• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022

Tải về Quyết định 474/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THỂ THAO TẠI ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 3350/HD-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 275/TTr-SVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022”, gồm 20 môn và phân môn: Vovinam, Võ thuật Cổ truyền, Taekwondo, Cờ tướng, Bóng đá bãi biển, Bóng chuyền bãi biển, Billiard, Futsal, Leo núi Tà Cú, Việt dã, Xe đạp, Golf, 03 môn thể thao phối hợp (Bơi, chạy, trượt đồi cát), Quần vợt, Bóng đá 11 người, Bóng chuyền hơi nữ, Bơi, Cầu lông, Bóng chuyền nam và Điền kinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT;
- Các Liên đoàn, Hiệp hội, Hội, CLB thể thao tỉnh;
- Các doanh nghiệp thể thao tỉnh;
- Lưu: VT. KGVXNV. Hương

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ IX NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Phần 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Điều 1. Mục đích

1. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng trong tình hình mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao và nâng cao thành tích các môn thể thao.

2. Thông qua quá trình chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 (sau đây viết tắt là Đại hội), khuyến khích các địa phương tích cực phát hiện và đào tạo vận động viên tài năng, bổ sung đội tuyển tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

3. Nâng cao trình độ tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, trọng tài sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội và các Giải thể thao Quốc gia, Quốc tế tại tỉnh.

4. Căn cứ kết quả của Đại hội, đánh giá lực lượng, trình độ phát triển thể thao phong trào của các ngành và địa phương trong toàn tỉnh.

Điều 2. Yêu cầu

1. Đại hội được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm; tích cực huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.

2. Các tập thể và cá nhân tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đại hội, Luật và Điều lệ thi đấu từng môn thể thao. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, phấn đấu giành thành tích cao nhất.

3. Điều hành thi đấu công bằng, chính xác, chống mọi hành vi tiêu cực và bạo lực.

Điều 3. Đối tượng và điều kiện tham dự

1. Đoàn thể thao tham dự Đại hội

a) Mỗi huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT; doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thành lập một đoàn tham gia.

b) Thành phần của đoàn thể thao gồm có: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, huấn luyện viên, bác sỹ, vận động viên và các cán bộ khác.

c) Số lượng huấn luyện viên, vận động viên và các thành viên khác được đăng ký theo quy định tại Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

2. Vận động viên

a) Vận động viên tham dự Đại hội phải là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm khai mạc của từng môn thể thao mà vận động viên tham gia, không trong thời gian bị Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, quốc tế hoặc bị cơ quan quản lý, sử dụng vận động viên kỷ luật cấm thi đấu.

b) Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao trong suốt thời gian tổ chức từng môn thể thao của Đại hội và phải ưu tiên thi đấu cho đơn vị quản lý trực tiếp trước (đơn vị đang công tác, lao động, sinh hoạt và học tập). Nếu đơn vị quản lý trực tiếp không tham gia thì được thi đấu cho địa phương mình. Nếu địa phương không sử dụng thì được thi đấu cho đơn vị, địa phương khác.

c) Vận động viên thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh được tăng cường cho địa phương trước khi vào Trung tâm. Nếu địa phương không sử dụng thì được phép đăng ký cho đơn vị, địa phương khác và phải có sự cho phép của Trung tâm.

d) Khi xảy ra tranh chấp hoặc thưa kiện về nhân sự, Ban Tổ chức sẽ xem xét các loại hồ sơ, giấy tờ để xử lý: Hộ khẩu, bảng lương, hợp đồng lao động, thẻ quân nhân, thẻ sinh viên (nếu có), các văn bản thỏa thuận.

Điều 4. Thời gian, địa điểm thi đấu

1. Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 được chia thành 02 giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 tổ chức tại các huyện, thị xã và thành phố Phan Thiết.

b) Giai đoạn 2: Từ 24/4 đến 29/4/2022 tại thành phố Phan Thiết.

2. Lễ khai mạc và lễ bế mạc

a) Khai mạc: Ngày 24/4/2022 tại sân vận động Phan Thiết.

b) Bế mạc: Ngày 29/4/2022 tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

3. Thời gian và địa điểm thi đấu của từng môn thể thao được quy định cụ thể trong Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

Điều 5. Đăng ký thi đấu

1. Thời gian đăng ký

a) Đăng ký sơ bộ: Đến hết tháng 4 năm 2021.

b) Đăng ký chính thức: Theo thời gian quy định trong Điều lệ thi đấu từng môn thể thao.

2. Hồ sơ đăng ký

a) Danh sách Đoàn, Đội thể thao do thủ trưởng đơn vị, địa phương ký tên, đóng dấu và ghi đầy đủ các nội dung theo quy định của từng môn thể thao (có mẫu kèm theo).

b) Bản sao Hộ khẩu.

c) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ tham gia thi đấu thể thao trong thời hạn không quá 60 ngày tính đến ngày tổ chức môn thi.

d) 02 Ảnh màu 3 x 4 để làm thẻ.

3. Nơi nhận đăng ký.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Điện thoại: 0252.3822088 - 0252.3832488. Fax: 0252.3822075.

Điều 6. Kinh phí tổ chức và tham dự

1. Các đơn vị, địa phương tự túc kinh phí tham dự.

2. Các địa phương được ủy nhiệm đăng cai tổ chức các môn Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội sẽ hỗ trợ kinh phí tổ chức.

Chương II

NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ XẾP HẠNG

Điều 7. Số môn và nội dung thi đấu

1. Đại hội tổ chức 20 môn và phân môn, gồm: Vovinam, Võ thuật Cổ truyền, Taekwondo, Cờ tướng, Bóng đá bãi biển, Bóng chuyền bãi biển, Billiard, Futsal, Leo núi Tà Cú, Việt dã, Xe đạp, Golf, 03 môn thể thao phối hợp (Bơi, chạy, trượt đồi cát), Quần vợt, Bóng đá 11 người, Bóng chuyền hơi nữ, Bơi, Cầu lông, Bóng chuyền nam và Điền kinh (Có mục lục kèm theo).

2. Trong đó có 11 môn thể thao bắt buộc, gồm: Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền hơi nữ, Điền kinh, Vovinam, Việt dã, Taekwondo, Bóng đá bãi biển, Leo núi Tà Cú, Bóng chuyền nam, 03 môn thể thao phối hợp (Bơi, chạy, trượt đồi cát) và Bóng chuyền bãi biển nam, nữ.

3. Hệ số môn và phân môn tính huy chương:

a) Hệ số 1: Vovinam, Võ thuật Cổ truyền, Taekwondo, Cờ tướng, Billiard, Leo núi Tà Cú, Việt dã, Xe đạp, Golf, 03 môn thể thao phối hợp (Bơi, chạy, trượt đồi cát), Quần vợt, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng chuyền bãi biển, Bơi, Cầu lông, và Điền kinh.

b) Hệ số 2: Bóng đá bãi biển, Futsal và Bóng chuyền nam. c) Hệ số 3: Bóng đá 11 người.

Điều 8. Tính chất, thể thức thi đấu

1. Tính chất các cuộc thi đấu: Thi đấu cá nhân, đồng đội và tập thể.

2. Thể thức thi đấu: Tùy số lượng đơn vị tham gia, Ban Tổ chức sẽ thống nhất thể thức thi đấu và sẽ thông báo đến các đơn vị tham gia.

3. Mỗi nội dung thi đấu chỉ tổ chức khi có 03 vận động viên hoặc 03 đội của 03 địa phương, đơn vị trở lên đăng ký tham dự.

Điều 9. Đánh giá kết quả

1. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số huy chương vàng, bạc, đồng đạt được của các đơn vị, địa phương để xếp hạng toàn đoàn.

2. Đoàn xếp hạng cao nhất là đoàn có số lượng huy chương vàng nhiều nhất. Trường hợp có số huy chương vàng bằng nhau thì xét tổng số huy chương bạc. Nếu số huy chương vàng và huy chương bạc bằng nhau thì xét tổng số huy chương đồng. Nếu tổng số huy chương vàng, bạc và đồng bằng nhau thì xếp đồng hạng.

3. Chỉ xét kết quả thứ hạng toàn đoàn cho các đoàn tham dự đủ 11 môn bắt buộc trong Đại hội.

Chương III

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 10. Khen thưởng

1. Căn cứ vào kết quả xếp hạng toàn đoàn, Ban Tổ chức Đại hội tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 03 đơn vị có thành tích cao nhất.

2. Tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố xét lần lượt theo các yếu tố sau:

a) Có 100% đơn vị cơ sở tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn.

b) Số lượng môn thể thao tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố.

c) Phải đăng cai ít nhất 01 môn thể thao của Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

d) Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố đúng thời gian quy định.

3. Tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị tham gia tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh xét lần lượt theo các yếu tố sau:

a) Số lượng môn tham gia và tham gia đầy đủ các môn bắt buộc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

b) Số lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

c) Đăng ký tham gia thi đấu đúng thời gian quy định theo điều lệ Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

d) Chấp hành tốt các quy định của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh về công tác nhân sự.

4. Tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Căn cứ vào tổng số huy chương đạt được.

5. Tặng cờ, bằng khen và tiền thưởng cho 01 đơn vị trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, Doanh nghiệp các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào tổng số huy chương đạt được.

6. Tặng cờ, huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các cá nhân, đôi, đồng đội đạt thành tích nhất, nhì và ba ở tất cả các môn được tổ chức trong Đại hội. Tặng thêm cúp đối với các môn: Bóng đá nam 11 người, Futsal, Bóng đá bãi biển, Golf, Bida, Bóng chuyền bãi biển nam, nữ, Bóng chuyền hơi nữ và Bóng chuyền nam.

7. Tặng tiền thưởng và giấy khen cho vận động viên phá kỷ lục Đại hội.

8. Tặng cờ, giấy khen và tiền thưởng cho giải khuyến khích, giải cá nhân môn tập thể.

9. Tặng bằng khen và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Điều 11. Kỷ luật

Trong quá trình tham gia thi đấu các môn tại Đại hội, nếu đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ Đại hội, Luật hoặc các quy định của Ban Tổ chức Đại hội, sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm (cảnh cáo, truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài, không công nhận thành tích, trừ điểm...).

Điều 12. Giải quyết khiếu nại

1. Trưởng đoàn, huấn luyện viên trưởng có quyền khiếu nại và phải nộp đơn khiếu nại kèm theo lệ phí 1.000.000đ/lượt cho Ban Tổ chức môn thi.

2. Ban Tổ chức cuộc thi từng môn phải xem xét, giải quyết các khiếu nại trong thời gian quy định của Luật, Điều lệ thi đấu môn thể thao và phải gửi văn bản trả lời cho các đơn vị có liên quan, đồng thời báo cáo lên Ban Tổ chức Đại hội. Các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của Ban Tổ chức môn thi. Trường hợp quyết định giải quyết của Ban Tổ chức môn thi chưa thỏa đáng, các đơn vị có quyền khiếu nại lên Ban Tổ chức Đại hội. Quyết định của Ban Tổ chức Đại hội là quyết định cuối cùng.

Phần 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ CÁC MÔN THI ĐẤU

Điều 13. Môn bóng đá bãi biển

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 02/7/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 09/7/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 11/7/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 11/7 đến ngày 17/7/2021.

2. Địa điểm: Ban Tổ chức thông báo địa điểm sau.

3. Thể thức thi đấu

- Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ có phương án thi đấu cụ thể và thống nhất ở cuộc họp chuyên môn.

- Tất cả các trận đấu của giải nếu sau thời gian thi đấu chính thức (03 hiệp x 12 phút/hiệp = 36 phút) có tỷ số hòa sẽ thi đấu thêm một hiệp phụ (thời gian là 03 phút), nếu sau hiệp phụ vẫn có tỷ số hòa sẽ thi đá luân lưu 9m để xác định đội thắng.

4. Cách tính điểm, xếp hạng: Áp dụng thi đấu vòng tròn và vòng bảng

- Đội thắng trong 03 hiệp chính thức:      03 điểm

- Đội thắng hiệp phụ:                             02 điểm

- Đội thắng luân lưu:                              01 điểm

- Đội thua:                                             00 điểm

- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng.

* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ được xác định như sau: trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

- Tổng số điểm.

- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

- Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

- Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét điểm tính trên tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ các đội bóng đó nhận được theo cách tính như sau:

- 01 thẻ vàng tính 01 điểm.

- 01 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận) tính 02 điểm.

- 01 thẻ đỏ trực tiếp tính 03 điểm.

- 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận tính 04 điểm.

Đội nào nhận được ít điểm hơn sẽ xếp trên.

* Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội trong bảng. (Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 9m để xác định đội xếp trên).

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu Bóng đá bãi biển của FIFA, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành.

- Bóng thi đấu: Bóng Động lực số 5, do Ban Tổ chức chuẩn bị.

5.2. Danh sách tham dự, gồm: Tối đa 04 quan chức (Trưởng đoàn, các huấn luyện viên, cán bộ y tế) và tối đa 12 vận động viên (mẫu kèm theo).

5.3. Trang phục thi đấu

- Trang phục của vận động viên gồm: Áo thi đấu, quần đùi. Không được phép sử dụng giầy, có thể bảo vệ chân bằng dải băng chất liệu co giãn quanh cổ chân hoặc bàn chân, có thể đeo kính nhựa.

- Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau mang cùng một số.

- Các vận động viên mang số áo cố định trong suốt giải (trong đó áo số 1 dành cho một trong hai thủ môn).

- Các đội bóng bắt buộc phải trang bị 01 bộ áo chiến thuật (áo bib).

- Các đội bóng phải mặc trang phục chính của mình, nếu có sự trùng màu áo, đội có mã số ưu tiên (đứng trước theo lịch thi đấu) được ưu tiên mặc trang phục chính của mình.

5.4. Thời gian và đăng ký trận đấu

- Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 12 phút. Thời gian nghỉ giữa các hiệp là 03 phút.

- Mỗi trận đấu các đội được quyền đăng ký tối đa 12 vận động viên (05 vận động viên chính thức và 07 vận động viên dự bị).

5.5. Quy định về sức khỏe và bảo hiểm cho vận động viên: Các đơn vị, đội bóng tự mua bảo hiểm cho các vận động viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm các vấn đề về sức khỏe (tử vong, khuyết tật, thương tích cá nhân, mất chức năng hay bất cứ tổn thương nào khác…) của vận động viên trong suốt quá trình tham dự môn thi đấu, Ban Tổ chức chỉ chịu trách nhiệm về y tế (y, bác sỹ sơ cấp cứu ban đầu, xe cứu thương) tại sân thi đấu.

5.6. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải khuyến khích (dành cho đội thua trận tranh hạng 3): Cờ, giấy khen và tiền thưởng.

- Giải Vua phá lưới: Cờ, giấy khen và tiền thưởng (Trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên có cùng số lượng bàn thắng nhiều nhất, Ban Tổ chức giải sẽ trao giải cho vận động viên của đội có thành tích cao hơn).

- Giải Thủ môn xuất sắc: Cờ, giấy khen và tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

5.7. Kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

- Đối với vận động viên

+ Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

+ Vận động viên nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ để xử lý cho phù hợp.

- Đối với quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên: Nếu quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật khác.

- Đối với đội bóng

+ Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không thông báo cho Ban Tổ chức biết) thì xem như bỏ cuộc.

+ Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 - 3...).

+ Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu quá 15 phút, làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc, bị xử thua 0 - 3. Nếu tỉ số cao hơn thì giữ nguyên.

+ Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.

+ Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc.

5.8. Khiếu nại: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền...

- Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài chỉ có tính tham khảo để xem xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỉ số trận đấu không thay đổi.

Điều 14. Môn Taekwondo

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 02/7/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 23/7/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 18 giờ 00, ngày 28/7/2021

- Thi đấu: Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Nhà Thi đấu Đa Năng TDTT huyện Tánh Linh.

3. Nội dung thi đấu

a) Thi đối kháng

- Đối kháng cá nhân

TT

Hạng cân nam

TT

Hạng cân nữ

1

Không quá 45 kg

1

Không quá 42 kg

2

Trên 45 kg đến 48 kg

2

Trên 42 kg đến 44 kg

3

Trên 48 kg đến 51 kg

3

Trên 44 kg đến 46 kg

4

Trên 51 kg đến 54 kg

4

Trên 46 kg đến 49 kg

5

Trên 54 kg đến 58 kg

5

Trên 49 kg đến 52 kg

6

Trên 58 kg đến 63 kg

6

Trên 52 kg đến 55 kg

7

Trên 63 kg đến 68 kg

7

Trên 55 kg đến 57 kg

8

Trên 68 kg đến 73 kg

8

Trên 57 kg đến 59 kg

9

Trên 73 kg

9

Trên 59 kg đến 62 kg

 

10

Trên 62 kg nữ

- Đối kháng đồng đội

TT

Hạng cân nam

TT

Hạng cân nữ

1

Không quá 373 kg/05 VĐV

1

Không quá 318 kg/05 VĐV

b) Thi quyền

- Quyền tiêu chuẩn

Bài thi vòng loại đến bán kết

Bài thi chung kết

Thi 02 bài: Taegeuk 6 và Koryo (9)

Thi 02 bài: Taeguek 8 và Keumgang (10)

- Quyền sáng tạo

+ Thời gian thực hiện bài thi: Từ 90 - 100 giây (khuyến khích 120 giây).

+ VĐV được quyền sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào cho phần giới thiệu và có thể thực hiện kỹ thuật Aerobatic hoặc đá xoay ở giữa các nhóm kỹ thuật bắt buộc (nếu VĐV không thực hiện được ở phần kỹ thuật nào thì sẽ không được chấm điểm ở phần kỹ thuật đó).

+ Kỹ thuật bắt buộc theo trình tự 05 nhóm:

Bay đá cao (bay đá ngang)

Bay đá nhiều mục tiêu trên không (đá tống trước)

Bay đá xoay theo trục đứng (đá 3600, 4000, 5400, 7200)

Kỹ thuật đối kháng: Gồm có kỹ thuật tay chân phối hợp (từ 5 động tác);

Nhào lộn có đá theo trục ngang (hoặc không có đá).

