• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4737/QĐ-UBND năm 2013 chấm dứt hiệu lực Quyết định 49/2000/QĐ-UB-VX và 54/2006/QĐ-UBND của Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 4737/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4737/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2000/QĐ-UB-VX NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2000 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2006/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2526/GDĐT - KHTC ngày 02 tháng 8 năm 2013 và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 8230/STC-HCSN ngày 23 tháng 8 năm 2013 về việc xin chủ trương thực hiện hướng dẫn thu chi học phí và các khoản thu khác từ năm học 2013 - 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 49/2000/QĐ-UB- VX ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành giáo dục và đào tạo thành phố từ năm học 2000 - 2001 và Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các Trường bán công Mầm non, Phổ thông sang công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu:VT, (VX/Nh) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4737/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 31/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/2013   Số công báo: Số 51
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4737/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205955