• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Quyết định 475/QĐ-TTg năm 2014 điều chỉnh, phân bổ vốn vay theo Hiệp định Tài trợ số hiệu 810-VN cho Dự án “Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông” giữa Việt Nam - Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 475/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ VỐN VAY THEO HIỆP ĐỊNH TÀI TRỢ SỐ 810-VN CHO DỰ ÁN 3EM GIỮA VIỆT NAM VỚI IFAD.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3496/BTC-QLN ngày 19 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung điều chỉnh, phân bổ lại một số hạng mục chi của Hiệp định Tài trợ số hiệu 810-VN giữa Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) cho Dự án “Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông” như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Bộ Tài chính thông báo cho Quỹ IFAD về việc điều chỉnh phân bổ lại vốn của Dự án và tiến hành các thủ tục điều chỉnh Hiệp định Tài trợ theo quy định sau khi Chủ tịch nước phê duyệt.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tiến hành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại giao, Tư pháp;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 475/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân tộc, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 475/QĐ-TTg

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225701