4. Thể thức thi đấu a) Thi đối kháng

- Đối kháng cá nhân

+ Thời gian thi đấu: Mỗi trận thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp là 45 giây.

+ Mỗi đoàn tham gia được cử 01 vận động viên cho 01 hạng cân.

+ Trường hợp hòa điểm sau hiệp thi đấu thứ 03 sẽ thi đấu hiệp thứ 04 (bàn thắng vàng). Nếu hiệp thứ 04 lại hòa thì vận động viên nào có trọng lượng nhẹ hơn sẽ được tuyên bố thắng. Nếu 02 vận động viên có cùng trọng lượng thì xét tuổi, nếu cùng năm sinh thì kết quả cuối cùng sẽ do tổ Trọng tài và giám định quyết định (dựa vào ưu thế của vận động viên thể hiện trong hiệp 04).

- Đối kháng đồng đội

+ Thể thức thi đấu loại trực tiếp một lần thua.

+ Thời gian thi đấu: Mỗi trận thi đấu 3 hiệp. Hiệp 1: thi đấu theo hạng cân từ thấp đến cao thời gian 1'00''. Hiệp 2: Thi đấu tự chọn vị trí vận động viên thời gian chung 5'00''. Hiệp 3: Thi đấu tự chọn vị trí vận động viên thời gian chung 5'00''.

- Đội thắng cuộc là đội có tổng số điểm cộng lại của 3 hiệp cao hơn.

b) Thi quyền

- Quyền tiêu chuẩn: Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua, gồm 05 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

- Quyền sáng tạo: Thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, gồm 04 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam nữ 05 vận động viên (Trong đó có ít nhất 02 vận động viên nam hoặc 02 vận động viên nữ).

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật thi đấu WT hiện hành và những quy định khác của địa phương.

5.2. Các vận động viên khi tham gia thi đấu, áo quần thi đấu gọn gàng sạch sẽ đúng theo qui định, không mang đồ trang sức, móng chân và móng tay cắt ngắn.

5.3. Các vận động viên tham gia thi đấu phải chuẩn bị quần áo, võ phục, kuki, bảo vệ răng, băng tay theo Luật. Áo giáp, nón bảo hộ thi đấu do Ban Tổ chức trang bị.

5.4. Các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng bắt buộc phải có Bảo hiểm thân thể. Nếu chưa có bảo hiểm phải đăng ký với Ban Tổ chức để liên hệ mua trước thời gian khai mạc giải mới có hiệu lực (Đăng ký trong danh sách kèm theo).

5.5. Vận động viên tham gia thi đấu đối kháng phải từ 15 tuổi trở lên (2006 trở về trước) và phải có cam kết của gia đình (đối với vận động viên dưới 18 tuổi).

5.6. Photo văn bằng hoặc chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn đai đen từ Nhất đẳng trở lên do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp.

5.7. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 15. Môn Vovinam

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 07/8/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/8/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 18 giờ 00, ngày 05/8/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 05/8 đến ngày 08/8/2021.

2. Địa điểm: Thành phố Phan Thiết.

3. Nội dung

a) Thi quyền

- Nội dung nam

+ Đồng đội: Ngũ môn quyền (05 vận động viên Trên nền nhạc).

+ Đồng đội kỹ thuật căn bản: 03 cặp vận động viên nam (06 người).

+ Đơn luyện vũ khí: Tứ tượng côn pháp.

+ Đơn luyện vũ khí: Nhật nguyệt đại đao pháp.

+ Đơn luyện tay không: Thập thế bát thức.

+ Đơn luyện tay không: Ngũ môn quyền.

+ Song luyện vũ khí: Song luyện mã tấu (Thi đấu 10 đòn cơ bản).

+ Song luyện tay không: Song luyện vật 2.

+ Đa luyện tay không.

+ Đa luyện vũ khí.

+ Đòn chân tấn công.

- Nội dung nữ

+ Đồng đội: Long hổ quyền (05 vận động viên Trên nền nhạc).

+ Đồng đội kỹ thuật căn bản: 03 cặp vận động viên nữ (06 người)

+ Đơn luyện tay không: Viên phương quyền.

+ Đơn luyện tay không: Long hổ quyền.

+ Đơn luyện vũ khí: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

+ Đơn luyện vũ khí: Song dao pháp.

+ Song luyện tay không: Song luyện 3.

+ Song luyện vũ khí: Song luyện kiếm.

+ Đa luyện tay không.

+ Đa luyện vũ khí.

+ Tự vệ.

Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa 03 nội dung, nội dung tự vệ nữ mang tính hài sẽ không được chấm điểm.

Nội dung đơn luyện nam và đơn luyện nữ, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tham gia tối đa 04 bài trên 08 bài thi và phải khác nhau.

b) Thi đối kháng

Nam

 

Nữ

1

Dưới 39 kg (trên 34kg)

 

1

Dưới 39 kg (trên 34kg)

2

Đến 42 kg

 

2

Đến 42 kg

3

Đến 45 kg

 

3

Đến 45 kg

4

Đến 48 kg

 

4

Đến 48 kg

5

Đến 51 kg

 

5

Đến 51 kg

6

Đến 54 kg

 

6

Đến 54 kg

7

Đến 57 kg

 

7

Đến 57 kg

8

Đến 60 kg

 

8

Đến 60kg

9

Đến 64 kg

 

9

Trên 60kg (không quá 70kg)

10

Đến 68 kg

 

 

 

11

Trên 68kg (không quá 80kg)

 

 

 

4. Thể thức thi đấu

a) Thi quyền

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 03 giám khảo trên 05 giám khảo (bỏ số điểm cao nhất và thấp nhất ).

- Cách chấm điểm: Chấm điểm riêng biệt cho từng bài thi. Nếu có 02 hay nhiều vận động viên, bằng điểm nhau thì xét vận động viên, nào có số điểm của trọng tài 01 cao hơn sẽ được xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét trọng tài 2, trọng tài 3. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm.

b) Thi đối kháng

- Thi đấu thể thức loại trực tiếp một lần thua, tranh giải cá nhân nam, nữ.

+ Nam: Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp 01 phút.

+ Nữ: Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 1,5 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp 01 phút.

- Mỗi đoàn tham gia được cử 01 vận động viên cho 01 hạng cân.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Thi đấu theo Luật Vovinam hiện hành.

5.2. Khi thi đấu, vận động viên phải mang đai màu vàng trơn, bảng tên, phù hiệu đúng quy định của môn phái, không mang đồ trang sức, móng chân và móng tay cắt ngắn.

5.3. Võ phục, kuki, bảo hộ tay, chân, răng, của vận động viên các đoàn tự trang bị đúng theo luật Vovinam. Áo giáp, găng, mũ (nón che đầu) Ban Tổ chức trang bị.

5.4. Các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng và đối luyện bắt buộc phải có Bảo hiểm thân thể. Nếu chưa có bảo hiểm phải đăng ký với Ban Tổ chức để liên hệ mua trước thời gian khai mạc giải mới có hiệu lực (Đăng ký trong danh sách kèm theo).

5.5. Vận động viên tham gia thi đấu đối kháng phải từ 16 tuổi trở lên (2005 trở về trước) và phải có cam kết của gia đình (đối với vận động viên dưới 18 tuổi).

5.6. Bảng photo Thẻ đẳng cấp chuyên môn Vovinam do Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp cho vận động viên Bình Thuận hoặc Liên đoàn Vovinam tỉnh hiện hành cấp.

5.7. Vận động viên cân xác định trọng lượng chính thức một lần trước khi thi đấu. Mỗi hạng cân phải có từ 03 Vận động viên của 03 đơn vị hoặc địa phương trở lên mới tổ chức thi đấu (tính theo thực tế sau khi cân vận động viên). Vận động viên thừa cân sẽ bị loại (loại cân), vận động viên còn lại thắng kỷ thuật. Nếu hạng cân có 03 vận động viên tham gia mà 02 bị loại cân thì sẽ không tổ chức nội dung đó. Nếu 01 vận động viên bị loại cân thì vẫn tổ chức trận tranh chung kết và công nhận thành tích của cả 02 vận động viên còn lại.

5.8. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 16. Môn Võ thuật cổ truyền

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 15/7/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 11/8/2021.

+ Cân thử: Vào lúc 07 giờ 00 ngày 11/8/2021.

+ Cân chính thức: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 11/8/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 18 giờ 00, ngày 11/8/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 11/8 đến ngày 14/8/2021.

2. Địa điểm: Nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện Đức Linh.

