09/4/2009

V/v kết thúc nhiệm kỳ HĐND quận khóa III và thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện-phường.

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

8

Quyết định

267/2005/QĐ-UB ngày 31/03/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Thủ Đức

31/3/2005

 

9

Quyết định

749/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

10

Quyết định

750/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

11

Quyết định

751/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

12

Quyết định

752/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Đông, quận Thủ Đức

05/3/2007

 

13

Quyết định

1062/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

09/4/2007

 

14

Quyết định

1063/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

09/4/2007

 

15

Quyết định

1225/2007/QĐ-UBND ngày 17/04/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông tin nội bộ của UBND quận Thủ Đức

17/4/2007

 

16

Quyết định

1314/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức

18/5/2007

 

17

Quyết định

1414/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007

Về ban hành quy chế tổ chức các cuộc họp của UBND quận Thủ Đức

21/6/2007

 

18

Quyết định

1420/2007/QĐ-UBND ngày 18/6/2007

Về ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của VP. HĐND-UBND quận Thủ Đức

18/6/2007

 

19

Quyết định

1442/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức

03/7/2007

 

20

Quyết định

1721/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức

16/8/2007

 

21

Quyết định

2033/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Thủ Đức

10/10/2007

 

22

Quyết định

2245/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

15/11/2007

 

23

Quyết định

205/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

01/02/2008

 

24

Quyết định

264/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại Quận Thủ Đức

01/02/2008

 

25

Quyết định

1420/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004-2009

28/7/2008

Hết hiệu lực toàn bộ (về thời gian)

26

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức.

17/02/2009

Hết hiệu lực một phần

27

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận Thủ Đức.

10/3/2009

 

28

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức

14/4/2009

 

29

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

V/v đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

12/5/2009

 

30

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế quận Thủ Đức.

07/7/2009

 

31

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức.

07/7/2009

 

32

Quyết định

01A/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình quận Thủ Đức.

03/02/2010

 

33

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Thủ Đức.

15/7/2010

Hết hiệu lực một phần

34

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

29/7/2010

 

35

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức.

01/9/2010

 

36

Quyết định

19/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức.

08/9/2010

Hết hiệu lực một phần

37

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND ngày 01/11/2010

Ban hành Quy chế làm việc của UBND quận Thủ Đức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND.

07/11/2010

 

38

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND ngày 10/11/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ Đức.

17/11/2010

 

39

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 30/3/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức.

06/4/2011

 

40

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Thủ Đức.

19/5/2011

 

41

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

20/5/2011

Hết hiệu lực toàn bộ (Được thay thế bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014)

42

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức.

08/6/2011

 

43

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức.

14/7/2011

 

44

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường (nơi có đê) trên địa bàn quận Thủ Đức

17/5/2012

 

45

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

19/12/2012

 

 

 

 

LĨNH VỰC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH CÁC ĐƠN VỊ

 

 

46

Quyết định

11/1998/QĐ-UB-VX ngày 07/01/1998

V/v thành lập trường Tiểu học Hiệp Bình

07/01/1998

 

47

Quyết định

12/1998/QĐ-UB-VX ngày 07/01/1998

V/v thành lập trường Trung học cơ sở Hiệp Bình

07/01/1998

 

48

Quyết định

530/2005/QĐ-UBND ngày 1/7/2005

Về việc công nhận tổ dân phố chia tách, thành lập mới

01/7/2005

 

49

Quyết định

240/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

50

Quyết định

241/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

51

Quyết định

242/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

52

Quyết định

243/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

53

Quyết định

244/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

54

Quyết định

245/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới

16/01/2007

 

55

Quyết định

1617/2007/QĐ-UBND ngày 27/7/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP 8, P. Linh Đông

03/8/2007

 

56

Quyết định

1654/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP 1, P. Linh Trung

14/8/2007

 

57

Quyết định

2030/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP. 2, P. Hiệp Bình Chánh

10/10/2007

 

58

Quyết định

2031/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc KP. 8, P. Hiệp Bình Chánh

10/10/2007

 

59

Quyết định

202/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 3, phường Linh Chiểu

01/02/2008

 

60

Quyết định

203/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu

01/02/2008

 

61

Quyết định

204/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Linh Chiểu

01/02/2008

 

62

Quyết định

350/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh

22/02/2008

 

63

Quyết định

994/2008/QĐ-UBND ngày 30/05/2008

V/v sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường Tam Bình

06/6/2008

 

64

Quyết định

1324/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Văn Phòng HĐND và UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

65

Quyết định

1325/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Quản lý đô thị trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

66

Quyết định

1326/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Y tế trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

67

Quyết định

1327/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Nội vụ trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

68

Quyết định

1328/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tư pháp trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

69

Quyết định

1329/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

70

Quyết định

1330/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

71

Quyết định

1331/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

72

Quyết định

1332/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Văn hóa và Thông Tin trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

73

Quyết định

1333/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

74

Quyết định

1334/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Thanh tra Quận trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

75

Quyết định

1335/2008/QĐ-UBND ngày 04/7/2008

V/v thành lập Phòng Kinh tế trực thuộc UBND Quận Thủ Đức

11/7/2008

 

76

Quyết định

1565/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

77

Quyết định

1566/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v sắp xếp lại tổ dân phố mới thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

78

Quyết định

1567/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v sắp xếp lại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

79

Quyết định

1568/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước

19/8/2008

 

80

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5 phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

81

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

82

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh.