3. Nội dung thi đấu

a) Thi đối kháng

Nam

 

Nữ

1

Từ 42 kg đến 45 kg

 

1

Từ 39 kg đến 42 kg

2

Trên 45 kg đến 48 kg

 

2

Trên 42 kg đến 45 kg

3

Trên 48 kg đến 51 kg

 

3

Trên 45 kg đến 48 kg

4

Trên 51 kg đến 54 kg

 

4

Trên 48 kg đến 51 kg

5

Trên 54 kg đến 57 kg

 

5

Trên 51 kg đến 54 kg

6

Trên 57 kg đến 60 kg

 

6

Trên 54 kg đến 57 kg

7

Trên 60 kg đến 63 kg

 

7

Trên 57 kg.

8

Trên 63 kg.

 

 

 

Vận động viên cân xác định trọng lượng chính thức một lần trước khi bốc thăm xếp lịch thi đấu. Mỗi hạng cân phải có từ 03 Vận động viên của 03 đơn vị hoặc địa phương trở lên mới tổ chức thi đấu (tính theo thực tế sau khi cân vận động viên). Nếu hạng cân có 03 vận động viên tham gia mà 02 bị loại cân thì sẽ không tổ chức nội dung đó. Nếu 01 vận động viên bị loại cân thì vẫn tổ chức trận tranh chung kết và công nhận thành tích của cả 02 vận động viên còn lại.

b) Thi quyền

- Quyền quy định: Tranh giải cá nhân ở 10 bài quy định cho cả nam và nữ. Mỗi đoàn chỉ được đăng ký 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ cho mỗi bài quyền quy định. 01 Vận động viên có thể dự thi tối đa 02 nội dung quyền.

1

Lão hổ thượng sơn

6

Bát quái côn

2

Hùng kê quyền

7

Độc lư thương.

3

Lão mai quyền

8

Huỳnh long độc kiếm

4

Ngọc trản quyền

9

Siêu xung thiên

5

Tứ linh đao

10

Roi thái sơn

- Quyền tự chọn: Tranh giải cá nhân nam và nữ ở 03 nội dung quyền (phải có lời giới thiệu và tên bài đặc trưng của Võ thuật Cổ truyền). Mỗi đoàn được cử 02 vận động viên nam và 02 vận động viên nữ (các vận động viên phải đăng ký ở nội dung khác nhau):

+ Nội dung quyền tay không.

+ Nội dung Binh khí ngắn: Liễu diệp đao; song tô; đơn kiếm; song kiếm; song đao; song bút; song phủ…

+ Nội dung Binh khí dài: Đại dao, côn, thương, kích, chĩa ba…

+ Nội dung Nhuyễn tiên: Nhị khúc, tam khúc, cửu tiết, roi mềm, khăn …

- Thi đối luyện

+ Gồm 3 nội dung cho cả nam lẫn nữ: Tay không với tay không; Tay không với binh khí và Binh khí với binh khí.

+ Mỗi đoàn được đăng ký tối đa 03 nội dung thi đối luyện khác nhau và 01 vận động viên có thể dự thi tối đa 02 nội dung. Số lượng vận động viên thi đấu cho 01 nội dung tối đa là 05 người và chỉ thi đối luyện 01 lần đánh nhanh. Những bài thi mang tính hề, hài sẽ không được chấm điểm.

4. Thể thức thi đấu

a) Thi đấu đối kháng

- Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một lần thua, tranh giải cá nhân nam, nữ.

- Thời gian thi đấu của Nam: Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 03 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp 01 phút.

- Thời gian thi đấu của Nữ: Mỗi trận thi đấu 03 hiệp, mỗi hiệp 02 phút, thời gian nghỉ giữa các hiệp 01 phút.

- Mỗi trận thi đấu nếu vận động viên thắng 02 hiệp liên tiếp là thắng cuộc.

- Mỗi đoàn được cử 01 vận động viên nam và 01 vận động viên nữ cho 01 hạng cân.

b) Thi quyền

- Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 03 giám khảo trên 05 giám khảo (bỏ số điểm cao nhất và thấp nhất ).

- Cách chấm điểm: Chấm điểm riêng biệt cho từng bài thi. Nếu có 02 hay nhiều vận động viên, bằng điểm nhau thì xét vận động viên, nào có số điểm của trọng tài 01 cao hơn sẽ được xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét trọng tài 2, trọng tài 3. Nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Thi đấu theo luật Võ thuật Cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2016 và những quy định khác của địa phương.

5.2. Các vận động viên khi tham gia thi đấu, áo quần thi đấu gọn gàng sạch sẽ đúng theo qui định, không mang đồ trang sức, móng chân và móng tay cắt ngắn.

5.3. Những vận động viên thi đấu đối kháng phải thực hiện được một trong ba bài bái tổ của Võ thuật Cổ truyền trước khi vào thi đấu. Những vận động viên không thể hiện được một trong ba bài xe đài đã được học sẽ bị truất quyền thi đấu.

5.4. Võ phục, kuki, bảo hộ tay, chân, răng, của vận động viên các đoàn tự trang bị đúng theo luật Võ thuật Cổ truyền. Áo giáp, găng, mũ (nón che đầu) Ban Tổ chức trang bị (mũ che đầu có thể tự trang bị, nhưng phải được sự đồng ý của Tổng trọng tài).

5.5. Các vận động viên tham gia thi đấu đối kháng và đối luyện bắt buộc phải có Bảo hiểm thân thể. Nếu chưa có bảo hiểm phải đăng ký với Ban Tổ chức để liên hệ mua trước thời gian khai mạc giải mới có hiệu lực (Đăng ký trong danh sách kèm theo).

5.6. Vận động viên tham gia thi đấu đối kháng phải từ 17 tuổi trở lên (2004 trở về trước) và phải có cam kết của gia đình (đối với vận động viên dưới 18 tuổi).

5.7. Các vận động viên phải có Chứng chỉ hoặc Văn bằng của Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh cấp mới được tham gia giải.

5.8. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 17. Môn Golf

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 06/8/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 16 giờ 00 ngày 20/8/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 11 giờ 00, ngày 28/8/2021.

- Thi đấu: Phát bóng đồng loạt lúc 11h30 ngày 28/8/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Sân golf Sea Links.

3. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng vận động viên đăng ký tham dự đại diện cho các đội thi đấu, mỗi đội Bảng A (handicap 0-19): 3 vận động viên, Bảng B (handicap 20-28): 3 vận động viên, Bảng C (handicap 29 trở lên): 3 vận động viên.

4. Bảng đấu

- Vô địch đồng đội.

- Vô địch, nhì và ba bảng đấu: Bảng A (handicap 0-19), Bảng B (handicap 20-28), Bảng C (handicap 29 trở lên).

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu và cách tính điểm xếp hạng: Tất cả luật do R&A thuộc Golf Club of St. Andrews ban hành mới nhất được áp dụng cho giải thi đấu, cùng được áp dụng với những luật địa phương do Câu lạc bộ Sea Links ban hành.

5.2. Quy định về đăng ký: Sẽ có thông báo sau.

5.3. Lệ phí: Sẽ có thông báo sau.

5.4. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 18. Môn Bóng chuyển Bãi biển nam, nữ

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 03/9/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 10/9/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 07 giờ 00, ngày 15/9/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 15/9 đến ngày 18/9/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Ban Tổ chức thông báo địa điểm sau.

3. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thông báo trong cuộc họp chuyên môn.

4. Cách tính điểm và xếp hạng: Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, đội nào thắng 2 hiệp, thắng trận đó.

- Đội thắng nhiều trận sẽ xếp trên.

- Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì các bước sau đây sẽ được xem xét để quyết định thứ hạng:

+ Trận thắng với tỷ số 2-0, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm.

+ Trận thắng với tỷ số 2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.

+ Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên.

+ Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng hiệp thắng/hiệp thua lớn hơn sẽ xếp trên.

+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của 2 đội sẽ xếp trên.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền bãi biển hiện hành.

Bóng thi đấu: Bóng da Thăng Long VB 7700.

5.2. Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký 01 đội nam và một đội nữ tham dự. Thành phần, gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và tối đa 03 vận động viên.

Các vận động viên tham gia thi đấu, áo quần thi đấu gọn gàng sạch sẽ đúng theo qui định của môn Bóng chuyền bãi biển: Áo thun ba lỗ, quần ngắn thể thao, số áo của vận động viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 2, in ở trung tâm phía trước và phía sau cao 15 cm và 20 cm. Số quần được in ở bên ống quần phải với chiều cao 4 - 6 cm.

5.3. Quy định về kỷ luật

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận tỉ số, kết quả, thành tích...).

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 10 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0 - 2 (00 - 21; 00 - 21).

- Đội bỏ cuộc bị xử thua trận 0 - 2 (00 - 21; 00 - 21).

- Đội bóng gian lận hồ sơ, nhân sự, không chấp hành quyết định của Trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 10 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải.

- Trường hợp đội bóng bị xử loại ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ, Ban Tổ chức sẽ xem xét để có hình thức xử lý kỷ luật.

- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật.

5.4. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 19. Môn cờ tướng

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 03/9/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20/9/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 22/9/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 22/9 đến ngày 25/9/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Ban Tổ chức thông báo địa điểm sau.

3. Thể thức thi đấu

- Hệ Thụy Sĩ 07 ván (có 11 vận động viên tham gia trở lên).

- Vòng tròn một lượt (khi có 10 vận động viên tham gia trở xuống).

4. Cách tính điểm xếp hạng: Thắng 01 điểm; Hòa 0,5 điểm; Thua 00 điểm.

4.1. Điểm cá nhân:

- Là tổng số điểm thi đấu thực tế của vận động viên sau 07 ván đấu, vận động viên nào có số điểm cao hơn thì xếp trên.

- Nếu có nhiều vận động viên bằng điểm nhau, lần lượt tính hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi sau thắng, ván giữa đấu thủ và màu quân của ván này (nếu gặp nhau). Bốc thăm xác định thứ hạng.

4.2. Điểm đồng đội: Là tổng thứ hạng của 03 vận động viên thi đấu đồng đội. Đội nào có tổng điểm thứ hạng thấp hơn xếp trên. Nếu có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, thì đội nào có thứ hạng vận động viên thứ 3 cao hơn xếp trên.

5. Các quy định khác

5. 1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Cờ tướng hiện hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. 2. Quy định về đăng ký

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

- Đăng ký đồng đội: Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký 03 vận động viên tham gia.

- Thời gian cho mỗi vận động viên là 45 phút (45’ x 02VĐV = 90’), 10 phút cuối của ván đấu vận động viên không phải ghi biên bản.

- Vận động viên phải biết sử dụng đồng hồ chuyên dùng, biết ghi biên bản thi đấu. Nếu không ghi biên bản, phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của Trọng tài xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Trong thi đấu không được hút thuốc lá, được quyền mang nước và khăn lạnh vào phòng thi đấu.

- Đến giờ thi đấu, vận động viên trễ 15 phút xem như bỏ cuộc và bị xử thua.

- Vận động viên bỏ cuộc 02 ván sẽ bị hủy thành tích toàn giải (Nếu đăng ký đồng đội thì sẽ không tính điểm đồng đội).

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 20. Môn Bóng chuyền nam

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 15/9/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 01/10/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 11/10 đến ngày 16/10/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Ban Tổ chức thông báo địa điểm sau.

3. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký tham dự, Ban

Tổ chức sẽ thông báo thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn.

- Các trận từ vòng loại đến vòng bán kết thi đấu 3 hiệp thắng 2.

- Trận chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3.

4. Cách tính điểm và xếp hạng

- Đội thắng nhiều trận sẽ xếp trên;

- Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì các bước sau đây sẽ được xem xét để quyết định thứ hạng:

+ Trận thắng với tỷ số 2-0, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm.

+ Trận thắng với tỷ số 2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.

+ Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên.

+ Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng hiệp thắng/hiệp thua lớn hơn sẽ xếp trên.

+ Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của 2 đội sẽ xếp trên.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hiện hành và những thay đổi bổ sung năm 2013.

- Bóng thi đấu: Bóng da Thăng Long VB 7700.

5.2. Quy định về đăng ký

- Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký 01 đội tham dự. Thành phần, gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và 12 vận động viên, trong đó 01 vận động viên là libero (có mẫu kèm theo).

- Các vận động viên tham gia thi đấu, áo quần thi đấu đúng theo qui định của môn Bóng chuyền: Áo thun, quần ngắn thể thao, số áo của vận động viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 12, in ở trung tâm phía trước và phía sau cao 15 cm và 20 cm. Số quần được in ở bên ống quần phải với chiều cao 4 - 6 cm.

5.3. Quy định về kỷ luật

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận tỉ số, kết quả, thành tích...).

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 10 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0 - 2 (00 - 25; 00 - 25).

- Đội bỏ cuộc bị xử thua trận 0 - 2 (00 - 25; 00 - 25).

- Đội bóng gian lận hồ sơ, nhân sự, không chấp hành quyết định của Trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 10 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải.

- Trường hợp đội bóng bị xử loại ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ, Ban Tổ chức sẽ xem xét để có hình thức xử lý kỷ luật.

- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật.

5.4. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải khuyến khích (dành cho đội thua trận tranh hạng 3): Cờ, tiền thưởng.

- Giải chuyền hai xuất sắc: Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

- Giải Libero xuất sắc: Cờ, tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

Điều 21. Môn Futsal

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 22/10/2021.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/11/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 15 giờ 00, ngày 03/11/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 13/11/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ có phương án thi đấu cụ thể và thống nhất ở cuộc họp chuyên môn.

4. Cách tính điểm xếp hạng: Áp dụng thi đấu vòng tròn và vòng bảng

- Đội thắng: 03 điểm.

- Đội hòa: 01 điểm.

- Đội thua: 00 điểm.

- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng.

* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ được xác định như sau: trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

+ Tổng số điểm.

+ Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua;

- Tổng số bàn thắng;

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét điểm tính trên tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ các đội bóng đó nhận được theo cách tính như sau:

- 01 thẻ vàng tính 01 điểm.

- 01 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận) tính 02 điểm.

- 01 thẻ đỏ trực tiếp tính 03 điểm.

- 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận tính 04 điểm.

Đội nào nhận được ít điểm hơn sẽ xếp trên.

* Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội trong bảng. (Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 6m để xác định đội xếp trên).

* Các trận vòng loại trực tiếp (vòng 1/16, tứ kết, bán kết, tranh hạng 3 và chung kết): Nếu hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 6m để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu môn Bóng đá trong nhà (Futsal) do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành (văn bản kèm theo).

- Bóng thi đấu: Bóng Futsal số 4 nhãn hiệu Động Lực do Ban Tổ chức chuẩn bị.

5.2. Quy định về đăng ký: Danh sách thành phần tham dự, gồm: Tối đa 04 quan chức (Trưởng đoàn, các huấn luyện viên, cán bộ y tế) và tối đa 16 vận động viên (mẫu kèm theo).

5.3. Trang phục thi đấu

- Trang phục của vận động viên gồm: Áo thi đấu, quần đùi, bít tất (vớ) dài, bọc ống quyển và giầy. Chỉ loại giầy bằng vải, da mềm hay giầy thể thao đế cao su mềm hoặc chất liệu tương tự mới được sử dụng (không được sử dụng giầy đế đen có đinh nhúm đá sân cỏ nhân tạo).

- Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau mang cùng một số.

- Các vận động viên mang số áo cố định trong suốt giải (trong đó áo số 1 dành cho một trong hai thủ môn).

- Các đội bóng bắt buộc phải trang bị 01 bộ áo chiến thuật (áo bib).

- Trong trận đấu, cầu thủ Power - play (cầu thủ thay thế thủ môn để đá 05 người) phải mặc áo khác màu áo của các cầu thủ trên sân và đúng số áo đã đăng ký trong danh sách thi đấu.

- Các đội bóng phải mặc trang phục chính của mình, nếu có sự trùng màu áo, đội có mã số ưu tiên (đứng trước theo lịch thi đấu) được ưu tiên mặc trang phục chính của mình.

6. Thời gian và đăng ký trận đấu

- Mỗi trận thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút (chỉ tính thời gian bóng trong cuộc, có đồng hồ theo dõi). Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp không quá 15 phút.

- Mỗi trận đấu các đội được quyền đăng ký tối đa 14 vận động viên (trong số 16 vận động viên đăng ký ban đầu), trong đó 05 vận động viên chính thức và 09 vận động viên dự bị.

7. Quy định về sức khỏe và bảo hiểm cho vận động viên: Các đơn vị, đội bóng tự mua bảo hiểm cho các vận động viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm các vấn đề về sức khỏe (tử vong, khuyết tật, thương tích cá nhân, mất chức năng hay bất cứ tổn thương nào khác…) của vận động viên trong suốt quá trình tham dự môn thi đấu, Ban Tổ chức chỉ chịu trách nhiệm về y tế (y, bác sỹ sơ cấp cứu ban đầu, xe cứu thương) tại sân thi đấu.

8. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải khuyến khích (dành cho đội thua trận tranh hạng 3): Cờ, giấy khen và tiền thưởng.

- Giải Vua phá lưới: Cờ, giấy khen và tiền thưởng (Trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên có cùng số lượng bàn thắng nhiều nhất, Ban Tổ chức giải sẽ trao giải cho vận động viên của đội có thành tích cao hơn).

- Giải Thủ môn xuất sắc: Cờ, giấy khen và tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

9. Kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

9.1. Đối với vận động viên

- Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

- Vận động viên nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ để xử lý cho phù hợp.

9.2. Đối với quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên

- Nếu quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật khác.

9.3. Đối với đội bóng

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không thông báo cho Ban Tổ chức biết) thì xem như bỏ cuộc.

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 - 3...).

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu quá 15 phút, làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc, bị xử thua 0 - 3. Nếu tỉ số cao hơn thì giữ nguyên.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc.

10. Khiếu nại: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền...

- Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài chỉ có tính tham khảo để xem xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỉ số trận đấu không thay đổi.

Điều 22. Môn Quần vợt

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 15/11/2021

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 23/11/2021.

- Khai mạc: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 26/11/2021.

- Thi đấu: Từ ngày 26/11 đến ngày 28/11/2021.