10/3/2009

 

83

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009

V/v thành lập Ban quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

01/4/2009

 

84

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009

V/v thành lập Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thủ Đức.

30/4/2009

 

85

Quyết định

24/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

Về chia tách, thành lập Tổ dân phố thuộc khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh

04/12/2009

 

86

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức

05/8/2010

 

87

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

Về thành lập thí điểm lực lượng quản lý đê nhân dân tại phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức

05/8/2010

 

88

Quyết định

22/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ dân phố 3 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

89

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ dân phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

90

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 8, tổ dân phố 8B thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

91

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

92

Quyết định

26/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

93

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 19B, thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

94

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 07/10/2010

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 17, tổ dân phố 21 thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu.

14/10/2010

 

95

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23, 24 và 25 khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh

05/11/2010

 

96

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 19, tổ dân phố 19A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

97

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 21, tổ dân phố 21A thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

98

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 23, tổ dân phố 23B thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

14/12/2011

 

99

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9 A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình

23/01/2012

 

100

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình

23/01/2012

 

101

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013

Chia tách, thành lập Tổ dân phố 40, Tổ dân phố 40A thuộc Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

28/5/2013

 

 

 

 

LĨNH VỰC KINH DOANH

 

 

102

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013

Về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức

13/02/2013

 

 

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

103

Quyết định

265/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Ban hành quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm của chủ đầu tư xây dựng công trình; Trình tự đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ công trình trên địa bàn quận Thủ Đức

05/02/2008

 

104

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010

V/v bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận Thủ Đức trong lĩnh vực xây dựng.

05/9/2010

 

 

 

 

LĨNH VỰC VĂN BẢN

 

 

105

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức

03/7/2012

Hết hiệu lực một phần

106

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012

Về bãi bỏ văn bản

26/11/2012

 

107

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

Về bãi bỏ văn bản

29/01/2013

 

108

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 21/4/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

28/4/2011

 

 

 

 

LĨNH VỰC KHÁC

 

 

109

Quyết định

688/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008

Về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

27/4/2008

 

110

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

07/4/2010

 

Tổng cộng: 110 văn bản (07 Nghị quyết; 102 Quyết định; 01 Chỉ thị)

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 

 

 

HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

1

Quyết định

1420/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004-2009

Hết hiệu lực về thời gian

Chưa xử lý

2

Quyết định

1594/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2007- 2008

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 về bãi bỏ văn bản).

29/01/2013

 

 

 

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

 

3

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức

Cơ sở pháp lý thay đổi

Chưa xử lý

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản1

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Quyết định

267/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Thủ Đức

Bãi bỏ văn bản

Không còn đối tượng điều chỉnh Ban Quản lý chợ Thủ Đức giải thể (theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức).

Phòng Tư pháp

Tháng 7/2014

2

Quyết định

264/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008

Về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Thủ Đức và Thanh tra xây dựng phường tại Quận Thủ Đức

Bãi bỏ văn bản

Không còn đối tượng điều chỉnh (theo NĐ số 26/2013/NĐ-CP)

Phòng Tư pháp

Tháng 7/2014

3

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009

V/v thành lập Ban quản lý chợ Thủ Đức trực thuộc UBND quận Thủ Đức.

Bãi bỏ văn bản

Không còn đối tượng điều chỉnh Ban Quản lý chợ Thủ Đức giải thể (theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức).

Phòng Tư pháp

Tháng 7/2014

4

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức

Thay thế văn bản

Hết hiệu lực một phần (căn cứ pháp lý ban hành VB có thay đổi)

Phòng Tư pháp

Tháng 7/2014

5

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND ngày 21/4/2011

Về chấn chỉnh, tăng cường công tác soạn thảo, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức.

Bãi bỏ văn bản

Hết hiệu lực một phần (căn cứ pháp lý ban hành VB có thay đổi)

Đối tượng điều chỉnh của văn bản đã có Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 điều chỉnh.

Phòng Tư pháp

Tháng 7/2014

 1 Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4729/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Huỳnh Thanh Nhân
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2014   Số công báo: Số 48
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4729/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243952