2. Địa điểm thi đấu: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Nội dung thi đấu: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa không quá 02 đôi/nội dung. Một vận động viên chỉ được đăng ký tối đa 02 nội dung.

- Đôi nam 1.250 điểm (các vận động viên có điểm trên 650 không được tham dự nội dung này).

- Đôi nam 1.350 điểm (các vận động viên có điểm trên 750 không được tham dự nội dung này).

- Đôi nam 1.450 không giới hạn điểm.

- Đôi nữ 1.150 điểm.

- Đôi nam nữ không giới hạn điểm.

* Điểm của vận động viên căn cứ vào bảng điểm mới nhất của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Bình Thuận.

4. Cách tính điểm xếp hạng: Căn cứ vào số lượng đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thống nhất trong cuộc họp chuyên môn.

- Thi đấu 01 ván 6 bàn; 40 đều thi đấu “bàn thắng vàng”; nếu hòa 5 - 5, sẽ tiến hành thi đấu bàn Tie break.

- Cách tính điểm: Thắng: 01 điểm; thua: 00 điểm; bỏ cuộc: hủy kết quả.

- Xếp hạng: Vận động viên hoặc đôi vận động viên có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có từ 02 (hai) vận động viên hoặc 02 (hai) đôi trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các vận động viên hoặc các đôi bằng điểm nhau theo thứ tự:

+ Kết quả trận đối kháng trực tiếp.

+ Tỷ số của tổng bàn thắng và tổng bàn thua giữa các đôi bằng điểm nhau.

Nếu vẫn bằng nhau thì xét tỷ số tổng bàn thắng và tổng bàn thua của tất cả các trận đấu trong bảng. Vận động viên hoặc đôi nào có chỉ số cao hơn xếp trên.

Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm xếp hạng.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Quần vợt hiện hành.

- Trang phục thi đấu: Các vận động viên phải mặc trang phục giống nhau.

- Bóng thi đấu: Bóng hiệu Willson hộp 4 quả.

5.2. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 23. Môn Leo núi Tà cú

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 21/01/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 05/02/2022 (Thứ 7).

- Thi đấu: Vào lúc 06 giờ 30 ngày 07/02/2022.

- Bế mạc phát thưởng: Vào lúc 11 giờ 00 ngày 07/02/2022 (Thứ hai).

2. Địa điểm thi đấu: Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

- Họp chuyên môn: Tại phòng họp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, số 136 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

- Khai mạc: Tại Đài tưởng niệm huyện Hàm Thuận Nam. Thi đấu: Sau khai mạc 15 phút (Sơ đồ đường chạy kèm theo).

- Bế mạc: Tại Nhà hàng Thiên Thai Khu Du lịch cáp treo Tà Cú.

3. Nội dung thi đấu: Độ cao của núi 694m, độ dốc từ 40° đến 65°.

- Nam: Chạy 4.000m + Leo núi 2.300m (6300 m).

- Nữ: Chạy 3.000m + Leo núi 2.300m (5300 m).

4. Cách tính điểm xếp hạng

4.1. Điểm cá nhân: Là vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi.

4.2. Điểm đồng đội

- Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng đội có thành tích cao nhất. Đội nào có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn xếp trên.

- Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không được tính điểm đồng đội.

4.3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có thành tích đồng đội nữ cao hơn xếp trên.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2010 và các điều luật bổ sung.

5.2. Quy định về đăng ký

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

- Đăng ký đồng đội: Các đoàn tham gia đăng ký gồm 01 đội nam và 01 đội nữ (Mỗi đội tối đa 05 vận động viên).

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 24. Môn Billiards (Bi da)

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 08/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/3/2022

- Khai mạc: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18/3/2022.

- Thi đấu: Từ ngày 18/3/2022 đến ngày 20/3/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Câu lạc bộ Billiards Duy Sơn, số 82 đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Nội dung: Carom 1 băng và Carom 3 băng.

4. Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp 01 lần thua cho cả hai nội dung.

- Carom 1 băng:

+ Vòng loại: Thi đấu 200 điểm/25 lượt cơ.

+ Từ vòng Tứ kết đến Chung kết: Thi đấu 300 điểm/25 lượt cơ.

- Carom 3 băng:

+ Vòng loại: Thi đấu 25 điểm/30 lượt cơ (các vận động viên phải có số lượt cơ bằng nhau, nếu tỷ số hòa sẽ thi đấu luân lưu xác định người thắng cuộc).

+ Từ vòng Tứ kết đến Chung kết: Thi đấu 30 điểm (không giới hạn lượt cơ).

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Billiards & Snooker của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2009.

- Trang phục của vận động viên (tự trang bị) khi tham gia thi đấu gồm: Quần tây, áo sơ mi một màu và giầy da (không mặc quần Jean).

- Các vận động viên có thể sử dụng cơ riêng của mình hoặc cơ do BTC chuẩn bị (tại CLB Billiards Duy Sơn).

5.2. Quy định về đăng ký: Thành phần đoàn tham dự, gồm: 01 Trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và các vận động viên.

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu ở một nội dung.

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 02 giải cá nhân ”Series cao nhất” ở mỗi nội dung, gồm: Cờ và tiền thưởng (Trường hợp có cùng Series thì VĐV nào có thành tích tốt hơn sẽ được nhận thưởng).

Điều 25. 03 Môn thể thao phối hợp “Bơi, Chạy, Trượt đồi cát”

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 18/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 16/4/2022.

- Khai mạc: Vào lúc 06 giờ 30 ngày 17/4/2022.

- Thi đấu: Sau khi kết thúc lễ khai mạc.

2. Địa điểm thi đấu: Tại Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

3. Nội dung thi đấu

3.1 Đối với Nam:

- Bơi: cự ly 190 mét.

- Chạy đồi cát: 02km.

- Trượt cát: độ dốc 20 mét.

3.2 Đối với Nữ (không có nội dung bơi)

- Chạy đồi cát: 02km.

- Trượt cát: độ dốc 20 mét.

4. Cách tính điểm xếp hạng

4.1. Điểm cá nhân: Tính theo vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi.

4.2. Điểm đồng đội

- Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng đội có thành tích cao nhất cộng lại. Đội có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội trở lên bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn sẽ xếp trên.

- Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không tính điểm đồng đội.

4.3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có tổng số điểm thấp hơn sẽ xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có thành tích của đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2010 và các điều luật bổ sung.

5.2. Quy định về đăng ký

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

- Đăng ký đồng đội: Các đoàn đăng ký 01 đội nam và 01 đội nữ (Mỗi đội tối đa 05 vận động viên).

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 26. Môn Xe đạp

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 21/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 08/4/2022.

- Khai mạc: Vào lúc 06 giờ 30 ngày 09/4/2022.

- Thi đấu: Ngày 09 - 10/4/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Ban Tổ chức thông báo địa điểm sau.

3. Nội dung thi đấu: Tổ chức 02 đối tượng nam và nữ.

3.1. Nam: Thi đấu theo 02 nhóm tuổi, gồm:

- Nhóm tuổi 1: Từ 40 tuổi trở xuống (sinh năm 1981 trở về sau), thi đấu cự ly 65 Km.

- Nhóm 2: Từ 41 tuổi trở lên (sinh năm 1980 trở về trước), thi đấu cự ly 50 Km.

3.2. Nữ: Không phân biệt lứa tuổi, thi đấu cự ly 35 Km.

4. Cách tính điểm

4.1. Điểm cá nhân: Là thứ hạng thực tế của vận động viên khi về đích.

4.2. Điểm đồng đội: Là tổng điểm của 03 vận động viên (trong 05 vận động viên đăng ký) có thành tích cao nhất khi về đích.

4.3. Xếp hạng đồng đội:

- Đội nào có tổng điểm nhỏ hơn xếp trên. Nếu bằng nhau, đội nào có vận động viên về thứ ba có thứ hạng cá nhân cao hơn thì xếp trên.

- Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không tính điểm đồng đội.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam.

- Số đeo: Do Ban Tổ chức cung cấp, số đeo phải được gắn chặt bên hông trái, phải và 2 vai (nếu bị che khuất hoặc không nhìn thấy được số đeo trọng tài sẽ không xếp hạng).

- Xe thi đấu: Loại xe đua đường trường (vành 700).

- Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao dùng cho đua xe đạp.

5.2. Quy định về đăng ký

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng vận động viên tham dự.

- Đăng ký đồng đội: Mỗi đội đăng ký tối đa 05 vận động viên.

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 27. Môn Bóng đá nam

1. Thời gian

Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 31/3/2022.

1.1. Vòng loại:

- Họp chuyên môn: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 01/4/2022, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Thi đấu: Từ ngày 02/4 đến ngày 12/4/2022 tại Sân vận động huyện Hàm Thuận Bắc.

1.2. Vòng Chung kết:

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 15/4/2022, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, số 28 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Thi đấu: Từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2022 tại Sân vận động thành phố Phan Thiết.

2. Thể thức thi đấu:

- Vòng loại: Chia bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 04 đội có thành tích tốt vào vòng chung kết.

- Vòng chung kết: Thi đấu loại trực tiếp các trận bán kết, tranh 3 và tranh vô địch.

3. Cách tính điểm xếp hạng: Áp dụng thi đấu vòng bảng.

- Đội thắng: 03 điểm.

- Đội hòa: 01 điểm.

- Đội thua: 00 điểm.

- Tính tổng số điểm của các đội đạt được để xếp hạng.

* Nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội bóng sẽ được xác định như sau: trước hết sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:

- Tổng số điểm.

- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

- Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Trường hợp các chỉ số trên bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét các chỉ số của tất cả các trận đấu trong bảng theo thứ tự:

- Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

- Tổng số bàn thắng.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

* Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục xét điểm tính trên tổng số thẻ vàng, thẻ đỏ các đội bóng đó nhận được theo cách tính như sau:

- 01 thẻ vàng tính 01 điểm.

- 01 thẻ đỏ (do nhận thẻ vàng thứ hai trong cùng một trận) tính 02 điểm.

- 01 thẻ đỏ trực tiếp tính 03 điểm.

- 01 thẻ vàng và 01 thẻ đỏ trực tiếp trong cùng một trận tính 04 điểm.

Đội nào nhận được ít điểm hơn sẽ xếp trên.

* Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội trong bảng. (Trong trường hợp chỉ có hai đội có các chỉ số trên bằng nhau và còn thi đấu trên sân thì sẽ tiếp tục thi đá luân lưu 11m để xác định đội xếp trên).

* Các trận vòng chung kết (bán kết, tranh hạng 3 và chung kết): Nếu hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng (không thi đấu hiệp phụ).

4. Các quy định khác

4.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Thi đấu bóng đá do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các văn bản bổ sung, sửa đổi mới nhất của các văn bản này do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành (văn bản kèm theo).

- Bóng số 5 nhãn hiệu Động Lực do Ban Tổ chức chuẩn bị.

4.2. Quy định về đăng ký: Thành phần tham dự, gồm: Tối đa 05 quan chức (01 Trưởng đoàn, các huấn luyện viên, 01 cán bộ y tế) và tối đa 25 vận động viên.

4.3. Trang phục thi đấu

- Trang phục của vận động viên gồm: Áo thi đấu, quần đùi, bít tất (vớ) dài, bọc ống quyển và giầy đinh móng chuyên dụng (hoặc giày đá sân cỏ nhân tạo).

- Đội bóng phải có ít nhất 02 bộ quần áo khác màu nhau hoàn toàn để sử dụng trong suốt quá trình tham dự giải. Mỗi thủ môn phải có ít nhất 02 áo khác màu nhau mang cùng một số.

- Các vận động viên mang số áo cố định trong suốt giải (ưu tiên số 1 cho các thủ môn).

- Các đội bóng bắt buộc phải trang bị 01 bộ áo chiến thuật (áo bib).

- Các đội bóng phải mặc trang phục chính của mình, nếu có sự trùng màu áo, đội có mã số ưu tiên (đứng trước theo lịch thi đấu) được ưu tiên mặc trang phục chính của mình.

4.4. Thời gian và đăng ký trận đấu

- Mỗi trận thi đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Thời gian nghỉ giữa 02 hiệp không quá 15 phút.

- Đăng ký trong một trận đấu: Mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 20 vận động viên (trong số 25 vận động viên đăng ký ban đầu), trong đó 11 vận động viên chính thức và 09 vận động viên dự bị. Mỗi trận được thay tối đa 04 vận động viên.

5. Quy định về sức khỏe và bảo hiểm cho vận động viên: Các đơn vị, đội bóng tự mua bảo hiểm cho các vận động viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm các vấn đề về sức khỏe (tử vong, khuyết tật, thương tích cá nhân, mất chức năng hay bất cứ tổn thương nào khác…) của vận động viên trong suốt quá trình tham dự môn thi đấu, Ban Tổ chức chỉ chịu trách nhiệm về y tế (y, bác sỹ sơ cấp cứu ban đầu, xe cứu thương) tại sân thi đấu.

6. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Ngoài ra, Ban Tổ chức tặng thêm 01 giải thưởng tập thể và 02 giải thưởng cá nhân, gồm:

- Giải khuyến khích (dành cho đội thua trận tranh hạng 3): Cờ, giấy khen và tiền thưởng.

- Giải Vua phá lưới: Cờ, giấy khen và tiền thưởng (Trường hợp có từ hai cầu thủ trở lên có cùng số lượng bàn thắng nhiều nhất, Ban Tổ chức giải sẽ trao giải cho vận động viên của đội có thành tích cao hơn).

- Giải Thủ môn xuất sắc: Cờ, giấy khen và tiền thưởng (giải này sẽ do Ban Tổ chức và bộ phận chuyên môn bầu chọn).

7. Kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

7.1. Đối với vận động viên

- Vận động viên nhận đủ 02 thẻ vàng (ở một hay nhiều trận) sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp.

- Vận động viên nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ phải nghỉ 02 trận kế tiếp. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng (hành vi bạo lực, đánh nhau...) Ban Tổ chức sẽ xem xét mức độ để xử lý cho phù hợp.

7.2. Đối với quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên: Nếu quan chức, lãnh đội, huấn luyện viên của đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, hành động bạo lực, phi thể thao, lời nói, hành vi khiếm nhã đối với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài, đội bóng đối phương… sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ một trận cho đến hết giải, ngoài ra Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật khác.

7.3. Đối với đội bóng

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 15 phút so với giờ thi đấu (mà không thông báo cho Ban Tổ chức biết) thì xem như bỏ cuộc.

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức giải sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận kết quả, tỉ số, trừ điểm, xử thua 0 - 3...).

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, tự ý dừng trận đấu quá 15 phút, làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc, bị xử thua 0 -3. Nếu tỉ số cao hơn thì giữ nguyên.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ.

- Trường hợp đội bóng bỏ cuộc ở vòng loại trực tiếp: Đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bỏ cuộc.

8. Khiếu nại: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

- Không được khiếu nại đối với các quyết định của Trọng tài trong trận đấu về: Bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền...

- Các khiếu nại về chuyên môn, trọng tài chỉ có tính tham khảo để xem xét xử lý kỷ luật về chuyên môn, trọng tài, tỉ số trận đấu không thay đổi.

Điều 28. Môn Bóng chuyền hơi nữ

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 31/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 15/4/2022.

- Thi đấu: Từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Tại nhà thi đấu tổng hợp Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận.

3. Thể thức thi đấu: Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký tham dự, Ban Tổ chức sẽ thông báo thể thức thi đấu trong cuộc họp chuyên môn.

4. Cách tính điểm xếp hạng

4.1. Đội thắng nhiều trận sẽ xếp trên.

4.2. Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số trận thắng như nhau thì các bước sau đây sẽ được xem xét để quyết định thứ hạng:

- Trận thắng với tỷ số 2-0, đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm.

- Trận thắng với tỷ số 2-1, đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm; bỏ cuộc 0 điểm.

- Nếu 2 hoặc nhiều đội có cùng số điểm, thì đội nào có tỷ số tổng điểm thắng/điểm thua lớn hơn sẽ xếp trên.

- Nếu tỷ số này bằng nhau thì đội nào có tỷ số tổng hiệp thắng/hiệp thua lớn hơn sẽ xếp trên.

- Nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu của 2 đội sẽ xếp trên.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ban hành.

5.2. Quy định về đăng ký

- Mỗi đơn vị, địa phương đăng ký 01 đội tham dự. Thành phần, gồm: 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và 10 vận động viên.

- Các vận động viên tham gia thi đấu, áo quần thi đấu đúng theo qui định của môn Bóng chuyền: Áo thun, quần ngắn thể thao, số áo của vận động viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 10, in ở trung tâm phía trước và phía sau cao 15 cm và 20 cm. Số quần được in ở bên ống quần phải với chiều cao 4 - 6 cm.

5.3. Quy định về kỷ luật

- Đội bóng có những biểu hiện tiêu cực, thi đấu không nhiệt tình, nhường điểm... Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật phù hợp (không công nhận tỉ số, kết quả, thành tích...).

- Đội bóng có mặt tại sân chậm hơn 10 phút so với giờ thi đấu (theo lịch thi đấu) sẽ bị xử thua 0 - 2 (00 - 21; 00 - 21).

- Đội bỏ cuộc bị xử thua trận 0 - 2 (00 - 21; 00 - 21).

- Đội bóng gian lận hồ sơ, nhân sự, không chấp hành quyết định của Trọng tài, tự ý dừng trận đấu (quá 10 phút), làm trận đấu không thể tiếp tục được thì coi như bỏ cuộc và bị loại khỏi giải.

- Trường hợp đội bóng bị xử loại ở vòng bảng, toàn bộ kết quả thi đấu (nếu có) của đội bóng khác với đội bóng này đều bị hủy bỏ, Ban Tổ chức sẽ xem xét để có hình thức xử lý kỷ luật.

- Trường hợp đội bóng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại trực tiếp: đội thắng trận là đội đang hoặc sẽ thi đấu với đội bị kỷ luật.

5.4. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 29. Môn bơi

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 31/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 15/4/2022.

- Thi đấu: Từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Bể bơi 25m tại cơ sở 2, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

3. Nội dung: Áp dụng cho cả nam và nữ ở 02 nhóm tuổi.

- Nhóm 1: Vận động viên từ 13 - 17 tuổi (sinh năm 2001 - 2005);

- Nhóm 2: Vận động viên từ 18 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở về trước).

TT

Nội dung

Nam

Nữ

1

Tự do

50m, 100m, 200m

50m, 100m

2

Ngửa

50m, 100m

50m

3

Ếch

50m, 100m

50m

4

Bướm

50m

 

5

Hỗn hợp cá nhân

100m

 

6

Tiếp sức

3 nội dung: Tự do, Hỗn hợp, Phối hợp nam-nữ

6.1

Tự do

4 x 50m

4 x 50m

6.2

Hỗn hợp

4 x 50m

 

6.3

Phối hợp nam, nữ (02 nam, 02 nữ)

4 x 50m Tự do

4. Thể thức thi đấu

- Các đợt vòng loại, chung kết tính thành tích (thời gian) trực tiếp để xếp hạng.

- Nếu có dưới 06 vận sẽ tiến hành tổ chức thi đấu chung kết trực tiếp xếp hạng.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu môn bơi do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2015.

5.2. Quy định về đăng ký

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa 02 vận động viên và 01 đội tiếp sức tham gia 01 nội dung thi đấu ở mỗi nhóm tuổi. Các vận động viên phải đăng ký và thi đấu theo đúng nhóm tuổi của mình.

- Mỗi vận động viên được phép đăng ký tham gia tối đa 02 nội dung (không kể nội dung tiếp sức).

- Những cự ly không đăng ký đủ 04 vận động viên của 04 đơn vị (đối với nội dung thi đấu cá nhân) hoặc không đủ 04 đội của 04 đơn vị (đối với nội dung thi đấu đồng đội) sẽ không tổ chức thi đấu.

- Đăng ký môn bơi theo đúng mẫu quy định. Thành tích đăng ký là thành tích của vận động viên đạt được trong cuộc thi đấu chính thức gần nhất hoặc là thành tích tốt nhất của vận động viên đạt được trong đợt kiểm tra gần nhất (nếu chưa tham gia thi đấu chính thức cuộc thi đấu nào). Nếu đăng ký không đúng, vận động viên đó sẽ bị xếp vào vị trí (đường bơi) thi đấu không thuận lợi.

5.3. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 30. Môn Cầu lông

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 31/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 15/4/2022.

- Thi đấu: Từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Bình Thuận.

3. Nội dung

- Nhóm tuổi 1: Dưới 30 tuổi (sinh từ năm 1993 trở về sau). Tổ chức các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam.

- Nhóm tuổi 2: Từ 30 tuổi đến 45 tuổi (sinh từ năm 1977 đến năm 1992). Tổ chức các nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

- Nhóm tuổi 3: Từ 46 tuổi trở lên (sinh từ năm 1976 trở về trước). Tổ chức các nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

4. Cách tính điểm xếp hạng

- Thi đấu 3 ván thắng 2.

- Cách tính điểm: Thắng: 02 điểm; thua: 01 điểm; bỏ cuộc: 00 điểm.

- Xếp hạng: Vận động viên hoặc đôi vận động viên có tổng số điểm cao hơn xếp trên. Trường hợp có từ 02 (hai) vận động viên hoặc 02 (hai) đôi trở lên bằng điểm nhau, thì xét chỉ số phụ của các vận động viên hoặc các đôi bằng điểm nhau theo thứ tự:

+ Kết quả trận đối kháng trực tiếp.

+ Hiệu số tổng ván thắng/tổng ván thua.

+ Tỷ số tổng điểm thắng/tổng điểm thua.

Vận động viên hoặc đôi nào có chỉ số cao hơn xếp trên. Nếu vẫn bằng nhau sẽ tiến hành bốc thăm xếp hạng.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật Cầu lông hiện hành.

5.2. Trang phục thi đấu: Vận động viên phải tự trang bị. Ở nội dung đánh đôi và đồng đội, các vận động viên phải mặc trang phục giống nhau.

- Cầu thi đấu: Vina Star.

- Mỗi vận động viên được đăng ký ở một nhóm tuổi và không quá 02 nội dung (không kể nội dung đồng đội).

5.3. Ở nội dung đồng đội: Mỗi đội cử tối đa 03 vận động viên thi đấu theo thứ tự: 01 trận đơn, 01 trận đôi và 01 trận đơn sau cùng. Một vận động viên không được thi đấu quá 02 trận (kể cả trận đánh đôi) và không được thi đấu 02 trận đơn trong 01 trận thi đấu đồng đội.

5.4. Khen thưởng: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 31. Môn Việt dã

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 18/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 15/4/2022.

- Thi đấu: Từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Nội dung thi đấu

- Nữ chạy cự ly 5km, xuất phát trước.

- Nam chạy cự ly 7km, xuất phát sau.

4. Cách tính điểm xếp hạng

4.1. Điểm cá nhân: Tính theo vị trí xếp hạng thực tế của vận động viên đạt được qua thi đấu tại đích đến của cuộc thi.

4.2. Điểm đồng đội

- Tính tổng số điểm cá nhân đạt được của 03 vận động viên đăng ký thi đấu đồng đội có thành tích cao nhất cộng lại. Đội có tổng số điểm thấp hơn xếp trên. Trong trường hợp có 02 hay nhiều đội trở lên bằng điểm nhau thì đội nào có vận động viên thứ 03 đạt thành tích cao hơn sẽ xếp trên.

- Đội nào không đủ 03 vận động viên về đích sẽ không tính điểm đồng đội.

4.3. Điểm toàn đoàn: Là tổng số điểm đồng đội của đội nam và đội nữ, đoàn nào có tổng số điểm thấp hơn sẽ xếp trên. Nếu có 02 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì đoàn nào có thành tích của đồng đội nữ cao hơn sẽ xếp trên.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2010 và các điều luật bổ sung.

5.2. Quy định về đăng ký

- Đăng ký cá nhân: Không hạn chế số lượng.

- Đăng ký đồng đội: Các đoàn đăng ký 01 đội nam và 01 đội nữ (Mỗi đội tối đa 05 vận động viên).

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Điều 32. Môn Điền kinh

1. Thời gian

- Đăng ký chính thức: Đến hết ngày 31/3/2022.

- Họp chuyên môn: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 15/4/2022.

- Thi đấu: Từ ngày 24/4 đến ngày 29/4/2022.

2. Địa điểm thi đấu: Tại sân vận động Phan Thiết.

3. Nội dung thi đấu

- Nam: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 7 kg, tiếp sức 4 x 100m, tiếp sức 4 x 400m và tiếp sức hỗn hợp nam - nữ 4 x 100m.

- Nữ: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5 kg, tiếp sức 4 x 100m và 4 x 400m.

4. Thể thức thi đấu

- Các nội dung thi đấu có vòng loại và chung kết tùy theo số lượng tham gia: 100m, 200m, 400m, tiếp sức 4 x 100m, 4 x 400m và 4 x 100m hỗn hợp nam - nữ (nam, nữ).

- Các nội dung còn lại của cả nam và nữ vào chung kết, không có vòng loại.

- Ở mỗi nội dung tiếp sức, mỗi đơn vị chỉ cử 01 đội tham gia (các vận động viên có tên trong đăng ký chính thức đều đủ tư cách thi đấu trong đội hình tiếp sức). Trang phục thi đấu của đội tiếp sức phải là đồng phục (giống nhau cả quần và áo) và thông qua tại cuộc họp chuyên môn.

- Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp, mỗi đội sẽ thi đấu chính thức 02 vận động viên nam + 02 vận động viên nữ. Việc sắp xếp thứ tự chạy của mỗi vận động viên trong đội do Huấn luyện viên quyết định. Trang phục thi đấu của đội tiếp sức hỗn hợp về kiểu dáng của nam và nữa khác nhau nhưng màu sắc phải giống nhau.

- Việc khẳng định thứ tự chạy ở tất cả các nội dung tiếp sức sẽ được ghi trong danh sách cuối cùng nộp cho bộ phận điểm danh trước giờ xuất phát nội dung thi đấu tối đa là 30 phút.

5. Các quy định khác

5.1. Luật thi đấu: Áp dụng luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2010 và các điều luật bổ sung.

5.2. Quy định về đăng ký

- Một vận động viên chỉ được dự thi tối đa 02 nội dung (không kể tiếp sức).

- Mỗi đoàn ở mỗi nội dung thi được đăng ký tối đa 03 vận động viên.

- Đủ 03 vận động viên của 03 đơn vị trở lên ở nội dung thi thì mới tổ chức thi đấu nội dung đó.

5.3. Khen thưởng, kỷ luật: Theo Chương III, Phần 1 Điều lệ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

Phần 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022 xem xét sửa đổi, bổ sung và quyết định./.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 474/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 18/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 474/QĐ-UBND

8

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467463